Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/134
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.13.
Iktatószám:11426/2018
CPV Kód:79713000-5
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110,HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.07.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5.§ (1) bek. e) pontja szerinti ajánlatkérő
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12056626
Postai cím: Róna Utca 174.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Budai Ákos
Telefon: +36 14611320
E-mail: budai.akos@filmalap.hu
Fax: +36 14611332
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.filmalap.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.filmalap.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000316442018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000316442018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
x Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://srv.e-szigno.hu/e-Szigno.exe (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5.§ (1) bek. e) pontja szerinti ajánlatkérő
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: őrzés-védelem és portaszolgálat
Hivatkozási szám: EKR000316442018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79713000-5
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„ A Budapest, XIV. ker. Róna utcai és Fót, Kelti Márton utcai telephelyeken őrzés-védelmi és portaszolgálati feladatok ellátása” Műszaki leírásban foglaltak szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: őrzés-védelem és portaszolgálat
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98341120-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU120 A teljesítés fő helyszíne: 1145 Budapest, Róna utca 174.,
2151 Fót, Keleti M. u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2151 Fót, Keleti M. u. 16.
Mennyiség:
• Hétfőtől vasárnapig 07:00-19:00-ig (12 óra) 5 fő formaruhás vagyonőr ebből 1 fő kutyás vagyonőr
• Hétfőtől vasárnapig 19:00-07:00-ig(12 óra)4 fő formaruhásegyenruhás vagyonőr ebből 1 fő kutyás vagyonőr
1145 Budapest, Róna utca 174.
• 1 fő formaruhás csoportvezető vagyonőr
Őrzési idő: Hétfőtől-vasárnapig 24 órás szolgálati időben.
• 1 fő formaruhás recepciós vagyonőr
Őrzési idő:Hétfőtől-vasárnapig 24 órás szolgálati időben
• 2 fő formaruhás vagyonőr
Őrzési idő:Hétfőtől-vasárnapig 24 órás szolgálati időben
A szerződés keretében lehívandó óraszám 74.460 óra.
Valamennyi teljesítési helyszín vonatkozásában opció:
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a tevékenységével összefüggő okok miatt előfordulhat, előre nem látható gyakorisággal olyan esemény, mely további vagyonőrők bevonását igényli a szerződés szerint egyébként állandóan ellátandó őrzés-védelmi tevékenységek (vagyonőr darabszám) mellett.
Mennyiség: 400 óra/év
Kbt. 114.§(2) szerint, a 67.§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kíván alkalmassági követelmények teljesülnek.
AT csat. kella:P1)KR.19.§(1) b) pontja alapján, az utolsó 2 lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az eredmény kimutatást (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges. KR.19.§ (2) esetén csatolni kell a működésének ideje alatt a Kt-ból származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot.AK felhívja a figyelmet KR.19.§ (3)-ban foglaltakra.P2) KR 19.§ (1) c) pontja alapján az előző 2 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év– ÁFA nélkül számított – közbeszerzés tárgya szerinti árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az AT. mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. AK felhívja a figyelmet KR.19.§ (3)-ban foglaltakra.P3) 19. § (1) a) pontja szerint, a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozatot az alábbi tartalommal: ATmely számlaszámokkal rendelkezik, számláján az elj. megindító felhívás megküld-től visszaszám. 12 hónapban volt-e sorban állás. Amennyiben ezen 12 hónapban az AT, vagy az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezetnek szűnt meg számlája, úgy ezen pénzügyi intézménytől is szükséges nyilatkozatot csatolni. M1) KR. 21.§ (3) a) pontja alapján az elj. megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3év legjelentősebb Kt. szerinti szolgáltatásainak ismertetésével, amelyben az alábbiakat kell megadni:(a telj. idejét (kezdő és befejező időpont év/hó/nap), a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét, az elvégzett szolg.rövid bemutatását olyan részletességgel, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelést egyértelműen megállapítható legyen). Igazolás a KR. 23.§-a szerint. AK felhívja AT a figyelmét a KR. 22.§ (5) bek-re.Alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.
jelen pont folytatása a VI.4.3. pontban.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Dátum: 2018/07/23 Helyi idő: 12:00 Hely: https://ekr.gov.hu. Információ:Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbesz. részlet. szab.szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. (e-Kr. )15. § szer. Ajánlat kizár. elektronikus úton, az EKR rendsz. ker., az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója:EKR000316442018
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet AT, alvállalk., és nem vehet részt alk.igazolásában olyan gazd-i szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§(1) és (2) bekezdéseiben meghat. kizáró okok valamelyike fenn áll.
AK a Kbt.62.§ (1) bek. g)-k), m) és q) pontjai szerinti kötelező kizáró okokkal kapcs. előírásokra is felhívja AT figyelmét.
AT nyíl. kell a kizáró okok hiányáról, valamint a Kbt.62.§(1) bek. k) pont kb) alpont igazolására a KR. 17.§(1) bek.szerint kell eljárni.
Alvállal. és az alkalmasság igaz. résztvevő más szervezet vonatkozásában az AT nyilatk. nyújt be arról, hogy az érintett gazd. szereplők von. nem állnak fenn az előírt kizáró okok.
Be kell nyújtani az AT nyíl. arról, hogy nem vesz igénybe a szerz. telj. a 62.§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Felhívjuk figy. a Kbt. 64.§, 74.§ (1), 114.§ (2) bekezdéseire, ill a KR.17.§-aira.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 44/2017.(III. 17.) é 162/2014.(VII. 8.)Korm.r.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Kés(K) kötbér(K): kés. érintett szolg. helyenként és kés. érintett napt. naponként a tárgyh.-ra von. nettó megrend. 0,1%-a, de legf. 10 napt. napnak megf.összeg.Hibás telj. K.: A hibás teljesítési kötbér mértéke hibás teljesítésenként az adott hónapra vonatkozó Megrendelés alapján fizetendő nettó díj 5%-a. Meghiús.K: 10 naptári napot meghaladó késedelem esetén AK jogosult a Szerződést meghiúsultnak tekinteni és a Szerződést felmondani. AK a Kbt.135.§(1) alapj. a szolg.telj. hav. igaz. állít ki,Vállalk.által benyújt. számla kézhezvét. szám.30napon belül,a Vállalk.által megadott,a szerz. rögz. bankszámlaszámra való átut. egyenlíti ki a vállalk.díjat a Ptk.6:130.§(1)és(2) szerint.Vállalk. díj megfiz. a Kbt.135.§(1),(5),(6) módon történik. AK a kifiz. Art. sz. telj. Kötbér t kint. a Ptk.6:186.§-a, a kés. kamatra a Ptk.6:155. § (1) irányadó.Részl. felt. a köz. dok.tart.
A III.2.1. folytatása: 2005. évi CXXXIII. törvény és 22/2006.(IV.25.)BM rendelet.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Legjobb ár-érték arány(Szempont/Súlysz)
1. Személy és vagyonvédelmi szolgáltatás nettó óradíja(Ft+ÁFA/óra/fő)/90
2. A szolgáltatást irányító (1fő) szakember személy és vagyonvédelmi és/vagy portaszolgálati szolgáltatás irányítására vonatkozó szakmai tapasztalata (min. 24 – max. 120 hónap )/ 10
Pontszám:0–10.
Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont esetén a fordított, a 2. értékelési szempont esetén az egyenes arányosítás módszere szerint értékeli az egyes ajánlatok tartalmi elemeit.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2018/07/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.AK a közbesz. eljá.-ban a nyertes AT(k)től nem követeli meg gazd. szerv. alapítását. 2.Ajánlathoz csat. kell az AT esetében az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának más.t, vagy a jogi képviselő által ellenjegy. aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csat. kell a cégjegy. jogosult. az ajánlat aláírására feljog. meghat.-t. 3.Folyamat. lévő vált.bejegyz.eljárás eset.az AT az ajánlathoz köt.csat. a cégbír.-hoz benyújtott vált.bejegy. kérelmet és az annak érk. a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha vált.bejegyz. eljárás nincs folyamatban, úgy az arra vonat. nyilatk. csat. szüks. 4.A Kbt. 66. § (2), (4), (5) és (6) bek alapján a dok.-ban megadott minta szerint nyilatk. szüks. 5.AT nyilat. kell a tekintetben, hogy az ajánlat elektr.formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. Az elektro. és a pap.alapú ajánlat eltérése esetén a papír alapon benyújt. ajánlat az irányadó.6.AK felhívja a figy., hogy a Kbt. 71. § (6) bek. alapján nem rendel el újabb hiánypótlást.7.Nem nyújthat be ajánlatot olyan vállalkozás, amelynek gazd-i, illetőleg szakmai tev.-vel kapcs. vagy a társaság vez. tisztségv.szemben büntetőelj. van folyamatban.8.Az AT-nek nyilatkoznia kell arról, hogy az általa alkalmazni kívánt személyek a munkaegészségügyi követ.-nyek megfelelnek és rendelkeznek, illetve a szerződéskötésig rendelkezni fognak erkölcsi bizonyítvánnyal.9.Nyertes AT köteles legalább 280.000.000 Ft értékű felelősségbizt.-sal rendelkezni minden olyan kár, veszteség megtérít. érdekében, amely az Őrzés-védelmi és portaszolg. tev.-re követk. AK-nél és harm.szem.-nél keletkez.. A bizt. szerz.-nek- kockázatviselési helyként tart.kell az ingatlanokat. A bizt. kötvény más. AT a szerz. aláír. napján köt. átadni AK rész. A részajánlattétel AK nem tartja gazd. ésszerűnek, a szolg. nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasz. eredményezné.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A II.2.4. pont folytatása:Alkalmatlan AT, ha: P1) saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredmény kimutatása alapján az utolsó 2 lezárt üzleti évben az adózott eredménye 1 évnél többször negatív volt. KR. 19.§(2)esetében alkalmatlan AT., ha működésének ideje alatt a Kt-ból származó árbevétele nem éri el a nettó 120 millió Ft-ot.P2) az előző 2 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év Kt.szerinti árbevétele nem éri el a mindösszesen a nettó 120 millió forintot.A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelménynek (P2) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.P3) bármely pénzforgalmi számláján (beleértve a vizsgált időszakban megszűnt számláit is) sorban állás fordult elő az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszaszámított 12 hónapban. AK sorban állás alatt a 2009. évi LXXXV.tv. 2.§ 25. pontjában meghat. fogalmat érti. M1) nem rendelkezik, az elj. megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített olyan személy és vagyonvédelmi szolgáltatások ellátásra von. referenciá(kk)/v/al/, amely(ek) együttesen lefedik az alábbi követelményeket:
- portaszolgálati feladatok ellátását is magában foglalta,
- a szolgáltatás mennyiségemeghaladta mindösszesen 55.840 órát.
- a szolgáltatás min.1 éven keresztül folyamatosan végezték
Az előírt alkalmassági feltételek legfeljebb 3 referenciával fedhetők le.
A IV.2.5. információ csak a hirdetmény továbbítása céljából került megadásra.
VI.3. folyt.:
10.Nyertes AT-nek rendelkeznie kell 24 órás diszpécser szolgálattal, ezt a szolgáltatás ideje alatt működtesse és AK hozzáférését (normál tarifa mellett) biztosítsa.11.Nyertes AT-nek rendelkeznie kell 24 órás megerősítő kivonuló szolgálattal.12.Nyertes AT-nek rendelkeznie kell őrzés-védelmi tevékenység tekintetében ISO 9001:2015 tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti tanúsítvánnyal vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedésekkel és annak működésének dokumentálásával).13.AK felhívja AT figyelmét, hogyaz ellátandó szolgáltatás nem minősül az Mt. 91.§-a szerinti készenléti jellegű munkakörnek..14. AT az ajánlattételi határidőtől számított 30 napig terjedő időszakra kötve van az ajánlatához.15.Szerződéshosszabbítás lehetősége: AK a szerződést - ilyen irányú igénye esetén - egy alkalommal max12 hónappal -egyoldalú nyilatkozatával meghosszabbíthatja. AKa meghosszabbítás tényét a lejáratot megelőző legkésőbb 30 nappal korábban írásban jelzi. 16.AK a KR. 30. § (4) bek. sz. jelzi, hogy a szerz. telj. való alk. feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az ajánlati felhívás II.2.4) valamennyi pontja esetében.17.AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját. 18.AK 2018. július 16. napján 11 órától biztosítja a helyszín megtekintését. Találkozás a Fót, Keleti Márton u. 16. szám előtt. 19. FAKSZ: Kerekes Anita 00181, Buzsáki Attila 00284
Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. (XII. 19.) KR. 10-13. §-ai tartalmaz. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
A jogorvoslat Kbt. 148.§-a szerint.
A IV.2.5. pontban foglalt adat csak a hirdetmény továbbítása miatt került megadásra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)