Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/113
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.14.
Iktatószám:10226/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest II. kerület Bakfark B. u. 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Rit-Rock Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vagyonkezelés, vagyongazdálkodás.
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK16428
Postai cím: Attila út 13/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Favrettó Gábor beszerzési vezető
Telefon: +36 13252476
E-mail: favretto.gabor@bfvk.hu
Fax: +36 13252444
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bfvk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés, vagyongazdálkodás.
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Budapest II. kerület, Bakfark B. u. 2. sz. alatti épület tetőfelújítás” (megismételt eljárás)
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Budapest II. Bakfark B. u. 2. sz. alatt épület műemléki védettségű környezetben található. Az épületben jelenleg étterem működik. A saroképület Bakfark B. utcai szárnya földszintes, a Margit krt-i szárnya egy emeletes. Mindkét épületszárny tetőhéjazatát ki kell cserélni.
A tetőhéjazat felújítása során a gerinc mindkét szárnyon 30 cm-rel magasabban lesz az eredetinél. Ez úgy valósul meg, hogy a tető hajlásszögek nem változnak, azonban a talpszelemenek más helyre kerülnek, ezáltal a tetőnek karaktert adó vízcsendesítők hossza nem változik.
Földszintes épületszárny
A földszintes épületszárny tetőszerkezete jelenleg födémtől független, kötőgerendás, egyállószékes, a héjazata hornyolt cserép. A földszintes épületszárnyon nincs kémény.
Az új tető ugyancsak födémtől függetlenített, kötőgerendás, talp- és taréjszelemenes, fogópáros fedélszerkezetű lesz. Cserére kerül a függőeresz csatorna, a lefolyócsatorna, valamint a tetőbádogos szerkezetek (falszegély, vápa, tetőkibúvó). Az új cserép natúr hódfarkú cserép. A héjazat alá tetőfólia kerül. A beépítésre kerülő faanyag (tetőléc, ellenléc, szaruzat, szelemenek, gerendák, kötőgerendák) megelőző láng- és gombamentesítésben részesülnek. Az új tetőszerkezeti elemek 15*15 cm keresztmetszetűek.
Emeletes épületszárny
Az emeletes épületszárnyon a tető födémmel egybeépített kétállószékes szelemenes szerkezetű. A héjazata hódfarkú cserépfedés. A 4 db kéményből 3 db a tetősíkig visszabontásra kerül. Az új tető az eredetivel azonos, födémmel egybeépített kétállószékes szelemenes szerkezetű lesz. Cserére kerül a függőeresz csatorna, a lefolyócsatorna, valamint a tetőbádogos szerkezetek (falszegély, vápa, tetőkibúvó). Az új cserép natúr hódfarkú cserép. A héjazat alá tetőfólia kerül. A beépítésre kerülő faanyag (tetőléc, ellenléc, szaruzat, szelemenek, gerendák,) megelőző láng- és gombamentesítésben részesülnek. Az új tetőszerkezeti elemek 15*15 cm keresztmetszetűek.
A tető felújítás során mindkét épületszárnyon a szükséges födémmegerősítéseket is el kell készíteni. Ez úgy történik, hogy az emeletes épületrészen az eredeti borított gerendás födém felső deszkázata elbontásra kerül, a gerendák közé új fagerendák lesznek helyezve, és ezek lesznek felülről borítva OSB lemezzel.
A földszintes részen a födém csaposfa gerendás szerkezetű. Itt a csaposfa gerendák feletti feltöltés eltávolítása után a gerendák állapotát ellenőrizni kell. A továbbiakban a csapofa födémnek hasznos terhet nem kell viselnie, mert felette új fagerendás födém készül. Az új fagerendás födém a tetővel egybeépített (minden szarufa az új gerendákba lesz bekötve), és csak felső borítást kap.)
A meglévő fagerendák hozzáférhető felületeit láng- és gombamentesíteni kell. A továbbiakban az új gerendák viselik a padlás hasznos terheit.
Az új gerendák 15*15 cm keresztmetszetűek. A gerendák - mivel szervesen kapcsolódnak a tetőszerkezethez - a költségvetés kiírásban a tető faanyagában (fam3) szerepelnek.
A költségvetés kiírás épületszárnyanként készült és nem tartalmaz szállítási-rakodási költséget. (Az anyagmozgatás költsége az anyagárban érvényesíthető.)
Az épületről építési engedélyezési tervdokumentáció készült, és az ajánlatkérő az építési és örökségvédelmi engedély feltételei között meghatározott kivitelei terveket biztosítja.
Kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni, ha az építési engedélyhez kötött tevékenység műemlékvédelem alatt álló építményt érint, ill. a Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés szerinti esetekben. A műszaki ellenőr megbízásáról a megrendelőként szerződő ajánlatkérő gondoskodik.
A költségvetés kiírás épületszárnyanként készült.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 25070596 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Budapest II. kerület, Bakfark B. u. 2. sz. alatti épület tetőfelújítás” (megismételt eljárás)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest II. kerület Bakfark B. u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés főbb mennyiségi paraméterei
Bakfark B u 2 emeletes épületrész - tetőszerkezet bontása és visszaépítése - 385 m2
Bakfark B u 2 földszintes épületrész - tetőszerkezet bontása és visszaépítése - 200 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1  Szakmai ajánlat minősége (organizációs terv) 10
2  Fizetési határidő (nap) 10
3 Előteljesítés (nap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű átalányár (Ft.) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Budapest II. kerület, Bakfark B. u. 2. sz. alatti épület tetőfelújítás” (megismételt eljárás)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Rit-Rock Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1204 Budapest, Előd u. 116.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1204
Ország: HU
E-mail: ritrockkft@gmail.com
Telefon: +36 309336884
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 309336884
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24393559-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 36444000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 25070596
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ács munkák, tetőfedő munkák.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Pritamin Trend Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1163 Budapest, Veres Péter út 51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1163
Ország: HU
E-mail: pritamintrend@gmail.com
Telefon: +36 306074136
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 306074136
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 25453443-2-42
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 34045710 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Rit-Rock Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1204 Budapest, Előd u. 116.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1204
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24393559-2-43

Hivatalos név: Pritamin Trend Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1163 Budapest, Veres Péter út 51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1163
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25453443-2-42

Hivatalos név: Perneszy Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1025 Budapest, Felhévizi u. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14188330-2-41

Hivatalos név: Wolf Generál Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1126 Budapest, Kléh István u. 7. mfszt. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23099496-2-43

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/01/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges