Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/130
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.09.
Iktatószám:11082/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Epil Centrum Kft.
Teljesítés helye:3734 Szuhogy, belterület, József Attila u. 94. hrsz.: 94.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bódvavölgy Bau Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Epil Centrum Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK25955
Postai cím: Sport utca 15.
Város: Rudabánya
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3733
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagybányai Zoltán
Telefon: +36 703817539
E-mail: z.nagybanyai@gmail.com
Fax: +36 703817539
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Takarmánytároló épület kialakítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Takarmánytároló épület kialakítása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 172025114 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Takarmánytároló épület kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
További tárgyak:45213240-7
45213241-4
09331000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3734 Szuhogy, belterület, József Attila u. 94. hrsz.: 94.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési eljárás keretében ajánlatkérő a Szuhogy belterületi, József Attila u. 94 hrsz. alatti ingatlanon kíván szarvasmarha állattartó telepet kialakítani
A munkálatokkal érintett ingatlanon jelenleg is találhatók épületek, melyek az alábbi funkciókkal rendelkeznek: szálláshely, lóistálló, raktárépület, irodaépület, gépszín. Az állattartó telep kialakításához további építmények megépítése szükséges: jogerős építési engedéllyel rendelkezik egy szarvasmarha istálló és egy trágyatároló, továbbá a meglévő gépszín épülete felújításra kerül és új funkcióval töltik be állatkezelő formájában. Az ingatlanon található raktárépület szemestakarmány tároló formájában szintén új funkciót kap. Fenti épületek kialakítása során kiépítésre kerülnek a funkcióhoz szükséges kiegészítő műtárgyak is: tűzivíz tározó, csapadékvíz szikkasztó, felszín fölötti és alatti csapadékvíz elvezető, belső makadámút, elektromos és ivóvízhálózat, telek elhatárolásához szükséges kerítésrendszer.
A telep zavartalan működéséhez szükség van további takarmánytároló épületre is. Az épület egy beton padozatú, méretezett acél tartószerkezetű, illetve vasbeton pontalappal, zárt csarnokszerkezetként kerül kialakításra, szerkezetileg különálló, méretezett vasbeton támfallal, keresztirányú merevítésekkel, trapézlemez fedéssel, komplett csapadékvíz elvezető rendszerrel.
A telek területén lehulló csapadék nyílt és földalatti csapadékvíz elvezető csatornákkal kerül összegyűjtésre és elvezetésre egy vasbeton csapadékvíz szikkasztó aknához. Az épület a telken belüli makadám jellegű zúzottköves utakon keresztül könnyen megközelíthető lesz.
A megújuló energia hasznosításának érdekében az épület tetőszerkezetére sziget üzemmódban működő 6 kW teljesítményű napelemes rendszer kerül elhelyezésre.
A tervezett tároló 40,20 x 21,30 méter befoglaló méretű, 783,25 m2 hasznos alapterületű.
A monolit vasbeton pont alapozásra vasbeton lemez készül, amelyre 9 keretállásból álló acél oszlopokon lévő idomacél gerendás csarnokrendszer kerül. Az acél vázrendszer között 30 cm vastagságú, 2,70 m magas, szerkezetileg önálló, belső monolit vasbeton tároló medence készül.
Az alacsony lejtésű nyeregtető, LINDAB trapézlemez fedést kap.
Az építés helyén talajmechanikai szakvélemény készült.
- A kiindulási alappont: az épület saját padló szintje ±0,00 m
- Az épület melletti manipulációs térszint: ±0,00 m
- Az utcai járdaszint: -
- Beépítési mód: szabadonálló
- Épületek szintszáma: földszint
- Telek területe: 56220 m2
- Telek tervezett bruttó beépítettsége (m2):
- Meglévő, illetve jogerős építési engedéllyel rendelkező épületek 7107,26 m2
- Tervezett takarmánytároló 858,03 m2
Összesen: 7965,29 m2
- Telek beépítési százaléka (%): (7965,29: 56220) x 100 = 14,16 %
- Zöldfelület (m2):
- Meglévő, illetve jogerős építési engedéllyel rendelkező épületek és építmények (telek jelenlegi burkolt felülete) 15849,65 m2
- Tervezett takarmánytároló 858,03 m2
- Tervezett takarmánytároló manipulációs tere 395,98 m2 Összesen: 17103,66 m2
- Telek zöldfelületi százaléka (%):
15849,65 + 858,03 + 395,98 = 17103,66
56220 - 17103,66 = 39116,34
(39116,34:56220) x 100 = 69,58 %
- Előkert: meglévő, nem változik
- Oldalkert: meglévő, nem változik
- Hátsókert: meglévő, nem változik
- Tetőforma: nyeregtető
- Építménymagasság:
- Tervezett takarmánytároló 5,53 m
Az elvégzendő építési munka építési engedélyköteles tevékenység, a jogerős építési engedély rendelkezésre áll, mellékelten csatolásra került.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap) 20
2 Jótállás időtartama (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 24 hónap, legkedvezőbb szintje: 48 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP2-4.1.2-16.
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bódvavölgy Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi u. 4/A.
Város: Szalonna
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3754
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13335498-2-05
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 171930981
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 172025114
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlattevő igénybe vesz alvállalkozót elektromos energia ellátási és villanyszerelési, fém-és könnyű épületszerkezet szerelési és megújuló energiahasznosító berendezések vonatkozásában.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Bódvavölgy Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi út 4/a.
Város: Szalonna
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3754
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13335498-2-05

Hivatalos név: Myko Industrial Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi út 45.
Város: Berzék
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3575
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24791847-2-05

Hivatalos név: Szinva House Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth u. 45.
Város: Kesznyéten
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3579
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25155341-2-05

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges