Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/5
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.01.11.
Iktatószám:164/2017
CPV Kód:48000000-8
Ajánlatkérő:MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Teljesítés helye:HU101
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.02.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15459
Postai cím: Könyves Kálmán körút 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hazafi Gergely
Telefon: +36 305996445
E-mail: hazafi.gergely@mav-szk.hu
Fax: +36 15118534
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mavcsoport.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/beszerzesi-hirdetmenyek/folyamatban (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Microsoft licencek beszerzése a meglévő Nagyvállalati Szerződés (EA) keretén belül a MÁV-START Zrt. részére.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Microsoft licencek beszerzése a meglévő Nagyvállalati Szerződés (EA) keretén belül a MÁV-START Zrt. részére.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Microsoft licencek beszerzése a meglévő Nagyvállalati Szerződés (EA) keretén belül a MÁV-START Zrt. részére.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, A teljesítések pontos helyszíneit a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés keretében Microsoft nagyvállalati licencek beszerzése Enterprise Agreement (nagyvállalati szerződés) (EA) licenckonstrukcióban az alábbi mennyiségek szerint:
- Core User CAL platform 1 000 db
- Ent User CAL platform 2 000 db
- Office STD platform 1 000 db
- Office PRO Plus platform 2 000 db
- Windows Upgrade 3 000 db
- Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 251 db
- CoreCALBridgeOff365 ALNG LicSAPk MVL Pltfrm UsrCAL 251 db
- WinEntforSA ALNG UpgrdSAPk MVL Pltfrm 251 db
- WinEntforSA ALNG UpgrdSAPk MVL 1 db
- DynCRMESSCAL ALNG LicSAPk MVL UsrCAL 1 db
- DynCRMSvr ALNG LicSAPk MVL 2 db
- DynCRMProCAL ALNG LicSAPk MVL UsrCAL 10 db
- SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic 8 db
- DynCRMBasicCAL ALNG LicSAPk MVL UsrCAL 10 db
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljesítési határidő  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 15
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.6) pontban megjelölt becsült érték nem valós, a kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
A II.2.7) pontban megadott érték nem valós, az a nyertes ajánlatban megadottak szerint változhat. A kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlatkérő a kizáró okok körében előírja a 2017. január 1-jétől hatályos Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja szerinti kizáró ok alkalmazását is, az ajánlattevő, az alvállalkozói és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplők vonatkozásában egyaránt. Ezen kizáró ok fenn nem állásának igazolására a 2017. január 1-től hatályos 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározottak irányadók.
- A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlatevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) pontjainak hatálya alá. Ajánlatkérő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot a Közbeszerzési dokumentumok részeként, elektronikus formában rendelkezésre bocsátja.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat ajánlattevő az ajánlatkérő felhívására köteles benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:
• a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 8. §-ban meghatározottak szerint kell benyújtania.
• a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 10. §-ban foglaltak szerint kell benyújtania.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot az adott eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni.
A kizáró okok tekintetében ajánlattevők, valamint ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás feladásának napjánál.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja ajánlattevők egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a további részeket nem.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot kell benyújtania.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:
P/1.
Az ajánlattevőnek csatolnia kell a cégszerűen aláírt nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a teljes- általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.
Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8), valamint (11) bekezdései, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2)-(3) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben:
Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a nettó 580 000 000 Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1.
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja ajánlattevők egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a további részeket nem.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot kell benyújtania.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja és 22. § (1) és (2) bekezdése alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három (3) év - jelen közbeszerzés tárgya szerinti - szoftverlicencek szállítása - referencia igazolást/nyilatkozatot, minimálisan az alábbi tartalommal kell benyújtani:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye),
- a kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (cím és telefonszám és/vagy e-mail),
- szállítás tárgya (úgy, hogy abból az alkalmassági követelmény egyértelműen megállapítható legyen)
- az ellenszolgáltatás összege (a szállítás nettó ellenértéke),
- a teljesítés ideje [év, hónap, nap pontossággal)],
- Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e.
- ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen ellenértékkel vett részt (önálló teljesítés esetén ennek a ténynek a feltüntetése szükséges.)

Az alkalmassági követelménynek való megfelelést a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (1) -(2) bekezdése szerint kell igazolni.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmasság megállapításának vonatkozásában ajánlatkérő csak olyan teljesítéseket tud figyelembe venni a bírálat során, melyeknek a tényleges teljesítési időszaka a jelen pontban meghatározott (ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év) referencia időszakon belül történt, így ajánlattevőknek a referencia nyilatkozatban nem feltétlenül a teljesítés alapját képező szerződés hatályának idejét , hanem az ajánlatkérő által előírt referencia-időszakra eső teljesítés kezdő és végső időpontját, valamint az ehhez kapcsolódó ellenszolgáltatás összegét kell megjelölnie.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik:
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három (3) évből származó legalább 400.000.000 Ft (azaz négyszáz-millió forint) értékben szoftverlicencek szállítására vonatkozó szerződés- és előírásszerűen teljesített referenciával. Az alkalmassági minimum követelmény több referenciával is teljesíthető.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A kötbér alapja a késedelemmel, hibás teljesítéssel, vagy nem teljesítéssel érintett licenc nettó ellenértéke.
A kötbér mértéke:
késedelem esetén a kötbéralap napi 1 %-a, de legfeljebb a kötbéralap 20%-a,
hibás teljesítés esetén a kötbéralap legfeljebb 20 %-a
nem teljesítés esetén a kötbéralap 20 %-a,
Jótállás: 12 hónap (A jelen szerződés keretében leszállított licencek tekintetében a jótállás kezdő időpontja az átvétel tényét igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített időpont.)
Nyertes ajánlattevő 1 (azaz egy) darab számla kiállítására jogosult.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (6) bekezdésére.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a Közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg. Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényrendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti. Ajánlatkérő előleget nem ad. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a forint.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását. Közös ajánlattétel esetén utalni kell a közös ajánlattételi szándékra jelen ajánlati felhívásban, valamint a Közbeszerzési Dokumentumokban szabályozottak szerint.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: Az elektronikus árlejtés a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X.4.) Kormányrendelet alapján kerül lebonyolításra.
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/02/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2017/03/17 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/02/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Hely: MÁV SZK Zrt., 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60., 318. tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3)bekezdése alapján csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.
A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumok (KD) Kbt. 57. § (2) bekezdése szerinti elérése az eljárásban való részvétel feltétele, melynek igazolásaképpen a gazdasági szereplőknek a KD átvételi elismervényét - amelyet az I.3. pontban megadott elérhetőségen tud letölteni - kitöltve jelen felhívás I.1) pontjában megjelölt címre e-mailen vagy faxon köteles megküldeni ajánlatkérő (AK) részére.
2. Az érvényes ajánlat feltétele, hogy ajánlattevő (AT) rendelkezzen Microsoft Licensing Solution Provider (LSP) minősítéssel, vagy jogosult legyen nemzetközi LSP minősítéssel rendelkező cég magyarországi képviseletére. Ennek igazolására az ajánlatban be kell nyújtani a gyártó vagy magyarországi képviselője által kiállított igazolást a Microsoft Licensing Solution Provider (LSP) minősítésről, vagy be kell nyújtania a nemzetközi LSP minősítéssel rendelkező cég magyarországi képviseletére jogosító meghatalmazást.
3. AK a II.2.5. pont kiegészítéseként közli, hogy a részszempontokra adható pontszám alsó határa 1, a felső határa 10.
A módszer, amellyel AK megadja a ponthatárok közötti pontszámot: „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról”című útmutató III.1. pontja szerinti arányosítás kerül alkalmazásra. Mindegyik részszempont esetében a fordított arányosítás módszerével kerülnek megállapításra a részszempontok szerinti pontszámok. A módszer részletes leírását a KD tartalmazza.
4. AT a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján ajánlatában köteles megjelölni:
• a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek (amelyeknek) teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
• az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. (Az ajánlatban a nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell.)
5. AK a 321/2015. Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint ezúton tájékoztatja AT-ket, hogy jelen eljárásban az összes alkalmassági feltételt és igazolást a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvételének feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
6. Az ajánlat részeként benyújtandó nyilatkozatok listáját a KD tartalmazza.
7. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
8. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéseire.
9. Ahol a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás történik, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történik, és mellé értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is.
10. AK a Kbt. 75. § (6) bekezdésére tekintettel felhívja t. AT-k figyelmét, hogy alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e.) pontját.
11. AK a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja. Az eljárás tárgya oszthatatlan. Az eljárás részekre bontása nem indokolt sem gazdaságilag, sem közbeszerzésileg. A beszerzés tárgyának természetéből adódóan részajánlat-tételi lehetőség nem biztosítható, a gazdasági, műszaki - ide értve beszerzés tárgyának „csomag” jellegét - szempontokat figyelembe véve ésszerűtlen.
12. AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell a 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja és a 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) alapján 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Nyilatkozat az átláthatóságról hiánya az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
13. Az eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként eljár: Popovics Alexandra (Lajstromszám:
OO626)
14. A KD által nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi CXLIII. tv., a 321/2015., a 307/2015. a 257/2007. Korm. rendeletek és a Ptk. előírásai irányadóak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148.§ alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/01/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák