Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/232
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.12.01.
Iktatószám:21258/2018
CPV Kód:72250000-2
Ajánlatkérő:Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Teljesítés helye:1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.01.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32140183
Postai cím: Kunigunda Útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés Közbeszerzés
Telefon: +36 13533200
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000956422018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000956422018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: PROVYS RENDSZER SUPPORTJA ÉS FEJLESZTŐI TÁMOGATÁSA
Hivatkozási szám: EKR000956422018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72250000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Nyertes Ajánlattevő feladata a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által a szakmai folyamatainak támogatásához üzemeltetett Provys csatorna menedzsment rendszer gyártói és „second-line” támogatásának ellátása valamint – eseti megrendelés alapján – fejlesztési szolgáltatás nyújtása szolgáltatási szerződés keretében 24 hónapos határozott időtartamban (01/12/2018 napjától 30/11/2020 napjáig) a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint figyelemmel a fejlesztési szolgáltatásra vonatkozó, II.2.7) pontban jelzett meghosszabbítás lehetőségére is.
A meglévő Provyys csatornamenedzsment rendszer gyári supportjára vonatkozó szerződés 30/11/2018-ig hatályos. A szolgáltatás keretében a rendszerhez – szükség szerint, amennyiben a szerződés nyertes ajánlattevővel előbbi időpontig nem került megkötésre – support crossgrade szolgáltatást kell nyújtani úgy, hogy a teljes rendszer támogatása 30/11/2020-ig folyamatosan biztosított legyen.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: PROVYS RENDSZER SUPPORTJA ÉS FEJLESZTŐI TÁMOGATÁSA
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72250000-2
További tárgyak:72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
NyeNyertes Ajánlattevő feladata a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által a szakmai folyamatainak támogatásához üzemeltetett Provys csatorna menedzsment rendszer gyártói és „second-line” támogatásának ellátása valamint – eseti megrendelés alapján – fejlesztési szolgáltatás nyújtása szolgáltatási szerződés keretében 24 hónapos határozott időtartamban (01/12/2018 napjától 30/11/2020 napjáig), ahol a közbeszerzés mennyiségét az időtartam alatt nyújtandó alábbi szolgáltatások képezik (24 havi szolgáltatás, ill. fejlesztési támogatás max. 480 órában).
Nyertes Ajánlattevő feladata:
I. Szoftvertámogatás és hibajavítás:
- Az MTVA folyamataira testreszabott szoftverelemek vonatkozásában a felmerülő hibák magas rendelkezésre állás mellett történő javítása.
- Szoftver hibák, bug-ok javítása (utolsó működő állapot helyreállítása).
- 7x24 órás angol nyelvű gyártói sürgősségi help-line és szükség esetén távbeavatkozás, a folyamatos üzem biztosítására.
- Magyar nyelvű help-line, szükség esetén távoli vagy helyszíni beavatkozás munkanapokon 9:00-17:00 óra között.
- Állandó, magyar nyelvű közvetlen kapcsolattartó funkcionális területenként (gyártási és TVOffice területen).
- Korlátlan számú incidens kezelése, ahol az incidens annak bejelentése, hogy a rendszer egy használni kívánt, dokumentált funkcióját nem lehet a specifikációban és a dokumentációban leírt módon használni, az alábbiak következtében: Folyamatos rendelkezésre állás keretében korlátlan számú konzultációs lehetőség a Megrendelő számára a napi használat és a rendszer által kínált lehetőségek minél hatékonyabb kiaknázásához.
- A Provys rendszer összetevőinek rendszeres ellenőrzése, illetve az ezzel kapcsolatos karbantartási tevékenységek ellátása. Tartalmazza az adatbázis, a szoftver alkalmazás, valamint a kapcsolódó interfészek folyamatos monitoringját (rendszerfunkciók hibái, backup alkalmazás hibái és performance monitoring).
II. Fejlesztési támogatás:
- A rendszer használata során felmerült módosítási, konfigurációs és fejlesztési igények véleményezés, javaslat adása a megfelelő megoldás kiválasztására. A fejlesztőmérnököket átlagban évi 240 óra időtartamban, eseti megrendelések útján kívánja Ajánlatkérő (AK) igénybe venni, melyet az ajánlatban foglalt mérnök óradíj alapján a teljesítést követően számolnak el a Felek. Abban az esetben, ha a becsült órakeret az első évben nem kerül felhasználásra, úgy az később is felhasználható azzal, hogy a szerződés teljes időtartama [beleértve II.2.7) pont szerinti meghosszabbításokat is] alatt a felhasznált órák száma nem haladhatja meg a 480 óra mennyiséget.
- Havi egy alkalommal (2 napban) személyes fejlesztői konzultációs lehetőség biztosítása AK számára a munkafolyamatokban tervezett változások, valamint a szakmai oldalról felmerült elvárások minél hatékonyabb megvalósítására a rendszerben.
- A feladat AK-val együtt történő specifikációja és fejlesztői ráfordítás terv elkészítése.
- A fejlesztés tesztelése, a bevezetett új funkcionalitás, valamint a felhasználói tudás elmélyítése és a felhasználói élmény fokozása (évente maximum 45 napban végfelhasználói oktatást biztosítása AK igénye szerint).
Nyertes Ajánlattevőnek (vagy a forráskóddal rendelkezni jogosultnak) szerződést kell kötnie egy Letétkezelővel, ahol a szerződő felek az Ajánlattevő (vagy a forráskóddal rendelkezni jogosult) (Letevő), valamint a Letéteményes azzal, hogy a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerinti esetben a forráskódot az Ajánlatkérő részére kell kiadni. Előbbiekről szóló letéti igazolást Ajánlatkérőnek át kell adni. A letéti szerződés előbbiek szerinti megkötéséről illetőleg a letéti igazolás Ajánlatkérő részére történő átadásról Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
A szolgáltatással összefüggő részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: AK egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával a fejlesztési feladatokra vonatkozó időkeretet legfeljebb 2 alkalommal, alkalmanként legfeljebb további 3 hónappal meghosszabbíthatja, amennyiben a teljes fejlesztési keret, 480 óra nem került felhasználásra. A hosszabbítás időtartama alatt csak eseti megrendelés útján vehető igénybe a fel nem használt fejlesztési keret (fejlesztő mérnök igénybe vétele).
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
- Ajánlatkérő közli, hogy a II.1.5) és a II.2.6) pont kitöltése a hirdetmény feladhatósága érdekében történt.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő (KNY), akivel szemben a Kbt. 62. § (1) a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az AT, aki a Kbt. 62. § (1) a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]
A Kbt. 62. § (1) b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az AT, AV vagy KNY nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188.§ (4) szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat/részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. [Kbt. 64.§]
Igazolási mód:
AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Kr. (KR) 1. § (1) szerint, a KR II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) hatálya alá. A 424/2017. (XII. 19.) Kr. szerint az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A KNY a KR 3. § (2) szerint, a közös ajánlattevők a KR 3. § (3) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani.
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT(k)-nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő (AK) felhívása alapján a KR 1. § (2) -nek megfelelően, a KR III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
AK nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK a Kbt. 69. § (11)-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK az igazolások hitelességét a KR VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t. [Kbt. 67. § (4)]
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)].
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bek- szerint a Kr. II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak (EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelmény(k)nek azzal, hogy az ajánlatkérő az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Kr. IV. Fejezetében (19. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.
Az ajánlatkérő nem kér részletes igazolásokat ha a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzáfér a Kr. IV. Fejezetben nem említett alkalmasságot igazoló adatbázisokhoz és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni.
A Kr. rendelet szerinti – az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására történő – részletes igazolás módja:
Ajánlattevő ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgyából (csatornamenedzsment rendszer támogatására irányuló szolgáltatás nyújtásából) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló – adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt – nyilatkozat, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a fenti rendelkezés szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. [Kr. 19. § (3)]
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében legalább nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 280.000,- Euró, a közbeszerzés tárgya szerinti (csatornamenedzsment rendszer támogatására irányuló szolgáltatás nyújtásából) árbevétellel, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 65. § (1) a), Kr. 19. § (1) bek. c) pont]
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetőleg az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Utóbbi esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. [Kbt. 65. § (6)-(7), (8)]
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bek.-nek megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak (EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő (AK) által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az AK az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT-(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az AK felhívása alapján a Kr. 1.§ (2) bek.-nek megfelelően, a Kr. IV. fejezetben (21-22.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alk. követelménynek.
AK nem kéri az érintett AT-(k)től a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az AK a Kbt. 69.§ (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A Kr. szerinti – az AK Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására történő – részletes igazolás módja:
AT alkalmassága igazolható:
M1) Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (csatornamenedzsment rendszer támogatására irányuló szolgáltatás nyújtására vonatkozó) referenciáinak ismertetésével, megjelölve a szerződés műszaki tartalmát, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap bontásban), az ellenszolgáltatás nettó összegét és a szerződést kötő másik felet (nevét és címét), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kr. 21. § (3) a)]
A referenciákat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (1)-(2) bekezdése szerint is kell igazolni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy folyamatos teljesítés (szerződés) esetén Ajánlatkérő az Ajánlattevő által bemutatott időszak utolsó napját tekinti a befejező időpontnak.
M2) A teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) megnevezésének, szakmai tapasztalatának, képzettségének/végzettségének ismertetésével, valamint az alábbi dokumentumok csatolásával [Kr. 21. § (3) b)]:
- a szakember(ek) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza: benne legalább képzettség, végzettség- valamint a nyelvtudás és annak szintje, a releváns szakmai tapasztalat (olyan részletességgel bemutatva, hogy abból az alk. követelménynek való megfelelés megállapítható legyen) illetve megszerzésének kezdete (év/hónap/nap) és időtartama,
- képzettség, végzettség és a nyelvtudás igazolására vonatkozó okiratok egyszerű másolata,
- saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.
Az alkalmassági követelményre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból, ha
M1) az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított három évben (36 hónapban) összességében nem rendelkezik legalább egy darab, de legfeljebb két szerződésből teljesített közbeszerzés tárgya szerinti (csatornamenedzsment rendszer támogatására irányuló szolgáltatás nyújtására vonatkozó) referenciával legalább nettó 280.000,- Euró értékben, melyek közül legalább egy szerződés legalább 12 hónapos folyamatos (megszakítás nélküli) időtartamban szerződésszerűen teljesített referenciára vonatkozik;
M2) nem von be a teljesítésbe legalább 2 fő, személyenként legalább 3 éves csatornamenedzsment üzemeltetési támogatásban szerzett szakmai tapasztalattal és minimum középfokú angol nyelvvizsgával rendelkező szakembert, akik közül legalább 1 fő felsőfokú informatikai vagy műszaki szakképesítéssel rendelkezik.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatban megjelölt szakembereket kötelező a szerződés teljesítése során a teljesítésbe bevonni.
Az M1) alkalmassági követelményhez kapcsolódva az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három éven (36 hónapon) belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (szolgáltatás befejezése) erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) a) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7), (9)]
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő (AK) rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. Teljesítésigazolás a Kbt. 135. § (1) szerint történik. AK az előbbieknek megfelelően igazolt teljesítés alapján benyújtott számlákat fogadja el.
A rendszertámogatásra vonatkozó díj kifizetése negyedévente előre, az adott negyedévre vonatkozó támogatás kezdő időpontjában (amit a Felek a számla benyújthatósága szempontjából teljesítésként vesznek figyelembe), az Eseti megrendelésben foglalt fejlesztési szolgáltatás kifizetése a teljesítés(eke)t követően utólag teljesítésigazolás tartalmának és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, átutalással történik.
Előleg nem biztosított. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: EUR
Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135.§ (6) szerint.
A szerződést megerősítő biztosítékok a VI.4.3) pontban, a részletes feltételek a KD-ban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/01/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/01/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017. (XII. 19.) Kr.-ben (KR). Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) kizárólag ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel (GSZ)/ajánlattevőkkel (AT). Az ajánlatot (annak részeként nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani).
Az EKR használatához a KR 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. (http://nekszt.hu) látja el. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken.
2) EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k/kapacitás nyújtók képviseletében az AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét).
3) Ajánlathoz csatolni kell: a. felolvasólapot (EKR űrlap kitöltésével), amely feltünteti az összesített ajánlati árat (nettó EUR); b. részletes ártáblázatot a kiadott minta szerint; c. a Kbt. 66.§ (2) szerinti nyilatkozatot; d. a Kbt. 66.§ (6) és 65. § (7) szerinti nyilatkozatokat (nemleges nyilatkozatot is); d. közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást; f. AT, kapacitás nyújtó aláírási címpéldányát vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját; g. ha az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető, cégkivonatot vagy annak elérhetőségét (URL), adott esetben változásbejegyzés iratait (vagy nemleges nyilatkozatot), h. a 8) alpont szerinti ajánlati biztosíték teljesítésének igazolását; i. az AT 7) alpont szerinti nyilatkozatát; j. AT II.2.4) pont szerinti, letéti szerződéssel összefüggésben nyilatkozatát.
4) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71.§ szerint azzal, hogy AK jelen eljárás tekintetében alkalmazhatja a Kbt. 81. § (4)-(5)-t.
5) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56.§ szerint, kizárólag az EKR-en keresztül.
6) Valamennyi igazolás benyújtható másolatban is, nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén annak magyar nyelvű fordítása is csatolandó.
7) Az érvényes ajánlattétel és szerződéskötés feltétele, hogy az AT a szerződéskötés időpontjára és teljes időtartama alatt rendelkezzen a támogatott rendszer gyártójától származó nyilatkozattal arra vonatkozóan, hogy jogosult Magyarország területén a Provys rendszerre vonatkozó támogatási szolgáltatás nyújtására és az azokkal kapcsolatos vevőszolgálati tevékenység ellátására. AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződéskötés időpontjára és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog a támogatott rendszer gyártójától származó nyilatkozattal arról, hogy jogosult Magyarország területén a Provys rendszerre vonatkozó támogatási szolgáltatás nyújtására és az azokkal kapcsolatos vevőszolgálati tevékenység ellátására.
8) AK az eljárásban való részvételt 700.000,- Ft összegű ajánlati biztosíték adásához köti, amit ajánlattételi határidőig kell rendelkezésre bocsátani a Kbt. 54.§ szerint [Kbt. 35.§ (5)].
Befizetés helye: 1037 Budapest, Kunigunda u. 64., Pénztár/AK számlaszáma: 11794008-20541884-00000000 (OTP).
Befizetés igazolásának módja: AK számlájára történő befizetéssel, pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel figyelemmel 424/2017. (XII. 19.) Kr. 10. § (4)-re is.
További információk a VI.4.3) pontban és részletesen a KD-ban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 1) Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
2) Ajánlatkérő (AK) a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt. 35.§ (8)].
3) AK a minősített ajánlattevők (AT) jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az AT-k műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit/igazolását, a III.1.2) és a III.1.3) pontjaiban foglaltak szerint.
4) Kiegészítés a II.1.6. ponthoz: Tekintettel arra, hogy a nyújtandó szolgáltatás egy adott rendszerre irányul illetve, hogy ennél fogva az elvégezendő feladatok nem választhatók szét, egységben kezelendők, a szakmai és gazdasági ésszerűséggel nem összeegyeztethető a részajánlattétel, a részajánlattétel biztosítása mellett ugyanis az ajánlati árak jelentős emelkedésére lehet számítani [Kbt. 61. § (4)].
5) Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: Jelen eljárásban AK a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, mivel az AK igényeinek a II.2.4) pontban meghatározott követelménynek megfelelő szolgáltatás felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja [Kbt. 76. § (5)].
6) Valamennyi igazolás benyújtható másolatban is, nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén annak magyar nyelvű fordítása is csatolandó.
7) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44.§ szerint.
8) AK jelen eljárás tekintetében nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) e) pont szerinti eredménytelenségi okot [Kbt. 75.§(6)].
9) Szerződést megerősítő biztosítékok: Késedelmi és hibás teljesítési kötbér alapja a támogatás esetében a negyedéves nettó szolgáltatási díj, a fejlesztés esetében az adott megrendelés szerinti szolgáltatás nettó díja, mértéke 0,5%/nap a késedelem 1. napjától kezdődően, illetve a hiba észlelésétől kezdődően annak kijavításáig. Meghiúsulási kötbér alapja a támogatás esetében a nettó éves támogatási díj, a fejlesztés esetében az eseti megrendelés szerinti szolgáltatás nettó díja, mértéke 30 %.
10) Valamennyi időpont/határidő tekintetében a közép-európai idő (CET) szerinti időpontok irányadók.
11) AT-nek informálódnia kell azon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, melyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.
12) Kiegészítés a IV.2.6) ponthoz: az ajánlati kötöttség 1 hónapos időtartama alatt 30 napot kell érteni.
13) AK előírja, hogy a jelen közbeszerzéshez, mint alapprojekttel összhangban álló azonos vagy hasonló szolgáltatás megrendelésére alkalmazhatja a Kbt. 98. § (3) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárási fajtát. Az esetlegesen megrendelésre kerülő további szolgáltatások a felhívás II.2.4) pontjában meghatározott szolgáltatásokra (egyes további, fejlesztési szolgáltatások ellátására) irányulhatnak a KD-ban meg nem jelölt további Projektek tekintetében, amelyek ellátása szükséges lehet az AK tevékenységének ellátásához (további szolgáltatások tárgya). A további szolgáltatásokat AK a jelen felhívásban meghatározott szerződéses feltételek mellett kívánja beszerezni (további szolgáltatások beszerzésének feltételei).
14) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség AT-t terheli. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és annak végrehajtási rendeletei, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
15) Az ajánlatban a különböző devizák forintra történő átszámítása az árbevétel esetében az érintett év utolsó napján, a referencia esetében a teljesítés napján érvényes MNB devizaárfolyamon történik.
16) Az eljárás lefolytatásával megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr. Daczuk Balázs (00313) és dr. Illényi Péter Tamás (00316) (elérhetőségi adatok a KD-ban)
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/11/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák