Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/132
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.11.
Iktatószám:11723/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Pávkovics Bálint
Teljesítés helye:Geresdlak külterület 02/2 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ANDOK ÉS TÁRSA Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Őstermelő, állattartás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pávkovics Bálint
Nemzeti azonosítószám: AK25578
Postai cím: Rózsa utca 18
Város: Mohács
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Turi Ákos
Telefon: +36 72 511608
E-mail: dr.turiakos.ugyved@t-online.hu
Fax: +36 72 511607
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): -
A felhasználói oldal címe (URL): -
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Őstermelő, állattartás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „A VP 2-4.1.1.2-16 kódszámú, 1801712332 projektazonosítóval ellátott projekthez kapcsolódóan baromfitartó telep építése”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„A VP 2-4.1.1.2-16 kódszámú, 1801712332 projektazonosítóval ellátott projekthez kapcsolódóan baromfitartó telep építése”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 409938758 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „A VP 2-4.1.1.2-16 kódszámú, 1801712332 projektazonosítóval ellátott projekthez kapcsolódóan baromfitartó telep építése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45262210-6
45310000-3
45350000-5
45421100-5
45261300-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Geresdlak külterület 02/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Pávkovics Bálint Geresdlak külterület 02/2 hrsz-ú ingatlanon 1 db 2053,6 m2 alapterületű, vasváz (IPE gerendás, szelemenes) szerkezetes, szendvicspanel mennyezet és oldalfal borítású, trapézlemez héjazatú baromfi nevelő, szociális-, pihenőhelység, boncoló és kezelő tér, gyógyszer és vegyszer raktár rendeltetési jellegű épületet kíván létesíteni. Az építkezési munkák magukba foglalják a baromfinevelő épület baromfitartó technológia (világítástechnológia, oldalfali és tetőkürtő szellőzés, hűtés-fűtés, hőcserélés) teljes beszerelését és beüzemelését. Az épület közműhálózatba kötését, teljes víz, szennyvíz, villamos, gáz szerelését és beüzemelését. 43,2 m3 kapacitású takarmánytároló siló teherbíró alapozását, 50 kw-os trapéz lemez tetőre szerelt háztartási méretű kiserőmű telepítését, 108 m3 nettó kapacitású tüzivíz tározó kialakítását. Pécsvárad Város Önkormányzat Jegyzője által kiadott 201600020095 ÉTDR azonosítójú, IR-000271271/2016 irat azonosítójú építési engedély alapján.
Építménybe betervezett építési termékek meghatározása
Alapozás:
A tervezett épület acél teherhordó pillérei alá monolit vasbeton pontalapozás készül. Az alapozási síkot a teherbíró réteg elhelyezkedése, az alaptestek teherbírása valamint a talajvíz illetve a csatlakozó szerkezetek alapozási síkjainak elhelyezkedése határozza meg. A tervezett épület a meglévő terepszintbe részben besüllyesztve kerül megépítésre. A vasbeton pontalapok 120*90*70 cm-es méretben és C20/25-XC1-32-F3 betonminőséggel készülnek.
Az alapozási sík meghatározásánál tekintettel kell lenni az esetlegesen a terepviszonyokra, az alaptestek lépcsőzésére vonatkozó szabályok betartásával lehet csak az alapozási síkokat eltolni. Az alaptestekbe a szükséges nyíró- és hajlítási vasak kerülnek elhelyezésre, melyeket a kiviteli statikai tervek tartalmaznak. Az alkalmazott betonacélminőség B 500.
A pontalapok vasainak szerelhetősége érdekében a kavicsfeltöltés fölé szerelőbetonozás készül C12/16-24 -F3 betonminőséggel. Vastagsága 5 cm. A készítendő pontalapok alatt 15 cm vastagságban tömörített kavicsfeltöltés készül. A feltöltések tömörségi foka 95%.
Aljzatlemez:
Az épület funkciója miatt vasalt aljzatbeton készül. Vastagsága 20 cm. Az épület vasalt aljzata C30/37-XA2-32-F3 betonminőségű szulfátálló betonból készül és a várható igénybevételeknek megfelelő rétegű és átmérőjű hegesztett hálóvasalás kerül. Az alkalmazott betonacélminőség B 60.50.
A lábazati falak a vasalt aljzatra kerülnek letámasztásra. A lábazati falak alatt a vasalt padlólemezen külön lemezvastagítást elvégezni nem kell. A lábazati falazat alatt a padlólemezbe hajlítási és nyírási vasaláserősítést kell elhelyezni. A tervezett megerősítéseket a kiviteli statikai tervek tartalmazzák. Az alkalmazott betonacélminőség B 500.
A vasalt aljzat vasainak szerelhetősége érdekében a kavicsfeltöltés fölé szerelőbetonozás készül C12/16-24 -F3 betonminőséggel. Vastagsága 6 cm.
A készítendő vasalt aljzatok alatt 30 cm vastagságban tömörített zúzott kő vagy homokos kavics feltöltés készül. A feltöltés tömörségi foka 95%.
Siló alapozás:
A tervezett modulsiló 25 cm vastag vasalt térbetonozásra kerül felállításra. A külső vasalt térbetonozás C20/25-XC1-24-F3 betonminőségű betonból készül és a várható igénybevételeknek megfelelő rétegű és átmérőjű hegesztett hálóvasalás kerül. Az alkalmazott
betonacélminőség B 500. A vasalt aljzat vasainak szerelhetősége érdekében a kavicsfeltöltés fölé szerelőbetonozás készül C12/16-24 -F3 betonminőséggel. Vastagsága 6 cm.
A készítendő vasalt térbeton alatt 25 cm vastagságban tömörített homokos kavics feltöltés készül.
A feltöltés tömörségi foka 95%.
Felmenő szerkezet:
A tervezett baromfi ól lábazata monolit vasbeton fallal kerül kialakításra.
A tervezett baromfi ól monolit vasbeton lábazati fala 20 cm vastagságban és 50-100 cm magasságban készülnek. A tervezett monolit vasbeton lábazati fal helyszíni betonkiöntéssel készül C30/37-XA2-32-F3 szulfátálló betonminőséggel. A tervezett monolit vasbeton lábazati falba méretezett hajlítási illetve hosszvasalást kell elhelyezni, amit a kiviteli statikai tervek tartalmaznak. A lábazati falak vasalása, az acél keretoszlopok alatt hajlítási és nyírási vasaláserősítéssel készül. Az alkalmazott betonacélminőség B 500.
A monolit vasbeton lábazati falat a külső oldalon hőszigeteléssel kell ellátni.
A tartószerkezetekre vonatkozó tűzteherre való méretezés alapján a vasbeton fal a 30 perces tűzállósági követelménynek megfelel.
Az épület külső- valamint belső térelhatároló falai, a lábazati rész fölött, szerelt jellegű, 12 cm vastag szendvicspanel, mely a keretállásokra vízszintesen, az acél oszlopok belső oldalára kerül elhelyezésre, közvetlenül az acél keretállásokhoz rögzítve.
A falaknak teherhordási szerepük nincs.
Acél keretoszlop, tetőszerkezet:
A tervezett baromfi ól tetőszerkezetét acél keretállások támasztják alá. A keretállások 5,00 m-es kiosztásban és 20,4 m-es fesztávval készülnek. A keretállás oszlopai melegen hengerelt HEA 280-as keresztmetszettű szelvényből kerül kialakításra. Az épület végeiben található szélső keretállások falvázoszlopai melegen hengerelt IPE 180-as keresztmetszettű szelvényből kerül kialakításra. A keretállásokat a falvázkeretek illetve melegen hengerelt 24-es köracélból készített szélrácsok merevítik.
A nagyobb nyílások mellé, illetve a belső válaszfalak megtámasztására hidegen alakított 80*80*3-as zárszelvényből kialakított vázrendszer készül.
A tervezett baromfi ól fölé acél tartószerkezetű magastető készül. A fedélidomot nyeregtetők alkotják. A héjazatot LINDAB Z200*2,0-es szelvényből kialakított szelemenek támasztják alá, amik az acél tetőgrendákra támaszkodnak. A szelemenek kiosztása 130 cm. Az épület tetőszerkezetét megtámasztó rácsos acél tetőgerendák acél pilléreken keresztül a vasbeton lábazati falazatra támaszkodnak. A beépítendő acél tetőgerendák melegen hengerelt IPE 360-as szelvényből kerülnek kialakításra. A tetőgerendák 5,0 m-es tengelytávra követik egymást.
A keretállásokat melegen hengerelt 30-as köracélból készített vonóvas fogja össze.
A tartószerkezetekre vonatkozó tűzteherre való méretezés alapján az acél szelemen és acél rácsos tetőszerkezet a 15 perces tűzállósági követelménynek megfelel.
A beépített rácsos tartók alsó öveinek belső oldalára szerelt jellegű, 12 cm vastag szendvicspanel álmennyezet kerül rögzítésre. Az álmennyezetnek teherhordó szerepe nincs.
Az épületet lefedő héjazat LINDAB LTP45*0,6-os trapézlemezből készül, mely a statikai számítás során számítással ellenőrzött.
A beépítendő acélanyagot rozsdagátló oldattal kezelni kell.
Hőszigetelés:
Az aljzatlemez alatt 10 cm vastag, nagy teherbírású XPS hőszigetelés készül (pl.: Austrotherm XPS 30).
Nyílászárók:
Szürke színű, acél szerkezetű, kétszárnyú ipari ajtók, pvc szerkezetű, szürke színű ablakok és bejárati ajtók, fehér színű pvc szerkezetű belső ajtók.
Bádogos szerkezetek:
Horganyzottlemez csapadékvíz elvezető rendszer és kiegészítő bádogos szerkezetek.
Égéstermék elvezetés módja
A baromfi ól fűtési rendszerét lásd a gépészeti műszaki leírásban. Az épület szociális blokkjának fűtését és melegvíz ellátását az ott elhelyezett kondenzációs, kombi gázkazán fogja szolgáltatni, mely égéstermék-elvezetése a kazánokhoz tartozó szerelt rendszerű fémkéménnyel lesz megoldva a tetősík fölé kivezetve.
Közművesítettség
Az ingatlan összközműves, a meglévő közművek megfelelő teljesítménnyel rendelkeznek, így közműfejlesztésre nincs szükség.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, építési engedély, árazatlan költségvetések tartalmazzák.
Tájékoztatja Ajánlatkérő a gazdasági szereplőket, hogy árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás keretében bonyolítja le a VP 2-4.1.1.2-16 kódszámú, 1801712332 projektazonosítóval ellátott projekthez kapcsolódó árubeszerzést azon termékek vonatkozásában, melyek fizikai (állagsérelem nélkül eltávolíthatatlanul) beépítésre nem kerülnek jelen eljárás tárgyát képező építménybe, azonban beüzemelésükre, használatukra egységesen jelen eljárás tárgyát képező építményben kerül sor, így a jelen eljárás keretében, az árazott költségvetésben megajánlott valamennyi tételnek kompatibilisnek kell lenni a következő termékekkel:
„SKOV DOL 94 MADÁRMÉRLEG 1 DB

ST-AGRI SILÓ-43,2 M3 1 DB

SKOV SILÓMÉRLEG ST-6 1 DB

SKOV ST FARMONLINE RENDSZER 1 DB

MONOFLO ST-15 ITATÓEGYSÉG 576 DB

ST VÍZPANEL Dosatron D25 RE 2-es GYÓGYSZERADAGOLÓVAL és VÍZÓRÁVAL 1 DB

ST-LANDMECO SPIRÁLOS ETETŐBERENDEZÉS 480 m

ST-LANDMECO 95 BEHORDÓ 24 m”
Az Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági szereplőket továbbá az alábbiakról:
- A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.
- Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján jogosult megkezdeni.
Engedélyek
A projekt engedélyköteles tevékenység.
Építési engedély száma: 201600020095 ÉTDR
Ügyiratszám: IR-000271271/2016
Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét:
- A költségvetésben megjelölt tételszámok egyedi termékeket jelölnek, azonban ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad.
- Az árazatlan költségvetés gazdasági szereplők önálló - ajánlatkérő képviselőjének hozzájárulása nélkül történő - módosítása vagy kiegészítése az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. A gazdasági szereplők a költségvetéssel kapcsolatos észrevételeiket a kiegészítő tájékoztatás kérésre nyitva álló határidő lejártáig jelezzék az Ajánlatkérő képviselőjének.
Az Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés alapján - amennyiben a műszaki dokumentáció változtatása szakmailag indokolt - a Dokumentációt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével és Kbt. 113. § (4) bekezdésével összhangban módosítja.
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá:
- a munkaterület átadást követően állapotfelmérést köteles végezni, melyet fotó- vagy videó dokumentációval kell alátámasztani,
- a munkaterület szükséges őrzése;
- felvonulási és az ideiglenes melléklétesítmények telepítése,
- valamennyi ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések elkészítése; a projekt megvalósításának időtartam alatt felmerülő közüzemi díj a nyertes Ajánlattevőt terheli;
- a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése,
- üzempróbák lefolytatása;
- minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést a tervekben meghatározott állapotban Ajánlatkérőnek átadja;
- az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak, engedélynek történő megfelelőségének igazolása;
- minden olyan dokumentum elkészítése, amely a létesítmény üzemeltetéséhez, a biztonságos működéséhez/használathoz szükséges;
- az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni;
- átadási és megvalósulási terv elkészítése, a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek, 2 papíralapú példányban +1 pl. pdf. formátumban;
- valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és elszállítása, illetve a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása, és vagy újrahasznosítása;
- a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása;
- a környezetben, környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása;
- A nyertes Ajánlattevő feladata és költsége minden olyan dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges;
- rendelkezésre állás a használatba vételi eljárás során.
Egyenértékűség: Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a vagy azzal egyenértékű" kifejezést kell szerepeltetni.
A dokumentációban megadott konkrét típusok a beszerzés tárgyának műszaki paramétereinek meghatározhatóságát szolgálja, Ajánlattevő jogosult igazoltan műszakilag egyenértékű megoldások alkalmazására.
Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény, illetve funkcionális követelményeknek.
Az egyenértékűség megállapítása vonatkozásában az Ajánlattevőt vita esetén bizonyítási kötelezettség terheli.
Az ajánlatkérő egyenértékű teljesítésnek tekinti azon megoldásokat, amelyek a tervdokumentációban rögzített funkciókat biztosítják, és működésük során azonos biztonságot nyújtanak és azonos hatásfokkal működnek. Az alkalmazott megoldásoknak a hatályos jogszabályoknak meg kell felelniük.
Az Ajánlattevő az egyenértékűnek elfogadott műszaki megoldások vonatkozásában - szükség esetén - saját költségén köteles a kapcsolódó engedélyek, hozzájárulások beszerzésére.
[321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés].
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező tervdokumentáció, műszaki leírás, építési engedély, árazatlan költségvetés tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap)  10
2 A megvalósításban és az irányításában közvetlenül résztvevő, az EMFben meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai többlet tapasztalata egész hónap 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP 2-4.1.1.2-16
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: - Elnevezés: „A VP 2-4.1.1.2-16 kódszámú, 1801712332 projektazonosítóval ellátott projekthez kapcsolódóan baromfitartó telep építése”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ANDOK ÉS TÁRSA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa Gy. u. 20.
Város: Mohács
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7700
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13137915-2-02
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 396082932
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 409938758
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ANDOK ÉS TÁRSA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa Gy. u. 20.
Város: Mohács
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13137915-2-02

Hivatalos név: SZU-BI-BAU Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zrínyi u. 28.
Város: Mohács
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14597549-2-02

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlattevők neve, székhelye, adószáma:
- ANDOK ÉS TÁRSA Kft. (7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 20.) 13137915-2-02
- SZU-BI-BAU Kft. (7700 Mohács, Zrínyi u. 28.) 14597549-2-02
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges