Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/130
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.09.
Iktatószám:11464/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Püspökladány Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Püspökladány, Szent István u. 33. (Hrsz.:1681) Püspökladány, Gárdonyi Géza u. 47. (Hrsz.:2928) Püspökladány, Karcagi utca 32. (Hrsz.:4522)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.07.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Püspökladány Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55300784
Postai cím: Bocskai Utca 2
Város: Püspökladány
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4150
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bendik Tamás
Telefon: +36 703716328
E-mail: bendiktamas.kozbeszerzes@gmail.com
Fax: +36 4451061
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.puspokladany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000322502018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000322502018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: szociális alapellátó épületek építési beruházása
Hivatkozási szám: EKR000322502018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ szociális alapellátás fejlesztése című és a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00017 azonosítószámú projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: szociális alapellátó épületek építési beruházása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak:09332000-5
44230000-1
45000000-7
45110000-1
45223000-6
45231100-6
45262500-6
45262650-2
45300000-0
45315100-9
45320000-6
45331000-6
45410000-4
45421100-5
77211600-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Püspökladány, Szent István u. 33. (Hrsz.:1681)
Püspökladány, Gárdonyi Géza u. 47. (Hrsz.:2928)
Püspökladány, Karcagi utca 32. (Hrsz.:4522)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00017 azonosítószámú projekthez
kapcsolódó építési beruházási feladatok ellátása, az alábbiak szerint:
A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, Püspökladány, Szent István u. 33. szám alatti telephely esetében három interjú szoba kialakítása (pszichés nappali ellátás interjúszoba, Család-és Gyermekjóléti Központ kapcsolattartási szolgálati hely I., Család-és Gyermekjóléti Központ kapcsolattartási szolgálati hely II.) valósul meg kb. 45 m2-en. Továbbá a pszichiátriai betegek nappali ellátásának bővítése 10 fő ellátottal történik meg, aminek az épületbővítési igénye kb. 28 m2, valamint kb. 26 m2-es közlekedő építése szükséges. A bővítés összesen bruttó 116 m2. 14 db ablak és 7 db ajtó kerül beépítésre. Szabadidős tér kerül kialakításra az udvar füves területén, amely kis focipályát, játszóteret, szalonnasütő pavilont kemencével, asztalokat és padokat, valamint kültéri vizesblokkot tartalmaz. Megújuló energiaként napelem telepítése (22 kWp-s komplett napelem rendszer valósul meg 80 db 275W-os polikristályos napelemmel, 1 db három fázisú inverterrel és 22 db tartószerkezettel ferde tetőre). A kivitelezés során akadálymentesítés is megvalósul. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, Püspökladány, Gárdonyi Géza u. 47. szám alatti telephely esetében a fogyatékosok nappali ellátásának bővítése 10 fő fogyatékos ellátottal bruttó 56 m2-en (terápiás szoba,mosókonyha, kazánház) valamint akadálymentesítés valósul meg. A Gárdonyi Géza utca felőli épület külső nyílászáró cseréje (29 db ablak és 12 db ajtó), mint épület felújítás történik. Az udvaron szabadidős tér kerül kialakításra, különösen fedett kültéri vizesblokk, füves pálya, szalonnasütő.
A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, Püspökladány, Karcagi utca 32. szám alatti telephelyen szintén egy szabadidős tér létesül, ahol egy fedett vizes blokk (WC, kézmosó), egy főzésre kialakított rész (szalonnasütő, kerti kemence) kivitelezése a feladat.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Napelemekre vonatkozó jótállás időtartama min.80%-os gyártói teljesítménygarancia vonatkozásában előírt min.120 hónapot meghaladóan sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdve(hó) 10
2 Kivitelezési munkákra vonatkozó jótállás időtartama az előírt min. 36 hónapot meghaladóan a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően (hó) 10
3 telj.bevont,III.1.3)M.1.tek.bem.felelős műsz.vez.poz. alk. kívánt MV-É jog.megszerz.szük. végz.el és tapaszt.al rend. mérnök alk. felt.ként előírt felüli többlet szak.tap.(szem.neve,hó)(max. 36hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó vállalkozási díj (Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződés időtartama és 2019.04.30. közötti időtartam között több mint 7 hónap van, úgy a Kbt. 141.§(4) bekezdés a) pontja alapján a jelen szerződés szerinti teljesítési határidő új közbeszerzési eljárás lefolytatása, és a jelen szerződés módosítása nélkül, automatikusan, minden további eljárási cselekmény nélkül 2019.04.30-ig meghosszabbodik.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00017
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró ok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, és alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet,aki részéről a fent rögzített kizáró okok bármelyike az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. Kr.) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja vonatkozásában a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2018. évi LIII. törvény 3. § 38. a)-b) és d) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakhelye tekintetében köteles nyilatkozni. A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében meghatározott egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat megtételéhez az EKR rendszerben található űrlap kitöltése szükséges. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében az eljárásban előírt kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely bíróság, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely, az eljárásban előírt kizáró okokra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást. A 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani. Az EKR-ben erre űrlap található, mely az ajánlatba benyújtandó. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi. A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével. A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozat, igazolás keltezése tekintetében a 321/2015. Kr. 1. § (7) bekezdése irányadó. A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján az Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be. A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésének megfelelően a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kéri Ajánlatkérő a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ.1) Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Fentiekre tekintettel ajánlattevő benyújtott ajánlatának tartalmaznia kell Ajánlattevő azon nyilatkozatát, amely tartalmazza legalább a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál vagy a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában vezetett nyilvántartási számát. Ajánlatkérő az elektronikus nyilvántartást ennek alapján ellenőrzi. Amennyiben a nyilvántartásban szereplés tényének a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti ellenőrzésére nincsen mód, akkor a nyilvántartás kivonata, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolás vagy a nyilvántartásban szerepléstényét igazoló dokumentum csatolandó egyszerű másolatban. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében a nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását kell benyújtani. Amennyiben az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás SZ.1) pontjaiban előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot is, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az eljárást megindító felhívás SZ.1) pontjaiban előírt alkalmassági követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
SZ2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése alapján a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság vonatkozásában előírt követelmény tekintetében:
- Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, - nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Amennyiben az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás SZ2) pontjában előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot is, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az eljárást megindító felhívás SZ2) pontjában előírt alkalmassági követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés kötelezettsége fennáll.
A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ/1. Alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti,
építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
SZ2) Alkalmatlan a gazdasági szereplő (közös ajánlattétel esetén valamelyik ajánlattevő), ha nincs bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, vagy az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján önállóan kialakított eljárási szabály a tárgyi eljárásban, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9)
bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és –
szükség szerint- hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási eljárás nélkül. Az alkalmassági követelmények
igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók. A 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet (a továbbiakban: e-Kr.) 12. § (2) alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása körében a gazdasági szereplőnek nem kell olyan igazolást benyújtani, amelyet Ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
M1. Ajánlattevő mutassa be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azokat a
szakember(eke)t ak(ike)t be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakember(ek) bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy a szakember melyik/milyen alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra,
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza,olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság
minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen,
- a végzettséget, vagy képzettséget igazoló dokumentumok,
- a szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő
bevonásáról tudomással bír.
A 321/2015. Kr. 24. § (1) bek. alapján azokban az esetekben,amelyekben a 28. §-ban és 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek,a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az EU Hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az
Ajánlatkérő elfogadni a 21/2015. Kr. 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő,ha ajánlatában nem mutat be legalább egy(1) fő szakembert,aki rendelkezik 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet / IV. Felelős műszaki vezetés 1.rész 2.pontjában előírt MV-É jelölésű (Építési szakterület) jogosultsággal,vagy minimum a jogosultság megszerzéséhez szükséges (266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet 1.melléklete IV. Felelős műszaki vezetés 1.rész 2.pontjában meghatározott),3 év szakmai gyakorlattal rendelkező okleveles építészmérnök vagy okleveles építőmérnök végzettségű, vagy minimum 4 éves szakmai gyakorlattal rendelkező építészmérnök vagy építőmérnök végzettségű szakemberrel.
Ajánlatkérő az előírt végzettséggel,képzettséggel egyenértékű végzettséget,képzettséget is elfogad.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: A teljes nettó ajánlati ár összegének 1 %- a/nap. A kötbér maximuma 15 napra jutó összeg. A 15 napot meghaladókésedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni és meghiúsulási kötbért követelni.
Meghiúsulási kötbér: A teljes nettó ajánlati ár 15%-a. Meghiúsulás a szerződés felmondását megalapozó súlyos szerződésszegés, illetve az Ajánlatkérői elállás, amennyiben a meghiúsulásra a teljesítés megkezdését megelőzően kerül sor. Ajánlattevő kötbér fizetésére a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően akkor köteles, ha felelős a szerződésszegésért. A késedelmi és a meghiúsulási kötbér együttesen, azonos jogalapra történő hivatkozással nem követelhető.
Jóteljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 3 %-ának megfelelő jóteljesítési biztosítékot köt ki. A jóteljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően legkésőbb a szerződés teljesítését követő 5 munkanapon belül kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott módok valamelyikén. A jóteljesítési biztosítéknak a fentiekben meghatározott időpontjától kezdődően a jótállás, eredménygarancia időtartamának végéig kell érvényben lennie. Jótállás: értékelési részszempont, mértéke a nyertes ajánlattevő által megajánlott időtartam. (Napelemekre vonatkozó jótállás
időtartama min.80%-os gyártói teljesítménygarancia vonatkozásában előírt min.120 hónapot meghaladóan sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdve(hó), Kivitelezési munkákra vonatkozó jótállás időtartama az előírt min. 36 hónapot meghaladóan a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően (hó)). Szállítói előleg visszafizetési biztosíték (szállítói finanszírozásra tekintettel): Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződés elszámolható összegének 10 %-át meghaladó mértékben kíván előleget igénybe venni, abban az esetben a szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű biztosíték nyújtására köteles. A nyertes ajánlattevő a szállítói előleg igénylésével egyidőben köteles írásban jelezni Megrendelő felé, hogy a jelen pont szerinti feltételekkel igényelt előleg kapcsán kíván-e biztosítékot nyújtani. A biztosítéknak az Irányító Hatóság javára kell szólnia. Amennyiben a nyertes ajánlattevő biztosítékot nyújt, abban az esetben a szállítói előleg visszafizetési biztosítékot - a nyertes ajánlattevő választása szerint - a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formában vagy a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdése alapján az alábbi biztosítéki formák bármelyikében kell rendelkezésre bocsátania: - gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalásával, vagy - garanciaszervezet által vállalt kezességgel, vagy - az Áht. 92.§ (1) bekezdése szerinti állami kezességgel.
Az ajánlattevők csatolják nyilatkozatukat a Kbt. 134. § (5) bekezdés szerint, a biztosítékok határidőre történő rendelkezésre
bocsátásáról.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés finanszírozása a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00017 azonosítószámú projekt keretében, vissza nem térítendő támogatásból, szállítói finanszírozással történik. A támogatás intenzitása: 100%. Az európai uniós támogatásból származó összeg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti szállítói finanszírozás útján kerül kiegyenlítésre,az Ajánlattevő által igényelhető előleg tekintetében az alábbi rendelkezések irányadók: - Ajánlatkérő a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (1) bekezdés a) pontja alapján a szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja. - Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződés elszámolható összegének 10 %-át meghaladó mértékben kíván előleget igénybe venni, abban az esetben a szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű előleg visszafizetési biztosíték nyújtására köteles. - A szállítói előleg igénylése, valamint az ahhoz kapcsolódó biztosíték kapcsán a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak. - Az előleg a részszámlákból és a végszámlából kerül arányosan elszámolásra.Az ellenszolgáltatás teljesítése kapcsán a Kbt. 135. § (4) bekezdésében foglaltak is megfelelően irányadóak.A finanszírozás szabályai a támogatási szerződés módosulásával külön hozzájárulás, és szerződésmódosítás nélkül a támogatási szerződés módosult rendelkezéseinek megfelelően változhatnak, mely változások ajánlatkérőre és nyertes ajánlattevőre nézve kötelező erővel bírnak.Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a támogatási szerződést módosítsa és ezzel a finanszírozási mód módosuljon.Számla benyújtására a műszaki ellenőr által leigazolt teljesítéssel arányosan van lehetőség.A szerződés teljesítése során 1 (egy) darab előlegszámla, 3 darab részszámla és a végszámla nyújtható be a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben
foglaltaknak, a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00017 azonosító számú pályázatnak, továbbá a mindenkori hatályos jogszabályoknak és támogatási szerződésnek megfelelően - a következő ütemezés szerint: -1.részszámla 25 %-os készültségi fok elérésekor az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 25 %-áról, -2.részszámla 50 %-os készültségi fok elérésekor az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 25 %-áról, -3.részszámla 75 %-os készültségi fok elérésekor az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 25 %-áról, - Ajánlattevő a végszámla (4.részszámla) benyújtására a (létesítményekre vonatkozó) sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően jogosult. A számlák a megvalósult teljesítés (műszaki készültség) esetén nyújthatók be, az ajánlatkérő által kibocsátott teljesítésigazolás alapján.Nyertes ajánlattevő a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően,Ajánlatkérő által kiadott,a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a fennmaradó összegről a végszámláját kiállítani.A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1)-(2) bekezdése az irányadó.Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF). A számla benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja a nyertes ajánlattevő figyelmét a 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendeletben foglaltakra. A fizetési feltételek tekintetében a Kbt. 135.§(1)-(3); (5)-(6) és (10)-(11);a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 31-32. és 32/A.§ 32/B.§, Ptk. 6:130.§(1) és (2) bek.,6:155. § és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szállítói finanszírozás szabályai alkalmazandók. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. alkalmazandó. A tárgyi munka tartalmaz engedélyköteles építési tevékenységet is, ezért a számlázás a számviteli-,illetve adózási jogszabályoknak megfelelően, részben a "fordított ÁFA" szabályai szerint, valamint részben a "rendes" ÁFA szabályai szerint történik.További részletek a közbeszerzési dokumentumban.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35.§(9) bek. alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.
A Kbt. 117.§(2) bek. alapján az önállóan kialakított eljárási szabályokat karakterkorlát miatt ezen pontban kerülnek ismertetésre:
1.)Ajánlatkérő Kbt. 69.§(4)-(9) bek. rendelkezéseit nem alkalmazza,az ajánlatok bírálata egy
lépcsőben,az ajánlatok részeként csatolt és - szükség szerint - hiánypótolt dokumentumok alapján
történik,utólagos igazolási eljárás nélkül.Az alkalmassági követelmények igazolási módja
tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.2.)Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt.113.§
rendelkezéseit - kivéve a (6) bekezdést - nem alkalmazza.3.)Az ajánlatkérő az eljárást megindító
felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőt meghosszabbíthatja.Ajánlatkérő meghosszabbítás
esetén azokat az ajánlattevőket, akik érdeklődésüket ajánlatkérőnél jelezték egyidejűleg és
közvetlenül tájékoztatja az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról.4.)A kiegészítő tájékoztatás
nyújtására a Kbt.56.§(1)-(6) bekezdéseiben foglaltak - Kbt.114.§(6)bek.-ben foglalt eltérésekkel az
irányadóak.Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 5
nappal lehet benyújtani.
5.)Az ajánlat összeállítására irányadó a Kbt. 66.§(1)-(6) bekezdése.6.)Az ajánlatkérő az ajánlattételi
határidő lejártáig módosíthatja az eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeket.Az ajánlati felhívás módosított elemeiről, illetve a
közbeszerzési dokumentum módosított elemeiről vagy - amennyiben a közbeszerzési dokumentum
módosítása nagyobb terjedelmű - a közbeszerzési dokumentum módosításának tényéről és a
módosított közbeszerzési dokumentum rendelkezésre bocsátásának módjáról,
határidejéről,beszerzési helyéről egyidejűleg és közvetlenül ajánlatkérő tájékoztatja azokat a
gazdasági szereplőket,akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.Az eljárást
megindító felhívás,valamint a közbeszerzési dokumentum módosítása esetén az ajánlattételi
határidőt ajánlatkérő meghosszabbíthatja oly módon,hogy megfelelő időtartam álljon
rendelkezésre az ajánlattételhez.Ajánlatkérő a módosítás során a Kbt.113.§(6) bekezdése szerint jár
el.7.)Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást az eredeti ajánlattételi határidő lejártáig
visszavonhatja,melyről egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket,akik az
ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték vagy kiegészítő tájékoztatást
kértek.Ajánlatkérő a felhívás visszavonása során a Kbt.113.§(6) bekezdése szerint jár
el.8.)Ajánlatkérő,ha hirdetményben közzé nem tett,azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli
közbeszerzési dokumentumokat módosít,a módosításról az ajánlattételi határidőt megelőző 2.napig
egyidejűleg,közvetlenül tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket,akik az eljárás iránt
érdeklődésüket jelezték.Ez esetben az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra,ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról,a közbeszerzési dokumentumok módosítását az
ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen,közvetlenül elektronikusan elérhetővé
teszi az EKR-ben.Ajánlatkérő nem alkalmazza Kbt.52.§(4)-(5) bekezdését.9.)Ajánlatkérő az eljárásban
nem alkalmazza a 75.§(2)bek. e) pontját.10.)A hiánypótlás lehetőségét az ajánlatkérő az ajánlattevők
számára a Kbt.71.§ szerint biztosítja.Ajánlatkérő nem zárja ki az újabb hiánypótlás lehetőségét
abban az esetben,ha a hiánypótlással ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági
szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb
hiánypótlás.11.)Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 72.§-a szerinti rendelkezéseket,valamint a 73.§(2)
bekezdését.
Az eljárás feltételes Kbt.53.§(5)bek.alapján: Feltétel:Amennyiben a napelemes rendszerhez
kapcsolódóan az áramszolgáltatótól a szükséges háztartási méretű kiserőmű igénybejelentés
elfogadására nem kerül sor.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/07/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 2 vagy napban: a következő dátumtól számítva: 2018/07/23 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/07/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Hely: https://ekr.gov.hu/portal
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az e-Kr. 15. §-a tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az ajánlatokat
tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Ajánlatkérő az ár értékelési szempont esetében a fordított, a minőségi értékelési szempontok esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. Az értékelési módszer ismertetését lásd Közbeszerzési Dokumentációban.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1)Ajánlatkérő korlátlanul és teljes körűen,közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja a közbeszerzési dokumentumok elérhetőségét az EKR rendszerben.2)Az EKR használatához az EKR rendelet 6.§-a szerint regisztráció szükséges.Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető:https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas;illetve
http://nekszt.hu/tamogatas/.3)Az ajánlatok benyújtása az EKR-ben elektronikus úton történik.4)Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal,az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel,valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az EKR rendelet 10-13.§-ai tartalmaznak.5)Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§(2),(4) bekezdés szerint.6)A Kbt.66.§(5) bekezdése alapján csatolandó Felolvasólap benyújtása az EKR rendelet 11.§(1)bek. alapján elektronikus űrlap kitöltésével történik.7)Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt.66.§(6)bek. a)-b) pontjában foglaltakról.A nemleges nyilatkozatokat is csatolni kell!8)Csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró aláírási
címpéldányát vagy a 2006.évi V.tv.9.§(1) bek.szerinti aláírás-mintáját.Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá,az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.9)Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai idő szerint
értendő.10)Közös ajánlattétel esetén felhívjuk figyelmet a Kbt.35.§-ban foglaltakra,valamint e-Kr.13.§-ára.11)Ajánlatkérő bármely,műszaki leírásban szereplő,konkrétan a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad,az egyenértékűséget igazolni kell AT-nek.12)Az Ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a közbeszerzési dokumentumban előírt legalább 50 millió Ft/év és 25 millió Ft/káresemény felelősségbiztosításra.13)Jelen felhívás IV.2.5) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség az EKR rendelet szerint érvényesül,2hó=60nap14)Ajánlattevő a Kbt.44.§-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló
funkció alkalmazására köteles.15)Ajánlatkérő 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet 30.§(4) bek.-re hivatkozással jelzi,hogy a jelen felhívásban a szerződés teljesítésére való alkalmassági feltételt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.3)pont esetében16)A szerződés tárgya egy olyan kivitelezéssel érintett terület,mely műszakilag egy egységet képez,így sem szakmailag sem gazdaságilag nem ésszerű a közbeszerzési eljárás részekre bontása.A Kbt.61.§(4)bek. alapján a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények így nem teszik lehetővé a közbeszerzés több részére történő ajánlattételt,figyelemmel arra,hogy a részajánlattétel biztosítása ellentétes lenne a gazdasági és műszaki ésszerűséggel.A jelen közbeszerzés közvetlenül
kapcsolódik a II.2.12)pontban hivatkozott Uniós támogatási projekthez,így a beruházás egy kivitelezési egységként történő végrehajtását,a homogenitás megvalósítását az egy ajánlattevővel történő szerződéskötésképes biztosítani.17)Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt,azonban Kbt. által előírt egyéb nyilatkozatokat,igazolásokat és más dokumentumokat.18)FAKSZ:Dr.Bendik Tamás(Lajstromszám: 00079).19)Helyszíni bejárás nincs.20)Hiánypótlás a Kbt.71.§ alapján.21)Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.81.§(5) bekezdését.22)Az eljárás feltételes,Kbt.53.§(5) feltételt lásd karakterkorlát miatt III.1.8.pontban.Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt.,végrehajtásai rendeletei,e-Kr. irányadó.A Kbt.117.§(2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályokat karakterkorlát miatt lásd jelen felhívás III.1.8.pontban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/07/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges