Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/130
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.09.
Iktatószám:11449/2018
CPV Kód:90523100-0
Ajánlatkérő:Szegedi Tudományegyetem
Teljesítés helye:Szeged, Budapesti út 9., 824 959 m2 alapterületű az egykori szovjet laktanya területét képező, a dokumentáció részét képező térképen megjelölt terület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95571285
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Macsek Bernadett
Telefon: +36 62546481
E-mail: macsek.bernadett@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62545073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000127642018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000127642018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Science Park Szeged lőszermentesítés, cserjeirtás
Hivatkozási szám: EKR000127642018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90523100-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a Szegedi Tudományegyetem beruházásában megvalósuló „Science Park” beruházás kivitelezéséhez szükséges területen a lőszermentesítés, cserjeirtás, fakivágás elvégzése, a kitermelt anyagok összegyűjtése, kezelése és az előírások szerinti elhelyezése (FÉMTŐL, LŐSZERTŐL ÉS ROBBANÓANYAGTÓL MENTESÍTETT területre vonatkozó tanúsítvánnyal és a szükséges befogadó/átadó - Magyar Honvédség - nyilatkozatok bemutatásával), utána talaj helyreállításához kapcsolódó csekély (25 cm-t meghaladó terepkiugrások megszüntetése) tereprendezés tárgyában
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Science Park Szeged lőszermentesítés, cserjeirtás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90523100-0
További tárgyak:45111220-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szeged, Budapesti út 9., 824 959 m2 alapterületű az egykori szovjet laktanya területét képező, a dokumentáció részét képező térképen megjelölt terület
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen munka a 824 959 m2 alapterületű, teljes egészében az egykori szovjet laktanya területét képező, leendő Science Park területére vonatkozik. (továbbiakban: munkaterület)
A munkaterület egy részén – az 5-ös úthoz közelebbi részén – jelentős számban épületek találhatóak, melyek kettő kivételével bontásra kerülnek. A területen nagy felületen betonburkolat található – egykori harckocsi beállók – melyek ugyancsak bontásra kerülnek. A területen található a jelenleg a Corax-Bioner Biotechnológiai Zrt. használatában lévő, megközelítőleg 1 Ha méretű, körbekerített telephely, melynek betonburkolatú felületeire és épületei által elfoglalt területére jelen munka nem vonatkozik.
A területet részben – lásd geodéziai felmérés - összefüggő cserjés, fás terület, részben foltokban növényzettel burkolt, részben minimális növényzetet tartalmazó terület.
A terület részben régészeti terület, amelynek határa a mellékelt geodéziai felmérésen látható
Feladat leírása:
A munkaterületen a lőszermentesítés, cserjeirtás, fakivágás elvégzése, a kitermelt anyagok összegyűjtése, kezelése és az előírások szerinti elhelyezése (FÉMTŐL, LŐSZERTŐL ÉS ROBBANÓANYAGTÓL MENTESÍTETT területre vonatkozó tanúsítvánnyal és a szükséges befogadó/átadó - Magyar Honvédség - nyilatkozatok bemutatásával), utána talaj helyreállításához kapcsolódó csekély (25 cm-t meghaladó terepkiugrások megszüntetése) tereprendezés.
A lőszermentesítés a munkaterület minimum 5 m mélységig, legalább 1 db nagymélységű precíziós műszerrendszerrel és a kapcsolódó kiértékelő szoftverrel és adatrögzítő eszközzel történő átvizsgálásával, vizsgálati jegyzőkönyv készítésével és a terület fém-, lőszer- és robbanóanyag mentesítettségét igazoló tanúsítvány átadásával történjen, különös tekintettel az alábbiakra:
- diagnosztikai térkép készítése a mentesítendő terület terepi adatrögzítéssel végzett műszeres vizsgálattal történő kiértékelése a tűzszerészeti mentesítés után,
- a megtalált robbanószerkezeteknek a 142/1999. (IX.8.) Korm. rendelet szerinti kezelése
A bozót és cserjeirtás, fakivágás a munkaterületen. A munka a 10 cm törzsátmérőt meghaladó faanyag 1,0 m hosszúságra való vágásával és elkülönített gyűjtésével, deponálásával történik. A 10 cm törzsátmérő alatti a faanyag helyszíni darálása és helyszíni elterítése.
A munkaterületen meglévő NKM Áramhálózati Kft. tulajdonát képező kis-, közép és nagyfeszültségű villamos szabadvezetéki hálózatok biztonsági övezetében történő fakivágás, valamint a biztonsági övezeten kívüli veszélyes (villamos szabadvezetékek dőlési távolságán belüli) fák kivágása.
A kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) a Vállalkozó kötelezett.
A feladat ütemezése:
A munkálatokat a mellékelt ütemterv szerint kell elvégezni, összhangban a területen ugyancsak elvégzendő bontási munkálatokkal valamint régészeti vizsgálatokkal és kutatásokkal.
Az elvégzendő feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok és mellékletei tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A felhívás III.1.3) pont M/3 pont 1) alpontja szerinti szakember többlettapasztalata (hónap) 10
2 3. A felhívás III.1.3) pont M/3 pont 2) alpontja szerinti szakember többlettapasztalata (hónap) 10
3 4. A felhívás III.1.3) pont M/3 pont 3) alpontja szerinti szakember többlettapasztalata (hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: a területen ugyancsak elvégzendő bontási munkálatok valamint régészeti vizsgálatok és kutatások tényleges időtartamának meghosszabbodása esetén a teljesítési határidő automatikusan meghosszabbodik. A hosszabbítások száma legfeljebb 4 db, és azok összes időtartama legfeljebb 6 hónap
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pont szerinti hosszabbítás csak a szerződés időtartamát érinti, a szerződés szerinti ellenérték a hosszabbítás során nem növekszik. Kbt76§(6)d) a II.2.5 pont 2,3.és4. ért. szemp. vonatkozásában a teljesítéshez min. szüks. elvárás a III.1.3) pont M/3 1), 2) és 3) alpontja szerinti feltételek az értékelés alapját pedig a szakmai többlettapasztalatra vonatkozó többletinformációk képezik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében írt kizáró okok bármelyike fennáll, ajánlatkérő kizárja azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlattevőnek, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentummal (ESPD) kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 64. §-ában foglalt esetben, ha ajánlattevő élni kíván a lehetőséggel úgy azt az ESPD-ben meg kell jelölnie (mind a kizáró ok fennállását, mind a megtett intézkedések rövid leírását) és csatolnia kell a Kbt. 188§ (4) bek szerinti véglegessévált vagy (5) bek szerinti jogerős határozatot
Csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés hatálya alá eső - az alkalmasság igazolásában részt nem vevő - alvállalkozót.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő megfelelő határidő tűzésével kiadott felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1. § (2) bek. és 8.§, 10.§, 12-16. § szerint kell részletesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, azonban a 8§ ib) és a 10§ gb) alpontok helyett a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében benyújtandó nyilatkozatot AT a Kbt. szövegezésének megfelelő tartalommal köteles benyújtani az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával. Ajánlatkérő élhet a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti lehetőséggel. Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 13.§-ában foglaltakról nyilatkozni kell, nemleges tartalom esetén is. Az igazolásokra a 424/2017. (XII.19.) Kormányrendelet EKR 12. § (2) bekezdésében foglaltak is irányadóak.
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
SZ/1. Alkalmasság: A Kbt. 65.§ (1) bek. c) pontja alapján ajánlatkérő előírja, hogy alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt, szennyeződésmentesítésre, mint haditechnikai szolgáltatás nyújtására vonatkozó, érvényes hatósági engedéllyel.
Igazolási mód:
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján – amennyiben a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincs mód – az ajánlattevő csatolja a letelepedés szerinti országban előírt, haditechnikai szolgáltatások nyújtására vonatkozó hatósági engedély másolati példányát
SZ/2. Alkalmasság: A Kbt. 65.§ (1) bek. c) pontja alapján ajánlatkérő előírja, hogy alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik minősített NATO beszállítói minősítéssel (AQAP).
Igazolási mód:
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján – amennyiben a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincs mód – az ajánlattevő csatolja a letelepedés szerinti országban előírt, nem minősített NATO beszállítói minősítés megszerzésére (AQAP) vonatkozó tanúsítvány másolatát.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával (az ESPD IV. részének α pontjának kitöltésével) kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Az igazolásra a 424/2017. (XII.19.) Kormányrendelet EKR 12. § (2) bekezdésében foglaltak is irányadóak. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 év legjelentősebb, a közbeszerzés [bozótirtás és/vagy cserjeirtás és/vagy fakitermelés] szerinti referenciáinak igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerint. AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (3a) bek b) pont szerinti szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket. (a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban).
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére.
M/2. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya [lőszermentesítés] szerinti referenciáinak igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerint. AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (3a) bek b) pont szerinti szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket. (a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban).
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére.
M/3. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A csatolandó dokumentumokat a Közbeszerzési Dokumentumok iratjegyzéke tartalmazza.
M/4. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök leírását (ajánlattevői nyilatkozat), amely tartalmazza az adott eszköz típusának megjelölését, az alkalmassági minimumkövetelmények körében meghatározott paramétereit, továbbá csatolja az eszköznyilvántartó karton/dokumentum másolati példányát (a.e.).
M/5 AT csatolja a 321/2015 (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) bekezdés c) és g) pontja alapján azoknak a minőségbiztosítási-, körny.védelmi intézkedéseknek a leírását, amelyeket AT teljesítéskor alkalmazni tud.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (egy vagy több szerződésből) összesen legalább, 190 000 m2 nagyságú referenciával bozótirtás és/vagy cserjeirtás és/vagy fakitermelés tevékenységre vonatkozóan;
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (egy vagy több szerződésből) összesen legalább 190 000 m2 nagyságú referenciával lőszermentesítés tevékenységre vonatkozóan;
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő ha nem rendelkezik
1. legalább 1 fő projektvezető szakemberrel, aki felsőfokú végzettséggel, mestertűzszerész (vagy azzal egyenértékű) fokozattal, pirotechnikusi végzettséggel, továbbá az alkalmazott kereső-kutató műszerek kezelésére, alkalmazására vonatkozó oktatásra vonatkozó, az alkalmazott műszerek gyártója által kiállított tanúsítványokkal, valamint legalább 24 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik robbanószerkezetek felkutatási munkáinak szervezésében és irányításában,
2. legalább 1 fő projektvezető-helyettes szakemberrel, aki felsőfokú végzettséggel, I. osztályú tűzszerész (vagy azzal egyenértékű) minősítéssel, továbbá az alkalmazott kereső-kutató műszerek kezelésére, alkalmazására vonatkozó oktatásra vonatkozó, az alkalmazott műszerek gyártója által kiállított tanúsítványokkal, valamint legalább 24 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik robbanószerkezetek felkutatási munkáinak szervezésében és irányításában,
3. legalább 1 fő felsőfokú kertészeti vagy erdészeti szakmai végzettségű (vagy azzal egyenértékű) szakemberrel, aki legalább 24 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik kertészeti vagy erdészeti tevékenység területén.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
M/4 Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
1. legalább 1 db GPS helymeghatározós, nagymélységű precíziós műszerrendszerrel és kapcsolódó kiértékelő szoftverrel és adatrögzítő eszközzel (EVA 2000 vagy azzal műszakilag egyenértékű más szoftver),
2. legalább 6 db ferromágneses anyagok előfordulási helyének meghatározására szolgáló, érvényes kalibrációval rendelkező műszerrel, amelyek alkalmasak legalább 5 m mélységig terjedő tűzszerészeti talajvizsgálatra.
M/5 Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik MSZ-N ISO 9001 és MSZ-N ISO 28 001 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító intézménytől származó tanúsítvánnyal.
Ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait is, ha a gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az előírt tanúsítványt az előírt határidőn belül (az ajánlattételi határidő lejártáig) megszerezni feltéve, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványnak (321/2015 (X.30.) Korm. rendelet. 24.§ (3) bekezdés).
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(9) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet. Tekintettel arra, hogy az M/5 pontban meghatározott alkalmassági követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha ezen követelménynek közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők egyike megfelel.
Az M/1. M/2 M/3.3. és M/4. alkalmassági feltételek kapcsán kapacitást nyújtó szervezet igénybevételére a
Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésnek megfelelően van lehetőség. Az M/3. 1-2) pontban írt alkalmassági követelmény
kapcsán ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdés alapján kizárja a kapacitást nyújtó szervezet
igénybevételét.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 2005. évi CIX. törvény
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A nyertes ajánlattevő a szerződés 10 %-ának megfelelő mértékű előleget igényelhet. Az előleg elszámolására a végszámlában kerül sor. A nyertes ajánlattevő az esetleges előlegszámla és 4 db részszámla, valamint végszámla benyújtására jogosult.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő késedelmi-, és meghiúsulási- kötbért, és teljesítési biztosítékot alkalmaz. A biztosítékról a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatban nyilatkoznia kell. A teljesítési biztosítékot legkésőbb a szerződés hatálybalépésekor kell a nyertes ajánlattevőnek rendelkezésre bocsátani a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formák valamelyikében.
A pénzügyi finanszírozás forrása Saját forrásból rendelkezésre áll.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdéseiben foglaltakra, a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bek és 6:155. § rendelkezéseire.
A részletes feltételek a dokumentációban
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/08/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/08/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra az EKRr. 15. §-ának (3)-(5) bekezdései irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) alapján létrehozott és a Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az eljárásban alkalmazandó az EKRr. 13. § (3) és (4) bekezdése.
2. Az ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontjában előírta, hogy a területen ugyancsak elvégzendő bontási munkálatok valamint régészeti vizsgálatok és kutatások tervezett időtartamának meghosszabbodása esetén a teljesítési határidő automatikusan meghosszabbodik. A hosszabbítások száma legfeljebb 4 db, és azok összes időtartama legfeljebb 6 hónap. A fentiekre tekintettel ajánlatkérő a dokumentációban előírta, hogy a nyertes ajánlattevőnek a meghosszabbítás lehetséges maximális időtartamáig ajánlatkérő rendelkezésére kell állnia.
3. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára.
4. Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban került meghatározásra az ajánlati felhívás III.1.3) M/1-M/5. pontjai tekintetében.
5. Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdését alkalmazza.
6. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is be kell nyújtani.
7. az EKRr. 11. §-ának (1) bekezdése alapján az EKR-ban biztosított űrlap kitöltésével kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti felolvasólapot az ajánlathoz csatolni. Az üzleti titokra az az EKRr. 11. §-ának (4) bekezdése irányadó.
8. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama a folyamatba épített ellenőrzésre tekintettel: 2 hónap, azaz 60 nap, az ajánlattételi határidő lejártától számítva.
9. A közbeszerzési eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Maróthy Kornél: 00894.
10. Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont szerint értékeli. min0 max10 pont. Kizárólag egész számok ajánlhatók meg. A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik, a kerekítés szabályai szerint. Ajánlatkérő fordított arányosítással értékeli az 1. részszempontra tett megajánlásokat és egyenes arányosítással értékeli a 2. 3. 4. részszempontokra tett megajánlásokat. A pontszámok a súlyszámmal felszorzásra, majd a súlyozott pontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek.További információk a dokumentációban.
11. Az ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb szerződés megkötéséig rendelkeznie kell a szolgáltatás ellátásával Megrendelőnek vagy harmadik személynek közvetlenül vagy közvetve okozott, valamint az ezekre visszavezethető dologi károkra és személyi sérülésekre kiterjedő, legalább min 30 millió Ft./káresemény, 600 millió Ft./év kártérítési limitű felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosítási kötvény másolatát legkésőbb a szerződéskötéskor ajánlatkérőnek át kell adni.
12. Az ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb szerződés megkötéséig rendelkeznie kell az NKM Áramszolgáltató Kft. tulajdonában lévő villamos hálózatok biztonsági övezetében és biztonsági övezetén kívüli fák kitermelésére vonatkozóan az NKM Áramszolgáltató Kft. engedélyével. Az engedély másolatát a szerződéskötéskor ajánlatkérőnek át kell adni.
13. Helyszíni bejárás: A találkozó helyszíne: 6722 Szeged, Budapesti út 7. (Öthalmi Kollégium főbejárat) Időpontja: 2018. július hó 10 napja (kedd) 10 óra 00 perc
14.Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
15. Az ajánlatéttel nyelve: magyar.
16. A Kbt.75.§ (2) bek. e) pontja nem alkamazandó
17. A beszerzés tárgyának jellege és veszélyessége a szolgáltatás természete az ellátandó feladatok egymásra épülése, a komplex projektfelelősség, nem teszik lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel jelentősen megnövekedne a végrehajtási és baleseti kockázat (rendkívüli baleseti veszélyforrás). További információk a dokumentációban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák