Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/133
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.12.
Iktatószám:11467/2018
CPV Kód:44100000-1
Ajánlatkérő:Készenléti Rendőrség
Teljesítés helye:1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.; 1145 Budapest, Róna u. 124.; 1139 Budapest, Teve u. 4-6.;1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.; 1145 Budapest, Róna u. 124.; 1139 Budapest, Teve u. 4-6.;1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.; 1145 Budapest, Róna u. 124.; 1139 Budapest, Teve u. 4-6.;1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.; 1145 Budapest, Róna u. 124.; 1139 Budapest, Teve u. 4-6.;1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.; 1145 Budapest, Róna u. 124.; 1139 Budapest, Teve u. 4-6.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Készenléti Rendőrség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35319207
Postai cím: Kerepesi Út 47-49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Spóhn Tímea
Telefon: +361 4607180
E-mail: kozbeszerzes@kr.police.hu
Fax: +361 4607182
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000065702018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000065702018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Karbantartó szakanyagok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000065702018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretszerződés a Készenléti Rendőrség részére különféle karbantartó szakanyagok beszerzésére 5 részajánlati körben, az alábbiak szerint
1. Villanyszerelési anyagok
2. Gépészeti anyagok
3. Festő-kőműves anyagok
4. Asztalos anyagok
5. Lakatos anyagok
A részletes műszaki leírást/termékleírást, mennyiségi előírásokat, valamint a keretszerződés (a megrendelések) részletes szabályait a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 390031978 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Villanyszerelési anyagok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31000000-6
További tárgyak:39710000-2
44100000-1
44300000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.; 1145 Budapest, Róna u. 124.; 1139 Budapest, Teve u. 4-6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretszerződés a Készenléti Rendőrség részére különféle villanyszerelési szakanyagok beszerzésére.
Mennyiség: 315 tétel; a részletes terméklista és elvárások a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban (KKD) találhatóak meg. A terméklistában szerepeltetett mennyiségek referencia mennyiségek, melyek egy évre vetítve kerültek meghatározásra, tükrözve azt, mely termékekből került rendelésre a korábbi évek tapasztalatai alapján, körülbelül milyen mennyiségben. A keretszerződés megkötése a termékekre és az egységárakra fog történni, mennyiségre nem.
A keretszerződés értéke (keretösszeg): nettó 191.928.619,- Ft. Ajánlatkérő legfeljebb a keretösszegnek megfelelő összesített értékű közvetlen megrendelésre jogosult, azonban a keretet nem köteles kimeríteni.
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás lefolytatásával keretszerződést köt, majd a beszerzésre ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján kerül sor. Ajánlatkérő a konkrét mennyiséget, a teljesítés helyét a keretszerződés alapján kiküldésre kerülő megrendelésben határozza meg, melyet írásban (e-mail vagy fax) a nyertes ajánlattevő kapcsolattartója részére küld meg, és amelyet ajánlattevő a küldéstől számított 24 órán belül visszaigazolni köteles. A visszaigazolásnak tartalmaznia kell a termék pontos megnevezését, mennyiségét, árát, valamint a teljesítés várható időpontját. Ajánlattevő a szállítás pontos időpontját előzetesen köteles egyeztetni a megrendelővel.
A megrendelés teljesítésének határideje az írásbeli megrendelés visszaigazolásától számított legkorábbi időpont, mely a nyertes ajánlattevő által megajánlott legkedvezőbb teljesítési határidőnél nem lehet hosszabb időintervallum.
Amennyiben nyertes ajánlattevő által téves kiszállítás történik, megrendelőnek 72 óra áll rendelkezésére az írásos reklamációra (csere, visszaszállítás). Nyertes ajánlattevő a csere árut, anyagot csak sértetlen, bontatlan csomagolás esetén köteles átvenni megrendelőtől.
A jótállás elvárt időtartama az eszközökre minimum 1 év, illetve a gyártó által vállalt időtartam. A jótállás kezdete az átvétellel történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kiszállítás ideje (12-48 óra) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
x Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 191928619 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Gépészeti anyagok
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24910000-6
További tárgyak:39812500-2
42130000-9
44100000-1
44411000-4
44424200-0
44425000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.; 1145 Budapest, Róna u. 124.; 1139 Budapest, Teve u. 4-6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretszerződés a Készenléti Rendőrség részére különféle gépészeti szakanyagok beszerzésére.
Mennyiség: 476 tétel; a részletes terméklista és elvárások a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban (KKD) találhatóak meg. A terméklistában szerepeltetett mennyiségek referencia mennyiségek, melyek egy évre vetítve kerültek meghatározásra, tükrözve azt, mely termékekből került rendelésre a korábbi évek tapasztalatai alapján, körülbelül milyen mennyiségben. A keretszerződés megkötése a termékekre és az egységárakra fog történni, mennyiségre nem.
A keretszerződés értéke (keretösszeg): nettó 59.965.064,- Ft. Ajánlatkérő legfeljebb a keretösszegnek megfelelő összesített értékű közvetlen megrendelésre jogosult, azonban a keretet nem köteles kimeríteni.
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás lefolytatásával keretszerződést köt, majd a beszerzésre ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján kerül sor. Ajánlatkérő a konkrét mennyiséget, a teljesítés helyét a keretszerződés alapján kiküldésre kerülő megrendelésben határozza meg, melyet írásban (e-mail vagy fax) a nyertes ajánlattevő kapcsolattartója részére küld meg, és amelyet ajánlattevő a küldéstől számított 24 órán belül visszaigazolni köteles. A visszaigazolásnak tartalmaznia kell a termék pontos megnevezését, mennyiségét, árát, valamint a teljesítés várható időpontját. Ajánlattevő a szállítás pontos időpontját előzetesen köteles egyeztetni a megrendelővel.
A megrendelés teljesítésének határideje az írásbeli megrendelés visszaigazolásától számított legkorábbi időpont, mely a nyertes ajánlattevő által megajánlott legkedvezőbb teljesítési határidőnél nem lehet hosszabb időintervallum.
Amennyiben nyertes ajánlattevő által téves kiszállítás történik, megrendelőnek 72 óra áll rendelkezésére az írásos reklamációra (csere, visszaszállítás). Nyertes ajánlattevő a csere árut, anyagot csak sértetlen, bontatlan csomagolás esetén köteles átvenni megrendelőtől.
A jótállás elvárt időtartama az eszközökre minimum 1 év, illetve a gyártó által vállalt időtartam. A jótállás kezdete az átvétellel történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kiszállítás ideje (12-48 óra) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
x Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 59965064 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Festő-kőműves anyagok
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24224000-0
További tárgyak:39190000-0
39241130-3
39530000-6
44114000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.; 1145 Budapest, Róna u. 124.; 1139 Budapest, Teve u. 4-6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretszerződés a Készenléti Rendőrség részére különféle festő-kőműves szakanyagok beszerzésére.
Mennyiség: 128 tétel; a részletes terméklista és elvárások a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban (KKD) találhatóak meg. A terméklistában szerepeltetett mennyiségek referencia mennyiségek, melyek egy évre vetítve kerültek meghatározásra, tükrözve azt, mely termékekből került rendelésre a korábbi évek tapasztalatai alapján, körülbelül milyen mennyiségben. A keretszerződés megkötése a termékekre és az egységárakra fog történni, mennyiségre nem.
A keretszerződés értéke (keretösszeg): nettó 66.625.375,- Ft. Ajánlatkérő legfeljebb a keretösszegnek megfelelő összesített értékű közvetlen megrendelésre jogosult, azonban a keretet nem köteles kimeríteni.
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás lefolytatásával keretszerződést köt, majd a beszerzésre ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján kerül sor. Ajánlatkérő a konkrét mennyiséget, a teljesítés helyét a keretszerződés alapján kiküldésre kerülő megrendelésben határozza meg, melyet írásban (e-mail vagy fax) a nyertes ajánlattevő kapcsolattartója részére küld meg, és amelyet ajánlattevő a küldéstől számított 24 órán belül visszaigazolni köteles. A visszaigazolásnak tartalmaznia kell a termék pontos megnevezését, mennyiségét, árát, valamint a teljesítés várható időpontját. Ajánlattevő a szállítás pontos időpontját előzetesen köteles egyeztetni a megrendelővel.
A megrendelés teljesítésének határideje az írásbeli megrendelés visszaigazolásától számított legkorábbi időpont, mely a nyertes ajánlattevő által megajánlott legkedvezőbb teljesítési határidőnél nem lehet hosszabb időintervallum.
Amennyiben nyertes ajánlattevő által téves kiszállítás történik, megrendelőnek 72 óra áll rendelkezésére az írásos reklamációra (csere, visszaszállítás). Nyertes ajánlattevő a csere árut, anyagot csak sértetlen, bontatlan csomagolás esetén köteles átvenni megrendelőtől.
A jótállás elvárt időtartama az eszközökre minimum 1 év, illetve a gyártó által vállalt időtartam. A jótállás kezdete az átvétellel történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kiszállítás ideje (12-48 óra) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
x Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 66625375 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Asztalos anyagok
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03410000-7
További tárgyak:39157000-7
39515440-1
44191100-6
44530000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.; 1145 Budapest, Róna u. 124.; 1139 Budapest, Teve u. 4-6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretszerződés a Készenléti Rendőrség részére különféle asztalos szakanyagok beszerzésére.
Mennyiség: 243 tétel; a részletes terméklista és elvárások a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban (KKD) találhatóak meg. A terméklistában szerepeltetett mennyiségek referencia mennyiségek, melyek egy évre vetítve kerültek meghatározásra, tükrözve azt, mely termékekből került rendelésre a korábbi évek tapasztalatai alapján, körülbelül milyen mennyiségben. A keretszerződés megkötése a termékekre és az egységárakra fog történni, mennyiségre nem.
A keretszerződés értéke (keretösszeg): nettó 53.725.692,- Ft. Ajánlatkérő legfeljebb a keretösszegnek megfelelő összesített értékű közvetlen megrendelésre jogosult, azonban a keretet nem köteles kimeríteni.
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás lefolytatásával keretszerződést köt, majd a beszerzésre ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján kerül sor. Ajánlatkérő a konkrét mennyiséget, a teljesítés helyét a keretszerződés alapján kiküldésre kerülő megrendelésben határozza meg, melyet írásban (e-mail vagy fax) a nyertes ajánlattevő kapcsolattartója részére küld meg, és amelyet ajánlattevő a küldéstől számított 24 órán belül visszaigazolni köteles. A visszaigazolásnak tartalmaznia kell a termék pontos megnevezését, mennyiségét, árát, valamint a teljesítés várható időpontját. Ajánlattevő a szállítás pontos időpontját előzetesen köteles egyeztetni a megrendelővel.
A megrendelés teljesítésének határideje az írásbeli megrendelés visszaigazolásától számított legkorábbi időpont, mely a nyertes ajánlattevő által megajánlott legkedvezőbb teljesítési határidőnél nem lehet hosszabb időintervallum.
Amennyiben nyertes ajánlattevő által téves kiszállítás történik, megrendelőnek 72 óra áll rendelkezésére az írásos reklamációra (csere, visszaszállítás). Nyertes ajánlattevő a csere árut, anyagot csak sértetlen, bontatlan csomagolás esetén köteles átvenni megrendelőtől.
A jótállás elvárt időtartama az eszközökre minimum 1 év, illetve a gyártó által vállalt időtartam. A jótállás kezdete az átvétellel történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kiszállítás ideje (12-48 óra) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
x Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 53725692 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Lakatos anyagok
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 14811300-2
További tárgyak:44212500-4
44300000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.; 1145 Budapest, Róna u. 124.; 1139 Budapest, Teve u. 4-6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretszerződés a Készenléti Rendőrség részére különféle lakatos szakanyagok beszerzésére.
Mennyiség: 180 tétel; a részletes terméklista és elvárások a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban (KKD) találhatóak meg. A terméklistában szerepeltetett mennyiségek referencia mennyiségek, melyek egy évre vetítve kerültek meghatározásra, tükrözve azt, mely termékekből került rendelésre a korábbi évek tapasztalatai alapján, körülbelül milyen mennyiségben. A keretszerződés megkötése a termékekre és az egységárakra fog történni, mennyiségre nem.
A keretszerződés értéke (keretösszeg): nettó 17.787.228,- Ft. Ajánlatkérő legfeljebb a keretösszegnek megfelelő összesített értékű közvetlen megrendelésre jogosult, azonban a keretet nem köteles kimeríteni.
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás lefolytatásával keretszerződést köt, majd a beszerzésre ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján kerül sor. Ajánlatkérő a konkrét mennyiséget, a teljesítés helyét a keretszerződés alapján kiküldésre kerülő megrendelésben határozza meg, melyet írásban (e-mail vagy fax) a nyertes ajánlattevő kapcsolattartója részére küld meg, és amelyet ajánlattevő a küldéstől számított 24 órán belül visszaigazolni köteles. A visszaigazolásnak tartalmaznia kell a termék pontos megnevezését, mennyiségét, árát, valamint a teljesítés várható időpontját. Ajánlattevő a szállítás pontos időpontját előzetesen köteles egyeztetni a megrendelővel.
A megrendelés teljesítésének határideje az írásbeli megrendelés visszaigazolásától számított legkorábbi időpont, mely a nyertes ajánlattevő által megajánlott legkedvezőbb teljesítési határidőnél nem lehet hosszabb időintervallum.
Amennyiben nyertes ajánlattevő által téves kiszállítás történik, megrendelőnek 72 óra áll rendelkezésére az írásos reklamációra (csere, visszaszállítás). Nyertes ajánlattevő a csere árut, anyagot csak sértetlen, bontatlan csomagolás esetén köteles átvenni megrendelőtől.
A jótállás elvárt időtartama az eszközökre minimum 1 év, illetve a gyártó által vállalt időtartam. A jótállás kezdete az átvétellel történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kiszállítás ideje (12-48 óra) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
x Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 17787228 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire.
Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek – illetve adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsájtó szervezetnek – az ajánlatában a Korm. r. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. r. 8., 10. és 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Korm. r. 1. § (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Korm. r. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A Korm.r. 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aira.
Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésre).
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1.) Ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontjára – a Korm.r. 21.§ (1) bekezdés a) pontja alapján rendelkezzen az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) teljesített – a közbeszerzés tárgyához illeszkedő – árubeszerzéseit igazoló referenciával.
Ajánlatkérő referenciaként a vizsgált időszak (ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő hivatkozik a Korm.r. 21/A. bekezdésére.
Igazolás: A Korm.r. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm.r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (Ajánlattevőnek az ESPD IV. rész  szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)
A Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívja az alábbi igazolások benyújtására:
M1) szerinti referencianyilatkozat vagy igazolás. A referenciát a Korm.r. 22.§ (1)–(2) bekezdés szerint kell igazolni. A referencianyilatkozat vagy igazolás legalább az alábbi adatokat tartalmazza: a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás nettó összege; a szerződéskötő másik fél megnevezése; a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) év/hó/napban, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak szerint.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65. § (11) bekezdésére.
Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat - annak szükségessége esetén - a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra. Referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes deviza középárfolyam az irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.) Ajánlattevő alkalmatlan, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) nem rendelkezik a részek szerinti közbeszerzési tárgyak beszállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával, az alábbi értékben:
1. rész esetében: nettó 100.000.000,-Ft,
2. rész esetében: nettó 44.973.000,-Ft,
3. rész esetében: nettó 49.969.000,-Ft,
4. rész esetében: nettó 40.294.000,-Ft,
5. rész esetében: nettó 13.340.000,-Ft.
Ajánlatkérő referenciaként a vizsgált időszak (ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen %-os arányban vett részt.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás pénzneme magyar forint (HUF).
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket, a fizetési – és kötbérfeltételeket a KKD részeként kiadott Keretmegállapodás tartalmazza.
Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér alapja a határidőre le nem szállított termék nettó – ÁFA nélküli – szerződéses értéke, mértéke a késedelemmel érintett naptári naponként a kötbér alap 1%-a, de minimum 5.000,-Ft, maximuma az érintett termék(ek) nettó ellenértékének 30%-a.
Meghiúsulási kötbér: mértéke a keretszerződés teljes összegéhez képest a meghiúsult részhez tartozó nettó szerződéses ár 30%-a.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdéseire, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire, Ptk. 6:155. §- ra.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/08/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/08/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4), valamint (6) bekezdéseiben foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-át alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
a. AK jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 41. § (3) bekezdése alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő.
b. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) 11. § (5) bekezdése alapján érdeklődő gazdasági szereplőnek csak az tekinthető, aki az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben jelezte. Azon gazdasági szereplők tekintetében, amelyek érdeklődésüket egyéb módon (pl. e-mailben) jelezték, az ajánlatkérő mentesül a Kbt. által előírt egyidejű tájékoztatási, megküldési, értesítési kötelezettsége alól.
c. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KKD tartalmazza.
d. AK a műszaki-szakmai alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
e. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.
f. AK hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére.
g. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
h. AT-nek az az ESPD II. D. szakaszának kitöltésével nyilatkoznia kell az alvállalkozók bevonásáról a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerint.
i. AK a felhívás IV.2.6) pontjában megadott 2 hónap alatt 60 napot ért.
j. AK a csatolt ártáblázatban a terméklistákat és a hozzájuk tartozó mennyiségeket az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében adta meg, és a számlázás a szerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/átvett mennyiségek lapján történik a nyertes AT által megadott nettó egységárak alapján, szállításonként.
k. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köt szerződést. A nyertes visszalépése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok értékeléseaorán a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva.
l. AT nyújtsa be az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát, illetve ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.
m. AT nyújtsa be a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
n. AT nyújtsa be a KKD 18.4.15. pont szerinti nyilatkozatokat
o. Az eljárásban résztvevő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Takács István (lajstrom száma: 00105) és dr. Spóhn Tímea (lajstrom száma: 00555).
p. A Kbt. 81. § (5) alapján AK tájékoztatja AT-ket, hogy az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
q. A nyertes ajánlattevő - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht.) 41.§ (6) bekezdésben foglaltakra- átláthatósági nyilatkozatot köteles benyújtani a szerződéskötésig. Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.
r. Az ajánlattételi határidőre az EKR Rendelet 17. § (1) bekezdése nem alkalmazandó. Az ajánlattételi határidőt befolyásoló üzemzavar esetén az ajánlatkérő az EKR Rendelet 16. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint köteles eljárni.
Az EKR-rel kapcsolatos rendszerinformációval a rendszer üzemeltetője a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Ügyfélszolgálata a helpdesk@nekszt.hu e-mail címen, valamint a +361 465 8899 telefonszámon áll rendelkezésre munkanapokon 8:00-16:00 óra között.
s) További információ a felhívás VI.4.3) pontban karakterkorlátozás miatt.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban meghatározott időn belül.
További információ: a felhívás VI.3) pont folytatásaként
t) Az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont.
Az adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont
Értékelési módszer
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésére tekintettel az alábbi feltételeket határozza meg:
Kiszállítás ideje
- az ajánlati elem nem lehet kedvezőtlenebb (magasabb), mint 48 óránál később történő szállítás;
- az ajánlati elem legkedvezőbb szintje, amelyre maximális (10) pontot ad: 12 óra múlvai kiszállítás.
1. részszempont, nettó összár (36 hónapra):
Ajánlatkérő részenként az ártáblázat alapján megadott nettó összárat értékeli 36 hónapra vetitve. A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot.
A többi ajánlat pontszámát a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. számú melléklet A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számítja Ajánlatkérő, kettő tizedesjegy pontossággal.
2. részszempont, kiszállítási idő:
Ajánlatkérő a megrendelt termékek visszaigazolástól számított kiszállításának idejét értékeli, melynek maximális időtartama a Kbt. 77. § (1) bekezdésére tekintettel meghatározásra került.
Az ajánlatkérő a 2. értékelési szempont tekintetében a Miniszterelnöksélgnek „a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” közzétett útmutatójának 2. pontján alapuló arányosítás módszerét alkalmazza.
A 2. értékelési szempont tekintetében (kiszállítási idő a megrendelés visszaigazolásától számítva) az ajánlati elem legkedvezőbb szintej: 12 óra, az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 48 óra. A 48 órát meghaladó vállalás esetén az ajánlat érvénytelen. Ajánlat kizárólag egész órákban tehető.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák