Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/112
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.13.
Iktatószám:10097/2018
CPV Kód:45233142-6
Ajánlatkérő:Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Teljesítés helye:Budapest, Főváros X. kerület Gyakorló utca - Gyakorló köz - Gépmadár utca által határolt területen
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bácskai Elemér egyéni vállalkozó
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ajánlatkérő, 100 %%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:vagyongazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15788
Postai cím: Ceglédi út 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kálmánné Csernus Gabriella
Telefon: +36-16662751
E-mail: csernus.gabriella@kvzrt.hu
Fax: +36-16662795
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kovagyon.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ajánlatkérő, 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vagyongazdálkodás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Budapest X. kerület, Gyakorló utca közterületi rekonstrukciós munkái”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233142-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Budapest X. kerület, Gyakorló utca közterületi rekonstrukciós munkái”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 229813300 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Budapest X. kerület, Gyakorló utca közterületi rekonstrukciós munkái”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233142-6
További tárgyak:45233141-9
45233220-7
45233252-0
45233150-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, Főváros X. kerület Gyakorló utca - Gyakorló köz - Gépmadár utca által határolt területen
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Budapest X. kerület, Gyakorló utca közterületi rekonstrukciós munkái”
Fő CPV-kód:
45233142-6 (Közút javítás)
Kiegészítő CPV-kód:
45233141-9 (Közút karbantartás)
45233220-7 (Közút burkolása)
45233252-0 (Utca burkolása)
45233150-5 (Forgalomlassító szerkezet beépítése)
A kivitelezési munkákat a Trió Terv Tervező és Építőipari Kft. (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 61.) tervező által 2017-2018. évben készített, „Budapest X. kerület, Gyakorló utca (Gyakorló utca - Gyakorló köz - Gépmadár utca által határolt közterületen lévő utak és parkolók) felújítása” Egyesített terve - műszaki leírások, kiviteli tervek, és árazatlan költségvetés alapján kell elvégezni.

Főbb mennyiségek:
I. Bontási és kiegészítő munkák:
- Szegélyek bontása (szegélykövek, NKK szélsor) megtámasztó betonnal együtt 4160 m
- Aszfalt járdaburkolat bontása 123 m3
- Aszfaltburkolat marása 11470 m2
- Aszfalt út-járda pályaszerkezet bontása 470 m3
- Gyephézagos betonburkolat bontása 2570 m2
- Bontott törmelék felrakása, elszállítása lerakóhelyre 1550 m3
- Csatorna akna fedlapok szintbehelyezése 60 db
- Víznyelő aknák javítása, tisztítása 54 db
II. Irtás, föld és sziklamunka:
- Földkiemelés, föld felesleg járműre rakása, elszállítása 1512 m3
- Zöldterület rendezés, helyreállítás, füvesítés 2000 m2
- Tükörkészítés, tömörítés nélkül 5960 m2
- Ágyazat készítése homokos kavicsból, tömörítés nélkül 850 m3
- Tömörítés bármely tömörítési talajosztályban 2980 m3
III. Útépítési munkák:
- Szegélyek készítése (kiemelt, süllyesztett, járda) beton alapgerendával 3787 m
- Hőálló geotextília ragasztása repedések felett 2300 m2
- Cementstabilizációs alapréteg készítése 757 m3
- Hengerelt aszfalt kopóréteg AC-11 jelű 685 m3
- Hengerelt aszfalt kötőréteg AC-11 jelű 170 m3
- Hengerelt aszfalt kopóréteg AC-8 jelű 140 m3
- Aszfalt lejszni kopóréteg MA-11 30 m3
- Sebességcsökkentő küszöbök építése 8 cm térkőburkolattal 65 m2
- Útburkolati jelek készítése 286 m2

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján az azzal egyenértékű ajánlatot elfogadja. Az egyenértékűséget Ajánlattevőnek kell igazolnia oly módon, hogy abból az egyenértékűség Ajánlatkérő részére egyértelműen megállapítható legyen.
A rendelkezésre álló anyagi fedezet eredeti összege nettó: 200.000.000,- Ft.
Ajánlatkérő biztosította a kivitelezési munkákhoz szükséges teljes anyagi fedezet összegét.
A rendelkezésre álló anyagi fedezet összege az emelést követően: nettó 231.496.063,- Ft.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 többlet jótállás 20
2 többlet szavatosság 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az értékelési szempontok teljes egészében:
1. Ajánlati ár nettó HUF-ban (költségvetés szerinti elnevezés: Nettó összesen)
2. Az Ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállási időn (36 hónap) felül vállalt többlet jótállás időtartama (egész számmal, hónapokban megadva; a nem egész számra vonatkozó megajánlást tartalmazó ajánlatot az Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti) (maximum 24 hónap)
3. Az Ajánlatkérő által kötelezően előírt szavatossági időn (24 hónap) felül vállalt többlet szavatosság időtartama (egész számmal, hónapokban megadva; a nem egész számra vonatkozó megajánlást tartalmazó ajánlatot az Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti) (maximum 12 hónap)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Budapest X. kerület, Gyakorló utca közterületi rekonstrukciós munkái”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bácskai Elemér egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa György út 8.
Város: Tura
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2194
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 49616541233
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 200000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 229813300
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: M.1.-MV-KÉ vagy MV-KÉ/R
NALA-MI Mérnöki Iroda Kft. (2146 Mogyoród, Templom út 9.) - közlekedési építmények szakterületen felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: HOLLÓTEAM Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Deák Ferenc utca 49.
Város: Zsámbok
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2116
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13994084-2-13

Hivatalos név: Immo Szerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotás u. 7/B. II/2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12030705-2-43

Hivatalos név: Bácskai Elemér egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa György út 8.
Város: Tura
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2194
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 49616541233

Hivatalos név: AQUAGAS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke út 34.
Város: Tóalmás
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2552
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10819933-2-13

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatot nyújtottak be még a következő ajánlattevők: HOLLÓTEAM Kft. (székhely: 2116 Zsámbok, Deák Ferenc utca 49.), AQUAGAS Kft. (székhely: 2552 Tóalmás, Béke út 34.), Immo Szerviz Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 7/B. II. emelet 2.). Ezen ajánlattevők ajánlatának bírálatát a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltak alkalmazására tekintettel, mellőzte.
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei ajánlattevőnként:
Bácskai Elemér EV 700
HOLLÓTEAM Kft. 679
AQUAGAS Kft. 637
Immo Szerviz Kft. 672
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges