Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/129
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.06.
Iktatószám:11686/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.
Teljesítés helye:Miskolc, Kiss Ernő utca - Gábor Áron utca kereszteződéstől a Miskolc, Tatár utca 29/a területig (Kiss E. u. - Schweidel J. u. - Szövő u. - Hold u. - Tatár u. nyomvonalon), illetve 23358/14 hrsz-ú, Tatár u. 29/a. alatti ingatlan területe.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Titan Service Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gőzellátás, légkondicionálás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK16530
Postai cím: Gagarin utca 52.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3534
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Demeter Csaba
Telefon: +36 46533160
E-mail: demeter.csaba@miho.hu
Fax: +36 46533121
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.miho.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Gőzellátás, légkondicionálás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tatár utcai fűtőmű pótvízellátó rendszer megerősítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tatár utcai fűtőmű pótvízellátó rendszer megerősítése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 182450912 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tatár utcai fűtőmű pótvízellátó rendszer megerősítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
További tárgyak:45221250-9
44212318-1
45232000-2
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Miskolc, Kiss Ernő utca - Gábor Áron utca kereszteződéstől a Miskolc, Tatár utca 29/a területig (Kiss E. u. - Schweidel J. u. - Szövő u. - Hold u. - Tatár u. nyomvonalon), illetve 23358/14 hrsz-ú, Tatár u. 29/a. alatti ingatlan területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési eljárás keretében Ajánlatkérő a MIHŐ Kft. Tatár utcai fűtőmű pótvízellátó rendszer megerősítése történik az alábbiak szerint:
- DN200 méretű új iparvíz bekötő vezeték kiépítése Kiss Ernő utca és a Tatár utcai fűtőmű vízóra aknája között, annak élőre kötésével a MIVÍZ Kft. MR-2/2016 sz. szakági tervei alapján (mélyépítési és gépészeti munkarészekkel). A vezeték építés: ~900 m D200 KPE vezetékből, átlagosan 1,7 m mélységben, vízóra aknával (mélyépítési, építészeti -akna-, gépészeti, munkarészek) az ajánlati dokumentáció részét képező kiviteli tervek, elrendezési rajzok és ajánlati dokumentáció szerint. Vezetéképítés helye: Miskolc, Kiss E. u.-Gábor Á. u. kereszteződés és Tatár u. 29/A alatti fűtőmű terület között (hrsz: 23358/14).
- Nyertes ajánlattevő kötelezettsége a közbeszerzési eljárásban rendelkezésére bocsátott jóváhagyási terv alapján a 600 m3 tároló kapacitás kiépítéséhez szükséges engedélyezési terv elkészíttetése, az építési engedélyezési eljárás lefolytatása, valamint a kiviteli tervdokumentáció elkészítése. A kivitelei tervdokumentáció készítése során legalább 2 alkalommal (50%-os és 80%-os készültségi foknál) munkaközi egyeztetéseket kell tartani. A kivitelei tervek készítése során ajánlatkérő által tett észrevételeket, módosítási előírásokat figyelembe kell venni, amennyiben azok nem ellentétesek az irányadó jogszabályokkal, szabvány előírásokkal. Az elkészült, végleges kiviteli terveket Ajánlatkérő részére a munkák megkezdése előtt legkésőbb 8 nappal jóváhagyásra be kell nyújtani. A tároló kapacitás kiépítésének kivitelezési munkálatai csak Ajánlatkérő által jóváhagyott kiviteli tervek bírtokában kezdhető meg.
- Az engedélyezési és kiviteli terveket csak arra megfelelő, érvényes kamarai jogosultsággal rendelkező szaktervezők készíthetik.
- 600 m3 hasznos térfogatú pótvíztárolók telepítése (vasbeton tároló medence), beüzemelése. A tárolónak legalább két, hidraulikailag önálló egységből kell állnia. A tárolók telepítését a Tatár u. 29/A alatti fűtőmű területén, a meglévő szivattyú gépház/raktár helyén kell elvégezni, a meglévő épület bontásával, a meglévő megmaradó csatlakozó (elektromos és gépészeti) vezetékek ideiglenes megtartásával, alátámasztásával vagy kiváltásával (mélyépítési, építészeti, gépészeti, villamos és automatika munkarészek) az ajánlati dokumentáció részét képező jóváhagyási tervek alapján Nyertes ajánlattevő által elkészíttetett, és Ajánlatkérő által elfogadott/jóváhagyott kiviteli tervek, elrendezési rajzok és ajánlati dokumentáció szerint. A rendszer, szolgáltatási üzem közben nem kiépíthető csatlakozási pontjainak kialakítása, élőre kötése csak 2018. június 26-27. közötti nyári, 48 órás nagyleállás időszak alatt végezhető (műszaki leírás fejezetben részletesen meghatározott feltételekkel), amennyiben nem lehetséges, akkor az üzemeltetővel előzetesen egyeztetett időpontban lehet az élőre kötéseket, csatlakozási pontokat kialakítani. Kivitelezés helye: Miskolc, Tatár u. 29/A alatti fűtőmű terület (hrsz: 23358/14).
Az elvégzendő DN200-as méretű új iparvíz vezeték építési munka engedélyköteles tevékenység, a jogerős vízjogi engedély rendelkezésre áll.
A tároló telepítéséhez szükséges építési engedély beszerzése nyertes ajánlattevő feladta.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő magasépítési építésvezető szakember szakmai tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 60 hónap) 15
2 A teljesítésbe bevonásra kerülő épületgépészeti szakember szakmai tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 60 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen (tartalékkeret nélkül) (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.3.1-17-2017-00022.
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Titan Service Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Park u. 16. fszt. 2.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3529
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23323962-2-05
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 200000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 182450912
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlattevő igénybe vesz alvállalkozót épületgépészeti szakember vonatkozásában.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Titán Service Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Park utca 16.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3529
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23323962-2-05

Hivatalos név: Reál-Ber Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szt. István u. 78.
Város: Tiszaújváros
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3580
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13709015-2-05

Hivatalos név: Borsod-Bos 2004 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Színesfém u. 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1211
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13401906-2-43

Hivatalos név: Orszak-Borsod Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vitéz u. 2.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11062206-2-05

Hivatalos név: Peka Bau 2000 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi u. 37. 2/1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12513712-2-05

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges