Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/132
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.11.
Iktatószám:11594/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Székesfehérvári Egyházmegye
Teljesítés helye:2030 Érd, Alsó utca 21. hrsz.: 22573
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Épkomplex Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvári Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: AK19634
Postai cím: Városház tér 5.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Staudt Mária
Telefon: +36 304341872
E-mail: staudt.maria@szfvar.katolikus.hu
Fax: +36 22510699
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szfvar.katolikus.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www@szfvar.katolikus.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kivitelezési szerződés alapján az érdi Marianum Német Nemzetiségű Nyelvoktató Általános Iskola akadálymentesítése, belső felújítása és tetőfelújítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kivitelezési szerződés alapján az érdi Marianum Német Nemzetiségű Nyelvoktató Általános Iskola akadálymentesítése, belső felújítása és tetőfelújítása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 433070067 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kivitelezési szerződés alapján az érdi Marianum Német Nemzetiségű Nyelvoktató Általános Iskola akadálymentesítése, belső felújítása és tetőfelújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2030 Érd, Alsó utca 21. hrsz.: 22573
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési szerződés alapján az érdi Marianum Német Nemzetiségű Nyelvoktató Általános Iskola akadálymentesítése, belső felújítása és tetőfelújítása, különös tekintettel az alábbiakra:
- az épület akadálymentesítése (lifttel való bővítés)
- épület - közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott részeinek - felújítása (tető és belső, elhasználódott részek felújítása)
Ingatlan adatai:
Telek területe: 1940m2
Fekvése: sík
Szélessége:25,785-26,96m
Mélysége:71,48m
Övezeti besorolása: Vt-5jelű, Zártsorúbeépítési módú településközpont terület
A bővítés-felújítás során megvalósuló fejlesztések:
- udvari és utcai vízelvezetési problémák megoldása
- belső nyílászárók cseréje
- korábban cserélt belső ajtók hibáinak javítása
- burkolatcserék
- lépcsők felújítása
- tetőtéri vizesblokkok felújítása
- tornatermi öltöző blokk felújítása
- beépített bútorok kivitelezése
- belső akadálymentesítés
- épületgépészeti munkák
- villamos szerelési munkák
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban meghatározottak szerint.
A jelen felhívás II.2.10. pontja szerint a közbeszerzési eljárásban ajánlatkérő opcióként jelöl meg 1 db 630 kg teherbírású, 8 személyes, 4 megállós személyfelvonó építését a belső udvaron (építési engedély e közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban található). Ajánlattevők az ajánlati árat a költségvetési főösszesítőben opcióval és opció nélkül is meg kell adják (költségvetési főösszesítő mindkét táblázata kitöltendő. A részletes árazatlan költségvetés felvonó építésére vonatkozó sorát ajánlattevőknek be kell árazniuk. Ajánlatkérő a szerződéskötést követő 5. munkanapig nyilatkozik arról, hogy élni kíván-e az opció lehívásának lehetőségével.)
Mennyiségi adatok:
- 1619,8 m2 felületen tető felújítása
- az épület belső és külső felújítása, az alábbi építéssel érintett területeken:
Hasznos alapterületek: pince: 598,44 m2
földszint: 686,12 m2
emelet: 892,86 m
tetőtér: 777,91 m2
összesen: 2955,33 m2
Új járda építése, részben meglévő járda helyén: 32,48 m2
Öntött gumi burkolat gumilap burkolat helyett: 85,18 m2
Újraburkolandó beton térkő burkolat: 118,16 m2
Összesen: 235,82 m2
- beépített bútorok beépítése összesen 77 db mennyiségben
- gépészeti munkákon belül: bontás, gázellátás (ennek keretén belül 1 db kazáncsere, 1db melegvíz tároló csere, 149db radiátor csere), víz- és csatorna szerelés, fűtés-és hűtéstechnika, kiegészítő szakipar, természettudományi terem átalakítása
- villanyszerelés és elektromos ellátási munkák keretén belül elosztók szerelése (21db), tűzjelző rendszer és villámvédelem, 7db 6-lámpás tanterem világítás felújítása, 6 db 8-lámpás tanterem világítás felújítása, valamint folyosók, öltözők világítás felújítása.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ingatlanon jelenleg is folyó párhuzamos építési beruházás van folyamatban, valamint az épületben folyamatos az oktatás (kivétel a nyári szünet 2018. 06.01-től 2018. 08.31-ig tartó időszaka), melyre tekintettel nyertes ajánlattevőnek a kivitelezési munkákat úgy szükséges megszerveznie, hogy az ne járjon az oktatás és a párhuzamos építési munkák szükségtelen zavarásával. Nyertes ajánlattevő a párhuzamos építési munkák kivitelezőjével és Megrendelővel e tekintetben egyeztetni köteles. Részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmaz.
A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció és annak mellékletei (különösen műszaki leírás és árazatlan költségvetés) tartalmazzák. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése, valamint a Kbt. 117. § (7) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama - hónap (minimum 36 naptári hónap, maximum 60 naptári hónap) 20
2 Az M.2.alkalmassági követelményben megjelölt szakember rendelkezik-e felelős műszaki vezetőként oktatási rendeltetésű épület építésére/átépítésére/felújítására vonatk.szakmai tapasztalattal?(igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Tartalékkerettel növelt (opciót is tartalmazó) nettó vállalkozói díj (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A közbeszerzési eljárásban ajánlatkérő opcióként jelöl meg 1 db 630 kg teherbírású, 8 személyes, 4 megállós személyfelvonó építését a belső udvaron (építési engedély e közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban található).
Ajánlattevők az ajánlati árat a költségvetési főösszesítőben opcióval és opció nélkül is meg kell, hogy adják (költségvetési főösszesítő mindkét táblázata kitöltendő. A részletes árazatlan költségvetés felvonó építésére vonatkozó sorát ajánlattevőknek be kell árazniuk. Ajánlatkérő a szerződéskötést követő 5. munkanapig nyilatkozik arról, hogy élni kíván-e az opció lehívásának lehetőségével.)
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
3780 / 2018 (KÉ-szám/évszám)

5542 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kivitelezési szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Épkomplex Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rét utca 37
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: HU
E-mail: info@epkomplex.hu
Telefon: +36 28513555
Internetcím(ek): (URL) www.epkomplex.hu
Fax: +36 28513556
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12000980-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 433070067
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építőmesteri feladatok egyes részei, épületgépészeti feladatok egyes részei, épületvillamossági feladatok egyes részei
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Épkomplex Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rét utca 37.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12000980-2-13

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges