Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2017.01.18.
Iktatószám:16747/2016
CPV Kód:45233161-5
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Önkormányzata
Teljesítés helye:HU101
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15623
Postai cím: Városház utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kádár Attila ügyvezető
Telefon: +361 9206312
E-mail: kozbesz@fovkozbesz.hu
Fax: +361 9206398
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fovkozbesz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „A 2017. évi, Budapesten rendezendő vizes világbajnoksághoz kapcsolódóan a pesti rakpart északi irányba történő rendezése, gyalogos sétány kialakítása a Margit-híd - Dráva utca között- kivitelezés
Hivatkozási szám: FKLM/213/2016.
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233161-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés, melynek tárgya: „A 2017. évi, Budapesten rendezendő vizes világbajnoksághoz kapcsolódóan a pesti rakpart északi irányba történő rendezése, gyalogos sétány kialakítása a Margit-híd - Dráva utca között- kivitelezési munkák”
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 2151316650 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A 2017. évi, Budapesten rendezendő vizes világbajnoksághoz kapcsolódóan a pesti rakpart északi irányba történő rendezése, gyalogos sétány kialakítása a Margit-híd - Dráva utca között- kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233161-5
További tárgyak:45233120-6
45241100-9
45220000-5
45232450-1
45232451-8
45111290-7
45232332-8
45215500-2
45233121-3
45233320-8
45233340-4
45233293-9
45233220-7
34928500-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: Budapest hrsz:25122/5;hrsz:24897/2;hrsz:25122/2;hrsz:25122/7;hrsz:25123/12;hrsz:25123/10;hrsz:25122/8; hrsz:25123/11;hrsz:23806/1;hrsz:25123/5;hrsz:25123/2;hrsz:25666/4;hrsz:25598/1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szerződés keretében az alábbi főbb feladatokat kell elvégezni:
Vállalkozási szerződés keretében Budapest, pesti rakpart északi irányban történő rendezésének munkái a közbeszerzési dokumentumok és az alábbiak szerint.
Vállalkozó hiba- és hiánymentesen, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint vállalja el a kivitelezési munkát (a továbbiakban: Létesítmény) amely kiterjed az alábbi feladatok elvégzésére:
- A pesti rakpart északi részén, a Margit-híd - Dráva utca közötti szakaszon az alsó rakparton víztelenített út (gyalogos sétány) kialakítása a szükséges kiegészítő beruházásokkal (csapadékvíz elvezető csatorna fektetése, új burkolat, szegély, köztéri elemek, nyilvános illemhely kialakítása és az azt ellátó közművek létesítése);
- a Megrendelő által szolgáltatott tervek és engedélyek, továbbá az üzemeltető által megfogalmazott követelmények alapján, amennyiben szükséges, kiviteli tervek és kivitelezési dokumentáció elkészítése az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásai szerint,
- a kiviteli tervek szükség szerinti módosítása és ehhez kapcsolódóan engedélyek megszerzése, módosítása,
- a kivitelezés megkezdéséhez és a megvalósításhoz (pl. közműkiváltások) szükséges valamennyi engedély beszerzése,
- forgalomtechnikai tervek elkészítése és az abban foglalt munkák elvégzése,
- kivitelezési munkák elvégzése, a befejezett Létesítmény átadása,
- közműkiváltási munkák elvégzése,
- a helyreállítási munkák elvégzése,
- ideiglenes forgalomba helyezés iránti intézkedés, a forgalomba helyezési engedély megkéréséhez szükséges dokumentáció hiánytalan elkészítése, engedélyezési eljárás megindításának kérelmezése, továbbá az engedélyezés során rendelkezésre állás,
- a jótállási/szavatossági időszakon belüli hibák kijavítása,
- a szerződés teljesítéséhez szükséges minden további, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett feladat teljesítése,
- régészeti feladatok elvégzése az útépítési engedélyben foglaltak alapján,
- tervezői művezetés az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 33. § (4) bekezdése szerint.
A részletes tervezési és kivitelezési feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Mennyiségi adatok:
- 19 200 m2 útfelület,
- 4 800 m2 aszfaltozott járdafelület,
- 13 200 m2 térkövezett járdafelület,
- 1500 m hosszon partélen süllyesztett szegély kialakítása,
- 1500 m hosszon korlát építése,
- 3 illemhelyiség építése, gépészeti tér kialakításával 2,80 m x 1,55 m alapterülettel és csatlakozó közmű - 20 fm vízvezeték és 105 fm csatorna - kiépítésével
- 1265 fm hosszon csapadékelvezető csatorna építése, 3 db olajleválasztó berendezéssel,
- 8 db új közvilágítási oszlop létesítése és 67 db közvilágítási lámpatest cseréje,
- 96 fm hosszon gázvezeték kiváltási munkák,
- kikötőket ellátó közmű kiépítése: 1720 fm vízcső és 32 db akna építése; 1785 fm hosszú távközlési kábelt és 22 aknát tartalmazó alépítmény építése; 1850 fm elektromos kábel és 32 db kikötői raszter egyedi ellátását biztosító elektromos hálózat kiépítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium – 1  
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Dagály-törvény) 3. § (1) bekezdése szerint.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Szerződéses megállapodás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/12/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kenyérgyári út 1/E.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU102
Postai irányítószám: 2100
Ország: HU
E-mail: iroda@pentakft.hu
Telefon: +3628529050
Internetcím(ek): (URL) www.pentakft.hu
Fax: +3628529070
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1967085454
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2151316650
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1.) A nyertes Ajánlattevő adószáma: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 10452556-2-44.
2.) Ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1. sz. ajánlattevő:
Ajánlattevő neve: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.
Adószáma:10452556-2-44.
2. sz. ajánlattevő:
Ajánlattevő neve: STRABAG Általános Építő Kft.
Székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2.
Adószáma: 11705053-4-44.
3. sz. ajánlattevő:
Ajánlattevő neve: Hódút Kft.
Székhelye: 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.
Adószáma: 11081423-2-03.
4. sz. ajánlattevő:
Ajánlattevő neve: SWIETELSKY Magyarország Kft.
Székhelye: 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B ép. V. em.
Adószáma: 14300327-2-44.
3.) A nyertes ajánlattevő ajánlatában valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez, az alábbi részek tekintetében:
• mérnöki tevékenység
• őrzés
• szállítás
• gépbérlés
• közműépítési munkák
• elektromos szakipari munkák
• távközlési alépítmény építése
• terméskőburkolatok készítése
• útépítés alépítményi munkák
• vízépítési munkák
• beton és vasbeton építési munkák
• állvány készítés
• kertészeti munkák
• sport és játszóeszközök elhelyezése
• forgalomtechnika
• utcabútorok elhelyezése
• állapotfelmérés
• minőségvizsgálatok
• lőszermentesítés
• régészeti szakfelügyelet
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 188228592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148-149. § szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. § (3)-(7) bekezdéseiben foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 188228592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/01/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
x Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Dagály-törvény) 3. § (1) bekezdése szerint: „A beruházással, a világbajnokság megvalósításával, valamint a világbajnokság megrendezésével és szervezésével összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési eljárások tekintetében az ajánlatkérő minden esetben jogosult a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti, rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására. A Kbt. rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárása esetén
a) az ajánlatkérő minden esetben köteles legalább három ajánlattevőt ajánlattételre felhívni, és
b) az ajánlatkérő minden esetben jogosult arra, hogy - a Kbt., illetve az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezéseitől eltérően - az ajánlatok értékelési szempontjaként kizárólag a legalacsonyabb árat határozza meg.”
A 2015. évi CXLIII. törvény 98. § (2) bekezdés e) pontja szerint:
„(2) Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha
e) az feltétlenül szükséges, mivel az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt a nyílt, a meghívásos vagy a tárgyalásos eljárásra előírt határidők nem lennének betarthatóak; a rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérő mulasztásából, vagy az ajánlatkérő által előidézett okból.”
A mexikói Guadalajara város visszalépését követően a Magyar Úszó Szövetség Magyarország Kormányának támogatásával jelezte a Nemzetközi Úszó Szövetségnek (FINA), hogy Budapest készen áll a visszalépő város helyett 2017-ben megrendezni a világbajnokságot.
A Kormány a FINA pozitív döntését követően 2015. március 11-én kormányhatározatban kötelezte el magát a 2017-es VB megrendezése mellett, majd 2015. április 16-án Orbán Viktor miniszterelnök, Julio Maglione (a FINA elnöke), valamint Gyárfás Tamás (a Magyar Úszó Szövetség elnöke) Lausanne-ban aláírták a 2017. évi VB megrendezéséről szóló megállapodást.