Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/131
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.10.
Iktatószám:11220/2018
CPV Kód:45262522-6
Ajánlatkérő:Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SWIETELSKY Magyarország Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK00861
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Sódar Anita cégvezető Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Telefon: +36 66523800-3862
E-mail: torok@bcsvarosfejlesztes.hu
Fax: +36 66523872
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bekescsaba.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bekescsaba.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a »CsabaPark Fesztiválhelyszín komplex fejlesztése« című, a TOP-6.1.4-15-BC1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében a CsabaPark út- közmű, környezetrendezése, kisfeszültsé
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262522-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Vállalkozási szerződés a »CsabaPark Fesztiválhelyszín komplex fejlesztése« című, a TOP-6.1.4-15-BC1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében a CsabaPark út- közmű, környezetrendezése, kisfeszültségű kábelhálózat és térvilágítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és építési-kivitelezési munkálatainak elvégzése tárgyban.”
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 519995351 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a »CsabaPark Fesztiválhelyszín komplex fejlesztése« című, a TOP-6.1.4-15-BC1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében a CsabaPark út- közmű, környezetrendezése, kisfeszültsé
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262522-6
További tárgyak:71320000-7
31321210-7
34928500-3
45112700-2
45221250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Békéscsaba, 1498/31, 1503, 1506/2, 1493/3, 1493/11, 1512/5 helyrajzi számú ingatlanok
NUTS: HU333
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Vállalkozási szerződés szerződés a »CsabaPark Fesztiválhelyszín komplex fejlesztése« című, a TOP-6.1.4-15-BC1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében a CsabaPark út- közmű, környezetrendezése, kisfeszültségű kábelhálózat és térvilágítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és építési-kivitelezési munkálatainak elvégzése tárgyban
1. Alapadatok, okiratok:
1.1. Az építési beruházást képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:
1.1.1. Az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése:
Békéscsaba, 1498/31, 1503, 1506/2, 1493/3, 1493/11, 1512/5 helyrajzi számú telkein „Út- parkoló, közmű, környezetrendezés, kisfeszültségű kábelhálózat és térvilágítás” létesítése.
1.1.2. Az építési munkahely megjelölése:
Békéscsaba, 1498/31, 1503, 1506/2, 1493/3, 1493/11, 1512/5 hrsz.
1.1.3. Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:
A telek tervezett beépítésére vonatkozó jellemző adatok:
• a telek területe: 193 824 m2;
• a fennálló rendezvénycsarnok és kolbászudvar épületek beépített alapterülete: 3188,19 m2; (nem része jelen közbeszerzési eljárásnak)
• a tervezett új Körte sori fogadóépület beépített alapterülete: 375,03 m2; (nem része jelen közbeszerzési eljárásnak)
• a tervezett új Látogatóközpont beépített alapterülete: 655,63 m2; (nem része jelen közbeszerzési eljárásnak)
1.1.4. Az építési eljárásokat és technológiákat az építési engedélyek alapján elkészült, és jelen dokumentáció részét képező, a 3. pontban felsorolt tendertervek tartalmazzák.
1.1.5. Az építés-kivitelezési tevékenység jellege:
„Út- parkoló, közmű, környezetrendezés, kisfeszültségű kábelhálózat és térvilágítás” építése a hozzá tartozó kiviteli tervezéssel.
1.1.6. Az építmény vizsgálatára, ellenőrzésére és átvételére vonatkozó feltételek.
A tender tervdokumentációkban, az építési engedélyekben, a szakhatósági nyilatkozatokban, a kezelői és üzemeltetői hozzájárulásokban szereplő és azokban hivatkozott jogszabályok, szabványok, műszaki leírások és szakmai szabályzatok betartása a kivitelező számára kötelező, amelyet az Építtető a vállalkozási szerződésben megjelölt Műszaki ellenőre által ellenőriz.
A kivitelezőnek el kell végezni minden olyan feladatot, amely a tervezett létesítmények sikeres üzembehelyezéséhez szükségesek. A kivitelező ezzel kapcsolatos valamennyi tevékenységének költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell.
1.2. Előzmény okiratok:
1.2.1. Jogerős, végrehajtható és hatályos építési (létesítési) engedélyek:
Békéscsaba CsabaPark II. ütem közlekedési létesítmények építésének engedélyezése (Eng. szám: BE/UO/31/26/2017.)
A CsabaPark környezetrendezés, kisfeszültségű kábelhálózat és térvilágítás építési-kivitelezési munkáihoz tartozóan jogerős, végrehajtható és hatályos építési (létesítési) engedélyek nem váltak szükségessé.
2. Közbeszerzési műszaki leírás:
2.1. Tervezés:
- Az Ajánlattevő feladata a Megrendelő által szolgáltatott ajánlati dokumentációban meghatározott műszaki tartalom és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a megvalósításhoz szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése és az esetlegesen szükséges engedélyek beszerzése, annak összes költségével együtt.
- Ajánlattevő a kiviteli tervdokumentáció elkészítése során köteles folyamatosan egyeztetni Megrendelővel. Megrendelő csak az általa egyeztetett és írásban jóváhagyott kiviteli tervdokumentációt köteles teljesítésként átvenni Ajánlattevőtől. Ajánlatkérő szakaszos tervszolgáltatást elfogad. Ajánlattevő nyomtatott formában 10 példány (melyből 3 példányt Ajánlatkérő a jóváhagyását követően visszaszolgáltat Ajánlattevő részére), digitális formában (CD vagy DVD) 5 példány kiviteli tervdokumentációt szolgáltat Megrendelő részére.
A további dokumentumok az ajánlattételi felhívásban kerültek részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) 10
2 Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések 40
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: : TOP-6.1.4-15-BC1-2016-00001 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 094 - 182981
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a »CsabaPark Fesztiválhelyszín komplex fejlesztése« című, a TOP-6.1.4-15-BC1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében a CsabaPark út- közmű, környezetrendezése, kisfeszültsé
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi út 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1072
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 518500539
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 519995351
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: tervezés, geodézia, munkavédelem, minősé-ellenőrzés- és laborvizsgálatok, szállítás, szakfelügyeletek, ideiglenes és végleges forgalomtechnika, útépítési munkák egyes részfeladatai, földmunkák, növénytelepítés, környezetrendezés, környezetvédelem, vízépítés, közművek, alapozás, szerkezetépítési munkák, közúti jelzők.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Hivatkozás a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárást megindító hirdetményre és közzétételének napja:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.), mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) Második rész; XVI. fejezete szerinti nyílt, több ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást indított „Keret-megállapodás keretében mélyépítési és térfelszín rekonstrukciós jellegű valamint azokhoz kapcsolódó tervezési munkák, így különösen parképítés- és felújítás, közműépítés- és felújítás, út-, parkoló-, kerékpárút-, járdaépítési és felújítási munkák ellátása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat részére” tárgyban.
Az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2017.05.17. napján 2017/S 094-182981 számon, a Közbeszerzési Értesítőben 2017.05.17. napján 6725/2017 iktatószámon, a korrigendum az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2017.06.27. napján 2017/S 120-242123 számon, a Közbeszerzési Értesítőben 2017.06.28. napján 8907/2017 iktatószámon jelent meg.
Hivatkozás a megkötött keretmegállapodásra:
Ajánlatkérő a keretmegállapodást a Hódút Kft.-vel (székhely: 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.) 2017. december 15. napján, a PENTA Kft.-vel (székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E) 2017. december 15. napján, a SADE-Magyarország Kft.-vel (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 72-74.), 2017. december 15. napján, valamint a SWIETELSKY Magyarország Kft.-vel (székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út. 42.) 2017. december 15. napján kötötte meg.

Az eljárásban ajánlattevők:
1.
Ajánlattevő neve: SWIETELSKY Magyarország Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1072 Budapest, Rákóczi út 42.
2.
Ajánlattevő neve: Hódút Kft.
Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.
3.
Ajánlattevő neve: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.

A többletfedezet rendelkezésre áll.

A 3. részszempont karakterkorlátozásra tekintettel: Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések (Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás első részében meghatározott valamennyi a lakosság zavarásának minimalizálására tett vállalásból a konkrét, adott projektre vonatkozó vállalásokat fogja értékelni az adott versenyújranyitások során, azon vállalásokat, amelyek az adott projektre nézve relevánsnak minősülnek. Ajánlattevők majd ezen esetben is kizárólag a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos, vagy az Ajánlatkérő szempontjából kedvezőbb megajánlásokat tehetnek.)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)