Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/232
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.12.01.
Iktatószám:21792/2018
CPV Kód:72250000-2
Ajánlatkérő:Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft.
Teljesítés helye:Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.12.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Információ-technológiai szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27713501
Postai cím: Kéthly Anna Tér 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nonn Tímea
Telefon: +36 203481828
E-mail: timea.nonn@ujvilag.gov.hu
Fax: +36 15501502
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://ujvilag.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000871572018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000871572018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Információ-technológiai szolgáltatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hitachi Vantara háttértárolók terméktámogatása
Hivatkozási szám: EKR000871572018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72250000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Hitachi Vantara háttértárolók hardver, szoftver terméktámogatási szolgáltatásának biztosítása
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Hitachi Vantara háttértárolók terméktámogatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72250000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A terméktámogatás szolgáltatás keretében Ajánlatkérő meglévő Hitachi Vantara adattároló rendszereire teljes körű rendszertámogatási szolgáltatás biztosítását várja.
A támogatás a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás 1. számú mellékletben részletezett 2db Hitachi VSP G200 háttértároló rendszer hardver és szoftver elemeire terjed ki. A szolgáltatás keretében a reaktív (hibaelhárítási) és proaktív (hibamegelőzési) kategóriájú támogatás fejezetekben részletesen ismertetett elvárásokat szükséges megajánlani.
A közbeszerzési műszaki leírásban megjelölt megnevezés megadására kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében kerül sor. Ajánlatkérő a megjelölt terméket vagy azzal egyenértékű terméket fogad el. Egyenértékűnek Ajánlatkérő a funkcionális, teljesítmény, megbízhatósági és minőségi paraméterek tekintetében azonos tulajdonságokkal rendelkező termékeket érti. Az egyenértékűség bizonyítása az Ajánlattevő feladata. Az egyenértékűség igazolásához az Ajánlattevők számára a bizonyítékok minden formájának használata megengedett. Ajánlatkérő tételes összehasonlító táblázat benyújtását kéri. A beszerzés részletes tartalmát a Műszaki leírás tartalmazza. Amennyiben nem hirdetményben közzétett, jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az EKR rendszerben elérhetővé teszi. A dokumentumok módosítását az EKR rendszerben rögzítjük, amely így elérhetővé válik valamennyi eljárás iránt érdeklődő regisztrált gazdasági szereplő számára. Az ajánlattételi határidőt Ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélkül meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt.-ben meghatározott határidőben megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul tájékoztatja (EKR) valamennyi gazdasági szereplőt, amelyek az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, az EKR rendszerben A határidő meghosszabbítására a Kbt. 55. § (1) bekezdését Ajánlatkérő nem alkalmazza, azaz nem tesz közzé hirdetményt Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a szerződés megkötésének feltétele attól az Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső bizonytalan jövőbeli eseménytől függ, hogy az ajánlattételi határidő lejártát követően az Ajánlatkérő tulajdonosi jogait gyakorló szervezet a közbeszerzési eljárás fedezetét, valamint az eljárás eredményét és a szerződés megkötését jóváhagyja. E jóváhagyás elmaradása esetén az Ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján. AK előírja a rendszerben csatolt dokumentumok formátumára fájlformátumra – vonatkozó követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumokban. Az eljárás elektronikus lefolytatására irányadó az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (e-Kr.). Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ Ajánlatkérő a tárgyi eljárásban alkalmazza a Kbt. 73. § (1) bekezdése szerinti érvénytelenségi okokat.
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag észszerűnek. A szolgáltatás ugyanazon célra irányul és nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné, továbbá a beszerzés tárgyának jellege, műszaki sajátosságai sem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. A szolgáltatás részekre bontása nem lehetséges, szakmailag és gazdaságilag is ésszerűtlen lenne.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 III.1.3 pontban az előírt szakember esetében az alkalmassági követelményen felülii többlettapasztalat (0-24 hónap)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár mindösszesen (nettó, HUF) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ AK előírja a rendszerben csatolt dokumentumok formátumára fájlformátumra – vonatkozó követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumokban. Az ajánlatnak tartalmaznia kell közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást [Kbt. 35. §], amelynek ki kell terjednie az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatok megtételére is.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k); m) és q) pontjának hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §. (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában csak nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja igazolásaként szükséges az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha ajánlattevőnek nincs a 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Alvállalkozó és alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóságnak a Közbeszerzési Értesítő 81. számában 2017. május 19-én közzétett útmutatójára a kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról. A Kbt. 114. § (2) bekezdése megfelelően alkalmazandó. Ajánlatkérő az Öntisztázás lehetőségét biztosítja a Kbt. 64. §-a alapján. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1.Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb Hitachi Vantara adattároló családból származó rendszerek telepítéséből, és/vagy üzemeltetéséből, és/vagy karbantartásából származó referenciát.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdésének a) pontja alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. Az ajánlattevő az ajánlatában csatolja az M1. szerinti alkalmassági követelménynek történő megfelelését igazoló referencia nyilatkozatot vagy igazolást. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: — a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal), — a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét (a kapcsolattartó telefonos és/vagy e-mailes elérhetőségével), — a szállítás tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból a közbeszerzés tárgyának való megfelelés megállapítható legyen), — a szállítás mennyiségét (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelménynek történő megfelelés megállapítható legyen), — továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az együttes megfelelés a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak szerint lehetséges.
M2. A Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő csatolja annak a szakembernek nevét/szervezetnek a megnevezését, végzettsége vagy képzettsége, szakmai tapasztalata ismertetését, akit az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a bemutatott szakemberrel milyen jogviszonyban áll és mely pozícióra vonja be. Csatolni kell továbbá a szakemberek tapasztalatának alátámasztására a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot (a rendelkezésre állási nyilatkozattal együtt), a végzettséget igazoló okirat másolatát. A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (tól-ig, legalább év/hó) - térjen ki a szakember szakmai tapasztalatára, és beazonosíthatóan, kiemeléssel jelölje az M.2. alkalmassági feltétel egyes pontjaiban meghatározott releváns tapasztalatokat. Így, pontosan egyértelműen derüljön ki, hogy rendelkezik Hitachi Vantara adattároló családból származó háttértároló üzemeltetésében, telepítésében, konfigurálásában, hibaelhárításában legalább 24 hónap szakmai tapasztalattal.
A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz. (Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, az egyes projektek során szerzett szakmai tapasztalatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis 1 naptári évben maximálisan 12 hónap számítható.) Amennyiben ajánlattevő az ajánlatban benyújtott önéletrajzban feltüntette az alkalmassági követelmények szerinti tapasztalatokat is, az önéletrajzot az Ajánlatkérő 69. § (4) bek. szerinti felhívására nem kell ismételten benyújtania, Tekintettel arra, hogy ajánlattevőnek a szakemberek végzettségét igazoló okiratának másolatát, a rendelkezésre állási nyilatkozatot, valamint az ajánlatban csatolnia kell, így azok ismételt benyújtása sem szükséges. Az M.2. alkalmassági követelményben és az értékelési szempont tekintetében ugyanazon szakember mutatható be. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére tekintettel, a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékben való szereplésről szóló igazolást is elfogadja ajánlatkérő. Az alkalmasság igazolására irányadók még a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdései.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem tud bemutatni az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben legalább 18 hónapon keresztül szerződésszerűen teljesített Hitachi Vantara adattároló családból származó rendszerek telepítéséből, és/vagy üzemeltetéséből, és/vagy karbantartásából származó referenciát.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem tud bemutatni 1 fő államilag elismert felsőfokú (főiskolai és/vagy egyetemi) szakirányú informatikai és/vagy, villamosmérnöki végzettséggel rendelkező szakembert, aki rendelkezik Hitachi Vantara adattároló családból származó háttértároló üzemeltetésében, telepítésében, konfigurálásában, hibaelhárításában legalább 24 hónap szakmai tapasztalattal.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra. A Kbt 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő a műszaki szakmai alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban az alkalmassági követelmények tekintetében az előírt igazolásokat az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A számla a teljesítés Megrendelő általi elfogadását követően a Kbt. 135. § (1), (5) bekezdésében foglaltak szerint nyújtható be. Megrendelő az ellenértéket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésben foglaltakra – banki átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó jelen Szerződés fejrészében megadott számlájára. A számla fizetési határideje a szerződésszerűen és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított legfeljebb 30 nap. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatra jogosult, a Kbt. 135. § (6) bekezdésére figyelemmel.
Szerződés teljesítéséhez szükséges feltételek:
1.Gyártói támogató nyilatkozat rendszerintegrátori támogatás kiterjesztéssel a Hitachi Vantara eszközök gyártójától vagy annak magyarországi képviseletétől
2. Regisztrált gyártói partnerségről szóló igazolás
3. Bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által kiadott érvényes MSZ EN ISO 9001:2015 minősítés IT incidens kezelés tevékenységre jelzésű vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítvány.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/12/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2018/12/11 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/12/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: ..
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 424/2017 (XII.19) Korm. rendelet 15 §.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 1. résszempont tekintetében a fordított arányosítás a 2. résszempont esetében az egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: A jelen eljárásra a Kbt. 117. § szerinti saját eljárási szabályok alapján a Kbt. 112. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti nyílt eljárás szabályait alkalmazza Ajánlatkérő a nemzeti eljárásrend szabályai szerint a következő eltérésekkel. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, a Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően, ugyanakkor Ajánlatkérő elfogadja, ha Ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (6) bekezdésében foglaltakat az eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazza. A Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdése nem alkalmazandó. 2. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő esetében az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírásmintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását. 3. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, úgy az arra vonatkozó nemleges nyilatkozatot szükséges csatolni. 4. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat megtételét az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.. 5. A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat megtétele az EKR-ben történő regisztrálás során teljesül. 6. A Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólap a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatokkal az EKR-ben elektronikus űrlapként kell, hogy kitöltésre kerüljön. 7. A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni: a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Amennyiben nem vesz igénybe az ajánlattevő alvállalkozókat, úgy a nemleges nyilatkozat csatolása is szükséges. 8. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel szükséges az újabb hiánypótlás. 9. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § szerint. 10. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással jelzi, hogy a jelen felhívásban a szerződés teljesítésére való alkalmassági feltételt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontja esetében. 11. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 12. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/11/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges