Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/128
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.05.
Iktatószám:10908/2018
CPV Kód:45000000-7, K
Ajánlatkérő:Dombóvár Város Önkormányzata
Teljesítés helye:7200 Dombóvár, III. utca 34. 3204 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Géplak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dombóvár Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31506007
Postai cím: Szabadság Utca 18
Város: Dombóvár
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Halmosi Nóra
Telefon: +36 74564519
E-mail: halmosi.nora@dombovar.hu
Fax: +36 74564501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dombovar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dombovar.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: építési beruházás
Hivatkozási szám: EKR000086752018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7 K
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Feladat a Dombóvár, III. utca 34. szám alatti meglévő Százszorszép Óvoda felújítása során a következő nem építési engedély köteles építési munkák kivitelezése: Általános leírás:
- erőteljes külső oldali hőszigetelés
- homlokzat, - lábazat - ablakkávák - padlásfödémek
lapostető: lapostető kiegészítő hő -és vízszigetelése egyenes rétegrendben,
- nyílászárók cseréje
- tokszekezet: 5 kamrás műanyag ablakok
- szellőzési rendszer
- járulékos munkák: ereszcsatornák áthelyezése (bádogozás), járdák feltörése és újrabetonozása, egyéb később részletezett munkák
Külső oldali hőszigetelés:
- homlokzat: 394 m2,
- lábazat: 138 m2,
- káva: 25 m2
Nyílászárók cseréje: 56 m2
Passzív légbeeresztők beépítése: 23 db
Jelen felület karakterkorlátozására tekintettel a közbeszerzés teljes mennyiségét a csatolt Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 59868460 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Óvoda Épületenergetikai korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7 K
További tárgyak:09331000-8
45261400-8
45262690-4
45310000-3
45321000-3
45350000-5
45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7200 Dombóvár, III. utca 34. 3204 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Feladat a Dombóvár, III. utca 34. szám alatti meglévő Százszorszép Óvoda felújítása során a következő nem építési engedély köteles építési munkák kivitelezése:
Az épület körüli járda felbontásra kerül a lábazati szigetelés miatt. Újra kell betonozni a meglévő járdaszélességben. A betonozás előtt megfelelően tömörített alátét rétegeket el kell készíteni. A 2%-os lejtés kialakítása fontos, hogy a csapadékvíz az épület lábazatától kifelé folyjon, távolodjon. Általános helyeken az épületre 20 cm hőszigetelés kerül. A lábazatok esetében extr.polisztirol hab lábazati hőszigetelés kerül felhelyezésre 14 cm vastagságban. A homlokzat pontos színének kiválasztása a Megrendelővel együtt történik minimum 0,5m2 mintafelület elkészítése alapján. A hőszigetelés felületének alkalmasnak kell lennie a külső homlokzati vakolat fogadására. A homlokzaton megmaradó gázcsöveket át kell helyezni a homlokzati hőszigetelésen kívülre (újra festve).
A külső ajtók és ablakok üvegezés fogadására alkalmas 5 kamrás tokszerkezetű nyílászárók. A bejárati ajtók magas biztonságtechnikai követelményeket kielégítő kialakításúak legyenek. A nyílászárók külső síkja a fal külső síkjával egyezzen. A káváknál 3-5 cm-es hőszigetelés rátakarás szükséges.
A nyílászárók elemeinek biztonságosan tisztíthatónak kell lennie. Minden elemük foglaljon magában hőszigetelést a páralecsapódás elkerülésére.
Az nyílászárók pontos kialakítása a tervek szerint történjen, gyártásuk, beépítésük előtt a terveken szereplő méretek a helyszínen ellenőrizendőek.
A tetőszerkezetet a napelemek és napkollektorok elhelyezése érdekében helyenként meg kell bontani a rögzítések helyén.
A meglévő épületen az eresz lefolyó csatornákat a hőszigetelés kivitelezéséhez le kell szerelni és hosszított bilincsekkel új esőcsatornákat kell elhelyezni.
Az óvoda akadálymentesítése 2016-ban megtörtént. A falra elhelyezett hőszigetelés miatt a rámpát szélesítenünk kell az építész tervek alapján.
Az előtetőt cserélni kell, azt az önkormányzat saját forrásból valósítja meg.
Teljes alapterület: 734,61m2
Nettó szintterület: 599,30 m2
Tetőfödém területe:425,95m2
Hűlő felület: 1096,50m2
Engedélyek:
1.) A napelem hálózati engedély köteles. HMKE 50 kw alatti egyszerű engedélyeztetési eljárás lefolytatása szükséges.
2.) Teljesítménybővítést kell igényelni az E-ontól, ez is engedélyköteles.
Az Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy az engedélyköteles tevékenységek (napelem, teljesítménybővítés) költségeit az Ajánlatkérő viseli, de a nyertes Ajánlattevő közreműködése szükséges az engedélyeztetési eljárás során!
Ajánlattevő feladata a megvalósulási tervdokumentáció elkészítése 2 példány papír formátumban és 1 példány dwg formátumban, illetve 1 példány pdf formátumban is, elektronikus adathordozón átadva.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes és teljeskörű információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció, és az árazatlan költségvetés tartalmazzák.
Az Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági szereplőket továbbá az alábbiakról:
- A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.
- A kivitelezés teljes időtartama alatt az Óvoda zárva lesz. A kivitelezés megvalósítására z alábbi időintervallumban lehetséges: 2018.06.18 – 2018.08.17.
Engedélyek
A projekt nem építési engedélyköteles tevékenység.
Egyenértékűség:[321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés].
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes és teljeskörű információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció, és az árazatlan költségvetés tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) 10
2 AF III.1.3M.2./ pontjában meghat. szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező felelős műszaki vezető szakember TÖBBLET szakmai tapasztalata egész hónapban megadva (hónap) 0-60 hó 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár HUFban egész szám Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00026
II.2.9) További információ:
3. ért részszempont:
A megvalósításban és az irányításban közvetlenül résztvevő, az ajánlattételi felhívás III.1.) pont M.2./ pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai TÖBBLET tapasztalata egész hónapban megadva (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap)
Értékelés mód: Ár ford. arány, 2. szemp. arányosítás, 3. szemp. egyenes arányosítás

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Óvoda Épületenergetikai korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Géplak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74831504
Postai cím: Köves-földi 33
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7631
Ország: Magyarország
E-mail: geplakkft@gmail.com
Telefon: 209821220
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14013524202
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 52447070
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 59868460
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Géplak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74831504
Postai cím: Köves-földi 33
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7631
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14013524-2-02

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/05/16 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlattevő neve, címe, adószáma:
- Topa és Társa Kft. (7090 Tamási, Dózsa Gy. u. 100.); 13048918-2-17
- Géplak Kft. (7631 Pécs, Köves-földi út 33.) 14013524-2-02
- Szedibau Építőipari Kft. (7751 Szederkény, Ifjúság utca 36.) 23595521-2-02
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges