Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/232
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.12.01.
Iktatószám:21877/2018
CPV Kód:72260000-5
Ajánlatkérő:MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:1051 Budapest, Nádor u. 31.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.12.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38181434
Postai cím: Nádor Utca 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mester Orsolya
Telefon: +36 14281627
E-mail: mester.orsolya@mfb.hu
Fax: +36 14281732
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mfb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000113162018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000113162018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Workflow-, Dokumentum- és Iratkezelő rendszer
Hivatkozási szám: EKR000113162018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1 db Integrált Eszközrendszer (IE), azaz Dokumentummenedzsment (DM) eszköz, Iktató és Iratkezelő eszköz, valamint Workflow (WF) menedzsment eszköz beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Workflow Dokumentum és Iratkezelő rszer beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
További tárgyak:48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1051 Budapest, Nádor u. 31.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Integrált Eszközrendszer (IE), azaz Dokumentummenedzsment (DM) eszköz, Iktató és Iratkezelő eszköz, valamint Workflow (WF) menedzsment eszköz beszerzése, amely önkiszolgáló módon, a rendszerek által biztosított paraméterezési felületeken végzett beállítások segítségével, a kódolási feladatok minimalizálása mellett, formalizált módon, felhasználó barát funkciókészlet alkalmazása mellett lesz kialakítható, alkalmazható és a bank egyéb területeire is kiterjeszthető, és amely az alábbiakat tartalmazza:
• Dokumentum menedzsment eszköz
A Workflow Rendszerben és az Ajánlatkérő (AK) egyéb szakrendszereiben kezelt, valamint a rendszereken kívüli, kollaborációs tevékenységet igénylő dokumentumkezelési (nyilvántartási, szerkesztési és megosztási) lehetőség biztosítására alkalmas Dokumentum menedzsment eszköz /várható felhasználószám 500/
• Iktató és iratkezelő eszköz:
Egy tanúsítással rendelkező, univerzálisan alkalmazható, egyéb rendszerekkel kommunikálni képes iratkezelő szoftver az AKműködéséhez kapcsolódóan papír alapon vagy elektronikusan keletkező, bejövő és kimenő iratok kezelésére, amelynek segítségével biztosítható a közfeladatot ellátó szervekre vonatkozó jogszabályoknak megfelelő iratkezelés. /várható felhasználószám 500/ Irat példányok száma 2017-ben: ~45.000/
• Workflow menedzsment:
Olyan digitális platform, amely rugalmasan támogatja a banki folyamatok elektronikus alapra helyezését, illetve az egyes folyamatlépések automatizálását. A Workflow Rendszer fogalmába bele tartozik a Workflow Engine, a Form builder és a keletkező üzleti jellegű és folyamatadatok riportolását lehetővé tevő eszközkészletet is. Jelen beszerzési eljárás keretében a workflow és az azt támogató dokumentumkezelés használatával implementálandó két folyamat a Döntéshozatali és a Belső ellenőrzési folyamat. /várható felhasználószám 500/
Az IE-nek alkalmasnak kell lennie arra, hogy interfészeken keresztül adatokat fogadjon és adjon át az AK kulcs rendszereivel (legalább 5 alkalmazáshoz, pl. vállalatirányítási rendszer, hitelezési alkalmazások, kontrolling rendszerek stb.),
- A műszaki leírásában és a szerződéstervezetben foglaltak szerinti IE bevezetése (tervezése és implementálása), a megadott pilot folyamatokra is kiterjedően,
- Az IE kialakításához szükséges szoftverlicenszek szállítása
- Az IE kialakításához szükséges szoftverlicenszek követésének biztosítása a licencek átadásától a szerződés hatályának lejártáig
- Üzemeltetés támogatási szolgáltatás nyújtása az IE éles üzembe adásától a szerződés hatályának lejártáig
- Szakértői keret biztosítása 100 szakértői nap terjedelemben (Amelyből 50 nap megrendelésére vállal AK kötelezettséget.)

További részletezést a közbeszerzési dokumentumok részeként a műszaki leírás tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 I. a)szempont: A megajánlott IE-nek a műszaki-funkcionális követelményekhez való illeszkedése  25
2  I. b) szempont:A szerz teljben részt vevők többlettapasztalata I.b1) alszemp :A III.1.3. pont alapján bemutatott 1 fő projektvezető az alkalmassági követelményeken felüli többlet tapasztalata 2
3 I. b) szempont:A szerz teljben részt vevők többlettapasztalata I.b2) alszemp:A III.1.3. pont alapján bemutatott 1 fő iratkezelési szakértő az alkalmassági követelményeken felüli többlet tapasztalata 3
4 I. b) szempont:A szerz teljben részt vevők többlettapasztalata I.b3)alszemp: A III.1.3. pont alapján bemutatott 1 fő rendszerszervező az alkalmassági követelményeken felüli többlet tapasztalata 3
5 I. b) szempont:A szerz teljben részt vevők többlettapasztalata I.b4) alszemp:A III.1.3. pont alapján bemutatott 1 fő fejlesztő az alkalmassági követelményeken felüli többlet tapasztalata 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP, VEKOP, EFOP, GOP, KMOP
II.2.14) További információ:
AK nem követeli meg, ill. nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását nyertes AT (továbbiakban AT) vonatkozásában.
AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a felhívás II.2.7. pontjában megadott 36 hónap szerződéses időtartam alatt, a szerződés hatályba lépésétől számított 36 hónapot érti AK.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan GSZ (továbbiakban GSZ),aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll. AK a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót és alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
AT (közös ATk mindegyike) és az alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ az ajánlatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban KR) 1. § (1) bekezdése alapján, a II. fejezetben foglaltakra tekintettel ( 4-7.§) az EKR rendszerben (424/2017. (XII: 19.) Korm. rendelet, a továbbiakban EKRR) kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával igazolja előzetesen, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ATk valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ATnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.
Magyarországon letelepedett AT (közös AT) a KR 8.§-a szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alá.
AK nem kéri az érintett AT-(k)től a KR III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK a Kbt. 69.§ (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okokat igazoló adatbázisokhoz, és a GSZ ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében AK számára a KR előírja.
Nem Magyarországon letelepedett AT (közös AT) a KR 10-.§-a szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alá. Esetükben AK az igazolások hitelességét a KR VI. fejezetének megfelelően jogosult ellenőrzi.
Az alkalmazandó szabályokról, az EEKD használatáról és kizáró okok igazolásának módjáról részletesen a KR 1-16. §-ai rendelkeznek. Az EKR rendelet vonatkozó szabályai szintén alkalmazandóak.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára és a 67. § (3) bekezdésére is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT (közös ATk mindegyike) és az alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ az ajánlatban az EKR rendszerben , az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, a IV. rész alfa pontjának kitöltésével igazolja előzetesen, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ATk valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg.
Az alábbi dokumentumokk benyújtása kizárólag az AK a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására:
G.1. A R. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján AT cégszerűen aláírt nyilatkozata az ajánlati felhívás feladását meg előző három, mérleg fordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, valamint ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (workflow és/vagy dokumentum kezelő és/vagy tanúsított iratkezelési rendszer szállítása és/vagy az azokhoz kapcsolódó bevezetési szolgáltatások megvalósítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az AT bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet, és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait AT a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az AKt az AT teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A KR 19.§ (3) bekezdésében foglaltak is irányadóak.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek közös ATk együttesen is megfelelhetnek.
AK nem kéri az érintett AT-(k)től a KR IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK a Kbt. 69.§ (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a GSZ alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a GSZ ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
Nem Magyarországon letelepedett GSZk esetén AK az igazolások hitelességét a R VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): G1: Alkalmas az AT a szerződés teljesítésére, ha a felhívás feladását megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen elérte a 145 000 000 HUF-ot; illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (workflow és/vagy dokumentumkezelő és/vagy tanúsított iratkezelési rendszer szállításából és/vagy az azokhoz kapcsolódó bevezetési szolgáltatások megvalósításából) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen elérte a 80 000 000 HUF-ot.

Figyelem! A III.2.2. pont kifejtése a terjedelmi korlát miatt ebben a pontban, az alábbiak szerint:
A késedelmi kötbér mértéke a Kötbéralap 1%/nap, maximális mértéke a Kötbéralap 30%-a.
Kötbéralap:
a) Lic. átadása: a késedelmesen teljesített mennyiségre eső nettó Vállalkozói díj
b) A Célf. elvégzése: a Célfeladatra jutó teljes nettó Vállalkozói díj
c) Lic. követésének biztosítása: a késedelmesen teljesített licenckövetés éves díja.
d) Üzemeltetés támogatási szolg.: a nettó üzemeltetés támogatás havi díja.
e) Szakértői keretre megvalósított Eseti feladatok: az adott késedelmes feladat elvégzésre vonatkozó, a megrendelő lapokon rögzített nettó szakértői díj teljes összege
A Vállalkozó Meghiúsulási kötbér fizetésére köteles a szerződés Megrendelő részéről történő – a Vállalkozó súlyos szerződésszegése folytán létrejövő okra alapozott – felmondása esetén. A Megh kötbér mértéke a fentiek szerinti Kötbéralap 30 %-a.
A Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni minden olyan funkcionális követelmény után, amelyet a „Nyilatkozat az I. a) A megajánlott IE-nek a műszaki-funkcionális követelményekhez való illeszkedése értékelési szempont tekintetében” című dokumentumban úgy jelölt meg, hogy azt a szállítandó megoldás már az ajánlattétel időpontjában, addicionális fejlesztés nélkül teljesíti, ám a célfeladat teljesítése során ahhoz fejlesztés válik szükségessé.
A kötbér alapja a Célfeladat elvégzésére jutó teljes nettó Vállalkozói díj.
A kötbér összege a hibás teljesítéssel elkészülő funkcionális követelményenként 1 %.,maximális mértéke 30 %.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT (közös ATk mindegyike) és az alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ az ajánlatban az EKR rendszerben , az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, a IV. rész alfa pontjának kitöltésével igazolja előzetesen, hogy megfelel az AK által az MSZ1.-MSZ2.-MSZ3 pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ATk valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg.
Az AK 69. § (4) szerinti felhívására benyújtandó. MSZ1.-MSZ2.-MSZ3. alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások :
MSZ1. (MSZ1.1.-MSZ1.3.) A KR. 21. § (3) bekezdés a) pontja, 21/A .§-a ,és 22. § (1)-(2) bekezdései alapján AT az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése, legalább az alábbi tartalommal:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év, hó, nap részletezettséggel),
- a szerződést kötő másik fél (név, székhely, telefonszám),
- a szolgáltatás tárgya olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen,
- a szolgáltatás mennyisége,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciák körében AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bekezdéseiben, 67. § (3) bekezdésében, valamint a KR. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.
A KR. 22. § (5) bekezdésében foglaltak fennállása esetén AT nyújtsa be nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hány százalékban részesült az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból.
MSZ2. (MSZ2.1.-MSZ2.3.) A KR. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, szakmai tapasztalatuk ismertetése, a vonatkozó alkalmassági követelmény egyértelmű megjelölése, akiket AT be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolni kell AT nyilatkozatát szakember megnevezésével, a vonatkozó alkalmassági követelmény egyértelmű megjelölésével , az alkalmassági minimumkövetelmények fennállásának megállapítására alkalmas részletezettségű, a szakember(ek) által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát, valamint a szakember(ek) végzettségét vagy képzettségét alátámasztó dokumentum(ok) másolatát. A szakmai tapasztalat meglétét a szakmai önéletrajzban év/hónap részletezettséggel kell ismertetni. (Csak egész hónap kerül figyelembevételre.) Az időben egymást átfedő gyakorlati időtartamok esetében az átfedéssel érintett időtartam csak egyszer kerül figyelembe vételre a szakmai gyakorlati idő megállapításánál.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas az AT, ha
MSZ.1 be tud mutatni az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített:
MSZ1.1. Legalább 1 db olyan workflow rendszer szállítására és bevezetésére (tervezés, implementálás) vonatkozó befejezett referenciát, amelyet legalább 200 felhasználó használ, és amely interfész kapcsolattal rendelkezik legalább 3 különböző külső adatforrással.
MSZ 1.2. Legalább 1 db olyan dokumentumkezelő rendszer szállítására és bevezetésére (tervezés, implementálás) vonatkozó befejezett referenciát, amelyet legalább 200 felhasználó használ, és amelyben legalább 10.000 iratpéldányt tárolnak.
MSZ 1.3. Legalább 1 db olyan iratkezelő rendszer szállítására és bevezetésére vonatkozó befejezett referenciát, amelyet legalább 200 felhasználó használ, és amely dokumentumkezelő rendszerrel integráltan működik együtt.
MSZ.2. be tud mutatni a teljesítésben részt vevő legalább:
MSZ 2.1.1 fő projektvezetőt, aki legalább 24 hónap projektvezetői tapasztalattal rendelkezik workflow vagy irat- vagy dokumentumkezelő rendszerek bevezetésében (tervezés, implementálás)
MSZ 2.2. 1 fő iratkezelési szakértőt, aki legalább 24 hónap tapasztalattal rendelkezik tanúsított iratkezelő szoftverek bevezetésében (tervezés, implementálás).
MSZ 2.3. 1 fő rendszerszervezőt, aki legalább 24 hónap tapasztalattal rendelkezik workflow rendszerek bevezetésében (tervezés, implementálás)
MSZ 2.4. 1 fő legalább 36 hónap informatikai rendszer fejlesztési szakmai tapasztalattal rendelkező vezető fejlesztőt.
Valamennyi szakembernek rendelkeznie kell államilag elismert felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettséggel.
A szakemberek között átfedés nem lehetséges.
A Kbt. 65. § (6) , 65. § (7), 65. § (9), 67. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
A Kbt. 65.§ (7) szerinti nyilatkozat tekintetében az EKRR 13.§ (4) irányadó. Azokban az esetekben, amelyekben a KR 28. §-ban és 36. §-ban meghatározott minősített ATk hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 30. §-ban és 39. §-ban foglaltakra is -, hogy a GSZ megfelel az adott alk.i köv.nek, a minősített ATk elektronikusan elérhető hiv. jegyzékén való szereplés tényét, illetve az EU egy másik tagáll.ban letelepedett GSZ által benyújtott, a leteleped. helye szerinti, az elismert ATk hiv. listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja AK az egyéb igazolási módok helyett.
AK nem kéri az érintett ATtől a KR IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK a Kbt. 69.§ (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a GSZ alk.t igazoló adatbázisokhoz, és a GSZ ezek elérhetőségét az EEKDban megjelölte.
Nem Magyarországon letelepedett GSZk esetén AK az igazolások hitelességét a KR VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni. A KR 22.§ irányadó.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Nyertes AT részszámlák benyújtására jogosult a szerződéstervezetben rögzítettek szerint. AK előleget nem fizet. AK az ellenszolgáltatást a Kbt.135.§ (1) bek. szerinti teljesítési igazolás alapján kiállított számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással teljesíti, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-re. A kifizetésekre a Kbt. 135. § (5), (6) bek. is irányadóak.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
A szerződés a 272/2014.(XI.5.) Korm.rendelet és a 4/2011.(I. 28.)Korm. rendelet szerint is utófinanszírozási kategóriába tartozik.
Figyelem! A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket terjedelmi korlátok miatt a a III.1.2. pontban, a gazdasági minimumkövetelmények után ismertetjük, részletesen pedig a szerződéstervezet tartalmazza.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/12/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/12/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A csatolandó nyilatkozatok részletes felsorolását az Ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
2.Az ajánlati felhívásban meghatározott alkalmassági feltételek és igazolási módok a minősített ATk hivatalos jegyzékébe való felvételhez szükséges minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
3.A felhívás IV.2.6) pontjában az ajánlati kötöttség 2 hónapos időtartama 60 naptári napnak felel meg.
4. Műszaki minimumkövetelmények (érvényességi feltételek): ATk az ajánlatukban nyilatkoznak a műszaki minimumkövetelmények vállalásáról. AT ajánlata érvénytelen, ha a műszaki minimumkövetelmények bármelyikét nem vállalja és nem ezen előírásoknak megfelelően készíti el ajánlatát.
5. ATnek a dokumentációban részletezettek szerinti szakmai ajánlatot kell benyújtania.
6. Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer. Az értékelés módszere mindhárom szempont esetén az arányosítás Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100 pont. . Az értékelés módszerének részletes ismertetését az Ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
Az I. a) értékelési szempont esetében az ajánlatok értékelése a Közbeszerzési Hatóság 2016/147. számú útmutatója 2. melléklete A pontja 1. alpontja szerinti függvény alapján történik, az I. b) esetében valamennyi (I. b 1., I. b.2., I. b.3., I.b.4.) alszempontnál a Közbeszerzési Hatóság 2016/147. számú útmutatója 2. melléklete A pontja 1. alpontja szerinti függvény alapján, a dokumentációban részletezettek szerint történik
A II. értékelési szempont vonatkozásában: a Közbeszerzési Hatóság 2016/147. számú útmutatója szerinti arányosítással, ezen belül a fordított arányosítás módszerével történik a bírálat, a dokumentációban részletezettek szerint.
A Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján az I. b) szempont a, b,c, és d alszempontja tekintetében az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre, vagy az annál kedvezőbb vállalásra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú (100) pont jár: 36. hónap. Csak egész hónap kerül figyelembevételre.
7. A nyertes ATnek a szerződés időtartama alatt 150.000.000,-Ft/év (azaz százötven millió forint/év), nettó 25.000.000,-Ft/káresemény (azaz huszonötmillió forint/káresemény) mértékű felelősségbiztosítást kell fenntartania.
8. A nyertes ajánlattevő által az ajánlatában megajánlott iratkezelési szoftvernek a szerződéskötés időpontjáig rendelkeznie kell "A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelmények -3/2018 (II. 21.) BM rendelet"- szerinti tanúsítással, mely tekintetében a tanúsítvány benyújtása a szerződés megkötésének feltétele. Amennyiben AT a szerződés megkötéséig nem nyújtja be a tanúsítványt, az a Kbt. 131.§ (4) szerinti AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, és AK jogosult az értékelés során a következő legkedvezőbb ATnek minősített ATvel szerződést kötni, ha őt az írásbeli összegezésben megnevezte. ATnek a fenti előírások tudomásulvételéről az ajánlatában nyilatkoznia kell.
9. A közbeszerzési eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Név: dr. Mester Orsolya lajstromszám:000398;e-mail cím: mester.orsolya@mfb.hu;levelezési cím: 1051 Budapest,Nádor u.31.
10. AK az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
11. AK a Kbt. 81. § (4) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ennek érdekében AK csak a legkedvezőbb ajánlatot tett AT - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett AT - tekintetében vizsgálja az ár aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a Kbt. 72. § szerinti eljárást.
12. AK nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét, mivel:
A projekt célja egy olyan keretrendszer kiépítése, ami hatékonyan támogatja a banki folyamatok optimalizálását és automatizálását a 3 fő pillér mentén.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
A VI.3) pont folytatása: Cél,hogy az AK felhasználói, folyamat- és rendszerszervezési, fejlesztői és üzemeltetői területein dolgozók számára olyan egységes eszközrendszer kerüljön bevezetésre, mely önkiszolgáló módon, a rendszerek által biztosított paraméterezési felületeken végzett beállítások segítségével, a kódolási feladatok minimalizálása mellett, formalizált módon, felhasználó barát funkciókészlet alkalmazása mellett lesz kialakítható, alkalmazható és a bank egyéb területeire is kiterjeszthető. E felsorolt célokat csak egy homogén informatikai alapon, egységes koncepció mentén kialakított rendszer teszi megvalósíthatóvá, hiszen a 3 fő pillér mindegyike fogja bizonyos folyamatok esetén a többi pillér funkcióit használni.
További indok az egységes megvalósítási alapra az, hogy amennyiben AK eltérő rendszereket szerezne be, azok működésének összehangolása, a rendszerkapcsolatok megteremtése, interfészek kiépítése jelentős anyagi és időbeli ráfordítást kívánna meg az egységes rendszerhez képest.
13. AK tájékoztatja a GSZket, hogy a Kbt. 98.§ (3) bekezdése alapján jelen közbeszerzési eljárást követően egy vagy több hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kíván indítani, a következők szerint: AK a jövőben egy vagy akár több további belső működéstámogatási vagy üzleti folyamat, folyamatcsoport, vagy tevékenységcsoport IE-be történő implementálására indíthat hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást. Az eljárások a magukban foglalhatják, az érintett folyamatok IE-be ültetését (tervezés, paraméterezés, fejlesztés, stb.), a kapcsolódó interfészek kialakítását és az ezekhez kapcsolódó egyéb feladatokat (oktatás, tesztelés, stb.), illetve a feladatokhoz kapcsolódó fejlesztői és/vagy üzemeltetői keretet, azaz alábbiak szerint:
Előkészítés és rendszertervezés alatt:
• rendszerintegrációs tervezések;
• Logikai és Fizikai rendszerterv kiegészítése vagy készítése;
• meghatározza, dokumentálja a fejlesztési és paraméterezési feladatokat;
• implementációs terve készítése figyelemmel minden Rendszerelem specifikumára.
Testre szabás időszaka alatt:
• szükséges fejlesztési, konfigurálási és paraméterezési feladatok;
• a Rendszerelemek közötti kapcsolatok, interfészek kialakítása;
• fejlesztői tesztek elvégzése,dokumentálása;
• a telepítési csomagok elkészítése,
• üzemeltetési, mentési, archiválási dokumentumok aktualizálása
Oktatás és tesztelés alatt:
• elkészíti és Megrendelővel elfogadtatja a tesztelési stratégiát;
• javaslatot dolgoz ki a teszttervekre és a tesztesetekre;
• elkészíti és átadja a felhasználói dokumentációt;
• a Megrendelő által végzendő teszteket támogatja a tesztelési forgatókönyvben meghatározottak szerint;
• tesztelés során dokumentált, elismert hibák javítását haladéktalanul megkezdi és a megállapított részhatáridőkig befejezi;
• elkészíti a javítások telepítő csomagjait a fejlesztői környezetben, majd elvégzi a változáskezelést a tesztkörnyezetben az alkalmazástámogatók segítségével;
• összeállítja az oktatási tematikát;
• megtartja az üzemeltetői, fejlesztői/paraméterezői, valamint a felhasználói oktatásokat.
Az Éles üzemre történő átadás időszaka alatt:
• átadja az Egyedi Fejlesztések és a Sztenderd Szoftver Bővítmények forráskódját;
• elvégzi az Éles Üzemi Használatba Adást.
14. Az EKR rendszerben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményeket, valamint képviselet esetén az eleltronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a 424/ 2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRR) 10-13.§ -ai tartalmazzák. Az EKR használatához az EKRR 6.§ szerinti regisztráció szükséges. Az eljárás dokumentumaihoz való hozzáférést AK kizárólag az EKR ben regisztrált és az eljárás iránt érdeklődését jelző GSZk számára biztosítja. Ahhoz, hogy a GSZ számára az eljárás anyagai elérhetővé váljanak, jeleznie kell a rendszerben az érdeklődését.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/11/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák