Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/228
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.11.27.
Iktatószám:21768/2018
CPV Kód:64200000-8
Ajánlatkérő:Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:NM Zrt. székhelye 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.12.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékeny
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61725784
Postai cím: Kapás Utca 6-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth József
Telefon: +36 309321400
E-mail: toth.jozsef@nmzrt.hu
Fax: +36 18008079
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nemzetimobilfizetes.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000963752018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000963752018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékeny
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tömeges SMS szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000963752018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64200000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Nemzeti Mobilfizetési Rendszer részére tömeges SMS szolgáltatás biztosítása
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Tömeges SMS szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64200000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: NM Zrt. székhelye 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Operátor (Szolgáltató) feladatai a szolgáltatás beindításával kapcsolatban
• az Operátor pontosan definiálja az NMFR oldali webservice interfészt
• az Operátor pontosan definiálja a saját oldalán futó webservice interfészt
• az Operátor az Igénybevevő részére java alapon működő kliens csomagot és példa alkalmazást biztosít, amivel az Operátor oldali webservice meghívható
• az Operátor az Igénybevevő részére java alapon működő példa szerver csomagot/alkalmazást (Java EE, alkalmazás szerveren futó alkalmazást), és egy hozzá tartozó példa alkalmazást biztosít
• az Operátor teszt környezetet és technikai segítséget nyújt az Igénybevevő részére az interfészek hibamentes implementálásához
• az Operátor feladata az interfészek hibamentes illesztésének biztosítása a szerződés megkötésétől számított 5 munkanapon belül
Kapacitás/technikai elvárások
• másodpercenként legalább 5 db SMS küldése az Igénybevevő részéről
• Igénybevevő garantálja másodpercenként 10 kérés fogadását, az Operátornak ezért biztosítania kell ekkora kérésszám küldését
Várható forgalom
• a szolgáltatás kb. havi 70 ezer Igénybevevő-Operátor irányú tranzakció kezelését kell, hogy ellássa
• a szolgáltatás kb. havi 70 ezer Operátor-Igénybevevő irányú tranzakció kezelését kell, hogy ellássa
• külföldi irányú forgalom kb. havi 500 db körül mozog
• a várható forgalom a jelenlegi tény adatokon alapul, azonban nem garantált mennyiség, a tényleges forgalom ennél kisebb vagy nagyobb is lehet
Teljesítés módja:
Igénybevevő – Operátor irány
• SMS küldése esetén az Igénybevevő hívja az Operátor webszerverét
• az Igénybevevő az Operátor szerverét meghívva SMS-t tud kiküldeni adott telefonszámra (mely lehet nem magyar szolgáltatónál is regisztrált szám),
• a HTTP hívásban paraméterekben lehet megadni az SMS adatait
o cél telefonszám
o SMS szöveg
o kézbesítési értesítést kér-e
o kódolás (pl. UTF-8 vagy GSM, stb.)
Operátor – Igénybevevő irány
• SMS fogadásánál vagy a kiküldött SMS-ekre érkező kézbesítési értesítők esetén az Operátor hívja az Igénybevevő webszerverét
• teljesítendő funkciók:
o beérkező SMS fogadása
o SMS továbbítása az Igénybevevő felé HTTP hívással
o SMS notification fogadás és továbbítás az Igénybevevő felé (Kézbesítés értesítő).
A további információkat a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó összesen havi vállalkozói díj / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérőnek opcionális joga van a szerződés hatálya alatt a szerződéses keretösszeg 30%-kal történő egyoldalú megemelésére az alapmennyiségre vonatkozó változatlan feltételek mellett.
Karakterkorlátra tekintettel itt folytatódik a II.2.5) pont: Ajánlatkérő értékelési részszempontként a legalacsonyabb ár módszerét alkalmazza. Legalacsonyabb ár egyedüli értékelési részszempont alkalmazásának az indoka: A műszaki specifikáció a szolgáltatás teljesítése szempontjából szükséges minden lényeges műszaki feltételt tartalmaz, ezért többlet tulajdonság nem vehető figyelembe, egyedül az ár különbözteti meg a megajánlott szolgáltatásokat.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy ún. összehasonlító ár megadását kéri az ajánlattevőktől, amely során a felhívás II.2.4) pontjában megadott várható havi mennyiségre kér ajánlatot, azonban az ajánlati kötöttség az egységárak vonatkozásában áll be. A feltüntetett mennyiségi adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, a megrendelésekre az igényeknek megfelelően kerül sor. A vállalkozói díj tételes elszámolású a teljesített SMS-ek alapján.
Karakterkorlátra tekintettel itt folytatódik a II.2.7) pont - A szolgáltatás bevezetésének, azaz az illesztés kiépítésének határideje a szerződés megkötésétől számított 5 munkanapon belül.
A szolgáltatás teljesítésének a megkezdése és a szolgáltatás időtartama: az illesztés kiépítését követően, a szerződéskötéstől számított 18 hónap határozott időtartamig, de legfeljebb a nettó 13.300.000,-Ft keretösszeg kimerüléséig.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ AK a részajánlattételt nem biztosítja figyelemmel arra, hogy a közbeszerzés tárgya olyan egységes, komplex feladatot takar, mely részekre nem bontható, tekintettel arra, hogy ezzel a szerződés eredeti célját nem érhetné el. A r. b. negatívan hatna a szerződés teljesítésének körülményeire, azaz gazdasági, minőségi és a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontokat figyelembe véve ésszerűtlen.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q pontjában rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 17. § (1) bekezdése szerint saját nyilatkozatot, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá AT-nek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell valamennyi tényleges tulajdonos nevéről és állandó lakóhelyének bemutatásáról. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (62.§(1) bek. k) pont kb) alpont).Az ajánlattevő, az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat.
A Rendelet 1.§ (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az EKRr 12. § (2) bekezdés alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás szabályait alkalmazza az alábbi eltérésekkel: -Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 117. § szerinti felhívás közzétételével indítja. -Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69.§ (2)-(10) bekezdését. Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően. Azaz ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő ajánlatát teljes körűen bírálja el, és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra az értékelés sorrendjétől függetlenül.
M.1.) A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától – nem hirdetménnyel induló eljárásokban megküldésétől – visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével;
A referencianyilatkozatban/igazolásban meg kell adni legalább
a) szerződést kötő másik fél megnevezését,
b) szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),
c) az elvégzett munkák mennyiségét,
d) a teljesítés idejét kezdő és befejező időpont (év, hónap, nap megjelöléssel),
f) továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A referenciát a Kr.22.§ (3) és (5) bek. szerint kell igazolni.
A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65.§ (6)-(7),(9),(11) és 69.§(11) bek irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de hat évben (72 hónapban) megkezdett 45 ezer/hónap Igénybevevő-Operátor, valamint fordított irányú SMS tranzakció kezelésére vonatkozó referenciával. Ajánlattevő tárgyi alkalmassági követelménynek való megfelelését több szerződéssel is igazolhatja.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő jelen eljárás kapcsán szerződést megerősítő biztosítékokat a szerződéstervezetben foglaltak szerint ír elő.
o késedelmi kötbér: ha Vállalkozó az illesztés kiépítésével vagy a szolgáltatás teljesítésének megkezdésével olyan okból, amiért felelős, késedelembe esik, úgy Megrendelő 100.000.- Ft/nap késedelmi kötbért érvényesíthet Vállalkozóval szemben a késedelmes napok után. A késedelmi kötbér maximuma 30 napi tétel, melyet követően az Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy amennyiben lehetséges, elállni tőle és a meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
o meghiúsulási kötbér: Ha az illesztés kiépítése (a szolgáltatás bevezetése) olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős meghiúsul, úgy Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke 700.000,- Ft egyszeri díj.
o meghiúsulási kötbér: Ha a szolgáltatás teljesítésének megkezdése Vállalkozónak felróható okból meghiúsul, úgy Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke 1.000.000,- Ft egyszeri díj.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF)
A számla ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben átutalással egyenlíti ki. A fizetési késedelemre irányadó továbbá a Ptk. 6:155. §-a.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattétel esetén.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/12/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 2 vagy napban: a következő dátumtól számítva: 2018/12/07 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/12/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: EKR rendszerben kerül sor az ajánlatok bontására
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása az EKR Rendelet 15. §-ának (2), (4) és (5) bekezdése alapján az EKR-ben történik. Az bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérh

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1) Formai előírások: Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül lehet benyújtani Az ajánlat részét képező dokumentumokat/nyilatkozatokat amennyiben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap, úgy .pdf formátumú fájlban kell elkészíteni. Az EKR űrlapjait meghaladóan benyújtandó igazolásokat/nyilatkozatot (dokumentumot) a gazdasági szereplő aláírásra jogosult, vagy általa meghatalmazott személynek alá kell írnia és fel kell tölteni az EKR felületén az erre a célra létrehozott blokkokban.
2) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR-ben megtett nyilatkozatokra vonatkozóan támasztott követelmények az EKRr 10. § (1)-(4) bekezdése irányadó: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az EKR-ben elektronikus űrlapként Ajánlatkérő által létrehozott Felolvasólapot kell Ajánlattevőnek szintén elektronikus űrlap formájában az ajánlat részeként kitölteni.
3) Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell, amennyiben az EKR erre formanyomtatványt biztosít, annak kitöltésével:
a) Kbt.66.§(5)bek. szerinti felolvasólap
b) AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának v aláírás mintájának másolati példánya
c) amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás másolati példánya
d) AT-nek a Kbt.66.§(6)bek. szerinti nyil. (nemleges tartalommal is)
e) nyil. a Kbt.65.§(7)bek. alapján, (nemleges tartalommal is)
f) közös ajánlattevői megállapodást amely tartalma a közbeszerzési dokumentációban foglaltak alapján szükséges elkészíteni.
g) Kbt. 67.§ (4) bek.nyil.
h) nyilatkozat változásbejegyzési eljárás vonatkozásában
4) Ajánlatkérő jelen eljárást Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, 117. § szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával folytatja le. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás szabályait alkalmazza az alábbi eltérésekkel: -Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 117. § szerinti felhívás közzétételével indítja. -Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69.§ (2)-(10) bekezdését. Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően. Azaz ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő ajánlatát teljes körűen bírálja el, és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra az értékelés sorrendjétől függetlenül. -Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát megelőző három nappal adja meg, amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző három nappal benyújtásra került. Ajánlatkérő a határidőn túl érkezett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre is válaszolhat, amennyiben a válaszadás a megfelelő ajánlattételhez feltétlenül szükséges.
5) Ajánlatkérő a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
6) Legalacsonyabb ár egyedüli értékelési részszempont alkalmazásának az indoka: A műszaki specifikáció a szolgáltatás teljesítése szempontjából szükséges minden lényeges műszaki feltételt tartalmaz, ezért többlet tulajdonság nem vehető figyelembe, egyedül az ár különbözteti meg a megajánlott szolgáltatásokat.
7) A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest Ajánlatkérő szigorúbb alkalmassági követelményeket határozott meg.
8) Ajánlatkérő külön felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. §-ában, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4), és a 12. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 138-139. §-aiban foglaltakra.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/11/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges