Közbeszerzési Hatóság

Tájékoztató (aránytalanul alacsony ár)

Az aránytalanul alacsony árral kapcsolatos tájékoztatás az alábbiakban olvasható.

A Kbt. 69. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, amely a Kbt. 71. §-a szerint önállóan értékelésre kerül.

A Kbt. 69. § (2) bekezdése szerint az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor az ajánlatkérő korábbi tapasztalataira, a közbeszerzést megelőzően végzett piacfelmérés eredményére vagy a közbeszerzést megelőzően a szükséges anyagi fedezet meghatározásához felhasznált egyéb adatokra kell figyelemmel lenni. Köteles az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (1) bekezdését alkalmazni különösen akkor, ha az ajánlatban foglalt – a Kbt. 69. § (1) bekezdése szerinti – ellenszolgáltatás több mint húsz százalékkal eltér az ajánlatkérő rendelkezésére álló – az ellenszolgáltatás önállóan értékelésre kerülő valamely eleme esetén az adott elemre eső – anyagi fedezet összegétől.

A Kbt. 69. § (3) bekezdése szerint az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyőződni az ajánlati elemek megalapozottságáról. Ha az indokolás nem elégséges a megalapozott döntéshez, az ajánlatkérő írásban tájékoztatást kér az ajánlattevőtől a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan. Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról.

A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely különösen 

  •   a) a gyártási folyamat, az építési beruházás vagy a szolgáltatásnyújtás módszerének gazdaságosságára,
  •   b) a választott műszaki megoldásra,
  •   c) a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire,
  •   d) az ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás vagy szolgáltatás eredetiségére,
  •   e) az építési beruházás, szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés teljesítésének helyén hatályos munkavédelmi rendelkezéseknek és munkafeltételeknek való megfelelésre, vagy
  •   f) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére vonatkozik.

A Kbt. 69. § (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást.

A Kbt. 69. § (6) bekezdése szerint a gazdasági ésszerűséggel össze nem egyeztethetőnek minősül az indokolás különösen akkor, ha az ajánlati ár – a szerződés teljesítéséhez szükséges élőmunka-ráfordítás mértékére tekintettel – nem nyújt fedezetet a külön jogszabályban, illetve kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett szerződésben az eljárás eredményéről szóló értesítés ajánlattevőknek történő megküldését megelőző egy éven belül megállapított munkabérre és az ahhoz kapcsolódó közterhekre. Az ajánlatkérő az ajánlat megalapozottságának vizsgálata során ezen irányadó munkabérekről is tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől.

A Kbt. 69. § (7) bekezdése szerint, amennyiben az ajánlati ár megalapozottságáról a Kbt. 69. § (5) bekezdése szerinti döntés meghozatalához az szükséges, az ajánlatkérő összehasonlítás céljából a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott ajánlati elemeket megalapozó adatokat. 

A Kbt. 69. § (8) bekezdése szerint az ajánlatkérő az állami támogatás miatt kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot csak abban az esetben nyilváníthatja érvénytelennek, ha ezzel kapcsolatban előzetesen írásban tájékoztatást kért az ajánlattevőtől, és ha az ajánlattevő nem tudta igazolni, hogy a kérdéses állami támogatást jogszerűen szerezte. Az ezen okból érvénytelen ajánlatokról az ajánlatkérő köteles tájékoztatni – a Közbeszerzési Hatóságon keresztül – az Európai Bizottságot.

A Kbt. 172. § (2) bekezdésének p) pontja szerint a Tanács feladat- és hatáskörébe tartozik az egyes ágazatokban szokásos vagy megállapított bérek és kapcsolódó közterhek adatainak folyamatos frissítése, karbantartása és a honlapján való közzététele. 

A fentiekben ismertetett jogszabályhelyek alapján rögzíthető, hogy a Kbt. nem írja elő a Tanács felé történő adatszolgáltatást más szervezetek, személyek számára feladatként, ezért a Tanács az önként rendelkezésére bocsátott adatokat teszi jelen menüpontban közzé.