Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/113
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.14.
Iktatószám:10191/2018
CPV Kód:45233120-6
Ajánlatkérő:Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Teljesítés helye:Budapest, Főváros X. kerület Jászberényi út - Zöldpálya utca - Vadszőlő utca által határolt területen
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ASZFALTBETON KFT.
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ajánlatkérő, 100 %%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:vagyongazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15788
Postai cím: Ceglédi út 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kálmánné Csernus Gabriella
Telefon: +36-16662751
E-mail: csernus.gabriella@kvzrt.hu
Fax: +36-16662795
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kovagyon.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ajánlatkérő, 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vagyongazdálkodás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kőbánya kertváros forgalomtechnika - Budapest X. kerület, Jászberényi út - Zöldpálya utca - Vadszőlő utca által határolt területen épített sebességcsökkentő eszközök kivitelezése”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kőbánya kertváros forgalomtechnika - Budapest X. kerület, Jászberényi út - Zöldpálya utca - Vadszőlő utca által határolt területen épített sebességcsökkentő eszközök kivitelezése”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 46542107 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kőbánya kertváros forgalomtechnika - Budapest X. kerület, Jászberényi út - Zöldpálya utca - Vadszőlő utca által határolt területen épített sebességcsökkentő eszközök kivitelezése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233120-6
További tárgyak:45233125-1
45233220-7
45233150-5
45232451-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, Főváros X. kerület Jászberényi út - Zöldpálya utca - Vadszőlő utca által határolt területen
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Kőbánya kertváros forgalomtechnika - Budapest X. kerület, Jászberényi út - Zöldpálya utca - Vadszőlő utca által határolt területen épített sebességcsökkentő eszközök kivitelezése”
Fő CPV-kód:
45233120-6 (Közút építése)
Kiegészítő CPV-kód:
45233125-1 (Útkereszteződés építés)
45233220-7 (Közút burkolása)
45233150-5 (Forgalomlassító szerkezet beépítése)
45232451-8 (Vízelvezetés és felszíni munka)
A kivitelezési munkákat a METRÓBER TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. (1132 Budapest, Váci út 28.) generál tervező által készített, „Budapest X. kerület, Jászberényi út - Zöldpálya utca - Vadszőlő utca által határolt területen épített sebesség csökkentő eszközök” kiviteli terve, valamint a Közműterv 2006 Mérnöki, Tervező Kft. (1221 Budapest, Gerinc u. 128.) által készített, „Budapest X. kerület, Jászberényi út - Zöldpálya utca - Vadszőlő utca által határolt területen épített sebesség csökkentő eszközök” kiviteli tervéhez kapcsolódó „Csapadékvíz elvezetés kiviteli terve”, a műszaki leírások, és árazatlan költségvetések alapján kell elvégezni.

Főbb mennyiségek:
A Budapest X. kerület, Jászberényi út - Zöldpálya utca - Vadszőlő utca által határolt, javarészt „Lakó-pihenő övezetbe” sorolt területen belül a gépkocsik sebesség túllépése, az elsőbbségadás meg nem adása, és ebből adódóan a megnövekedett balesetveszély jelentik a legnagyobb problémát. Ennek megoldása érdekében a régebbi kialakítású közlekedési rendszer felülvizsgálata vált szükségessé, melynek eredményeképpen elkészült a kiviteli szintű forgalomtechnikai terv, melyben a sebességcsökkentés hatékonyságának növelése kapott prioritást. A csomópontok kiemelése érinti a meglévő burkolati csapadékvíz elvezetését is.
ÚTÉPÍTÉS-FORGALOMTECHNIKA:
Csomópontok:
- I. Bontási munkák:
- Meglévő aszfalt útburkolat bontása, teljes pályaszerkezettel 590 m3
- Meglévő aszfalt és betonjárda bontása, teljes pályaszerkezettel 71 m3
- II. Alépítményi munkák:
- Úttükör készítése nagy felületen gépi erővel 1180 m2
- Szegélyek építése (kiemelt, süllyesztett, kerti) betongerendába rakva 562 fm
- Fagyvédő alaprétegek készítése (zúzottkő és cementstabilizált) 545 m3
- Víznyelő akna építése (felső és oldalsó beömlésű) 18 db
- III. Felépítményi munkák:
- 8 cm vastag vörös színű térkő burkolat készítése 1180 m2
- Öntött aszfalt járdaburkolat készítése 16 m3
- Küszöbök készítése 10 cm vastag „Behaton” térkő burkolat 206 m3
- IV. Forgalomtechnikai munkák:
- Hóekézhető prizma építése burkolatba 92 db
- KRESZ táblák elhelyezése, vagy áthelyezése 17 db
- V. Befejező munkák:
- Zöldterület rendezése, humuszterítéssel, füvesítéssel 44 m3
Küszöbök:
- I. Bontási munkák:
- Meglévő aszfalt útburkolat bontása a bontott anyag elszállításával 105 m3
- II. Alépítményi munkák:
- Úttükör készítése nagy felületen gépi erővel 206 m2
- Szegélyek építése (süllyesztett, nagykockakő) betongerendába rakva 225 fm
- Fagyvédő alaprétegek készítése (zúzottkő és cementstabilizált) 83 m3
- III. Felépítményi munkák:
- 10 cm vastag vörös színű „Behaton” térkő burkolat készítése 206 m3
- IV. Forgalomtechnikai munkák:
- Hóekézhető prizma építése burkolatba 83 db
- V. Befejező munkák:
- Zöldterület rendezése, humuszterítéssel, füvesítéssel 32 m3
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS:
- Bontási munkák:
- Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és
öntött aszfaltok bontása kötőréteggel együtt 13 m3
- Kavicsbeton burkolat, útalapbeton és stabilizált rétegek
bontása géppel, hidraulikus bontófejjel 24 m3
- Földmunka:
- Munkagödör földkiemelése 82 m3
- Munkaárok földkiemelése 117 m3
- Talajjavító réteg készítése 40 m3
- Földvisszatöltés (munkagödörbe és munkaárokba): 159 m3
- Tömörítés bármely talajosztályban 199 m3
- Fejtett föld és bontott törmelék felrakása szállítóeszközre 76 m3
- Csatornaépítés:
- Ø 45 cm belméretű víznyelő akna építése elemekből 19 db
- Akna és akna jellegű műtárgy építése monolit beton vagy vasbeton 3 m3
- Aknahágcsó beépítése 8 db
- Öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése 22 db
- Vakolat készítése csatornaszelvényekben és aknákban 13 m2
- KG-PVC cső szerelése (DN 200 és DN 300) 99 fm
- Csatlakozóhelyek készítése bekötőidomokkal 39 db
- Meglévő tisztítóakna fedlapjának szintbe emelése 14 db
- Burkolat helyreállítás:
- Beton burkolatalap készítése 20 cm vastagságban 15 m3
- Hengerelt aszfalt kötő + kopóréteg, öntött aszfalt kopóréteg 2 m3
- Szállítás:
- Kiszoruló föld és bontási törmelék elszállítása 76 m3
- Egyéb tételek:
- Megvalósulási terv készítése 1 egység
- Szakfelügyelet kérése közmű üzemeltetőktől 1 egység
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján az azzal egyenértékű ajánlatot elfogadja. Az egyenértékűséget Ajánlattevőnek kell igazolnia oly módon, hogy abból az egyenértékűség Ajánlatkérő részére egyértelműen megállapítható legyen.
A további részleteket, előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakember többlettapasztalata 20
2 Többlet jótállás időtartama 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A hirdetmény II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontok teljes egészében:
1. Ajánlati ár (nettó HUF-ban) (a költségvetési kiírások Csomóponti kiemelések, Küszöbök (Sebességcsökkentő „párnák”), valamint Csapadékvíz elvezetés - Költségvetési Főösszesítő mindösszesen nettó sora)
2. Az ajánlattételi felhívás n) pont M.1 alpontjában előírt, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ/B vagy MV-ÉP/B illetve ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakembernek a jogosultság megszerzését követően szerzett, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő elérését követően szerzett szakmai tapasztalata. (egész számmal, hónapokban, megadva; a nem egész számra vonatkozó megajánlást tartalmazó ajánlatot az Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti) (maximum 84 hónap)
3. Az Ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállási időn (36 hónap) felül vállalt többlet jótállás időtartama (egész számmal, hónapokban megadva; a nem egész számra vonatkozó megajánlást tartalmazó ajánlatot az Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti) (maximum 24 hónap)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés a „Kőbánya kertváros forgalomtechnika - Budapest X. kerület, Jászberényi út - Zöldpálya utca - Vadszőlő utca által határolt területen épített sebességcsökkentő eszközök kivitelezése” tárgyában.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ASZFALTBETON KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Venyige utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1108
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12007516-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 42000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 46542107
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: 1) csatornaépítés
2) víztelenítés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ASZFALTBETON KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Venyige utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1108
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12007516-2-42

Hivatalos név: Hengerelt Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Híradó u. 113
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10981973-2-13

Hivatalos név: IMERA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lakatos út 65.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14629662-2-43

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás z) pont 8. alpontjában rögzítette, hogy az Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) - (5) bekezdései szerint jár el. Ajánlatkérő ennek megfelelően értékelte az ajánlatokat, amelyek alapján a Kbt. 81. § (5) bekezdése szerint csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő, azaz az Aszfaltbeton Kft. tekintetében végezte el a bírálatot.
Ajánlatot nyújtottak be még a következő ajánlattevők: Hengerelt Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Híradó u. 113.), IMERA Kft. (székhely: 1184 Budapest, Lakatos út 65.). Ezen ajánlattevők ajánlatának bírálatát a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltak alkalmazására tekintettel, mellőzte.
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei ajánlattevőnként:
Hengerelt Kft.: 825,8
IMERA Kft. 820,9
Aszfaltbeton Kft.: 900
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges