Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/174
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.09.10.
Iktatószám:15577/2018
CPV Kód:34144510-6
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
Teljesítés helye:HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Eurotrade Kft.
Ajánlatkérő típusa:önkormányzati társulás
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:hulladékgazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
 
Hivatalos név: Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosítószám: AK16602
Postai cím: Dózsa György út 69.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Gémesi György
Telefon: +36 28561250
E-mail: info@zoldhid.hu
Fax: +36 28561251
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zoldhid.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zoldhid.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: önkormányzati társulás
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adás-vételi szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2017-00020 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34144510-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adás-vételi szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése az Észak-Kelet Pest ésNógrád Megyei Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési-, szállítási- és előkezelőrendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00020 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükségesgyűjtő- és szállítójárművek beszerzése.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 478910000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Adás-vételi szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2017-00020 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34144510-6
További tárgyak:34144511-3
34144512-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2144 Kerepes, Ökörtelek-völgyi Hulladékkezelő Központ 0115/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 339/2014. (XII. 19.) Kormányrendeletben az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit KorlátoltFelelősségű Társaság (AF.I.1. pont 1. szervezet) feladatai között nevesítés-re került többek között a 2014-2020programozási időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP)terhére finanszírozott hulladékgazdálkodási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárásoklebonyolításáról való gondoskodás.
Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás tárgya: a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztése Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Társulás területén, különös tekintettel az elkülönítetthulladékgyűjtési-, szállítási- és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00020azonosítószámú hulladékgazdálkodási projekt (továbbiakban: Projekt) keretében a projekt megvalósulásáhozszükséges alábbi gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése az alábbi mennyiségben:
N3 kategóriájú felépítményezett tehergépjárművek (Gyűjtő-, és szállító járművek) az alábbiak szerint:
tétel (típus) sorszáma tétel (típus) megnevezése alap mennyiség (am) opcionális mennyiség (om)
mennyiség (db)
1. Hátulsó töltésű hulladékgyűjtő jármű, 3 tengelyes, 6x2 gyűjtőjármű (am) 7 (om) 3.
2. Hátulsó töltésű hulladékgyűjtő jármű, 2 tengelyes, 4x2 gyűjtőjármű (am) 2 (om) 0.
Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.
Az 1-2. számú gyűjtőjármű típus tömörítő lapos felépítményes, hátulsó töltésű tehergépjármű.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározta az opcionális részt Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján.(AF.II.2.11). Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását és üzembe helyezé-sét.
Az átadás üzembe helyezett állapotban, műszaki vizsgával, rendszámmal és hatósági jelzésekkel ellátvatörténjen (okmányirodai ügyintézés). A forgalomba helyezéssel kapcsolatos hatósági díjak (értve ez alatt:illeték, a forgalmi engedély, rendszám kiadással kapcsolatos egyéb e körbe tartozó költségek) megfizetéséreAjánlatkérőként szerződő végső kedvezményezett köteles akként, hogy azt az ajánlati árra vonatkozómegajánlás (szerződéses vállalási ár) nem tartalmazza.
Hibaelhárítás: az elhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 24 órán belülszakszervizben szakszerelőkkel biztosított legyen (nyertes ajánlattevőként szerződő fél 24 órán belüliidőintervallumban köteles a megfelelő személyi állománnyal a javítást a szakszervizben elkezdeni és annakbefejezéséig folyamatosan munkát végezni) azzal, hogy a 24 órán belüli időintervallum munkanapok figyelembevételével értelmezendő.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi minden szállított típusú tétel tekintetében külön-külön, legalább 2 fő elméletiés gyakorlati, a beüzemelésére és használatára vonatkozó betanításának biztosítása. A betanítást a teljesítésrenyitva álló határidőn belül kell teljesíteni. A betanítás helyszíne: Eladó és Vevő megállapodása szerint, aleszállított eszközök rendelkezésre állási helyének a figyelembe vételével értelmezendő.
A szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket, valamint anyertes ajánlattevő feladatait és a szerződéses feltételeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok részétképező dokumentáció, műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
Amennyiben az ajánlati dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra,eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra valóhivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015. (X.30.)Kormányrendelet 46. § (3) bekezdés alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. alszempont: Megajánlott 1-2. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagosüzemanyag fogyasztása (energiafelhasználása) (g/kWh) 12
2 2.2. alszempont: A megajánlott 1-2. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos szén-dioxid kibocsátása (g/kWh) 7
3 2.3. alszempont: A megajánlott 1-2. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagosnitrogén-oxid (NOx) kibocsátása (g/kWh) - EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás 7
4 2.4. alszempont: A megajánlott 1-2. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos THC kibocsátása (g/kWh) EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás 7
5 2.5. alszempont: A megajánlott 1-2. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagosrészecske kibocsátása (g/kWh) EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás 7
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a jelen hirdetmény II.2.4) pontjában meghatározott alapmennyiségek és az ott, tételenkéntmeghatározott opciós mennyiségek szerinti (maximum az ott jelölt mennyiségek szerinti darabszámig terjedően)megfelelő mennyiségű eszközök vonatkozásában vételi jogot köt ki, mellyel ajánlatkérő azonos egységárakon azonos szerződéses feltételek mellett élhet a szerződésben meghatározott időtartam alatt a szerződésben meghatározottak szerint.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-3.2.1-15-2017-00020.
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét a tárgyi eljárás vonatkozásában nem biztosítja figyelemmel arra,hogy a közbeszerzés tárgyát képező azonos áruk szállítása olyan műszaki-funkcionális egységet képez,melynek - bármilyen szempontból történő - részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nemlenne ésszerű. Folytatás: AF. VI.4.3.16.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 212 - 440043
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: adásvételi szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Eurotrade Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő út 54.
Város: Dad
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2854
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 645000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 478910000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő neve: HOROSZCOOP Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1185 Budapest, Üllői út 310-312.
kktv szerinti minősítés: kisvállalkozás
Ajánlattevő neve: Jumbo Log Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1149 Budapest, Róna u. 120-122.
kktv szerinti minősítés: kisvállalkozás
Ajánlattevő neve: Volvo Hungária Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1172 Budapest, Cinkotai út 34.
kktv szerinti minősítés: nem tartozik a törvény hatálya alá
Ajánlattevő neve: Tempel Kft.
Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske Oláhházi dűlő 18.
kktv szerinti minősítés: kisvállalkozás
Ajánlattevő neve: Eurotrade Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2854 Dad, Fő út 54
kktv szerinti minősítés: középvállalkozás
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/09/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)