Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/40
Beszerzés tárgya:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2017.03.20.
Iktatószám:2809/2017
CPV Kód:45212212-5
Ajánlatkérő:Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló Közhasznú Egyesület
Teljesítés helye:Építési beruházás
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szavini Komplex Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló Közhasznú Egyesület
Nemzeti azonosítószám: AK24189
Postai cím: Szőnyi út 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Berencsi Bernadett
Telefon: +36 12731426
E-mail: kozbeszerzes.bvsczuglo@gmail.com
Fax: +36 12731427
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://bvsc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://bvsc.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sport
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Kültéri strandmedence feszített víztükrének kialakítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212212-5
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A Budapesti Vasutas Sport Club - Zugló Közhasznú Egyesület telephelyén - 1142 Budapest, Szőnyi út 2. szám alatt, a 29889 hrsz. ingatlanon található, a Közbeszerzési dokumentumokban és annak részét képező további dokumentumokban meghatározott kültéri strandmedence feszített víztükrűvé alakításának kivitelezése a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Közbeszerzési műszaki leírásban és Kiviteli Tervdokumentációban meghatározottak szerint.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazták.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 51.567.284 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: Kültéri strandmedence feszített víztükrének kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:43324100-1
További tárgyak:45212212-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Budapesti Vasutas Sport Club - Zugló Közhasznú Egyesület telephelye:
1142 Budapest, Szőnyi út 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Budapesti Vasutas Sport Club - Zugló Közhasznú Egyesület telephelyén - 1142 Budapest, Szőnyi út 2. szám alatt, a 29889 hrsz. ingatlanon található, a Közbeszerzési dokumentumokban és annak részét képező további dokumentumokban meghatározott kültéri strandmedence feszített víztükrűvé alakításának kivitelezése a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Közbeszerzési műszaki leírásban és Kiviteli Tervdokumentációban meghatározottak szerint.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazták.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Tartalékkerettel (5 %) növelt teljes nettó ellenszolgáltatás / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ: -

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Ajánlatkérő a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről 2015. évi XXXIII. törvény („FINA törvény”) 3.§ (1) bekezdése alapján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény („Kbt.”) 98. § (2) bekezdés e) pontja szerint - a Kbt. Harmadik Része szerinti szabályokra figyelemmel - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás szabályait alkalmazza a FINA törvényben rögzített eltérések alkalmazásával.
Az egyes vízisport-létesítmények megújítását szolgáló kormányzati intézkedésekről szóló 1104/2016. (III.3.) Kormányhatározat (a továbbiakban: Korm. határozat) 1. számú mellékletének 4. pontja (BVSC Uszoda) alapján, az Ajánlatkérőnek kell megvalósítania a tárgyi létesítmény fejlesztését. A tárgyi fejlesztés a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítmény-fejlesztésről szóló 2015. XXXIII. törvény (a továbbiakban: FINA törvény) 1. számú melléklet 174. pontjában (Budapest XIV. kerület 29889 helyrajzi számú ingatlan) került megjelölésre, ezért Ajánlatkérő a Kbt. 98.§ (2) bekezdés e) pontja alapján - a Kbt. Harmadik Része szerinti szabályokra figyelemmel - rendkívüli sürgősségre alapítottan hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytathat le.
A Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcíme:
A FINA törvény 1. számú mellékletének 174. pontja alapján a fejlesztés a törvény hatálya alá tartozik. A törvény 3. §-ának (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő „minden esetben jogosult” a Kbt. szerinti rendkívüli sürgősségre alapított közbeszerzési eljárás lefolytatására.
A rendkívüli sürgősségre alapított eljárás előfeltételeinek teljesülése:
a.) Objektív külső körülmény (feltétlen szükségesség): a külső körülmények megváltozását Mexikó egyoldalú döntése (amellyel elállt a Világbajnokság megrendezésétől), valamint a FINA hivatalos megkeresése, majd a Kormánnyal közös döntése és megállapodása idézte elő. A beszerzési igény(eke)t e nemzetközi megállapodás és az azon alapuló Kormányhatározat keletkeztette Ajánlatkérő számára.
A sportesemény kizárólag abban az esetben valósulhat meg teljes körűen, ha a jelen eljárás szerinti kivitelezés is realizálódik.
A fenti körülmények Ajánlatkérő szempontjából objektív, külső körülményeknek tekintendők, ugyanakkor azok az eljárás lefolytatását feltétlenül szükségessé teszik.
b.) Előre nem láthatóság: az a) pontban már ismertetett nemzetközi döntések és a hivatkozott Kormányhatározat megváltoztatta a Világbajnokság rendezésének időpontját, ebből kifolyólag jelentősen lerövidítette Ajánlatkérő felkészülésre rendelkezésre álló idejét. A megrendezéshez szükséges beruházások (és az egyéb kapcsolódó beszerzések) ütemezése az előbbieknek megfelelően került előkészítésre és vette kezdetét. A rendelkezésre álló szűk határidő Ajánlatkérő számára tehát a FINA és a Kormány fenti közös döntése, a megállapodás megkötése és az ezeket leképező Kormányhatározat, illetve a FINA törvény meghozatala előtt nem volt ismert.
c.) Ajánlatkérő mulasztásának hiánya: a b.) pontban leírtakból is következően kizárható, hogy a rendkívüli sürgősség Ajánlatkérő mulasztásából eredne, tekintettel arra, hogy a fenti megállapodásokat és jogi aktusokat megelőzően a beruházással kapcsolatos feladatot Ajánlatkérő számára semmilyen egyéb döntés vagy jogi szabályozó eszköz nem állapította meg, illetve nem tette lehetővé, Ajánlatkérő tehát korábban nem volt abban a helyzetben, hogy bármilyen megalapozott előkészítő lépést tegyen.
d.) A határidő más eljárással nem tartható: a Kormány - a Világbajnokság megrendezésének kötött idejére - a teljes beruházás befejezésének határidejét rendkívül szűken határozta meg. A beruházás(ok) befejezési határidejének ilyen formában történő meghatározása azzal a következménnyel jár, hogy a beruházás(ok) megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás(oka)t Ajánlatkérőnek haladéktalanul meg kell indítania, és annak teljesítésére a nyertes ajánlattevő(k)nek rendkívül rövid időn belül fel kell készülnie.
Fentiekre is figyelemmel a szokásosan alkalmazható/alkalmazandó közbeszerzési eljárások szerinti határidők nem alkalmazhatóak.
A hivatkozott törvény 3. §-a kimondja, hogy a lebonyolítandó közbeszerzési eljárások tekintetében az ajánlatkérő minden esetben jogosult rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására, mely esetben minden esetben köteles legalább három ajánlattevőt ajánlattételre felhívni.
A Kbt. 99. § (2) bekezdése alapján az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kivitelezési Szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/02/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szavini Komplex Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ipar u. 13.
Város: Diósd
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 2049
Ország: HU
E-mail: szavini@szavini.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13814205-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 50.795.427
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 51.567.284
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építőmesteri munkák
vegyszeradagolás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szavini Komplex Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ipar u. 13.
Város: Diósd
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 2049
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13814205-2-13

Hivatalos név: Fürdőpark Vízgépészeti Innovációs Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szíjgyártó u. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1048
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13530947-2-41

Hivatalos név: KEREX Uszoda - és Szabadidőtechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 111.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10629581-2-43

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/01/27 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk: -
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/03/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges