Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/231
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.11.30.
Iktatószám:21365/2018
CPV Kód:71241000-9
Ajánlatkérő:Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:iTeam Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58594573
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mach Tamás
Telefon: +36 82501581
E-mail: kozbref@kaposvar.hu
Fax: +36 82501586
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: SMART Building előkészítés
Hivatkozási szám: EKR000340012018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71241000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
SMART Building előkészítés
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 45991000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: SMART Building előkészítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71241000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt célja a Kaposváron a Modern Városok Program keretei között létrejövő épületek (Aréna, Uszoda, IT központ- Kórház Déli Tömb épületrendszer) okos épület technológiai megoldásokkal történő bővítési lehetőségének vizsgálatával kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmányának és koncepció tervének elkészítése, valamint környezettudatos üzemeltetési keretrendszer kidolgozása annak érdekében, hogy a jelenleginél olcsóbban üzemeltethető, hosszú távon fenntartható épületállomány jöjjön létre.
Nyertes ajánlattevő megvalósíthatósági tanulmányt készít, melyben alapul veszi a nemzetközileg és itthon is sikeresen alkalmazott zöld épület minősítési rendszereket, és figyelembe veszi a fenntarthatóság holisztikus szemléletmódját. E munka folyamán az érintett épületekre fenntarthatósági keretrendszert állít fel és alkalmaz, az egyes épületekre vonatkoztatva. Összefoglalja az okos épület technológiai megoldásokat, melyekkel bővítve az épületeket, bemutatja a beépíthető digitális és egyéb technológiákat. Megtérülési számításokat mutat be az ezekkel elérhető költségcsökkentő, hatékonyságnövelő, bevételt generáló és felhasználói élményt, közérzetet növelő megoldásokra vonatkozóan.
A megvalósíthatósági tanulmány az alábbi szerkezetben kell, hogy elkészüljön:
1. Projekt bemutatása
2. Intézményi, üzemeltetési, működési és működtetési elvárások, valamint ezen elemek specifikációja, értékelése és elemzése, súlyozása
3. Fejlesztések indoklása
4. Műszaki és szakmai tartalom, ami lefedi a fejlesztési igényeket, célokat
5. Szakmai tartalom pénzügyi és közgazdasági elemzése
6. Összefoglaló
A megvalósíthatósági tanulmány alapján koncepciótervet készít, amely bemutatja, hogy a megvalósuló okos épületek az alábbi elvárásoknak miként felelnek meg:
 Energiahatékony – takarékos és megújuló energiaforrásokból részben vagy egészben önellátó, alkalmasint energia termelő
 Funkcionálisan esztétikus – Az épület a legmagasabb szinten kiszolgálja a benne zajló tevékenységet, rugalmasan formálható, alakítható és inspiratív környezetet teremt.
 Hálózatba kötött – Mind épületen belül, mind körzet, város, ország szintű GRID-ek része, fizikai, logikai és gazdasági értelemben egyaránt.
 Automatizált és menedzselhető – A működésük és üzemeltetésük magas szinten automatizált és számítógépes rendszerekkel támogatott.
 Fenntartható – működésük költséghatékony, üzemeltetésük szabályozott, monitorozott, optimalizált, automatizált.
A koncepciótervben bemutatandó okos épület technológia műszaki tartalma az alábbi területeket érinti:
1. Belsőépítészeti és az épület közvetlen környezetéhez tartozó fejlesztések, funkcionalitást és komfortot biztosító modernizáció (Pontos tartalma a következő: Tér-optimalizáció, helygazdálkodás és zöld, környezetbarát vagy újrahasznosított épített környezet eco-design alapokon integrálva) .
2. Energiahatékonyságot és stratégia kezelést szolgáló és támogató fejlesztés
3. Konnektivitást, digitális akadálymentesítést biztosító fejlesztés: épületen belüli hálózatfejlesztés és Smart gridbe, meteringbe kötés feltételeinek megteremtése, Kaposvár Smart City vagy okos város programhoz való kapcsolódás feltételeinek megteremtése.
4. Automatizálást és épület-menedzsmentet, létesítmény felügyeletet és vagyongazdálkodás menedzsmentet támogató fejlesztések
5. Megújuló és alternatív energetikai modernizáció – Épület, vagy épületek energiaigényének fedezésére, főként KNE = közel net zeró vagy energia pluszos épületek kialakításának céljából
6. Az üzemeltetést és fenntarthatóságot támogató fejlesztések – (kiemelten BIM, CAFM, épület monitoring kiterjesztett alkalmazása üzemeltetésig)
7. Háttér, környezet bemutatása
Az ajánlattevő a megvalósíthatósági tanulmány részeként kidolgoz egy környezettudatos üzemeltetési keretrendszert. E munkafázis keretében a nemzetközi minősítési rendszereket alapul véve az épületekre adaptált környezettudatos üzemeltetési stratégiai javaslatok kerülnek kidolgozásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A III.1.3-M.2.1.pontban meghat. szakember alkalmassági köv.-ek körében meghat.-on felüli szakmai tapasztalata klímaváltozás hatásainak vizsg. és/vagy okos technológiák kutatásával kapcs.ban(hónap) 10
2 A III.1.3-M.2.2.pontban meghat. szakember alkalmassági köv.-ek körében meghat.-on felüli szakmai tapasztalata klímaváltozás hatásainak vizsg. és/vagy okos technológiák kutatásával kapcs.ban(hónap) 5
3 A III.1.3-M.2.3.pontban meghat. szakember alkalmassági köv.-ek körében meghat.-on felüli szakmai tapasztalata klímaváltozás hatásainak vizsg. és/vagy okos technológiák kutatásával kapcs.ban(hónap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstomszáma: 00314 / 01040

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: SMART Building előkészítés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: iTeam Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43851027
Postai cím: Szilágyi Dezső Tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
E-mail: gkg@iteamholding.hu
Telefon: +36 302792001
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23896114241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 46050200
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 45991000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: energetika, gépészet, épületüzemeltetés, gyengeáram és Digital Signage, BMS és erősáram
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: iTeam Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43851027
Postai cím: Szilágyi Dezső Tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23896114241

Hivatalos név: EXPERTIVE Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22083663
Postai cím: Görgey Artúr Utca 73-75/b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1041
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12671395241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/09/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/11/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges