Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/131
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.10.
Iktatószám:11015/2018
CPV Kód:45233120-6
Ajánlatkérő:Esztergom Város Önkormányzat
Teljesítés helye:Esztergom
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.07.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Esztergom Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75822437
Postai cím: Széchenyi Tér 1.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kasza Péter Ferenc
Telefon: +36 33542084
E-mail: kozbeszerzes@esztergom.hu
Fax: +36 33413808
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.esztergom.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.esztergom.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000109372018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000109372018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Közutak, járdák, vízelvezetők építése, tervezése
Hivatkozási szám: EKR000109372018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Esztergom Város Önkormányzata tulajdonába és kezelésébe lévő közutak és járdák építése és felújítása és kapcsolódó tervezési szolgáltatás teljesítése, a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja alapján történő eseti megrendelések vagy eseti szerződések teljesítése útján.

II.1.5)
Becsült érték: 1600000000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A részajánlattétel lehetőségének biztosítása ellentétes lenne a gazdasági ésszerűséggel, a keretmegállapodás típusának megválasztásával, kbt. 105. § (1) bek c) pontkával.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Közutak, járdák, vízelvezetők építése, tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356400-2
További tárgyak:45233142-6
45233161-5
45233220-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Esztergom
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási keretszerződés keretében Esztergom Város Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közutak, járdák és csapadékvíz elvezető rendszerek építése, felújítása és kapcsolódó tervezési szolgáltatás teljesítése. Útjavítás, marással és új kopóréteg építésével. Teljes pályaszerkezetű útépítési munkák, járdaépítés, felújítások aszfalt vagy térkő burkolat készítésével valamint az ezekkel kapcsolatos vízelvezetési rendszerek kiépítése. A kivitelezés a megrendelői utasítás alapján, az ajánlattevő által készített és az ajánlatkérő által ellenőrzött, jóváhagyott terv szerint történik.
Útjavítás, marással és új kopóréteg építésével.
Teljes pályaszerkezetű útépítési munkák, járdaépítés, felújítások aszfalt vagy térkő burkolat készítésével valamint az ezekkel kapcsolatos vízelvezetési rendszerek kiépítése.
A kivitelezés a megrendelői utasítás alapján, az ajánlattevő által készített és az ajánlatkérő által ellenőrzött, jóváhagyott terv szerint történik.
Útfelújítási és építési munkálatok főbb becsült mennyisége:
A munkálatokkal érintett összes útfelület 100 000 m2. ezen belül:
76.000 m2 aszfaltburkolat építés,
16.000 m2 járdafelújítás,
400 m2 természetes kőburkolat és legalább 1.000 m természetes szegélykő építése,
3 db híd átépítése,
5 db buszöböl építés,
5,000 m2 padkarendezés:,
Legalább összesen 10 db sebességcsökkentő hely, gyalogos átkelőhely, csomóponti akadálymentesítés és - buszöböl építés.
Legalább 2.000 m csapadék csatornaépítés, mely tetőlefolyók bekötését, árokburkolást, rácsos folyókaépítést és árok lefedést is tartalmazza.
A közlekedési létesítmények építéséhez és felújításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek, valamint a szükséges közmű kiváltások terveinek elkészítése.
A vállalkozási szerződés egységáras.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a bontási, építési törmelék, hulladék, felesleges föld kitermelése és elszállítása lerakóhelyi átvételi díjjal együtt.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Környezetterhelési érték, fajlagos CO kibocsátás 40
2 Felelős műsz.vezető többlet tapasztalata (hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egységárgyűjtemény mindösszesen nettó ajánlati ár / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1600000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a keretmegállapodás során a Megbízó által kiadott eseti megrendelések/szerződések halmozott összege a Keretszerződés aláírásától számított 24 hónapos időtartamban nem érné el a nettó 1.600.000.000,- Ft értéket, a Szerződő Felek a Keretszerződést egybehangzó akarattal további 12 hónapos időtartamig meghosszabbíthatják.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akire nézve a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint, valamint a 321/2015 (X.30) Korm. rend. (Kr.) 17. § (1) bek. szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő a Kr. 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kr. 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint a Magyarországon letelepedett ajánlattevő a következővel tudja igazolni a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok hiányát: a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;
A Kr. 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő a következővel tudja igazolni a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok hiányát: a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt, illetve részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot is szükséges csatolni;
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő a Kr. 17. § (2) bek. alapján nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek/személyek vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem szerepel az 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végző névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt 114. § (2) bek. alapján az ajánlattevők az ajánlatában csak arról kötelesek nyilatkozni, hogy az általuk igazolni kívánt műszaki és szakmai alkalmassági feltétel teljesül, annak megfelelnek, a részletes adatokat az ajánlatban nem kell megadni.
A Kbt 69. § (4) és (6) bek. alapján az alkalmassági követelmények részletes igazolására felhívott ajánlattevők alkalmasságának igazolása az alábbiak szerint történik:
M/1. a Kbt. 114. § (2) bek. és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kr.) 21. § (2) bek. a) pontja alapján ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt (5) év közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével.
A Kr. 23. §-ra és a 22. § (3) bekezdésére tekintettel ennek vonatkozásában benyújtandó a szerződést kötő másik fél által adott igazolás.
A referenciára vonatkozó, a szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak a Kr. 22. § (3) bek.
alapján tartalmaznia kell:
- az építési beruházás tárgyát;
- az építési beruházás mennyiségét (i), vagy a szerződésszerűen teljesített teljes, összesített ellenszolgáltatás összegét (ii);
- a teljesítés időpontját (kezdő és befejező időpontja)
- a teljesítés helyét;
- a szerződést kötő fél megnevezését, a referenciaszemély megnevezését, elérhetőségét (név, tel., vagy e-mail),
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
- amennyiben a teljesítést ajánlattevő konzorcium vagy projekttársaság tagjaként végezte, azt,
hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt.
A Kr. 21. § (2a) a) bekezdésére figyelemmel ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg.
M/2. Ajánlattevőnek csatolnia kell Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket a teljesítésbe be kíván vonni.
Az ismertetésre kerülő szakemberek tekintetében csatolni kell:
- a szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, akik nem állnak munkaviszonyban az ajánlattevővel
- teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezésének, képzettségének és szakmai tapasztalatuk ismertetésével. Az ajánlatkérő az értékelés során a két azonos jogosultsággal rendelkező MV-KÉ felelős műszaki vetető közül a nagyobb többlettapasztalattal rendelkező szakembert veszi figyelembe.
- képzettséget igazoló okmányukat (egyszerű másolatban)
AZ M/2 igazolási módhoz kiegészítő információk a Dokumentációban kerültek meghatározásra.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy munkaviszony alatt a 2012. évi I. törvény szerint munkáltató és munkavállaló közötti jogviszony értendő. Munkáltató az a jogképes személy, aki munkaszerződés alapján munkavállalót foglalkoztat. Munkavállaló az a természetes személy, aki munkaszerződés alapján munkát végez.
A megbízási szerződés nem minősül munkaviszonynak és nem minősül munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynak sem, tehát az ilyen jogviszonyban foglalkoztatott személyt alvállalkozónak kell tekinteni.
A szakemberek számának meghatározásakor az ajánlatkérő szem előtt tartotta, hogy egy időben, több munkaterületen, eltérő műszaki-szakmai feltételekkel kell munkát irányítani és végezni.
M/3. A Kr. 21. § (2) bekezdés h) pont szerint a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírása, olyan részletességgel, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható és szükséges nyilatkozni arra vonatkozóan is, hogy milyen jogviszony keretében áll rendelkezésre a bemutatott eszköz.
M/4. A Kr. 21. § (2) bekezdés g) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző három gazdasági évre vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományi létszámról és a vezető tisztségviselőinek létszámáról készült c
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik
M/1. nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónap alatt szerződésszerűen teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciával, az alábbiak szerint:
Legalább két legalább 12 hónap időtartamú keretszerződés keretében, városi környezetben, forgalom fenntartása mellett* végzett útépítési** vagy útfelújítási *** referenciával, melyeknek keretében a két szerződés teljesítése során, együttesen mennyiségileg teljesíteni kellett:
M/1.1 legalább 40,000 m2 aszfaltburkolat építést,
M/1.2. legalább 40 db eseti megrendelés, vagy eseti szerződés teljesítése
M/1.3 legalább 10 000 m2 járdafelújítást elvégzése
M/1.4. legalább 200 m2 természetes kőburkolat és legalább 600 m természetes szegélykőépítés,
M/1.5. legalább összesen 5 db sebességcsökkentő hely, gyalogos átkelőhely, csomóponti akadálymentesítés és - buszöböl építést,
M/1.6. tartalmazzon évente legalább 1000 m csapadék csatornaépítést, mely tetőlefolyók bekötését, árokburkolást, rácsos folyókaépítést és árok lefedést is tartalmaz,
M/1.7. tartalmazzon legalább 2 db híd felújítást, vagy építést.
M/2. legalább az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket:
a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti legalább
2 fő felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 5 éves útépítésben és/vagy útfelújításban szerzett építésvezetői tapasztalattal/gyakorlattal és Közlekedési építmények szakterület (MV-KÉ kódjelű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik.
1 fő, felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 5 éves vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek építésében, felújításában szerzett építésvezetői tapasztalattal/gyakorlattal vízgazdálkodási építmények szakterület (MV-VZ kódjelű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakemberrel
1 fő a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K (Közlekedési építmények tervezési szakterület közúti építmények tervezési részszakterület) kódjelű tervezői jogosultsággal rendelkező szakemberrel, továbbá az alábbi képzettséggel rendelkező szakemberrel:
5 fő képzett útépítő (OKJ 31 582 18 1000 00 00 vagy azzal egyenértékű)
2 fő finiser kezelő (OKJ 31 582 06 0010 31 06, vagy azzal egyenértékű)
2 fő henger gépész (OKJ 31 582 06 0010 31 06, vagy azzal egyenértékű)
a) Magyarországon jogosultságot szerzett szakember tekintetében a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti legalább MV-KÉ kódszámú felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakemberrel, és KÉ-K (Közlekedési építmények tervezési szakterület közúti építmények tervezési részszakterület) kódjelű tervezői jogosultsággal rendelkező szakemberrel, továbbá, a fentebb meghatározott OKJ képzettségű szakemberrel.
M/3. összességében a feladat ellátásához szükséges alábbi minimális műszaki felszereltséggel:
6 db min. 24 tonna. raksúlyú legalább EURO III. kategóriájú motorral rendelkező billenős tehergépkocsi,
2 db min. 4,8 m-re szélesíthető finiser,
3 db min. 8 tonna tömegű úthenger,
1 db 1,5 és 2 tonna közötti tömegű úthenger,
3 db min. 80 kW-os hidraulikus kotró,
1 db bitumenemulzió permetező gép,
1 db mobil törőgéppel,
1 db mobil osztályozó géppel.
M/4. a felhívás feladásának napját megelőző három naptári évre vonatkozóan, a három év átlagát tekintve legalább 50 fő éves átlagos statisztikai létszámmal.
M/5. az alábbi intézkedésekkel:
- ISO9001,
- ISO14001:2004 2015+Cor1:2009,
- OHSAS 18001:2007 Vagy ezekkel egyenértékű tanúsítvánnyal / intézkedések bizonyítékaival.
Az M/5 tanúsítványok, vagy intézkedések hiányát ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésként értelmezi és a Kbt. 131. §(4) szerint jár el.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmes teljesítés esetén a nyertes Ajánlattevő köteles késedelmi kötbér megfizetésére, amely a nettó eseti szerződéses ár 0,5 %/ nap, de összesen legfeljebb a nettó eseti szerződéses ár 20 %-a. A kötbér felszámítása a teljesítési határidő lejártát követő első nappal indul. Ajánlatkérő a kötbéren felüli kárát a nyertes Ajánlattevővel szemben érvényesíti.
- Hibás teljesítési kötbér: nem szerződésszerű teljesítés, esetém köteles a hibásan teljesített munkarész nettó értékének alapulvételével 10 % hibás teljesítési kötbért fizetni.
- Meghiúsulási kötbér: Nyertes Ajánlattevő, az olyan okból történő meghiúsulás vagy nem teljesítés esetére, amelyért felelős, a teljes nettó keretszerződéses ár meghiúsulás időpontjában hátralékos összeg 20%-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.
- A nyertes Ajánlattevőnek az eseti megbízási szerződések teljesítést követően 24 hónap időtartamra teljes körű jótállást kell vállalnia. A jótállási időn belül az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által jelzett hibákat, azt követően pedig a kötelező szavatossági időn belül az Ajánlatkérő által bizonyítottan a vállalkozó érdekkörébe tartozó hibák kijavítását 10 napon belül megkezdi és a műszakilag indokolt időtartam alatt befejezi. Ellenkező esetben az Ajánlatkérő jogosult a munkát mással elvégeztetni az Ajánlattevő terhére.
Teljesítési biztosíték: A nyertes Ajánlattevő az eseti megbízások szerint kiállított végszámla benyújtásakor a sikeres műszaki átadás-átvételt követő a jótállás teljes időtartamára érvényes, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként az Áfa nélkül számított nettó szerződéses ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési, jótállási biztosítékot ad Ajánlatkérőnek a Kbt. 134. § (3), (4), és (6) a) pontja, valamint (8) bekezdések szerint. A biztosíték célja annak garantálása, hogy nyertes Ajánlattevő jótállási és szavatossági kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíti, a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényeket kielégíti. Ajánlatkérő jogosult ezen biztosíték igénybevételére, amennyiben a nyertes Ajánlattevő valamely jótállási, szavatossági, hibajavítási kötelezettségének a teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be.
A teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásának lehetséges módjai, a Kbt. 134. § (6) bekezdése szerint:
a) óvadékként az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő K&H Bank Zrt-nél vezetett 10403648-49564948- 53491029 számlájára való befizetéssel vagy átutalással, a közlemény rovatban „Útépítés-felújítás ajánlati biztosíték megjegyzéssel ellátva, vagy
b) Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy
c) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel.
A biztosíték teljesítésének módját ajánlattevő választja meg, azonban az előírtak szerinti teljesítését igazoló dokumentumot eredetiben vagy közjegyző által hitelesített másolati formában a teljesítési biztosíték esetében a szerződés hatálybalépésekor az ajánlatkérő részére át kell adni. (Figyelem! Eredeti dokumentumnak a bank által kiadott eredeti igazolás minősül).
A teljesítési biztosítéknak a szerződés hatálybelépésének időpontjától a szerződés teljes időtartamában kell érvényesnek lennie.
Amennyiben a szerződés teljesítése meghiúsul, akkor az ajánlatkérő a biztosítékot, mint meghiúsulási kötbért jogosult megtartani.
Szavatosság és kötelező alkalmassági időtartam:
Az ajánlattevőt szavatossági kötelezettség terheli, melynek szabályait a Ptk. 6:159-167. §-ai és a 6:175-176. §-ai és az az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet tartalmazza. Az ajánlattevő szavatolja, hogy a műszakilag és minőségileg kifogásolatlan kivitelben, a vonatkozó magyar és EU előírásokban és szabványokban meghatározott minőségben teljesít.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ellenszolgáltatás az eseti megbízásokban meghatározott sikeres műszaki átadás átvételi eljárást követően kerül kiegyenlítésre, az ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolás alapján.
Ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (8) bekezdése alapján az általános forgalmi adó nélkül számított - az eseti szerződésekben meghatározott vállalási ár 5%-ának megfelelő összegű előleget biztosít a nyertes ajánlattevő részére. Az előleget az ajánlatkérő az előlegbekérő alapján fizeti ki a nyertes ajánlattevőnek, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül, de az Előleg előbb is kifizethető. Ajánlatkérő a kifizetést az előlegbekérő alapján teljesíti. Az előleg ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátását követően köteles az ajánlattevő az előlegről a számlát kiállítani. Az Előleg végszámlában kerül elszámolásra
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján csak az 5 % feletti előleg esetén kér előleg visszafizetési biztosítékot.
Jelen eljárás alapján megkötendő szerződésben tartalékkeret nem áll rendelkezésre.
Az ellenérték teljesítésére a Kbt.135. § (3) és (5)-(6) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a teljesítés ajánlatkérői teljesítés igazolását követően benyújtott számla ellenében, az ajánlatkérő által kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, banki átutalással kerül sor, figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. fejezetére és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésére valamint a 6:42-45. §-aira is. A szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozó részére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésére figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B. § szerint kerül kifizetésre az ellenszolgáltatás.
A teljesítést Ajánlatkérő műszaki ellenőre ellenőrzi. Az Ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolás a számlák mellékletét képezi.
Egyebekben a finanszírozási és fizetési feltételek részletes szabályait a szerződés tervezet tartalmazza.
Az ajánlatkérő a részszámlázási lehetőséget az eseti szerződésekben határozza meg.
Ha felek az eseti szerződésekben részszámla(k), valamint végszámla benyújtását teszik lehetővé, akkor a nyertes ajánlattevő a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után, az építési műszaki ellenőr által kiadott, a hiba- és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a végszámlát kiállítani.
Műszaki előrehaladás százalékos mértéke alatt ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által a műszaki előrehaladás során elkészített, beépített, az építési műszaki ellenőr által elfogadott építőipari teljesítmény nettó értékének a nettó vállalkozói díjhoz viszonyított arányát érti.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, azt kifejezetten kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A keretmegállapodás szerint létrejövő eseti szerződések teljesítési határidejét az ajánlatkérő esetenként határozza meg.
Az ajánlatkérő az eseti megrendelésekben meghatározott határidők tekintetében előteljesítést elfogad.
Az eseti szerződés szerinti teljesítésre rendelkezésre álló kötbérmentes időtartamot a munkaterület átadásától számítottan az eseti szerződésekben a felek írásbeli konzultáció során (ajánlatkérés - ajánlat adás - ajánlat elfogadása) határozzák meg. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése szerint határidőben teljesít az ajánlattevő, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik. Az átadás-átvétel időtartama legfeljebb harminc nap. Ezt az időtartamot a felek együttes akarattal rövidíthetik.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/07/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/07/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontását az EKR úgy teszi lehetővé, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 10.000.000,- Ft
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10403648-49564948-53491029
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Kbt. 54. § (2) bek. szerint
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: A dokumentációban kerül részletesen meghatározásra.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. A felolvasó lapon a 2. részszempont, a Környezetterhelési érték - környezetterhelés minimalizálása érdekben (összesített, fajlagos CO kibocsátás értéke) mennyiségének meghatározásához az ajánlatkérő egy segédtáblázatot bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. A kitöltött segédtáblázatot Excel (xls.) formátumban az ajánlatban be kell nyújtani.
2. Az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (6) bek. d) pontának szem előtt tartásával tájékoztat, hogy M/3 alkalmassági feltételként előírta, hogy a teljesítésbe legalább EURO III. kategóriájú motorral rendelkező, legalább 24 tonna raksúlyú tehergépkocsi vehet részt. Ez a teljesítéshez szükséges minimális elvárás. A kedvezőbb besorolású (EURO IV., V., VI) motorral rendelkező és ezáltal kevesebb káros anyag kibocsájtású gépkocsik teljesítésbe való bevonását az ajánlatkérő minőségi szempontként értékeli.
3. Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-ában előírtak alapján nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésének időpontjában, valamint annak hatályban léte alatt rendelkeznie kell tevékenységére vonatkozó (jelen eljárás tárgyát képező építési beruházásra is kiterjedő) Contractors All Risks (C.A.R.) típusú építés-szerelés biztosítással, amelyben a vagyonbiztosítás biztosítás összege el kell érnie a 100.000.000,- Ft-ot, a felelősségbiztosítás minimális összege legalább az 500.000.000,- forint káreseményenként.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt biztosítással, az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül, és ez esetben - amennyiben az ajánlatkérő eredményhirdetéskor a következő legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározta - a következő legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést.
4.Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában szerepelnie kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A névjegyzékben való szereplést az ajánlatkérő ellenőrzi. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőkkel kapcsolatos rendelkezéseket a dokumentáció tartalmazza.
5. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
6. Az M/5 műszaki alkalmassági feltétellel összhangban az ajánlatkérő tájékoztat, hogy az OHSAS 18001:2007 Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági irányítási rendszer alkalmazása összhangban áll a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tőrvény - különös tekintettel a 11. § ban - és a kapcsolódó végrehajtási rendeletekben foglaltakkal.
7. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevői jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
8. A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell Esztergom város területére is kiterjedő hulladékszállítási és R5 (Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása) hulladékhasznosítási engedéllyel, a következő EWC kódokra: 170101,170107, 170302,170504. Az ajánlattevőknek az ajánlatukba csatolniuk kell az erre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatukat. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az engedély fenti határidőben történő benyújtásának elmaradása a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül, melynek alapján a Megrendelő a második helyezettel köti meg a szerződést.
9. A közbeszerzési eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, Berta Ferenc Lajstromszáma: 00154
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/07/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges