Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/132
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.11.
Iktatószám:11657/2018
CPV Kód:31213300-5
Ajánlatkérő:ELMŰ Hálózati Kft.
Teljesítés helye:HU1,HU3;HU1,HU3;HU1,HU3;HU1,HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ELMŰ Hálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30336720
Postai cím: Váci út 72-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nemes Krisztina
Telefon: +36 302119205
E-mail: kozbeszerzes@elmu.hu
Fax: +36 12382867
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.elmu.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: ÉMÁSZ Hálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40147473
Postai cím: Dózsa György út 13.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU31
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nemes Krisztina
Telefon: +36 302119205
E-mail: kozbeszerzes@elmu.hu
Fax: +36 12382867
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.elmu.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000308562018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000308562018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: ELMŰ-ÉMÁSZ villamos fogyasztásmérők beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000308562018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31213300-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Áruszállítási keretszerződés keretében az ELMŰ Hálózati Kft. és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. részére egy- és háromfázisú, hatásos, közvetlen csatlakozású hagyományos és előrefizetős villamos fogyasztásmérők beszerzése az alábbi részajánlattételi lehetőségekkel:
1. rész: Áruszállítási keretszerződés keretében az ELMŰ Hálózati Kft. és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. részére egyfázisú hatásos, közvetlen csatlakozású villamos fogyasztásmérők.
2. rész: Áruszállítási keretszerződés keretében az ELMŰ Hálózati Kft. és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. részére háromfázisú hatásos, közvetlen csatlakozású villamos fogyasztásmérők .
3. rész: Áruszállítási keretszerződés keretében az ELMŰ Hálózati Kft. és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. részére egyfázisú hatásos, közvetlen csatlakozású elektronikus előrefizetős fogyasztásmérők.
4. rész: Áruszállítási keretszerződés keretében az ELMŰ Hálózati Kft. és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. részére háromfázisú hatásos, közvetlen csatlakozású elektronikus előrefizetős fogyasztásmérők.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Egyfázisú villamos fogy.mérők
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31213300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU3 A teljesítés fő helyszíne: ELMŰ Hálózati Kft. és ÉMÁSZ Hálózati Kft. raktárai Magyarország területén
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész - Áruszállítási keretszerződés keretében az ELMŰ Hálózati Kft. és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. részére egyfázisú hatásos, közvetlen csatlakozású villamos fogyasztásmérők
HÁZTARTÁSI: Egyfázisú, egy tarifás, MID szerinti A és B osztálypontosságú, közvetlen csatlakozású, elektronikus villamos energia fogyasztásmérő hatásos energia egyirányú mérésére, mágneses kijelzéssel, szabványos S0 impulzus kimenettel és roncsolás mentesen nem nyitható készülékházzal.
A két éves előirányzott mennyiség összesen 249.000 db + 50% mennyiségi eltérési lehetőséggel.
Az egyfázisú MID „A” és „B” osztálypontosságú fogyasztásmérők mennyiségi megosztása:
MID A=236.000 db +50% mennyiségi eltérés és
MID B=13.000 db + 50% mennyiségi eltérés.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés időtartama alatt nem kerül lehívásra a teljes keretösszeg.
Részletes leírás a dokumentációban.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A mérő az erős mágneses befolyásolás kimutatására a mérőn belül elhelyezett jelző eszközzel rendelkezik (igen/nem) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a szerződés lejártáig a teljes keretösszeg nem kerül lehívásra, a szerződés időtartama az ajánlatkérő egyoldalú döntése alapján az eredeti időbeli hatály lejártát megelőzően, egy alkalommal, további legfeljebb 12 hónapra meghosszabbítható.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 20
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő nem korlátozza az ajánlattételre felhívandó részvételre jelentkezők számát, kitöltésére a hirdetményfeladó rendszer sajátosságai miatt került sor.
A részvételi szakaszban alkalmasnak minősített, érvényes jelentkezést benyújtó valamennyi jelentkező részére megküldésre kerül az ajánlattételi felhívás. A tárgyalások lezárultával - az értékelési szempontok szerinti értékelést követően – a legjobb ár-érték arányú ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köti meg ajánlatkérő a keretszerződést (részenként külön-külön).
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
+ 50% mennyiségi eltérési lehetőség.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelés: a legjobb ár-érték alapján, pontskála: 0-100. Módszer: 1. szempont: fordított arányosítás, 2. szempont: pontozás.

II.2.1)
Elnevezés: Háromfázisú villamos fogy.mérők
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31213300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU3 A teljesítés fő helyszíne: ELMŰ Hálózati Kft. és ÉMÁSZ Hálózati Kft. raktárai Magyarország területén
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész - Áruszállítási keretszerződés keretében az ELMŰ Hálózati Kft. és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. részére háromfázisú hatásos, közvetlen csatlakozású villamos fogyasztásmérők
HÁZTARTÁSI: Háromfázisú, egy tarifás, MID szerinti A és B osztálypontosságú, közvetlen csatlakozású, elektronikus villamos energia fogyasztásmérő hatásos energia egyirányú mérésére, mágneses kijelzéssel, szabványos S0 impulzus kimenettel és roncsolás mentesen nem nyitható készülékházzal
A két éves előirányzott mennyiség összesen 51.000 db + 50% mennyiségi eltérési lehetőséggel
Az egyfázisú MID „A” és „B” osztálypontosságú fogyasztásmérők mennyiségi megosztása:
MID A=40.000 db +50% mennyiségi eltérés és
MID B=11.000 db + 50% mennyiségi eltérés.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés időtartama alatt nem kerül lehívásra a teljes keretösszeg.
Részletes leírás a dokumentációban.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A mérő az erős mágneses befolyásolás kimutatására a mérőn belül elhelyezett jelző eszközzel rendelkezik (igen/nem) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 98
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a szerződés lejártáig a teljes keretösszeg nem kerül lehívásra, a szerződés időtartama az ajánlatkérő egyoldalú döntése alapján az eredeti időbeli hatály lejártát megelőzően, egy alkalommal, további legfeljebb 12 hónapra meghosszabbítható.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 20
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő nem korlátozza az ajánlattételre felhívandó részvételre jelentkezők számát, kitöltésére a hirdetményfeladó rendszer sajátosságai miatt került sor.
A részvételi szakaszban alkalmasnak minősített, érvényes jelentkezést benyújtó valamennyi jelentkező részére megküldésre kerül az ajánlattételi felhívás. A tárgyalások lezárultával - az értékelési szempontok szerinti értékelést követően – a legjobb ár-érték arányú ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köti meg ajánlatkérő a keretszerződést (részenként külön-külön).
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
+ 50% mennyiségi eltérési lehetőség.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelés: a legjobb ár-érték alapján, pontskála: 0-100. Módszer: 1. szempont: fordított arányosítás, 2. szempont: pontozás.

II.2.1)
Elnevezés: Egyfázisú elektronikus előrefizetős fogy.mérők
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31213300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU3 A teljesítés fő helyszíne: ELMŰ Hálózati Kft. és ÉMÁSZ Hálózati Kft. raktárai Magyarország területén
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. rész: Áruszállítási keretszerződés keretében az ELMŰ Hálózati Kft. és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. részére egyfázisú hatásos, közvetlen csatlakozású elektronikus előrefizetős fogyasztásmérők
ELŐREFIZETŐS: Egyfázisú, egy tarifás, MID szerinti A osztálypontosságú, közvetlen csatlakozású, elektronikus előrefizetős villamos energia fogyasztásmérő hatásos energia egyirányú mérésére
A két éves előirányzott mennyiség összesen 8.000 db + 50% mennyiségi eltérési lehetőséggel
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés időtartama alatt nem kerül lehívásra a teljes keretösszeg.
Részletes leírás a dokumentációban.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A mérő az erős mágneses befolyásolás kimutatására a mérőn belül elhelyezett jelző eszközzel rendelkezik (igen/nem) 1
2 3. A mérő kontaktorának pozíciója nem változtatható és az osztálypontossága szerinti hibasávból nem lép ki a mérési utasítás szerinti erős mágnessel való befolyásolási kísérletre (igen/nem) 4,5
3 4. A mérőház roncsolásmentesen nem nyitható ki (igen/nem) 4,5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a szerződés lejártáig a teljes keretösszeg nem kerül lehívásra, a szerződés időtartama az ajánlatkérő egyoldalú döntése alapján az eredeti időbeli hatály lejártát megelőzően, egy alkalommal, további legfeljebb 12 hónapra meghosszabbítható.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 20
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő nem korlátozza az ajánlattételre felhívandó részvételre jelentkezők számát, kitöltésére a hirdetményfeladó rendszer sajátosságai miatt került sor.
A részvételi szakaszban alkalmasnak minősített, érvényes jelentkezést benyújtó valamennyi jelentkező részére megküldésre kerül az ajánlattételi felhívás. A tárgyalások lezárultával - az értékelési szempontok szerinti értékelést követően – a legjobb ár-érték arányú ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köti meg ajánlatkérő a keretszerződést (részenként külön-külön).
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
+ 50% mennyiségi eltérési lehetőség.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelés: a legjobb ár-érték alapján, pontskála: 0-100. Módszer: 1. szempont: fordított arányosítás, 2-4. szempont: pontozás.

II.2.1)
Elnevezés: Háromfázisú elektronikus előrefizetős fogy.mérők
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31213300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU3 A teljesítés fő helyszíne: ELMŰ Hálózati Kft. és ÉMÁSZ Hálózati Kft. raktárai Magyarország területén
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4. rész: Áruszállítási keretszerződés keretében az ELMŰ Hálózati Kft. és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. részére háromfázisú hatásos, közvetlen csatlakozású elektronikus előrefizetős fogyasztásmérők
ELŐREFIZETŐS: Háromfázisú, egy tarifás, MID szerinti A osztálypontosságú, közvetlen csatlakozású, elektronikus előrefizetős villamos energia fogyasztásmérő hatásos energia egyirányú mérésére
A két éves előirányzott mennyiség összesen 2.000 db + 50% mennyiségi eltérési lehetőséggel.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés időtartama alatt nem kerül lehívásra a teljes keretösszeg.
Részletes leírás a dokumentációban
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A mérő az erős mágneses befolyásolás kimutatására a mérőn belül elhelyezett jelző eszközzel rendelkezik (igen/nem) 1
2 3. A mérő kontaktorának pozíciója nem változtatható és az osztálypontossága szerinti hibasávból nem lép ki a mérési utasítás szerinti erős mágnessel való befolyásolási kísérletre (igen/nem) 4,5
3 4. A mérőház roncsolásmentesen nem nyitható ki (igen/nem) 4,5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a szerződés lejártáig a teljes keretösszeg nem kerül lehívásra, a szerződés időtartama az ajánlatkérő egyoldalú döntése alapján az eredeti időbeli hatály lejártát megelőzően, egy alkalommal, további legfeljebb 12 hónapra meghosszabbítható.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 20
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő nem korlátozza az ajánlattételre felhívandó részvételre jelentkezők számát, kitöltésére a hirdetményfeladó rendszer sajátosságai miatt került sor.
A részvételi szakaszban alkalmasnak minősített, érvényes jelentkezést benyújtó valamennyi jelentkező részére megküldésre kerül az ajánlattételi felhívás. A tárgyalások lezárultával - az értékelési szempontok szerinti értékelést követően – a legjobb ár-érték arányú ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köti meg ajánlatkérő a keretszerződést (részenként külön-külön).
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
+ 50% mennyiségi eltérési lehetőség.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelés: a legjobb ár-érték alapján, pontskála: 0-100. Módszer: 1. szempont: fordított arányosítás, 2-4. szempont: pontozás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon részvételre jelentkezőt, alvállalkozót, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
I. Részvételi jelentkezéshez csatolandó igazolások:
A részvételre jelentkező és a kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum részvételi jelentkezés részeként történő benyújtásával igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 1-16. § rendelkezései szerint.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumot közös részvételre jelentkezés esetén valamennyi közös részvételre jelentkezőnek külön-külön kell benyújtania.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az előírt kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.
A részvételre jelentkező vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a jelentkezéshez csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben a részvételre jelentkező vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek a részvételi jelentkezés részeként benyújtani.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint biztosított. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
II. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása alapján csatolandó igazolások (az ajánlattételi szakaszban):
Ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § alapján kell igazolni, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 12.§ és 16. §-ban foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: I. A Részvételi jelentkezéshez csatolandó igazolások:
Részvételre jelentkező és a kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum részvételi jelentkezés részeként történő benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2. § (5) bekezdés alapján előírja, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést.

II. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása alapján csatolandó igazolások (az ajánlattételi szakaszban):
P1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napján fennálló számlák vonatkozásában, az összes számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot – attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak – legalább az alábbi tartalommal:
— a pénzforgalmi számla száma;
— mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számlát;
— volt-e a pénzforgalmi számlán 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban, illetve későbbi számlanyitás esetén a számlanyitás időpontjáig terjedő időszakban.
A nyilatkozat nem lehet régebbi az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál.
Kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő igénybevétele a Kbt. 65. § (7), (8) bekezdés alapján.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 24 hónapban bármelyik, az eljárást megindító felhívás feladásának napján fennálló pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban, illetve későbbi számlanyitás esetén a számlanyitás időpontjáig terjedő időszakban 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás mutatkozott.
„Sorba állítás” alatt Ajánlatkérő a 2009. LXXXV tv. 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők külön-külön felelhetnek meg és az alkalmasság megállapításához elegendő, ha közülük egy megfelel.
Az alkalmassági feltétel a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban került meghatározásra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: I. A részvételi jelentkezéshez csatolandó igazolások:
Részvételre jelentkező és a kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum részvételi jelentkezés részeként történő benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2. § (5) bekezdés alapján előírja, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést.

II. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása alapján csatolandó igazolások (az ajánlattételi szakaszban):
M1. Valamennyi rész esetén: Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetését a 321/2015.(X. 30.) Korm. Rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott módon igazolva.
Az igazolásnak vagy nyilatkozatnak a következőket kell tartalmaznia:
— teljesítés idejét (kezdési és befejezési dátum év-hónapnap pontossággal megadva);
— a szerződést kötő másik fél (név, cím, telefonszám, e-mail cím, kapcsolattartó személy, weboldalcím);
— a szállítás tárgyát és mennyiségét (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen);
— nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés alapján ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § irányadó.
M2. A 3. és a 4. rész esetén: A 321/2015.(X. 30.) Korm. Rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő csatolja az alábbiakat:
— a szakember által aláírt szakmai önéletrajz (benne: a szakember jelenlegi munkahelye, releváns szakmai tapasztalatának ismertetése, a releváns képzettség megjelölése);
— a szakember képzettségét igazoló, gyártótól származó irat;
— a szakember rendelkezésre állási és arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
M3. Valamennyi rész esetén: Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján az elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált), független tanúsító által tanúsított, az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes ISO 9001 minőségirányítási rendszernek való megfelelés tanúsítványát, vagy a már lejárt tanúsítvány felügyeleti vagy megújító audit eredményének dokumentumát, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések részletes leírását és egyéb bizonyítékait.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a minőségirányítási rendszert a szerződés teljes időtartama alatt működtetni kell!
M4. Valamennyi rész esetén: Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján a közbeszerzés tárgyát képező, általa szállítani kívánt termék
- leírását (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen),
- 1 db mintapéldányát.
Amennyiben ajánlattevő több gyáregységben gyártott termékkel kíván jelentkezni, ebben az esetben minden egyes gyáregységre csatolni kell az M4. szerinti dokumentumot.
Kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő igénybevétele a Kbt. 65. § (7), (9) bekezdés alapján.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákkal:
M1.a. az 1. rész esetén: összesen legalább 84.000 db, a részvételi felhívás II.2.4. pontjában meghatározott egyfázisú hatásos, közvetlen csatlakozású villamos fogyasztásmérő szállítására vonatkozó referenciával;
M1.b. a 2. rész esetén: összesen legalább 19.500 db, a részvételi felhívás II.2.4. pontjában meghatározott háromfázisú hatásos, közvetlen csatlakozású villamos fogyasztásmérő szállítására vonatkozó referenciával;
M1.c. a 3. rész esetén: összesen legalább 3.200 db, a részvételi felhívás II.2.4. pontjában meghatározott egyfázisú hatásos, közvetlen csatlakozású elektronikus előrefizetős fogyasztásmérő szállítására vonatkozó referenciával;
M1.d. a 4. rész esetén: összesen legalább 800 db, a részvételi felhívás II.2.4. pontjában meghatározott háromfázisú hatásos, közvetlen csatlakozású elektronikus előrefizetős fogyasztásmérő szállítására vonatkozó referenciával.
Fenti referenciakövetelményeknek több szerződéssel is teljesíthetők.
M2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
M2.1. A 3. rész esetén: 1 fő szakmai referenssel, aki rendelkezik a megajánlott termékre vonatkozóan műszaki, informatikai, üzembe helyezési ismeretek megszerzésére irányuló, gyártó által igazolt képzettséggel.
M2.1. A 4. rész esetén: 1 fő szakmai referenssel, aki rendelkezik a megajánlott termékre vonatkozóan műszaki, informatikai, üzembe helyezési ismeretek megszerzésére irányuló, gyártó által igazolt képzettséggel.
M3.1. Valamennyi rész esetén: Alkalmatlan részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a megajánlásra kerülő termék gyártási folyamatára vonatkozó, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált), független tanúsító által tanúsított, az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes ISO 9001 tanúsítvánnyal, vagy a már lejárt tanúsítvány felügyeleti vagy megújító audit eredményének dokumentumával, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekkel.
M3.2. Valamennyi rész esetén: Alkalmatlan részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a megajánlásra kerülő termék kereskedelmére vonatkozó, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált), független tanúsító által tanúsított, az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes ISO 9001 tanúsítvánnyal, vagy a már lejárt tanúsítvány felügyeleti vagy megújító audit eredményének dokumentumával, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekkel.
M4. Valamennyi rész esetén: Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a közbeszerzés tárgyát képező, részvételre jelentkező által szállítani kívánt termék nem felel meg az ajánlatkérő által a műszaki leírásban megfogalmazott követelményeknek.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmes teljesítés okán késedelmi kötbér, hibás teljesítés okán hibás teljesítési kötbér, késedelmes csoportos megfelelőségi tanúsítvány (darab és szállítmány), jegyzőkönyv benyújtása okán késedelmes teljesítési kötbér, garanciális javításból adódó késedelmes teljesítés okán késedelmes teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér: ha a szerződés teljesítése olyan ok következtében hiúsul, meg amelyért Ajánlattevő felelős.
Kötelező alkalmassági idő: A berendezésnek kötelező alkalmassági ideje a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rend. alapján 10 év.
Jótállás: a termék átadás-átvételétől számított 24 hónap.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket az ajánlattételi szakaszában rendelkezésre bocsátandó keretszerződés -tervezet tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok:
- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv.
- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. számú tv
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv
Ajánlatkérő a szerződés szerinti ellenértéket a szerződésben rögzített feltételek szerinti a teljesítést követően a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti teljesítésigazolás alapján a nyertes ajánlattevő által szabályszerűen kiállított számla szerint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése es a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése figyelembevételével átutalással egyenlíti ki a szerződésben feltüntetett banki számlaszámra.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: Euró (EUR).
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A fizetési határidő 30 nap.
A fizetési feltételeket az ajánlattételi szakaszában rendelkezésre bocsátandó keretszerződés-tervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet, illetve projekttársaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései, Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/08/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2018/10/29 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás részvételi szakaszához részvételi dokumentációt készít, amely korlátlanul, díjmentesen elérhető a https://ekr.gov.hu felületen - az érdeklődés jelzését követően.
2. A részvételi szakaszban ajánlatot tenni nem lehet. Ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz, a részvételi jelentkezése érvénytelenítésre kerül.
3. Az eljárás nyelve a magyar. Minden dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani (vagy magyar nyelvű felelős fordítást kell mellékelni). Ez alól csak a típusvizsgálati jegyzőkönyvek lehetnek kivételek, melyeket a magyar mellett angol nyelven is elfogad az Ajánlatkérő.
4. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a 307/2015. (X.27.) Kr., a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
5. Tárgyalásos eljárás jogcíme: a 307/2015 (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdés.
6. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
7. A IV.2.6) pontban meghatározott ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap.
8. FAKSZ: Nemes Krisztina (00124).
9. A IV.2.2. pont szerinti határidő a részvételi jelentkezések benyújtásának határideje, mely a 307/2015. (X.27.) Kr. 7. § (1) bekezdés alapján lett meghatározva. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2018/08/06 11:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák