Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/195
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.10.09.
Iktatószám:17604/2018
CPV Kód:72262000-9
Ajánlatkérő:MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.10.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72858615
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 54-60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Oreskó Viktória
Telefon: +36 305673430
E-mail: oresko.viktoria@mav-szk.hu
Fax: +36 15118534
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mavcsoport.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000685382018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000685382018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: VONTAT rendszer MÁV-START Zrt.
Hivatkozási szám: EKR000685382018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Nyertes ajánlattevő köteles az általa megajánlott ellenérték (havidíj) fejében a szerződés hatálybalépésének napjától – e napot is beleértve – összesen tíz munkanapos időtartam elteltét követő naptári nap 00:00 órától a rendszerüzemeltetési feladatait 12 hónapig – azaz a 365. nap 24:00 óráig – ellátni. Nyertes ajánlattevőnek az ajánlatkérő eseti lehívásainak megfelelően kell elvégeznie a műszaki leírásban foglalt fejlesztési és nem jótállási körbe tartozó hibajavítási feladatokat a keretösszeg erejéig: A fejlesztési és nem jótállási körbe tartozó hibajavítási feladatokra fordítható keretösszeg nettó 370.000.000 Ft (azaz nettó háromszázhetvenmillió forint). Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt a keretösszeg 70 %-os mértékéig vállal lehívási kötelezettséget a műszaki leírásban foglalt munkákra, azaz nettó 259.000.000,- Ft (kettőszázötvenkilencmillió forint) értékű feladatok megrendelésére vállal lehívási kötelezettséget.Opció:nettó 111.000.000,- Ft (azaz nettó száztizenegymillió forint)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: VONTAT rendszer MÁV-START Zrt.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
További tárgyak:72267100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérőnél meglévő 5500 felhasználóból 500 fő felhasználó egyidejű hozzáférését biztosító, és legalább napi 150000 fő utast szállító, kötöttpályás közlekedés folyamatait támogató informatikai rendszereinek, azaz VONTAT1; VONTAT2 – MEGRENDELÉS, SZOFI; VONTAT3 – EMO, TRES, 1700, JIR, EMA1, EMA2, KRR1, KRR2, VMK1, MENTA1, MENTA2, IMO1, MTN1, TAG3, TIG, TOFI, TEFI, VOFI, SZET, JÁR, REAL-TIME –(a továbbiakban együtt: Rendszerek) komplex üzemeltetése, support végzése, valamint a Rendszerek komplex bővítése, az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által igényelt fejlesztések útján. A nyertes ajánlattevő feladatai - a fent említett célok elérése érdekében - az alábbiak:
- Az üzemeltetési szolgáltatás keretében: AK meglévő és a fejlesztési szolgáltatás keretében (Közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) mellékletét képező műszaki leírás „Szoftverfejlesztési feladatok” mellékletben meghatározottak szerint) fejlesztendő Rendszereinek és azok szoftvereinek üzemeltetése, beleértve az interfészek működtetését is a KD mellékletét képező műszaki leírás „Üzemeltetési feladatok” mellékletben meghatározottak szerint, továbbá az üzemeltetéshez kapcsolódó konzultációs feladatok elvégzése, valamint szoftverkövetési, verziófrissítési feladatok ellátása a KD mellékletét képező műszaki leírás „Üzemeltetési feladatok” mellékletben foglaltak szerint. AK Rendszereihez kapcsolódó support feladatok ellátása, amely magába foglalja a Szerződés tárgyát képező Rendszerek fejlesztésekor létrehozandó új adatbázisok validálását, feltöltését, Rendszerek verzió váltásához kapcsolódó háttér adatbázisok konverzióját, új adatbázisok feltöltését is, a kapcsolódó rendszerek adatbázisaival az adatharmonizáció megteremtését.
- A fejlesztés szolgáltatás keretében: AK igényei alapján a Rendszerek bővítése, fejlesztése, esetleges, nem jótállási körbe tartozó hibajavítások kezelése (mely a Szerződés alkalmazásában úgyszintén fejlesztésnek tekintendő, ide nem értve az ezen feladatok ellátásáért fizetendő, a szerződésben külön meghatározott díjazást) a KD mellékletét képező műszaki leírás „Szoftverfejlesztési feladatok” mellékletben leírtak alapján, a szerződésben meghatározott keretösszeg erejéig. A fejlesztési feladatokat az AK által az online Megrendelés Kezelő Rendszerben leadott és részletezett, beárazott és elfogadott embernap és határidő alapján kell a nyertes ajánlattevőnek elvégezni majd a munkákat és a kifejlesztett/javított új szoftvereket, modulokat, funkciókat oktatni. A Megrendelés Kezelő Rendszert a nyertes ajánlattevőnek kell biztosítania az AK részére. A fejlesztési és a nem jótállási körbe tartozó hibajavítási feladatokra fordítható keretösszeg nettó 370.000.000,- Ft (azaz nettó háromszázhetvenmillió forint). Alapmennyiség: AK a szerződés hatálya alatt a keretösszeg 70 %-os mértékéig vállal lehívási kötelezettséget a műszaki leírásban meghatározott munkákra, azaz nettó 259.000.000,- Ft (nettó kettőszázötvenkilencmillió forint) értékű feladok megrendelésére vállal lehívási kötelezettséget.
AK rögzíti, hogy a szerződéstervezet 5.2. pontjában szereplő, az eljárás eredményeként megkötendő szerződés alapján teljesített feladatok ellenében a nyertes ajánlattevőt megillető teljes, a szerződés alapján kifizethető díjazás a szerződés teljes időbeli hatályára eső üzemeltetési díj, a nyertes ajánlattevő által teljesítendő fejlesztési és oktatási feladatok vállalkozási díja, valamint a nem jótállási körbe tartozó hibajavítások vállalkozási díja alapján kerül meghatározásra.
AK felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírás tájékoztató jellegű, annak minden eleme a tárgyalások során a Kbt. 88. § (6) bekezdésének figyelembevételével módosításra kerülhet.
Ahol a KD meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás történik, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történik, és mellé értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A részvételi felhívás III.1.3.) M/2. a) alpontja szerinti 1 fő szakember 24 hónap feletti szakmai többlettapasztalata (hónap, minimum 0 hónap – maximum 36 hónap) 10
2 A részvételi felhívás III.1.3.) M/2. b) alpontja szerinti 1 fő szakember 24 hónap feletti szakmai többlettapasztalata (hónap, minimum 0 hónap – maximum 36 hónap) 10
3 A részvételi felhívás III.1.3.) M/2. c) alpontja szerinti 1 fő szakember 24 hónap feletti szakmai többlettapasztalata (hónap, minimum 0 hónap – maximum 36 hónap) 10
4 A részvételi felhívás III.1.3.) M/2. d) alpontja szerinti 1 fő szakember 12 hónap feletti szakmai többlettapasztalata (hónap, minimum 0 hónap – maximum 48 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 50
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A részvételi felhívás jelen pontja azért került kitöltésre, hogy a felhívás a TED-re továbbítható legyen.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Opció: nettó 111.000.000,- Ft (azaz nettó száztizenegymillió forint).
Az irányadó Alapmennyiségen felüli, fejlesztési és a nem jótállási körbe tartozó hibajavítási feladatokra fordítható opcionális érték lehívására ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a nyertes ajánlattevőhöz címzett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával (a szerződés szerinti megrendeléssel) jogosult a jelen pontban megadott opcionális érték terhére történő további megrendelés(ek)re. Az opcionális rész terhére való megrendelés, illetőleg teljesítés vonatkozásában az Alapmennyiségtől eltérő szabályokat a szerződés nem rögzít. Ajánlatkérő jogosult az opcionális részként meghatározott érték nem teljes mértékű és akár több részletben történő igénybevételére is.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5. pont kiegészítése: Ajánlatkérő Ár értékelési részszempont alatt az alábbi alszempontokat érti:1/a.Rendszerfejlesztési feladatokra vonatkozó ajánlati ár (nettó Ft/embernap) súlyszám: 40,1/b.Üzemeltetési díj (nettó Ft/hó) súlyszáma: 15,1/c.Változáskövetésre ajánlott embernap-díj (nem jótállási körbe tartozó hibajavítások) (nettó Ft/embernap) súlyszáma: 5.A részletes leírást a KD tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
— Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, vagy alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
— A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A megkövetelt igazolási mód 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. § alapján:
Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseinek hatálya alá. Ajánlatkérő az EEKD-t a Közbeszerzési dokumentumok részeként, elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja.
Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a részvételi felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás részvételi szakaszában kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére, e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe és nem értékeli a részvételi jelentkezés részeként, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésének megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis a részvételi jelentkezés részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint részvételi jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontjában meghatározott kizáró ok fenn nem állását a részvételi jelentkezések benyújtásának napján ellenőrzi.
A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat az ajánlattételi szakaszban az ajánlattevő az ajánlatkérő felhívására köteles benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:
● a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 8. §-ban meghatározottak szerint kell benyújtania.
● a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 10. §-ban foglaltak szerint kell benyújtania.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az öntisztázás lehetőségére a Kbt. 64. § alapján.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 12. § (2) bekezdésére.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot az adott eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni.
A kizáró okok tekintetében ajánlattevők, valamint ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás feladásának napjánál.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás:
Részvételre jelentkezőnek (továbbiakban: RJ) a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján a Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) felhívja RJk figyelmét, hogy a Kr. 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja RJk EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát RJ-nek csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a további részeket nem.
Közös részvételre jelentkezés esetén a közös RJk képviseletében a nyilatkozatot a jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A kiválasztási szempontok további felsorolása és rövid ismertetése, az alkalmasság minimumkövetelményei pontban kerül rögzítésre a karakterkorlátozás miatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Utólagos igazolás
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlattételi szakaszban az AK felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:
P/1.
RJ-nek csatolnia kell a cégszerűen aláírt nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a teljes– általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.
RJ-nek az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közül elegendő azon üzleti év/évek árbevételéről nyilatkoznia amellyel/amelyekkel a minimumkövetelménynek való megfelelést igazolni tudja. A nyilatkozatban kérjük a megadott érték devizanemét is megadni! (például: ezer HUF)
Ha a RJ a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az RJ által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett RJ kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8), valamint (11) bekezdései, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2)-(3) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek RJk bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait RJ a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az AKt RJ teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. E szervezet részéről a jelentkezésben csatolni kell a részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P/1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös RJk együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 12. § (2) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1.
Alkalmatlan a RJ amennyiben:
Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évében a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a nettó 492.773.000.- Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás:
RJ-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
AK felhívja a RJ-k figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja a RJk EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát RJ-nek csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a további részeket nem.
Közös részvételre jelentkezés esetén a közös RJk képviseletében a nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó RJ teszi meg.
Utólagos igazolás:
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlattételi szakaszban, az AK kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:
M/1.
Igazolási mód:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban legalább 1 darab, minimum 300 fő felhasználó egyidejű hozzáférését biztosító és legalább napi százezer fő utast szállító, kötöttpályás közlekedés folyamatait támogató informatikai rendszer üzemeltetésére és/vagy változáskövetésére és/vagy fejlesztésére vonatkozó referencia igazolást/nyilatkozatot, minimálisan az alábbi tartalommal kell benyújtani:

- A szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme);
- Kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail és/vagy fax);
- A szolgáltatásnyújtás tárgyának ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt alkalmassági feltételnek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);
- A referenciaként bemutatott kötöttpályás közlekedés folyamatait támogató informatikai rendszer egyidejű hozzáférését biztosító felhasználóinak létszáma (fő)
- A referenciaként bemutatott kötöttpályás közlekedés folyamatait támogató informatikai rendszerre vonatkozó napi utasszállítás létszáma (fő)
- A teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) (év, hónap, nap pontossággal);
- Amennyiben részvételre jelentkező a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen mennyiséggel vett részt (önálló teljesítés esetén ennek a ténynek a feltüntetése szükséges);
- Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt;
- Nyilatkozat arról, hogy a bemutatott informatikai rendszer magába foglalja a menetrend tervezés, jármű követés, személyzet irányítás és kontrollig elemzési funkciókat, és a rendszer egyes adatbeviteli funkcióinak mobil alkalmazásról végezését.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelést a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) –(2) bekezdése szerint kell igazolni.
A bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy azok szerződésszerűen teljesített szolgáltatásra vonatkozzanak. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során nem vehető figyelembe olyan szolgáltatás, amelynek teljesítése a vizsgált időszaknál korábbi időpontban fejeződött be.
Felhívjuk a RJ-k figyelmét, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint az AK az M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelőség vizsgálata során a vizsgált időszak – azaz a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap (azaz 3 év) - alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon (azaz hat év) belül megkezdett szolgáltatások megrendeléseket veszi figyelembe.

A kiválasztási szempontok további felsorolása és rövid ismertetése, a részvételi felhívás III.1.4. "A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok" pontban kerül rögzítésre a karakterkorlátozás miatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.
RJ alkalmas amennyiben rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (azaz 36 hónapban) legalább 1 darab, minimum 300 fő felhasználó egyidejű hozzáférését biztosító és legalább napi százezer fő utast szállító, kötöttpályás közlekedés folyamatait támogató informatikai rendszer üzemeltetésére és/vagy változáskövetésére és/vagy fejlesztésére vonatkozó szerződés- és előírásszerűen teljesített referenciával.
Az alkalmassági minimum követelmény több referenciával is teljesíthető. A rendszerrel kapcsolatban feltételként megadott felhasználók száma és a napi szállított utasok száma nem teljesíthető több rendszerrel, azokat a referenciaként megadott rendszernek önállóan kell teljesítenie.
AK rögzíti, hogy informatikai rendszernek tekinti, azon rendszert, amely:
- magába foglalja a menetrend tervezés, jármű követés, személyzet irányítás és kontrollig elemzési funkciókat, és a rendszer egyes adatbeviteli funkcióinak mobil alkalmazásról végezését.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/2.
RJ alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább 5 (öt) fő szakemberrel, az alábbiak szerint:
a) legalább 2 fő, felsőfokú műszaki vagy felsőfokú informatikai végzettséggel rendelkező kötöttpályás közlekedés területén végzett informatikai rendszerfejlesztés - HTML5 környezetben PHP beépülő modullal – tekintetében legalább 24 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel;
b) legalább 1 fő, felsőfokú műszaki vagy felsőfokú informatikai végzettséggel, és legalább 24 hónapos kötöttpályás közlekedés területén végzett informatikai rendszerszervezői szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel;
c) legalább 1 fő, felsőfokú műszaki vagy felsőfokú informatikai végzettséggel, és legalább 24 hónapos kötöttpályás közlekedés területén végzett informatikai projektvezetés területén szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel;
d) legalább 1 fő, legalább 1000 felhasználóval rendelkező Oracle SQL és PHP és HTML5 és Android alapú informatikai rendszer alkalmazásüzemeltetése területén végzett legalább 12 hónapos szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az M/2. a) pontjában meghatározott alkalmassági követelmény tekintetében a bemutatott szakemberek mindegyikének legalább 24 hónapos szakmai tapasztalattal szükséges rendelkeznie kötöttpályás közlekedés területén végzett informatikai rendszerfejlesztésben. AK jelen alkalmassági követelmény vonatkozásában olyan informatikai rendszerfejlesztés(ek) bemutatását fogadja el, melynek során HTML5 környezetben PHP beépülő modulokkal végzett fejlesztéseket a gazdasági szereplő. AK felhívja továbbá a figyelmet, hogy az M/2. a) pont szerinti alkalmassági követelményként előírt 24 hónapos szakmai tapasztalat több különálló projekt/munka bemutatásával is teljesíthető.
Továbbá, az M/2. d) alpontjában meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek - azaz legalább 1000 felhasználóval rendelkező Oracle SQL és PHP és HTML5 és Android alapú informatikai rendszernek - egy, ugyanazon informatikai rendszer esetében szükséges teljesülnie.
Az M/2. alkalmassági minimumkövetelmény a)-d) pontjaiban előírt szakemberek bemutatása során a szakemberek közötti átfedés nem megengedett, tehát ugyanazon szakember több M/2. pontban előírt szakértelem igazolására nem mutatható be. AK rögzíti, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés igazolásakor.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A szerződés részteljesítése alapján kiállított referenciaigazolás/referencianyilatkozat esetében teljesítés alatt a részteljesítést, a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni.
RJ által a részvételi jelentkezés részeként az AK Kbt. 69. § (4)-(6) szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az AK figyelmen kívül hagyhatja, és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevőket AK az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben a RJ az igazolásokat korábban benyújtotta, az AK nem hívja fel a RJ-t az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az AK felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
M/2.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek ismertetnie kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő nyilatkozatát a bevonni kívánt szakemberekről (megjelölve azt, hogy az adott szakembert, mely szakértelemre kívánja bevonni), a releváns szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzát, valamint a részvételi felhívás III.1.3.) M/2. a), b) és c) alpontjai szerinti teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek végzettségét igazoló iratainak egyszerű másolatát.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen adott szakember által ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év/hónap pontossággal), és annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. AK az elvárt szakmai gyakorlat meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 12. § (2) bekezdésére.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Nyertes ajánlattevő késedelmes teljesítés, hibás teljesítés és meghiúsulás esetén kötbérfizetésre kötelezett a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban.
A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett teljesítés – melynek a szerződéstervezet 2.1.1. pont szerinti üzemeltetési szolgáltatások esetén egy havi teljesítés, míg a szerződéstervezet 2.1.2. pont szerinti fejlesztések és kapcsolódó szolgáltatások esetén az adott megrendelés – nettó szerződéses értéke, mértéke pedig késedelem esetén minden késedelmes nap után 1 %, azonban adott késedelem vonatkozásában maximum 30%, hibás teljesítés esetén hibánként 20 %, meghiúsulás esetén 30 %. A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén Ajánlatkérő a szerződéstől való teljes vagy – választása esetén – részleges elállásra, illetőleg a szerződés teljes vagy – választása esetén – részleges felmondására válik jogosulttá.
A részletes szabályokat a Közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A teljesítésigazolás a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglalt szabályok alapján történik.
Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik.
A teljesítések vonatkozásában határozott idejű, havi elszámolás az irányadó.
Ajánlatkérő előleget nem ad. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdéseire.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a forint.
A részletes feltételeket a KD tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: Az árlejtés részletes leírását a KD tartalmazza.
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/10/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2018/11/23 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK a TED karakterkorlátozására tekintettel az egyéb információkat, követelményt teljes körűen a továbbiakban: KD-ban adja meg.
2. A közbeszerzés teljes elnevezése: VONTAT rendszer üzemeltetési-, változáskövetési-, fejlesztési szolgáltatás beszerzése.
3. AK a tárgyalásos eljárás szabályait a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján alanyi jogon alkalmazza annak érdekében, hogy a műszaki leírást, a szerződéses feltételeket az eljárás keretében tisztázni tudják a Felek.
4. Jelen közbeszerzési eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lefolytatásra kerülő eljárás, így az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései alkalmazandóak.
5. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
6. AK a hiánypótlást a Kbt. 71.§-ban meghatározottak szerint biztosítja, azzal, hogy ha a hiánypótlással AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.
7. AK a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontokat alkalmazza. Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0 és 10. Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont összes alszempontja tekintetében a fordított arányosítás módszerével, a 2. részszempont összes alszempontja tekintetében az arányosítás módszerével kerülnek megállapításra a részszempontok szerinti pontszámok. A módszerek részletes leírását a KD tartalmazza.
8. RJ-nek a részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell a 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja és a 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) alapján 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján. Felhívjuk a figyelmet, hogy a „Nyilatkozat az átláthatóságról” hiánya a jelentkezés érvénytelenségét vonja maga után.
9. AK az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
10. AK a jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 75. § (2) bek. e) pont szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.
11. AK az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
12. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell a részvételi jelentkezés részeként megtenni.
13. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai tartalmazzák.
14. AK az eljárásban a Kbt. 81. § (4) bekezdése szerint jár el.
15. FAKSZ: dr. Szolomájer Anita, lajstromszám: 00686
16. IV.2.6) pont kiegészítése: az ajánlati kötöttség időtartama azért került kitöltésre, hogy a részvételi felhívás a TED-re továbbítható legyen, a részvételi szakaszban az ajánlati kötöttség időtartama nem értelmezhető figyelemmel a Kbt 87. § (4) bekezdésére.
17. II.1.6. pont kiegészítése: A részajánlat tétel kizárásának indoka(i): a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján a részajánlat tétel kizárásának indokát ajánlatkérő nem köteles az eljárást megindító felhívásban megjelölni.
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2018/10/24 15:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § alapján.
Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján rögzíti, hogy az alábbi összegeket meghaladó árat tartalmazó ajánlatokat a bírálat során érvénytelenné fogja nyilvánítani:
Rendszerfejlesztési feladatokra vonatkozásában: nettó 120 000,- Ft/embernap (azaz nettó százhúszezer Ft/embernap)
Üzemeltetési díj vonatkozásában: nettó 12 000 000,- Ft/hó (azaz nettó tizenkettőmillió Ft/hó)
Változáskövetésre ajánlott embernap-díj (nem jótállási körbe tartozó hibajavítások) vonatkozásában: nettó 120 000,- Ft/embernap (azaz nettó százhúszezer Ft/embernap)
Amennyiben ajánlattevő ajánlata akár egyetlen értékelési alszempont vonatkozásában a fenti összege(ke)t meghaladja a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján az ajánlata érvénytelennek minősül.
Ajánlatkérő a II.2.7. pont kiegészítéseként közli, hogy a szerződés a mindkét Fél részéről történő aláírás napján lép hatályba
A szerződés hatálybalépésének napjától – e napot is beleértve – összesen 10 (tíz) munkanapos időtartam elteltét követő naptári nap 00:00 órától köteles a nyertes ajánlattevő az üzemeltetési feladatait 12 hónapig, azaz 365 (háromszázhatvanöt) napig – a 365. napon 24:00 óráig – ellátni.
Továbbá, az üzemeltetési feladatok korábbi üzemeltetőtől történő átvételének előkészítése érdekében ajánlatkérő és nyertes ajánlattevő a korábbi üzemeltetővel együttműködve előkészítik az előző bekezdés szerinti, a hatálybalépés és az üzemeltetés tényleges megkezdése közötti időben a rendszerek üzemeltetésének nyertes ajánlattevő átvételét, annak érdekében, hogy az üzemeltető-váltás zökkenőmentesen megtörténhessen.
Nyertes ajánlattevő a fejlesztési feladatokat az ajánlatkérő által a szerződés hatálybalépésének napjától a szerződés 4.1. pontban rögzített időtartamig (azaz amíg a nyertes ajánlattevőnek üzemeltetési kötelezettsége áll fenn) leadott megrendelések alapján, azok megrendelés szerinti befejezéséig köteles teljesíteni.
Ajánlatkérő a IV.2.2. pont kiegészítéseként közli, hogy a részvételi határidő a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltak alapján került meghatározásra, tekintettel eljárás sürgősségére.
Ajánlatkérő a V.1.6. pont kiegészítéseként közli: Ajánlatkérő fenntartja annak a lehetőségét, hogy amennyiben az ajánlattételi határidőben nem nyújtottak be legalább két ajánlatot, dönthet úgy, hogy nem tart elektronikus árlejtést, hanem a benyújtott ajánlat bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást. Ebben az esetben döntéséről haladéktalanul értesíti az ajánlattevőt, és az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az értesítés ajánlatkérő általi megküldésével áll be.
II.2.5. pont kiegészítése: a 2. értékelési részszempont összsúlyszáma: 40. A minőségi kritériumok teljes megnevezését a karakterkorlát miatt a KD tartalmazza. Ezen értékelési részszempont alszempontjainak vonatkozásában a megajánlást alátámasztó nyilatkozatok csatolandóak az ajánlattételi szakaszban.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az részvételre jelentkező/ajánlattevő a jelentkezéshez/ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (elektronikus kérelem) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítványt, igazolást) is (adott esetben). A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani. A változásbejegyzésre vonatkozó nyilatkozatot az EKR-ben található kötelező elektronikus űrlap kitöltésével szükséges benyújtani).
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/10/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák