Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/133
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.12.
Iktatószám:11629/2018
CPV Kód:33000000-0
Ajánlatkérő:Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Teljesítés helye:Magyarország területén működő a fogvatartottak alapellátását biztosító 26 bv. intézet, részletesen: DOK-ban
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:központi
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:büntetés-végrehajtás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93180603
Postai cím: Steindl Imre Utca 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Lukács Andrea
Telefon: +36 203975354
E-mail: kapcsolattarto@kbt-tanacsado.hu
Fax: +36 15013430
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bvop.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bvop.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000290382018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000290382018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központi
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: büntetés-végrehajtás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: gyógyszerek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000290382018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33000000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Határidős adásvételi keretszerződés: a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott személyek egészségügyi alapellátása során alkalmazott gyógyszerek beszerzésére, és szállítására. 26 helyszínre.
NEAK támogatott: össz 259613 doboz/év, NEAK nem támogatott: össz 73461 doboz/év
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: gyógyszerbeszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33000000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területén működő a fogvatartottak alapellátását biztosító 26 bv. intézet, részletesen: DOK-ban
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős ad.vét keretszerz. gyógyszerek beszerzésére, szállítására Magyarország területén műk. a fogvatartottak alapellátását biztosító bv. int részére.Különféle vényköteles és vény nélkül kapható gyógyszerek beszerz. össz nettó 180M HUF keretösszegben, a DOK-ban tájékoz jelleggel szereplő referenciakészítményekre.Ajánlatkérő (AK)által működtetett bv. int. a gyógyszereket szükség szerinti gyakorisággal,tartalommal megrendelik (vények és megrendelő lap útján), amit ajánlattevő(AT) a megrendelés alapján szállít a bv. int-nek.A megrendelők általi rendeléseket max. 2 mnapon belül, a soron kívüli megrendelést max.12 órán belül teljesíti AT. AT sem mennyiségben, sem értékben nem határozhat meg min. egységet az egy szállítási időpontra rendelhető gyógyszerekkel kapcs. AT vmennyi gyógyszert úgy szállít, hogy azok szavatossága (felhasználhatósága) a mindenkor hatályos szakmai és minőségbizt. előírásoknak megfeleljen. A termékek csomagolásán mindig jól láthatóan fel kell tüntetni a termékek felhasználásának idejét (a szavatossági idő lejártát); ennek hiányában AK a leszállított termék átvételét megtagadhatja.A tb támogatással rendelhető gyógyszerek árai hatósági árak, ezért AT a vényen rögzített jogcím szerinti áron köteles szállítani.A nem hatósági áras gyógyszereket AT az ajánlatban megadott áron köteles szállítani.Az ajánlati árat az 1.- 2. sz. táblázatok kitöltésével kell megadni:az 1. sz. táblázatban AT a hatósági egységárat tünteti fel 2006. évi XCVIII. tv 35.§(1)bek szerint a gyógyszer forgalmazója a kiszolgáltatás során megállapított támogatási összegtől és térítési díjtól nem térhet el, sem közvetlenül, sem közvetve;a 2. sz. táblázatban AT a nem hatósági áras gyógyszer egységárát tünteti fel. A táblázatokban tájék referenciakészítmények kerültek feltüntetésre. Ha AT pl. 1. sz. táblázat valamely gyógyszerét azonos hatóanyag tartalmú–szintén a támogatási rendszerbe tartozó–készítménnyel helyettesíti, úgy be kell írnia a táblázatba e készítmény nevét és annak hatósági árát. AT nettó HUF egységárral tesz ajánlatot. AK az egységárakat összesíti, a mennyiségi adatok tájék. jellegűek. Az így összesített nettó HUF egységárak (1.sz.+2.sz.táblázat össz egységárai) az értékelés alá tartozó ajánlati elem. HA AT a referencia-gyógyszer helyett egyenértékű terméket ajánl (a 321/2015.(X.30.)Korm.r.46.§(3)bek), úgy erről ajánlatban külön nyilatkoznia kell megnevezve a terméket+specifikációval igazolni az egyenértékűséget. Ha valamely készítmény az ajánlattételkor már nem adható ki, úgy ezt kérjük kieg.tájék keretében jelezni az AK-nek.Érvényes ajánlat feltétele, hogy az 1.-2. sz. táblázat valamennyi sorát AT kitöltse. Helyettesíthetőség szempontjából a 44/2004.ESzCsM.r. 15.§. iradó, a szerződés alatt forgalomba kerülő új gyógyszer szállítására a 44/2004. ESzCsM rendelet iradó. A szerződés alatt kivonásra kerülő gyógyszerek helyett azonos hatóanyagú helyettesítő terméket kell szállítani. AT ajánlattal tudomásul veszi, hogy a fogvatartottak kora és egészségügyi állapota miatt az előzetesen elkészített referencia-táblázat változhat mennyiségileg, féleségenként is. Ezek szállítását AT vállalja. A 2006. évi XCVIII.tv.17.§(8)bek alapján az 1-2. sz táblázat tételeinél érvényesen nulla Ft, vagy negatív szám nem lehet. A tb támogatású gyógyszerek árai hatósági árak, ennek megfelelően minden AT a vényen rögzített jogcím szerinti áron szállít. A telj. során a leszállított gyógyszerek tényleges ellenértéke a nyertes ajánlat egységára, és az „emelt”, vagy „kiemelt” támogatási összeg figyelembe vételével történik.A nem hatósági áras gyógyszereket AT az ajánlat szerinti áron szállíta.A támogatási rendszer (gyógyszertörzs) változását a teljesítés során automatikusan nyomon kell követni. Ha valamely gyógyszer a szerz. alatt bekerül a NEAK általi publikus gyógyszertörzsbe, úgy e gyógyszerre a jogszab. szerinti hatósági árat kell alkalmazni, ha kikerül a NEAK általi publikus gyógyszertörzsből:azonos hatóanyag-tartalmúgyógyszer ajánlattételi árát kell alkalm.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A tb által nem támogatott gyógyszerek vonatkozásában a kedvezmény mértéke %-ban megadva 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a 24 hónap leteltekor a 180 millió HUF keretösszeg nem került kimerítésre, úgy a szerződés a keretösszeg kimerítésének időtartamára meghosszabbítható
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő meghiúsulási kötbért alkalmaz (visszaigazolt, de késedelmesen vagy le nem szállított termékek nettó vételárának 20%-a). Fizetési feltételek: eseti megrendelésenként (rész)számla benyújtható (HUF), kifizetésre a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek., az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. §, ÁFA tv. irányadó. Módszer: arányosítás, Phatár:0-10

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy részéről az a közbeszerzési eljárás során következik be.
A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §,
illetve 6. §. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani (előzetes igazolás), továbbá a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alkalmazása esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § szerinti köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását. Ajánlatkérő köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. Ajánlatkérő előírja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltakat. A formanyomtatvány és az igazolások keltezése nem lehet régebbi dátumú a jelen felhívás feladásának napjától. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában és a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. Az ajánlatba továbbá csatolni kell ajánlattevő 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát is (nemleges tartalommal is). A kizáró okok tekintetében a fentieken túlmenően a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-ai irányadóak. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, az ajánlathoz, illetve a részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.). Korm. rendelet 13. §].
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 19. § (1) bek. b) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alkalmazása esetén köteles benyújtani az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évből saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (mérleg + eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet nélkül), ha a gazdasági szereplő letelepedése szerint ország joga előírja a közzétételét. Amennyiben a kért beszámoló
a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Külföldi ajánlattevők esetében, amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát is az ajánlattételi határidőt megelőző előző három lezárt üzleti év adózás előtti eredményéről (évenként megbontva). A Korm. r. 19. § (2) bek. szerinti esetben az ajánlattevő a jelen pont szerinti alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni, és az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi alkalmasságát megállapítani, ha az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (gyári gyógyszerkészítmények) származó - ÁFA nélkül számított - árbevétele összességében eléri vagy meghaladja 130.000.000,- HUF-t.
A Korm. r. 19. § (3) bekezdése adott esetben alkalmazható.
Az ajánlatba az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Korm. r. 2. § (5) bek. szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a Korm. r. 5. § (1) bek. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani a P/1. előírás tekintetében;
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti formanyomtatvány tekintetében Ajánlatkérő az egyszerű nyilatkozatot is elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására (elegendő a IV. rész α pontjának kitöltése). Ajánlattevő a P/1. előírás szerinti irat(ok) tekintetében - adott esetben - alkalmazhatja a Korm. r. 19. § (7) bek. foglaltakat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának adózás előtti eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év egyikében negatív. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése szerinti esetben alkalmatlan az ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (gyári gyógyszerkészítmények) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összességében 130.000.000,- HUF-t.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerinti esetben alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlatkérő által - kiegészítő tájékoztatásban közölt - megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal nem képes igazolni pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P/1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül elegendő, ha egyikük megfelel. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ajánlattevőnek, ha az előírt alkalmassági követelményeket más szervezet kapacitásaira támaszkodva felel meg, alkalmaznia kell a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltakat. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a gazdasági és pénzügyi alkalmasság megállapítására. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglaltakra, amely a Ptk. 6:419. § szerinti kezességvállalásra kötelezi a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot igazoló szervezetet. Ajánlatkérő továbbá felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1)
bekezdés a) pontjára tekintettel, a 21. § (1a) szerint a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három év (azaz ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) közbeszerzés tárgya (gyógyszerkészítmények) szerinti legjelentősebb szállításainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése szerinti tartalommal a 22. § (1) bekezdésében) előírt módon igazolva, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdésében foglaltakra.
M.2. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1)
bekezdés b) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani nyilatkozatát, melyben megnevezi azokat a szakembereket végzettségük vagy képzettségük feltüntetése mellett és szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe akként, hogy a nyilatkozatból az alkalmasság minimumkövetelménye ellenőrizhető legyen. Ajánlattevő nyilatkozatán kívül ajánlatkérő egyéb iratot nem kér.
Ajánlattevő az M/1. és M/2. alkalmassági előírás szerinti irat(ok) tekintetében - adott esetben - alkalmazhatja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakat. Az ajánlatba az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani; A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti formanyomtatvány tekintetében Ajánlatkérő az egyszerű nyilatkozatot is elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására (elegendő a IV. rész α pontjának kitöltése).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (azaz ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) a közbeszerzés tárgyából (gyógyszerkészítmények) összességében 130.000.000,- HUF-t elérő értékű szerződésszerűen teljesített referenciával.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a szerződés teljesítése során nem rendelkezik:
- legalább 1 fő gyógyszerész végzettségű gyógyszertár-vezetővel, aki a 2006. évi XCVIII. törvény 61. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel. A gyógyszertár-vezetőnek szerepelni kell a gyógyszerész(ek) működési nyilvántartásában, melyet az Ajánlatkérő a nyilvántartás hivatalos honlapján (www.eekh.hu) ellenőriz.
- legalább 1 fő gyógyszertári szakasszisztensi vagy gyógyszerkiadó szakasszisztensi (vagy ezekkel egyenértékű) végzettséggel rendelkező személlyel, aki a készítmények szállítása, kiadása során a teljesítésben személyesen részt vesz.
Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya az eljárást megindító felhívás feladásáig még nem járt le, úgy Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül teljesített szállítás(ok)ra vonatkozó szerződéses mennyiséget veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatok teljesítését is magában foglalja, Ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti,
teljesített szerződéses mennyiséget veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti szerződés bemutatásával is igazolható.
Az M/1. és M/2. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ajánlattevőnek, ha az előírt alkalmassági követelményeket más szervezet kapacitásaira támaszkodva felel meg, alkalmaznia kell a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltakat. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki és szakmai alkalmasság megállapítására. Az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bekezdés második fordulata alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó - joghatás kiváltására alkalmas formában kiállított - okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlattevőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a megkötésre kerülő szerződés hatálya alatt közvetlenül vagy közvetve általa meghirdetett valamennyi akciós áron való értékesítést az adott időszakban Ajánlatkérő részére történő szállításokra kiterjeszti.
A teljesítésre a 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet, különösen 5. §-a irányadó.
A számla a szerződésszerű (rész)teljesítést követően utólagosan kerülhet benyújtásra (az eseti megrendelés alapján leszállított termék tekintetében). Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése a szerződésszerű részteljesítést követően, átutalással, számla ellenében, magyar forintban történik a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdésében, valamint a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint, 30 napon belül.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/08/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/08/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása EKR-ben történik az alábbi elérhetőségen:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000290382018/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKR rendelet 15. § alapján az elektronikusan beérkezett ajánlatok bontását az EKR végzi az ajánlattételi határidőt követően kettő órával később. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve elérhetővé teszi valamennyi ajánlattevő számára.
Üzemzavar esetén Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR rendelet 16. §-ára.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bek. szerint előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumok (kd) átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A kd másra át nem ruházhatók és nem tehetők közzé.
2. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
3. Az ajánlat benyújtásának formai feltételeit a kd tartalmazzák.
4. A kommunikációra a Kbt. 41. § irányadó.
5. Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 25. § (3) és (4) bek. szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll.
6. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. §-ában és a Kbt. 36. §-ában foglaltakra.
7. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
8. Valamennyi határidővel kapcsolatosan a CET az irányadó.
9. Az ajánlatokat munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9:00-16:00, pénteken 9:00-12:00, az ajánlattételi határidő napján 9:00-10:00 óráig lehet benyújtani.
10. Az ajánlati ár a fordított arányosítás, minőségi 1. értékelési részszempont egyenes arányosítás útján kerül értékelésre a kd-ban foglaltak szerint. Adható pontszám: 0-10 pont.
11. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
12. A jelen közbeszerzési eljárás a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint folyamatba épített ellenőrzéssel érintett.
13. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei és a Kbt. 2. § (8) bek. szerint a Ptk. az irányadó.
14. A IV.2.6. pontban a 2 hónap alatt 60 nap értendő.
15.FAKSZ lajstromszám:00163
16. Hiv II.1.6. pontra: A bv. intézeteknek biztosítaniuk kell a fogvatartottak egységes egészségügyi ellátását. 8/2014(XII.12.)IMr.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (2)-(7) bekezdései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák