Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/185
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.10.13.
Iktatószám:14599/2017
CPV Kód:09310000-5
Ajánlatkérő:Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:HU311
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.11.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Víz
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK01162
Postai cím: Tömösi utca 2.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szoby Zsolt
Telefon: +36 46343044
E-mail: szoby.zsolt@borsodviz.hu
Fax: +36 46342423
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.borsodviz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.borsodviz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.borsodviz.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Demeter Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Arany János tér 1. F. 3/9.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Demeter István felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszám: 00286)
Telefon: +36 46572188
E-mail: dorrado@gmail.com
Fax: +36 46572189
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.borsodviz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.borsodviz.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
x Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Villamos energia beszerzése 2018. évre
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Villamos energia vásárlási szerződés víziközmű telepeken felhasználásra kerülő villamos energia beszerzése 2018. évre.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Villamos energia beszerzése 2018. évre
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Borsodvíz Zrt. működési területén, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a dokumentációban felsorolt helyeken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Villamos energia vásárlásra árubeszerzés 2018. évben 2018.01.01. 00:00 CET-2018.12.31. 24:00 CET közötti időszakban.
Beszerzés mennyisége összesen: 10,93 GWh mennyiségben. Ajánlatkérő a megadott évi mennyiségtől +10%-ban különdíjmentesen eltérhet.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5. pontban és II.2.6. pontban megadott érték nem becsült érték, az ajánlatkérő nem kívánja megadni a becsült értéket. A hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kellett beírni értéket a hivatkozott pontban.
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
K/1: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozik;
K/2: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Előzetes igazolás a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§ és 3.§ alapján történik.
Megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-ban foglaltaknak megfelelően kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását. Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárni az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a fentiekben meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Igazolás:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1-16. § rendelkezései szerint kell igazolni. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot tárgyi eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni, így az nem lehet korábbi az ajánlattételi felhívás feladása időpontjánál.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1.) a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőnek ajánlatában be kell csatolnia valamennyi - a cégkivonatban szereplő pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot a felhívás feladásától visszafelé számított 2 év tekintetében arról, hogy mióta vezeti Ajánlattevő bankszámláját, sorban állás volt-e az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 2 éven belül, ha igen hány alkalommal 60 napot meghaladó, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak;
P/2.) az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint csatolni kell az előző mérlegfordulónappal lezárt üzleti év - általános forgalmi adó nélkül számított - a közbeszerzés tárgyából (villamos energia értékesítése) származó árbevételéről szóló nyilatkozatát - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 3. § 10. pontja, a 65. § (6), (7) bekezdései a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 3. § alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően és az Európai Unió Bizottsága 2016/7 (5.1.2016.) végrehajtási rendeletében foglalt kitöltési útmutató alapján kitöltött és a végrehajtási rendelet részét képező egységes európai közbeszerzési dokumentum(ok) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy sem az ajánlattevő (közös ajánlattevők), sem pedig az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.) ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha az ajánlattevőnek bármely pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat szerint az ajánlattevő bármelyik számláján a felhívás feladásától visszafelé számított 2 éven belül egynél több esetben 60 napot meghaladó lejárt határidejű sorban állás volt.
Ajánlatkérő a sorbanállás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti;
P/2.) alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az előző mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben villamos energia értékesítéséből származó legalább nettó 100 000 000 HUF árbevétellel. Az újonnan piacra lépő ajánlattevőnek a működése megkezdése óta eltelt időszak villamos energia értékesítéséből származó nettó árbevételről kell nyilatkoznia.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1: A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőnek ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásának a VI.5) pontban feltüntetett napjától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, a jelen közbeszerzés tárgyában (teljes ellátás alapú villamos energia értékesítése) teljesített vagy megkezdett szerződéseire vonatkozóan legalább a következőknek:
A nyilatkozatban vagy igazolásban legalább fel kell tüntetni a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát (különösen a közbeszerzés tárgyára tekintettel), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 3. § alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően és az Európai Unió Bizottsága 2016/7 (5.1.2016.) végrehajtási rendeletében foglalt kitöltési útmutató alapján kitöltött és a végrehajtási rendelet részét képező egységes európai közbeszerzési dokumentum(ok) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy sem az ajánlattevő (közös ajánlattevők), sem pedig az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legalább 7,14 GWh/év mennyiségű, a közbeszerzés tárgya szerinti áru (teljes ellátás alapú villamos energia értékesítése) szállításáról szóló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciamunkával.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Fizetés pénzneme: HUF. Előleget ajánlatkérő nem fizet. Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít a nyertes ajánlattevő részére havonta, teljesítést követően. Ajánlatkérő az ellenértéket, az ajánlatkérő által igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében, 30 napon belül átutalással egyenlíti ki a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében leírtak szerint. Az ajánlatkérő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A. §-t alkalmazni köteles. A kifizetésre a Kbt. 135. § (1), (5), (6) az irányadók.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. §-ának (8) bekezdésére tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé közös ajánlattétel esetén, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzanak létre. Közös ajánlattétel esetén azonban az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. §-a (3) bekezdésének, továbbá tartalmaznia kell a Kbt. 35. §-ának (2) és (6) bekezdésében előírtakra vonatkozó nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36. §-ában foglaltakra.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/11/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2017/12/20 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/11/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Magyarország, 3527 Miskolc, Tömösi utca 2.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. §-ának (3) bekezdésében meghatározott személyek. A bontási eljárásra egyebekben a Kbt. 68. §-a (1)-(2), (4) és (6) bekezdéseinek rendelkezései irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlathoz felolvasó lapot kell csatolni a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint.
2. Az ajánlat részeként csatolni kell a rendszerirányítóval kötött hatályos mérlegkör szerződés másolatát amennyiben más ilyen mérlegkörhöz, mint almérlegkör felelős csatlakozott, a hatályos szerződés másolatát csatolja, melynek alapján jogosult mérlegkör felelősként eljárni.
3. Csatolni kell az ajánlat részeként ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a szükséges villamos energia mennyiség rendelkezésre állásáról.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére (ajánlati nyilatkozat). A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti példányát kell tartalmaznia.
5. Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
6. A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján a gazdasági szereplő a ajánlatában a köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát ajánlata részeként benyújtani.
7. Az ajánlat benyújtás módjának és formai előírásainak részletes szabályozását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
8. Ajánlatkérő az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
9. Fordítás: Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bekezdés).
10. Irányadó jog: A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
11. Közös ajánlattétel: Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni.
12. Aláírás igazolása: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
13. Változásbejegyzés: A 321/2015. (IX.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint.
14. A Kbt. 71.§ (1) bek. alapján Ajánlatkérő az összes ajánlattevő részére azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglaltakra.
15. Ajánlati biztosíték: Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosítékadáshoz köti, melynek mértéke: 1 000 000 HUF azaz: egymillió forint. Az ajánlati biztosíték teljesíthető az ajánlatkérő fizetési számlájára (Erste Bank NyRt.-nél vezetett 11994002-02402374-00000000) történő befizetéssel (befizetési bizonylat másolatával igazolva), bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Ajánlatkérő előírja, hogy a bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesített ajánlati biztosíték okiratait, bizonylatait eredeti vagy hiteles másolatban kell benyújtani.
16. Ajánlatkérő konzultációt nem tart.
17. A közbeszerzési dokumentumok átvétele: Az eljárásban való részvétel feltétele a közbeszerzési dokumentumok letöltésének visszaigazolása. További információ: közbeszerzési dokumentumokban.
18. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/10/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák