Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/227
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.11.26.
Iktatószám:21282/2018
CPV Kód:48900000-7
Ajánlatkérő:NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:A TM rendszer szállításának helye Ajánlatkérő (Vevő) által a szerződés aláírásával egyidejűleg meghatározott két budapesti helyszín.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.12.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:elektronikus közig. inform. és távközlési közszolg
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20976077
Postai cím: Csokonai Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Dóra
Telefon: +36 18965404
E-mail: kozbeszerzes@nisz.hu
Fax: +36 14594217
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nisz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.nisz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000894342018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000894342018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: elektronikus közig. inform. és távközlési közszolg

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tevékenység monitoring
Hivatkozási szám: EKR000894342018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48900000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„KÖFOP - Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében”projekthez kapcsolódóan „Tevékenység monitoring” beszerzése
Ajánlatkérő a továbbiakban: AK
Ajánlattevő a továbbiakban: AT
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tevékenység monitoring
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48900000-7
További tárgyak:72265000-0
80590000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A TM rendszer szállításának helye Ajánlatkérő (Vevő) által a szerződés aláírásával egyidejűleg meghatározott két budapesti helyszín.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Magas rendelkezésre állású, georedundáns kialakítású, a Műszaki leírás „6. KÖVETELMÉNYEK” pontban részletezett követelmé-nyeknek megfelelő, a privilegizált hozzáféréseket központilag kezelő, felügyelő, valamint a privilegizált hozzáférések tevékenységét monitorozó – TM rendszer – hardver, szoftver elemeinek és kapcsolódó licenceinek szállítása (továbbiakban együtt TM rendszerelemek, vagy röviden termék), valamint a TM rendszer implementációja, helyszíni beüzemelése a georedundáns KAK infrastruktúrában, a konfigurálása, az integrációja a KAK-ban alkalmazott üzemeltetés felügyeleti-, naplózó- és mentési rendszerekkel, a TM rendszer teljes körű dokumentálása, továbbá a TM rendszerre vonatkozó üzemeltetői és felhasználói oktatások végrehajtása, a támogatási tevékenységek (továbbiakban együtt TM rendszer szolgáltatások) teljesítése.
A privilegizált hozzáférés monitorozó funkcionalitás méretezésénél az elvárás: privilegizált felhasználói hozzáférések száma (user account): 150 db
A közbeszerzés mennyisége:
-a szállított TM rendszer működéséhez szükséges hardver eszközök
-a szállított TM rendszer működéséhez szükséges szoftverek és licencek
Szolgáltatások:
-TM rendszer implementációs tevékenységei
-TM rendszer integrációs tevékenységei
-TM rendszer átadási-átvételi tevékenységek
-TM rendszer dokumentációs tevékenységek
Oktatási tevékenységek:
- Üzemeltetői oktatás:
• budapesti helyszín, az oktatáshoz szükséges eszköz és helyszín biztosítása, max. 10 fő részére
• min. 2*3 nap (3 nap privilegizált hozzáférések monitorozása; 3 nap pirvilégizált hozzáférések központi menedzsmenetje) (6 óra/nap), magyar nyelven
• a gyártói, vagy a gyártói tematikán alapuló – gyártói segédletekkel támogatott – oktatás
- Felhasználói oktatás:
• budapesti helyszín, az oktatáshoz szükséges eszköz és helyszín biztosítása, max. 20 főrészére train the trainer jelleggel
• min. 2*4 óra (4 óra privilegizált hozzáférések monitorozása; 4 óra pirvilégizált hozzáférések központi menedzsmenetje), magyar nyelven
• legalább két - azonos tartalmú (azaz 2 x 2 x minimum 4 óra) – részletben
- e-Learning tananyag elkészítése:
• Az oktatási tananyagot AK részére az AK-nél használatban levő Moodle open-source e-Learning rendszer által használható SCORM formátumban és a rendszer leírásénak megfelelő módon kell átadani.
• a tananyag felhasználási jogainak átadása lehetővé teszi a későbbi, AK által lebonyolítandó, saját telephelyén történő oktatás/vizsga ismételt megszervezését
Költöztetési tevékenységek: a költöztetési, áttelepítési tevékenységek, valamint az éles üzemű működés feltételeinek kialakítása és az éles üzemű működés visszaállítása feladatok elvégzése.
Leszállítandó dokumentumok:
1. Rendszerterv (fizikai és logikai);
2. Beépítési terv;
3. Üzemeltetési dokumentáció;
4. Felhasználói dokumentáció;
5. Rendszerbiztonsági terv - RBiT;
6. Átadás-átvételi teszt terv;
7. Tesztelési jegyzőkönyv;
8. TM rendszer mentése, visszaállítása, alapfunkciók helyreállítása;
9. Képzési/oktatási terv és tematika;
10. Írott és elektronikus oktatási anyag
Ajánlattevőnek biztosítania kell a megajánlott TM rendszerre az ajánlati ár részét képező, teljeskörű, a termékkövetést is magában foglaló, 12 hónap jótállást a szállítási kötelezettség teljesítésének az időpontjától.
Az ajánlat tartalmazza a szükséges darabszámban és érvényességgel minden olyan licencet, amely a rendszer működéséhez szükséges. Licencdíj esetén az ajánlatban megadott árnak tartalmaznia kell az örökös használat díját.
A követelményeket részletesen a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 100
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opció:
A szerződés időtartama alatt, egy alkalommal a TM rendszer egyik, redundáns oldalának (site) a költöztetési, áttelepítési tevékenységek, valamint az éles üzemű működés feltételeinek kialakítása és az éles üzemű működés visszaállítása feladatok elvégzése az Ajánlatkérő által meghatározott, egyik budapesti telephely gépterméből, egy másik, Pest megyei telephely géptermébe, az Ajánlatkérő előzetes, írásbeli kérése alapján, előre, kölcsönösen egyeztetett időpontban és időtartamban.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy ezen opciót ne hívja le a szerződés időtartama alatt.
Részajánlattétel kizárás indoka:
A privilegizált hozzáférés monitoring funkcionalitás hardver és szoftver elemei esetében Ajánlatkérő lehetővé kívánja tenni az adott használati célra fejlesztett, speciális megoldások (appliance) ajánlatát is.
Az ilyen jellegű megoldások esetében - a teljesítményfokozás mellett, a magas szintű megbízhatóság és rendelkezésre állás biztosítása érdekében - az optimalizálások és a konfigurálási korlátok alkalmazása miatt a hardver és szoftver elemek együttműködése és kölcsönhatása is a megoldás része - azok egymástól nem különíthetők el.
A szerződés hatálybalépése:
A szerződés hatálybalépésének feltétele annak mindkét fél általi aláírása és az, hogy a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005 azonosítószámú „Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében” című kiemelt projekt Támogatási Szerződés vonatkozó módosítása hatályba lépjen Ajánlatkérő (Vevő), mint támogatást igénylő és az Irányító Hatóság, mint Támogató között. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése, 131. § (9) bekezdése, valamint 135. § (12) bekezdése alapján kiköti, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetén a szerződés csak Ajánlatkérő kifejezett nyilatkozata alapján lép hatályba. A szerződés azon a napon lép hatályba, amikor valamennyi jelen pontban hivatkozott feltétel teljesül. A szerződés hatályba lépéséről Ajánlatkérő köteles haladéktalanul tájékoztatni nyertes Ajánlattevőt (Eladót).
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005” projekt
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket - figyelemmel arra, hogy jelen mezőben a karakterek száma korlátozott –, hogy a részajánlattétel kizárásának indokolása, valamint a szerződés hatálybalépéséről szóló tájékoztatás (feltételes közbeszerzés) a "II.2.11) Opciókra vonatkozó információ" pontban került feltüntetésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.
A megkövetelt igazolási mód:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, Ajánlatkérő erről szóló felhívásra a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10.§, 12-13. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.
A bírálat során ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozatot ajánlattevők nemleges tartalommal is kötelesek csatolni.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén az ajánlathoz csatolandó a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint kitöltött és aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentum, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Alkalmasság előzetes igazolása az ajánlatban:
M1.
Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – a benyújtandó egységes európai közbeszerzési dokumentum „: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel-e.
Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során – Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:
M1.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésében, 22. § (1)-(2), (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel) az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti szállításainak ismertetése.
A referenciaigazolást/referencianyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal kell kiállítani/kiállíttatni:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont (-év, -hónap, -napban megadva)),
- a szerződést kötő másik fél adatai (név, cím/székhely, kapcsolattartó neve és elérhetősége),
- a szállítás (szerződés) tárgya,
- a szállított termékek mennyisége (a tevékenység monitoring bevezetése hány fő felhasználós környezetben történt),
- nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A három év teljesítésének igazolása során ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb a felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (5), (6), (7) és (11) bekezdései alapján kell eljárnia.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.
Ajánlattevő alkalmas, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben rendelkezik legalább 1 db olyan, a közbeszerzés tárgya szerinti (tevékenység monitoring rendszer elemeinek szállítása és a bevezetéséhez kapcsolódó szolgáltatások teljesítése) vagy azzal egyenértékű szerződésszerűen teljesített szerződéssel (referenciával), amely alapján a tevékenység monitoring bevezetése szerződésenként legalább 100 felhasználós környezetben történt.
Az M1. alkalmassági követelmény több szerződéssel is teljesíthető.
A III.1.3. (M1) pontokban meghatározott alkalmassági minimum feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. Ezért a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek is a jelen felhívásban előírtak szerint kell igazolnia az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelését.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerz. ellenértékének megfizetése: Kbt. 135. § (1),(4),(6) bek; Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek alapján, 30 napos fizetési határidő, átutalás, a 272/2014. (XI.5.) Korm. r. szerint. Nyertes AT az őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. tv 167.§ (3) bek alapján kiállított számla ellenében jogosult, amelyet AK által aláírt teljesítést igazoló bizonylat alapján, annak kiállítását követően állít ki és azzal együtt nyújt be. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt teljesítést igazoló bizonylat.
Fix rész: 2 db részszámla,opciós rész: 1 db részszámla
A számlák nettó értéke ún. „szállítói finanszírozás” keretében a Támogató által közvetlenül a nyertes AT-nek kerül kifizetésre. A számla általános forgalmi adó tartalmát közvetlenül AK utalja át AT részére a számla AK központi iktatójába történő beérkezését követő 15 napon belül. A 272/2015.(XI.5.) Korm.r. szerinti szállítói előleg igénybevétele biztosított.
Részletek a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/12/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/12/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontására a 424/2017. Korm r. 15. § (2), (4)-(5) és (7) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK a dokumentációt szerkeszthető formában is AT-k rendelkezésére bocsátja. Eltérés esetén a nem szerkeszthető formátumú dokumentáció tartalma a mérvadó.
2. Szakmai ajánlatot az alábbi dok.-ok alkotják:
- Ajánlati ár részletező tábla
- A megajánlott termékekre vonatkozó megfelelőséget igazoló gyártói adatlap és/vagy gyártói dokumentáció.
Amennyiben a műszaki leírásban előírt valamely követelménynek való megfelelés a gyártói adatlapból és/vagy gyártói dokumentációból nem állapítható meg, AT-nek csatolnia kell a gyártó vagy a gyártó magyarországi képviseletének arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a megajánlott eszközök megfelelnek a műszaki leírásban előírt követelményeknek. A gyártói adatlap/dokumentum alatt AK olyan termékekhez kötődő (termékdokumentáció részét képező) meglévő, standard műszaki adatokat tartalmazó dokumentumokat ért, amelyek a teljesítésre képes AT-k által elérhető, letölthető a gyártó weboldaláról, jelen közbeszerzéstől függetlenül. Ezen dokumentumokat nem kell a gyártó vagy magyarországi képviseletének aláírnia. A gyártói adatlapot/dokumentációt kizárólag kereshető elektronikus formában angol vagy magyar nyelven kell benyújtani.
3. Az ajánlatban be kell nyújtani:
- Kbt. 66.§ (2) bek. nyilatkozat,
- Kbt. 66.§ (4) bek. nyilatkozat,
- Kbt. 66.§ (5) bek. felolvasólap
A benyújtandó iratok, nyilatkozatok jegyzéke: a közbeszerzési dokumentumokban
4. Az eljárás nyelve: magyar.
5. AK a kiegészítő tájékoztatást az EKR-en keresztül teszi közzé a Kbt. 56. § (3)-(5) bek. foglaltak alapján.
6. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.
7. A számla nettó értéke az Európai Unió alapjából történő támogatásból a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005 számú „Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében” című kiemelt projekt terhére ún. „szállítói finanszírozás” keretében a Támogató által közvetlenül a nyertes AT-nek kerül kifizetésre. A támogatás intenzitása 100%.
8. AK a 272/2014. (XI. 5.) Korm. r. 118/A. § és 119. § -ának megfelelően biztosítja AT részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét. Az előlegként igénybe vett összeg a benyújtandó számlák összegébe beszámításra kerül.
9. Az ajánlattétel, az átutalás és az elszámolás pénzneme a magyar forint.
10. AK a szerződés teljesítése során gazdálkodó szervezet alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé (Kbt. 35. § (8) bek.)
11. AK nem ír elő ajánlati biztosítékot.
12. Az Ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben – figyelemmel arra, hogy jelen mezőben a karakterek száma korlátozott – a közbeszerzési dokumentum, a Kbt. és a 321/2015 (X. 30.) Korm. r. rendelkezései az irányadóak.
13. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Égert Zsuzsa, lajstromszáma: 00726
14. AK az ajánlatok bírálatának az alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el (Kbt. 81. § (4) bek.).
15. AK az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el (Kbt. 81. § (5) bek.).
16. A késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér szabályai részletesen a szerződéstervezetekben.
17. Kiegészítés a II.2.7. ponthoz: AK a szerződés 100 munkanapban meghatározott időtartama alatt azt érti, hogy – mivel a Kormányzati Adatközpont kiépítése jelenleg is folyamatban van - AT-nek a Műszaki leírásban meghatározott TM rendszerelemek szállítására, valamint a TM rendszer szolgáltatások teljesítésére vonatkozó kötelezettségét – a KAK kiépítettségének megfelelő szintjének elérését követő - AK erről szóló írásbeli értesítésének kézhezvételétől számított 100. munkanapig köteles teljesíteni.
18. Az ajánlatok értékelése:
A Kbt. 76. § (2) bekezdése a) pontja alapján: a legalacsonyabb ár
19. A felhívás IV.2.6. pontjában meghatározott 2 hónap alatt AK 60 napot ért.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/11/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák