Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/113
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.14.
Iktatószám:10102/2018
CPV Kód:45262800-9
Ajánlatkérő:Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6000 Kecskemét, Egyetértés u. 15. hrsz.: 10573 6000 Kecskemét, Egyetértés u. 17. hrsz.: 10572
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.06.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20339597
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Zoltán
Telefon: +36 76513513
E-mail: palyazat@kecskemet.hu
Fax: +36 76513538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kecskemet.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000205342018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000205342018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Egyetértés u. óvoda infrastrukturális fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000205342018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262800-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Vállalkozási szerződés a Kecskemét, Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztésére a TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00006 azonosítószámú projekt keretében”
Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 113. § (5) bekezdés valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKRr) rendelkezései alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével jár el.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Közbeszerzés tárgyát egymásra épülő munkafolyamatokat magában foglaló, összetett feladat képezi. Karakterkorlát miatt részlettesebb indokolás: felhívás II.2.4) pont.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Egyetértés u. óvoda infrastrukturális fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
További tárgyak:45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Egyetértés u. 15. hrsz.: 10573
6000 Kecskemét, Egyetértés u. 17. hrsz.: 10572
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Vállalkozási szerződés a Kecskemét, Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztésére a TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00006 azonosítószámú projekt keretében”
Nyertes ajánlattevő feladata a Kecskemét, Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése.
Építési beruházás jellege: meglévő óvoda épületek felújítása, korszerűsítése, bővítése
Építési beruházás ismertetése
A tervezett fejlesztés keretében a meglévő, földszintes, két belső átriummal rendelkező, jelenleg 695 m2 hasznos alapterületű, 4 csoportos óvoda épület átfogó építészeti, gépészeti, épületvillamossági felújítására, teljes körű energetikai korszerűsítésére és részleges belső átalakítására kerül sor. Az épület - az egyik belső átrium lefedésével és beépítésével - új fejlesztőszobával bővül (52,57 m2). A belső átépítés nyomán nagyobb alapterületűvé válik a tornaszoba, megújulnak a vizesblokkok, új nevelői szoba létesül, valamint sor kerül az épület akadálymentesítésére.

Kecskemét, Egyetértés u. 15. hrsz.: 10573
A felújítási munkák mennyiségi paraméterei:
- diszperziós festés (2302,44 m2 felületen)
- PVC burkolat készítése (114,51 m2 felületen)
- hidegburkolatok készítése (369,38 m2 felületen)
- fűtőtestek cseréje (53 db radiátor)
- kültéri burkolatok készítése (196,69 m2)
- lapostető hőszigetelése és új (PVC) tetőszigetelés készítése (787,22 m2 alapterületen)
- homlokzati falak hőszigetelése (598,3 m2)
- homlokzati nyílászárók cseréje, műanyag-szerkezetű nyílászárók beépítése (61 db, 121,4 m2)
- a csoportszobák nyílászárói elé kihúzható árnyékoló (könyökkaros napellenző) felszerelése (4 db 550*300 cm méretű)

Egyetértés u. 17. hrsz.: 10572

A felújítási munkák mennyiségi paraméterei:
- fűtőtestek cseréje (58 db radiátor)
- kültéri burkolatok készítése (117,8 m2)
- lapostető hőszigetelése és új (PVC) tetőszigetelés készítése (377,56 m2 alapterületen)
- homlokzati falak hőszigetelése (383,75 m2)
- homlokzati nyílászárók cseréje, műanyag-szerkezetű nyílászárók beépítése (66 db, 175 m2)
- meglévő műanyag redőnyök bontása és visszaszerelése (27 db)
Részekre bontás kizárásának indoka:
Ajánlatkérő főleg organizációs szempontból nem biztosít részajánlattételi lehetőséget, mert az felújítandó óvoda 2 épületből áll és az intézmény nem költözik ki a felújítási munkálatok miatt.
Organizációs szempontból fontos, hogy egységként kezeljük a két épületet. Az első fázisban a kétszintes épület felújítása történik meg, ami alapvetően energetikai fejlesztést jelent. Ezeket a munkálatokat működő óvoda mellett is végezheti a Kivitelező.
A második fázis az egyszintes épület teljes felújítását jelenti, ahonnan ki kell költöztetni a gyerekeket. A kiköltözés, a már felújított 2 szintes épületbe fog megvalósulni.
A két felújítási fázisnak lesznek átfedései és ezért elképzelhetetlen, hogy több vállalkozó végezze az adott munkálatokat.
Az óvoda két épületében a folyamatos, zavartalan és biztonságos üzemelést Vállalkozónak biztosítania kell a kivitelezési idő nagy részében. A két épület 9 csoportjának működtetése csak úgy oldható meg, hogy az épületek között az éppen aktuálisan felújítandó részen elhelyezkedő óvodai csoportokat költöztetni kell. Mindezek érdekében szükséges a két épületet érintően a kivitelezési munkafolyamatok ütemezésének teljes mértékű összehangolása, amely külön vállalkozási szerződések esetében nem oldható meg.
Az építési beruházás pontos műszaki tartalmát és mennyiségét, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező építési engedélyezési, kivitelezési tervdokumentáció és tételes árazatlan költségvetés határozza meg.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 környezetvédelmi szempontok érvényesülése (db) 10
2 hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, maximum 10 fő) 5
3 12 hónapon felüli többletjótállás időtartama (hónap,– max. 36) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00006
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A kizáró okok igazolási módja:
Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerint nyilatkoznia kell a kizáró okok fenn nem állásáról.
Az ajánlattevő az alvállalkozója és az adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. (továbbiakban: Kr.) 17. § (2) bekezdése tekintetében nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról.
Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében, arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosát meg tudja nevezni.
Ha a gazdásági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Ha a gazdasági szereplő nem tudja a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát megnevezni, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b), d) alpontja alapján tényleges tulajdonos:
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
d) alapítványok esetében az a természetes személy,
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ára.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bekezdéséra, amely alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKRr. 12. § (2) bekezdésre.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 65. § (1) bek. a) pont:
P/1. a Kr. 19. § (1) bek. a) pont: valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, a felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- pénzforgalmi számla száma, - mióta vezeti az adott pénzf. számláját, - a pénzf. számlán volt-e 15 napot meghaladó „sorban állás” (2009. évi LXXXV. tv 2. § 25. pont) a felhívás feladását megelőző 24 hónapban. A nyilatkozatnak a megszűnt számlákra is ki kell terjednie.
P/2. a Kr. 19. § (1) bek. c) pont alapján nyilatkozatát a felhívás feladásának napját megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes és közbeszerzés tárgya (épületek felújítása és/vagy korszerűsítése és/vagy átalakítása és/vagy kivitelezése) szerinti nettó bevételéről, attól függően hogy ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg működését.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat alapján megállapítható, hogy valamelyik pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 24 hónapban 15 napot meghaladó sorban állás fordult elő.
P/2.Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben
- a teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a 150.000.000,- Ft összeget,
- a közbeszerzés tárgya (épületek felújítása és/vagy korszerűsítése és/vagy átalakítása és/vagy épületek kivitelezése) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a 115.000.000.- Ft összeget.
Ha az ajánlattevő a P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében beszámoló vagy az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6), (7) és (11) bekezdésére.
Az alkalmassági követelmények és a Kbt. 65. § (1) bekezdésében foglaltak, melyek fennállását a nyertes ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő felhívására köteles igazolni.
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti (külön) felhívására köteles benyújtani.
A gazdasági szereplő által ajánlatában, részvételi jelentkezésében az ajánlatkérő erre vonatkozó, e § szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1.
Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 év (5 éven belül befejezett, de 8 éven belül megkezdett) legjelentősebb beszerzés tárgya szerinti (épületek kivitelezése és/vagy felújítása és/vagy korszerűsítése és/vagy átalakítása) építési beruházásainak ismertetését. A referencia igazoláson szerepeljen legalább az építési beruházás tárgya, mennyisége, teljesítés helye és ideje (teljesítés kezdő és befejező időpont megadásával év/hónap/nap pontossággal), továbbá a nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő visszafelé számított 5 év alatt befejezett – de legfeljebb 8 éven belül megkezdett – teljesítések igazolását/referenciáit veszi figyelembe, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bek. a) pontjára.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a referencia igazolása során a 321/2015 (X.30.) Korm. rend. 22. § (3) bekezdése, a 21/A. §, valamint a 23. § szerint szíveskedjen eljárni.

M/2.
Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalat ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A becsatolt szakmai önéletrajzból valamennyi előírt alkalmassági követelménynek és a szakember rendelkezésre állásának egyértelműen ki kell derülnie - a saját kézzel aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat csatolásával. (A szakmai tapasztalatot: év, hó dimenzióban kell megadni.) Köteles csatolni továbbá a szakember képzettségét, végzettségét igazoló dokumentum másolatát, abban az esetben, ha ajánlattevő szakmai gyakorlattal és végzettséggel kívánja igazolni az alkalmasságot.

Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzési/kamarai számot Ajánlattevő megadhatja.

Amennyiben a szakember rendelkezik az előírt jogosultsággal, úgy az alkalmassági követelményként előírt jogosultság megszerzésének időpontját fel kell tüntetni az önéletrajzban.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6), (7) és (11) bekezdésére.
Az alkalmassági követelmények és a Kbt. 65. § (1) bekezdésében foglaltak, melyek fennállását a nyertes ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő felhívására köteles igazolni.
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti (külön) felhívására köteles benyújtani.
A gazdasági szereplő által ajánlatában, részvételi jelentkezésében az ajánlatkérő erre vonatkozó, e § szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 év (5 éven belül befejezett, de 8 éven belül megkezdett) alatt befejezett alábbi szerződésszerűen teljesített referenciával:
- legalább 480 m2 hasznos alapterületet érintő kivitelezépítést és/vagy felújítást és/vagy korszerűsítést és/vagy átalakítást igazol és tartalmazza legalább az alábbiakat:
- Diszperziós festés min. 1.700 m2 felületen
- PVC burkolat készítése min. 85 m2 felületen
- Hidegburkolatok készítése min. 270 m2 felületen
- Gépészeti munkák végzése min. 80 db radiátor beépítésével,
-
Ajánlattevő a fenti feltételeknek maximum három referenciával felelhet meg.
M/2.
a) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É jelű szakterületen jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel.
VAGY
a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É jelű szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlattal (okleveles építészmérnök vagy okleveles építőmérnök képesítés és 3 év szakmai gyakorlat; vagy építészmérnök, építőmérnök képesítés és 4 év szakmai gyakorlat) ebben az esetben a szerződéskötés feltétele, hogy a megnevezett szakember legkésőbb a szerződéskötéskor szerepeljen a meghatározott felelős műszaki vezetői jogosultságra vonatkozó kamarai nyilvántartásban.
b) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV jelű szakterületen jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel.Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV jelű szakterületen jogosultsággal rendelkező vagy MV-ÉV-R jelű szakterületen jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel
VAGY
a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV jelű szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlattal (okleveles villamosmérnök képesítés és 3 év szakmai gyakorlati idő vagy villamosmérnök képesítés és 4 év szakmai gyakorlati idő) rendelkező szakemberrel, ebben az esetben a szerződéskötés feltétele, hogy a megnevezett szakember legkésőbb a szerződéskötéskor szerepeljen a meghatározott felelős műszaki vezetői jogosultságra vonatkozó kamarai nyilvántartásában.
c) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG jelű szakterületen jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel
VAGY
a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG jelű szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlattal (okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány vagy okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány képesítés és 3 év szakmai gyakorlati idő; vagy gépészmérnök épületgépész szakirány képesítés és 4 év szakmai gyakorlati idő), ebben az esetben a szerződéskötés feltétele, hogy a megnevezett szakember legkésőbb a szerződéskötéskor szerepeljen a meghatározott felelős műszaki vezetői jogosultságra vonatkozó kamarai nyilvántartásában.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.): 6:187. §-ára, amely alapján:
- Ajánlatkérő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárt.
- Ajánlatkérő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette.
Késedelmi kötbér:
Ha ajánlattevő – olyan okból, amelyért felelős – késedelmesen teljesít, az ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult, melynek mértéke a szerződéses nettó ellenszolgáltatás 0,5 %-a/naptári nap. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól a Ptk. 6:187. § (1) bek. alapján. Amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri vagy meghaladja a szerződéses nettó ellenszolgáltatás 10 %-át, azaz a késedelemmel érintett napok száma a 20 naptári napot eléri, vagy meghaladja, az Ajánlatkérő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – a szerződést felmondani, és a meghiúsulási kötbért követelni.
Hibás teljesítési kötbér:
Ha ajánlattevő – olyan okból, amelyért felelős – hibásan teljesít, Ajánlatkérő a teljes nettó szerződéses összeg 3%-a/alkalom összegű hibás teljesítési kötbér követelésére jogosult. Amennyiben a hibás teljesítési kötbér alkalmazásának száma eléri vagy meghaladja a teljes nettó szerződéses összeg 15%-át, azaz a hibás teljesítéssel érintett alkalmak száma eléri vagy meghaladja az 5 alkalmat, az Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani, és meghiúsulási kötbért követelni. Ajánlatkérő a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesítheti szavatossági igényét a Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapján.
Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben a teljesítés – olyan okból, amelyért ajánlattevő felelős – meghiúsul, Ajánlatkérő – a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően – meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a szerződéses nettó ellenérték 20%-a. A teljesítés meghiúsulásának esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja a Ptk. 6:187. § (1) bek. alapján. A késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető.
Jótállás:
Minimális mértéke 12 hónap. Ajánlattevő köteles az építési beruházásra a megajánlása szerinti hónap időtartamú jótállást vállalni illetve amennyiben a beépített anyagokra, eszközökre a gyártó az Ajánlattevő megajánlása szerinti hónap időtartamot meghaladó jótállást vállal, úgy ajánlattevő köteles a hosszabb idejű jótállást vállalni. A jótállás időtartama alatt az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által jelzett hibás munkarészek kijavítását 5 naptári napon belül köteles megkezdeni és műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, melynek kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontja. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. A többletjótállás időtartam értékelési szempont.
Felelősségbiztosítás:
Az ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni 75.000.000,- Ft/év és legalább 35.000.000,- Ft/káresemény mértékű építési tevékenységet magában foglaló felelősségbiztosításra.
Jótállási biztosíték:
Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a jótállás időtartamára jótállási biztosítékot köt ki, hivatkozással a Kbt. 134. § (3) bekezdésére, melynek mértéke a szerződés szerinti, és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 2 %-a.
A jótállási biztosítékot a sikeres műszaki átadás-átvételt követő 3 munkanapon belül kell rendelkezésre bocsátani, és a jótállás időtartamának leteltét követő 30 napig lehívhatónak kell maradnia.További információ: felhívás III.2.2) pont.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő a vállalkozói díjat a feladatok teljesítését követően, a teljesítési igazolás kiadása után, a szabályszerűen kiállított számla ellenében átutalással fizeti meg.
Ajánlattevő a 6000 Kecskemét, Egyetértés u. 15. Hrsz.: 10573 teljesítési hely esetén három részszámla és a végszámla benyújtására jogosult az alábbiakban meghatározottak szerint:
1. részszámla: az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés 25%-os mértékénél – az általános forgalmi adó nélkül számított – vállalkozói díj 25%-a,
2. részszámla: az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés 50%-os mértékénél – az általános forgalmi adó nélkül számított – vállalkozói díj 25%-a,
3. részszámla: az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés 75%-os mértékénél – az általános forgalmi adó nélkül számított – vállalkozói díj 25%-a,
Végszámla: a teljes nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről 100 %-ot elérő műszaki teljesítés esetén.
Ajánlattevők kötelesek külön figyelembe venni az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § rendelkezéseit a 6000 Kecskemét, Egyetértés u. 15. Hrsz.: 10573 teljesítési hely esetén, ugyanis az engedélyköteles.
Ajánlattevő a 6000 Kecskemét, Egyetértés u. 17. Hrsz.: 10572 teljesítési hely esetén egy részszámla és a végszámla benyújtására jogosult az alábbiakban meghatározottak szerint:
Részszámla: az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés 50%-os mértékénél– a nettó vállalkozói díj 50%-a + ÁFA
Végszámla: a teljes nettó vállalkozói díj 50 %-a +ÁFA összegről 100 %-ot elérő műszaki teljesítés esetén.
Az igazolt teljesítést követően a benyújtott számla 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre, figyelemmel a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseire.
A számlán fel kell tüntetni a projekt azonosító számát is (TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00006).
Az ellenszolgáltatás összegének megfizetése 100 %-ban a TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00006 azonosítószámú projektből kerül finanszírozásra.
Finanszírozás formája: utófinanszírozás.
A támogatás rendjére és a finanszírozási feltételeire a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
A kifizetés során a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdései, valamint az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-a irányadóak, az alvállalkozói kifizetésre a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A., valamint 32/B. §-a alkalmazandó.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 75 millió forint mértékben biztosítja az előleg igénybe vételét. Az előleg kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül sor. Az ilyen formában nyújtott előleg elszámolása minden esetben a végszámlából történik.
Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Jótállási biztosíték további információk (vö.: felhívás III.1.6) pont):
A jótállási biztosíték ajánlattevő választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint teljesíthető óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
A jótállási biztosíték előírtak szerint történő rendelkezésre bocsátása a teljesítésigazolás kiállításának feltétele. Ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján a jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatában nyilatkoznia kell.
Ajánlatkérő lehetővé teszi a Kbt. 134. § (7) bekezdésében foglaltak alkalmazását.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/06/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/06/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Ajánlatkérő felhívj a figyelmet az alábbi EKRr rendelkezésekre: 15. § (2) bek.,15. § (4) bek., 15. § (3) bek., 15. § (5) bek.,16. § (1) bek., 16. § (1) bek.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal,
ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
Az ajánlatok felbontását ajánlatkérő a Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdéseiben meghatározottak szerint végzi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 2.300.000,- Ft.
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11732002-15337544-10010787
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Karakterkorlát miatt részletek a közbeszerzési dokumentumok 14. pontjában.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Karakterkorlát miatt részletek a közbeszerzési dokumentumok 12. pontjában.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Formai előírások: Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül lehet benyújtani Az ajánlat részét képező dokumentumokat/nyilatkozatokat amennyiben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap, úgy .pdf formátumú fájlban kell elkészíteni. Ajánlattevőnek árazott költségvetést is be kell nyújtania .pdf formátumban, valamint szerkeszthető .xls formátumban is, figyelemmel az EKRr 5. § (2) bekezdésére. Az EKR űrlapjait meghaladóan benyújtandó igazolásokat/nyilatkozatot (dokumentumot) a gazdasági szereplő aláírásra jogosult, vagy általa meghatalmazott személynek alá kell írnia és fel kell tölteni az EKR felületén az erre a célra létrehozott blokkokban.
2. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKRr alábbi rendelkezéseire: 10. § (1)-(4) bek., 11. § (2)-(3) bek., 13. § (1) bek, 11. § (1) bek..
3. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
4. Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolnia:
4.1. az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját;
4.2. a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) teljes bizonyító erejű magánokirat formájában benyújtott - írásos meghatalmazást. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírásmintáját.
5. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell az ajánlattevő cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmét és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő cégügyében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, kérjük ajánlatában csatolja az erről szóló nyilatkozatot.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
7. A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők.
8. Ajánlatkérő az adott eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
9. Ajánlatkérő közli, nyertes ajánlattevőnek szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell MSZ EN ISO 9001 és ISO 14001 és ISO 28001 v. ezekkel a 321/2015. (X.30.) Kr. 24. § (3) szerint egyénértékű irányítási rendszereknek való megfelelést igazoló tanúsítvánnyal, v. egyenértékű irányítási rendszerek egyéb bizonyítékaival.
10. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKRr 11. § (2)-(3) bekezdésére.
11. Nyertes ajánlattevő előteljesítésre jogosult.
12. A szerződéskötés tervezett időpontja: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 131. § (6) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti] időtartama alatt köteles megkötni, azzal, hogy a szerződés nem köthető meg – a Kbt. 131. § (8) bekezdésében rögzített esetek kivételével – az írásbeli összegezés megküldése napját követő öt napos időtartam lejártáig.
13. Ajánlatkérő az ajánlati kötöttséggel kapcsolatosan külön felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) bekezdésére.
14. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a II.2.7) pontra vonatkozóan, hogy a munkaterület átadása a szerződés aláírását követő 15 napon belül történik. Az átadás-átvétel időtartama 15-30 nap.
15. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Simon Krisztián, lajstromszám: 00059.
16. A jelen eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó.
17. További részletek a Közbeszerzési dokumentumok: 16.1. pont
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/06/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges