Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/113
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.14.
Iktatószám:10046/2018
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Szigetvár Város Önkormányzat
Teljesítés helye:7900 Szigetvár, József Attila utca 9. szám, 342/3; 342/4; 342/5. hrsz.;7900 Szigetvár, József Attila utca 9. szám, 342/3; 342/4; 342/5. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:;
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szigetvár Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK07335
Postai cím: Zrínyi tér 1.
Város: Szigetvár
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 73514300
E-mail: kozbeszerzes@szigetvar.hu
Fax: +36 73514355
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.szigetvar.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Szigetvári Vigadó épület felújításának, funkcióbővítésének II. üteme”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
I. rész: „A” szakaszhoz tartozó munkálatok az alábbiak:
Fő tárgy: 45453100-8 Felújítás
További tárgy: 45262690-4 Leromlott állagú épületek felújítása
45421132-8 Ablak beszerelése
45442110-1 Épületek festése
45315100-9 Villamos gépészeti szerelési munkák
45350000-5 Gépészeti szerelések
45261910-6 Tetőjavítás
• a Vigadó földszintjén a pódium nyugati oldalán már az I. ütemben kialakításra került az ún. bár helyiség, lépcsőház, göngyölegraktár, személyzeti mosdó és takarítószer tároló helyiség, melyhez kapcsolódóan a tervezett munkálatokat a kiviteli tervdokumentáció tartalmazza;
• Vigadó emeletén a galéria szinten kerül kialakításra az akadálymentes WC, viszont nem kerül kialakításra büfé, kávézó a hozzá tartozó raktárral együtt;
• a II. ütem során a keleti és nyugati oldalszárnyak és az előcsarnok teljes felújítása, korszerűsítése tervezett a padlóburkolat és a külső nyílászárók cseréjével együtt. Az érintett terület meglévőtől független új gépészeti rendszerrel kerül megvalósításra;
• az épület földszinti részén a belső átalakítási és korszerűsítési munkák a nagyteremtől délre eső területet érintik;
• az aulában a meglévő üvegfal teljes cseréje tervezett;
• homlokzati nyílászárók teljes körű cseréje, illetve belső nyílászárók részleges cseréje tervezett;
• az emeleti részen a belső átalakítási és korszerűsítési munkák a nagyteremtől délre eső területet és a nyugati oldalszárnyat érintik;
• a beruházás részét képezi a meglévő tornyok kiviteli tervben részletezett javítási munkái;
• faanyag szerkezetek javítását a faanyag-védelmi szakértői véleményben meghatározott helyeken és módon szükséges elvégezni;
• az oldalszárnyak cserépfedésének ellenőrzése, javítása tervezett;
• homlokzatfestés a teljes homlokzatot érintően tervezett;
• az épületgépészeti, illetve villamos szakági kiviteli tervekben foglalt munkálatok;
• Vigadó földszintjén kerül kialakításra a meglévő épületrész átépítésével a konyhablokk (az eredeti konyha részben már visszabontásra került, az új gazdasági bejárat kialakítása megtörtént, az „A” szakaszban a konyha építészeti, gépészeti, illetve villamos kialakítására kerül sor);
• nem kerülnek megvalósításra a felújításhoz, funkcióbővítéshez kapcsolódóan az épület külső homlokzatának helyreállítási, festési munkálatai, azaz az építészeti költségvetés felületképzés fejezetének 3., 4., 5., 6., 7. pontjában foglalt munkálatok.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés tartalmazzák.

II. rész: „B” szakaszhoz tartozó munkálatok az alábbiak:
Fő tárgy: 45453100-8 Felújítás
További tárgy: 45262690-4 Leromlott állagú épületek felújítása
45442110-1 Épületek festése
39314000-6 Ipari konyhai berendezések
• A II. ütem ún. „B” szakaszában a szükséges támogatás rendelkezésre állása esetén kerül sor az épület teljes rézlemez héjazatának cseréjére is;
• a kiviteli tervdokumentáció szerint ún. befejező konyha kialakítására kerül sor a hozzá tartozó konyhatechnológia kiépítésével együtt (konyhatechnológiához kapcsolódó eszközbeszerzés);
• megvalósításra kerülnek a felújításhoz, funkcióbővítéshez kapcsolódóan az épület külső homlokzatának helyreállítási, festési munkálatai, azaz az építészeti költségvetés felületképzés fejezetének 3., 4., 5., 6., 7. pontjában foglalt munkálatok.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Szigetvári Vigadó épület felújításának, funkcióbővítésének II. üteme”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
További tárgyak:45262690-4
45442110-1
45315100-9
45421132-8
45350000-5
45261910-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7900 Szigetvár, József Attila utca 9. szám, 342/3; 342/4; 342/5. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. rész: „A” szakaszhoz tartozó munkálatok az alábbiak:
Fő tárgy: 45453100-8 Felújítás
További tárgy: 45262690-4 Leromlott állagú épületek felújítása
45421132-8 Ablak beszerelése
45442110-1 Épületek festése
45315100-9 Villamos gépészeti szerelési munkák
45350000-5 Gépészeti szerelések
45261910-6 Tetőjavítás
• a Vigadó földszintjén a pódium nyugati oldalán már az I. ütemben kialakításra került az ún. bár helyiség, lépcsőház, göngyölegraktár, személyzeti mosdó és takarítószer tároló helyiség, melyhez kapcsolódóan a tervezett munkálatokat a kiviteli tervdokumentáció tartalmazza;
• Vigadó emeletén a galéria szinten kerül kialakításra az akadálymentes WC, viszont nem kerül kialakításra büfé, kávézó a hozzá tartozó raktárral együtt;
• a II. ütem során a keleti és nyugati oldalszárnyak és az előcsarnok teljes felújítása, korszerűsítése tervezett a padlóburkolat és a külső nyílászárók cseréjével együtt. Az érintett terület meglévőtől független új gépészeti rendszerrel kerül megvalósításra;
• az épület földszinti részén a belső átalakítási és korszerűsítési munkák a nagyteremtől délre eső területet érintik;
• az aulában a meglévő üvegfal teljes cseréje tervezett;
• homlokzati nyílászárók teljes körű cseréje, illetve belső nyílászárók részleges cseréje tervezett;
• az emeleti részen a belső átalakítási és korszerűsítési munkák a nagyteremtől délre eső területet és a nyugati oldalszárnyat érintik;
• a beruházás részét képezi a meglévő tornyok kiviteli tervben részletezett javítási munkái;
• faanyag szerkezetek javítását a faanyag-védelmi szakértői véleményben meghatározott helyeken és módon szükséges elvégezni;
• az oldalszárnyak cserépfedésének ellenőrzése, javítása tervezett;
• homlokzatfestés a teljes homlokzatot érintően tervezett;
• az épületgépészeti, illetve villamos szakági kiviteli tervekben foglalt munkálatok;
• Vigadó földszintjén kerül kialakításra a meglévő épületrész átépítésével a konyhablokk (az eredeti konyha részben már visszabontásra került, az új gazdasági bejárat kialakítása megtörtént, az „A” szakaszban a konyha építészeti, gépészeti, illetve villamos kialakítására kerül sor);
• nem kerülnek megvalósításra a felújításhoz, funkcióbővítéshez kapcsolódóan az épület külső homlokzatának helyreállítási, festési munkálatai, azaz az építészeti költségvetés felületképzés fejezetének 3., 4., 5., 6., 7. pontjában foglalt munkálatok.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (12-60 hónap) 10
2 szakember előírt szakmai tapasztalatánál nagyobb tapasztalat egész hónapban megadva, (min. 0 hónap, max 60 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: „Szigetvári Vigadó épület felújításának, funkcióbővítésének II. üteme”
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
További tárgyak:45262690-4
45442110-1
39314000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7900 Szigetvár, József Attila utca 9. szám, 342/3; 342/4; 342/5. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. rész: „B” szakaszhoz tartozó munkálatok az alábbiak:
Fő tárgy: 45453100-8 Felújítás
További tárgy: 45262690-4 Leromlott állagú épületek felújítása
45442110-1 Épületek festése
39314000-6 Ipari konyhai berendezések
• A II. ütem ún. „B” szakaszában a szükséges támogatás rendelkezésre állása esetén kerül sor az épület teljes rézlemez héjazatának cseréjére is;
• a kiviteli tervdokumentáció szerint ún. befejező konyha kialakítására kerül sor a hozzá tartozó konyhatechnológia kiépítésével együtt (konyhatechnológiához kapcsolódó eszközbeszerzés);
• megvalósításra kerülnek a felújításhoz, funkcióbővítéshez kapcsolódóan az épület külső homlokzatának helyreállítási, festési munkálatai, azaz az építészeti költségvetés felületképzés fejezetének 3., 4., 5., 6., 7. pontjában foglalt munkálatok.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 ótállás időtartama (12-60 hónap) 10
2 szakember előírt szakmai tapasztalatánál nagyobb tapasztalat egész hónapban megadva, (min. 0 hónap, max 60 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: "A” szakaszhoz tartozó munkálatok
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: "B” szakaszhoz tartozó munkálatok
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges