Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/131
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.10.
Iktatószám:11740/2018
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU332
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Magyar Vakond Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Módos István
Telefon: +3612390420
E-mail: beszerzes@nefpi.hu
Fax: +3612390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nefpi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nefpi.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítésére, korszerűsítésére vonatkozó feladatok ellátására, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítésére, korszerűsítésére vonatkozó feladatok ellátására, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232400-6
További tárgyak:45232410-9
45232411-6
45232420-2
45231300-8
45233223-8
45233228-3
45232423-3
45252100-9
45252127-4
45252130-8
39350000-0
71320000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: Battonya település közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel
összefüggő, a 20072013
programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások,
valamint a 20142020
programozási időszakban a szennyvízelvezetési és tisztítási,
a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőségjavító
beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a
szennyvízelvezetési és tisztítási
beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.
Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés a KEHOP2.2.215201500008
azonosítószámú projekt keretében, Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítésére, korszerűsítésére vonatkozó
feladatok ellátására, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”
A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:
Szennyvízcsatorna hálózat építése:
Házi bekötések száma: 2712 db
Gravitációs gerincvezeték hossza: 43.193,5 fm
Nyomóvezeték hossza: 8.015,5 fm
21 db közterületi átemelő, ebből 18 db új építés, 3 db felújítás
Szennyvíztisztító telep bővítése, korszerűsítse:
Szennyvíztisztító telep helye: Battonya, külterület 097/2 hrsz.
Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás: 6.300 LE
Tervezett hidraulikai kapacitás: 620 m3/nap
A tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó leírás az ajánlattételi dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények
c. mellékletben került csatolásra.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezik továbbá különösen:
1. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletnek megfelelő tartalommal
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi, hogy az indikatív jelleggel rendelkezésre bocsátott tervekben foglaltak figyelembe vételével a
kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet (építéstechnológiai, gyártmány és részlettervet), tervrajzot és
dokumentációt, indikatív tervtől eltérő engedélyezési terveket, kiviteli terveket, próbaüzemi terveket, megvalósulási terveket,
üzemeltetési éskarbantartási
utasításokat teljes körűen elkészítsen, a kivitelezést megvalósítsa a hatóság által előírt idejű
próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt. A nyertes ajánlattevő teljes körű felelősséggel tartozik az általa
készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban
foglaltak betartásáért.
2. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomban ismertetett beavatkozások, létesítmények funkciójának, céljának,
valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan, szerződésszerű kivitelezése a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, a hatályos jogszabályoknak, a műszaki szabványoknak, a mindenkori engedélyeknek, valamint a
technika mai állásának megfelelően. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv
(Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott
magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandóak.
3. A szerződés teljesítése érdekében szükséges engedély, hozzájárulás megszerzése, hatósági, tulajdonosi, kezelői egyeztetések, hatósági
eljárások teljes körű lebonyolítása (kivéve az üzemeltetési engedélyeztetés), a lejárt hatályú szakhatósági és közműkezelői engedélyek
módosítása, ill. érvényességének meghosszabbítása.
4. A tervezett beavatkozások, létesítmények kivitelezése során érintett közművezetékek átépítése/áthelyezése, üzemeltetőkkel, hálózati
engedélyessel történő egyeztetése, hozzájárulások megszerzése, engedélyeztetése.
Folyt.: VI.3) További információk
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 1095
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00008

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 051 - 083946

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/02/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Magyar Vakond Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kerekdombdűlő 138.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3894561456 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
(Folytatás innen: II.2.4) A közbeszerzés ismertetése)
5. Szükség szerinti építés előkészítő munkák, növényzetirtás, tereprendezés, szállítási útvonalak kialakítása, folyamatos karbantartása,
földmunkák, burkolatok építése, bontási munkák, műtárgyépítés és felújítás, technológiai gépészet, egyéb gépészeti berendezések
kivitelezése, külső, belső energiaellátás és működtetés kivitelezése.
6. Megvalósulási tervek készítése.
7. A kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.
8. A teljes építési terület lőszermentesítési feladatainak elvégzése.
9. Régészeti előzetes hatásvizsgálat, előzetes környezetvédelmi vizsgálat és környezetvédelmi engedély beszerzése.
10. A kivitelezés során régészeti szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.
11. A kivitelezés során a leendő üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.
12. Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, egyeztetve az érintett üzemeltetőkkel, hatóságokkal, szervekkel.
13. Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészítése beleértve az esetleges hiánypótlás során
szükséges dokumentumok elkészítését is, azzal, hogy az üzemeltetési engedély megszerzése az engedélyes feladata.
14. Az építési munkákkal érintett földrészletek tulajdonosai/vagyonkezelői hozzájárulásának beszerzése, illetve az ajánlattételi felhívás
megküldésének időpontjában érvényes vagyonkezelői megállapodások, tulajdonosi hozzájárulások szükség szerinti aktualizálása.
15. A kivitelezés érdekében felmerülő zöldkár értékének szakértői felmérése és a kártalanítások károsultak részére történő megfizetése,
az ezzel kapcsolatos ügyintézés teljes körű lebonyolítása.
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott
gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a
dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy
műszaki ajánlást határoz meg, úgy ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
Az ajánlattevő által elvégzendő tervezési és kivitelezési munkákat és a kapcsolódó feladatokat a jelen Felhívás mellékletét képező
Dokumentáció tartalmazza.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.
-
(Folytatás innen: VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése
5. Szükség szerinti építés előkészítő munkák, növényzetirtás, tereprendezés, szállítási útvonalak kialakítása, folyamatos karbantartása,
földmunkák, burkolatok építése, bontási munkák, műtárgyépítés és felújítás, technológiai gépészet, egyéb gépészeti berendezések
kivitelezése, külső, belső energiaellátás és működtetés kivitelezése.
6. Megvalósulási tervek készítése.
7. A kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.
8. A teljes építési terület lőszermentesítési feladatainak elvégzése.
9. Régészeti előzetes hatásvizsgálat, előzetes környezetvédelmi vizsgálat és környezetvédelmi engedély beszerzése.
10. A kivitelezés során régészeti szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.
11. A kivitelezés során a leendő üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.
12. Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, egyeztetve az érintett üzemeltetőkkel, hatóságokkal, szervekkel.
13. Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészítése beleértve az esetleges hiánypótlás során
szükséges dokumentumok elkészítését is, azzal, hogy az üzemeltetési engedély megszerzése az engedélyes feladata.
14. Az építési munkákkal érintett földrészletek tulajdonosai/vagyonkezelői hozzájárulásának beszerzése, illetve az ajánlattételi felhívás
megküldésének időpontjában érvényes vagyonkezelői megállapodások, tulajdonosi hozzájárulások szükség szerinti aktualizálása.
15. A kivitelezés érdekében felmerülő zöldkár értékének szakértői felmérése és a kártalanítások károsultak részére történő megfizetése,
az ezzel kapcsolatos ügyintézés teljes körű lebonyolítása.
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott
gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a
dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy
műszaki ajánlást határoz meg, úgy ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
Az ajánlattevő által elvégzendő tervezési és kivitelezési munkákat és a kapcsolódó feladatokat a jelen Felhívás mellékletét képező
Dokumentáció tartalmazza.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232400-6
További tárgyak:45232410-9
45232411-6
45232420-2
45231300-8
45233223-8
45233228-3
45232423-3
45252100-9
45252127-4
45252130-8
39350000-0
71320000-7
71322000-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Battonya település közigazgatási területe
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel
összefüggő, a 20072013
programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások,
valamint a 20142020
programozási időszakban a szennyvízelvezetési és tisztítási,
a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőségjavító
beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a
szennyvízelvezetési és tisztítási
beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.
Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés a KEHOP2.2.215201500008
azonosítószámú projekt keretében, Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítésére, korszerűsítésére vonatkozó
feladatok ellátására, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”
A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:
Szennyvízcsatorna hálózat építése:
Házi bekötések száma: 2712 db
Gravitációs gerincvezeték hossza: 43.193,5 fm
Nyomóvezeték hossza: 8.015,5 fm
21 db közterületi átemelő, ebből 18 db új építés, 3 db felújítás
Szennyvíztisztító telep bővítése, korszerűsítse:
Szennyvíztisztító telep helye: Battonya, külterület 097/2 hrsz.
Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás: 6.300 LE
Tervezett hidraulikai kapacitás: 620 m3/nap
A tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó leírás az ajánlattételi dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények
c. mellékletben került csatolásra.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezik továbbá különösen:
1. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletnek megfelelő tartalommal
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi, hogy az indikatív jelleggel rendelkezésre bocsátott tervekben foglaltak figyelembe vételével a
kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet (építéstechnológiai, gyártmány és részlettervet), tervrajzot és
dokumentációt, indikatív tervtől eltérő engedélyezési terveket, kiviteli terveket, próbaüzemi terveket, megvalósulási terveket,
üzemeltetési éskarbantartási
utasításokat teljes körűen elkészítsen, a kivitelezést megvalósítsa a hatóság által előírt idejű
próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt. A nyertes ajánlattevő teljes körű felelősséggel tartozik az általa
készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban
foglaltak betartásáért.
2. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomban ismertetett beavatkozások, létesítmények funkciójának, céljának,
valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan, szerződésszerű kivitelezése a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, a hatályos jogszabályoknak, a műszaki szabványoknak, a mindenkori engedélyeknek, valamint a
technika mai állásának megfelelően. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv
(Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott
magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandóak.
3. A szerződés teljesítése érdekében szükséges engedély, hozzájárulás megszerzése, hatósági, tulajdonosi, kezelői egyeztetések, hatósági
eljárások teljes körű lebonyolítása (kivéve az üzemeltetési engedélyeztetés), a lejárt hatályú szakhatósági és közműkezelői engedélyek
módosítása, ill. érvényességének meghosszabbítása.
4. A tervezett beavatkozások, létesítmények kivitelezése során érintett közművezetékek átépítése/áthelyezése, üzemeltetőkkel, hálózati
engedélyessel történő egyeztetése, hozzájárulások megszerzése, engedélyeztetése.
Folyt.: VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 1095
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3894561456
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Magyar Vakond Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kerekdombdűlő 138.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződés korábban egy alkalommal módosult, 2017.05.11-én, tájékoztató: 9259/2017


3.5 A Vállalkozó a szerződés hatálybalépését követően a 3.2 pont szerinti ellenértékre eső elszámolható költség legfeljebb 50 %-ának megfelelő 1.947.280.728,- forint, azaz egymilliárd-kilencszáznegyvenhétmillió-kétszáznyolcvanezer-hétszázhuszonnyolc forint előlegre tarthat igényt a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdése alapján előlegbiztosíték ellenében vagy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 134.4. pontjában foglaltak („Ha a jogosulatlan igénybevétel a szállító szándékos magatartására vezethető vissza, és a szállító nem nyújtott biztosítékot, az irányító hatóság felszólítja a szállítót az előleg visszafizetésére. Ha a szállító a visszafizetési kötelezettségének a visszafizetésre megállapított határidőben nem vagy csak részben tesz eleget, az irányító hatóság a vissza nem fizetett összeg adók módjára történő behajtása céljából megkeresi az állami adóhatóságot. Behajthatatlanság esetén az irányító hatóság kezdeményezi az állami adóhatóságnál a szállító és a szállítóban többségi befolyással rendelkező szervezet adószámának törlését.”) alkalmazásának tudomásul vétele esetén (ebben az esetben a Vállalkozónak előleg-visszafizetési biztosíték nyújtási kötelezettsége nem áll fent). Az előlegbiztosíték mértéke az előleg összege, csökkentve a 3.2 pont szerinti ellenértékre eső elszámolható költség 10%-ával. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a KEHOP Irányító Hatóság, mint támogató felé a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak mellett a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdésében írt biztosítéki formákban is teljesíthető. A 3.2 pont szerinti ellenérték változása a szerződés teljesítése során az előleg összegét nem érinti. Az előleg igényléséhez előlegbekérő dokumentum is szükséges. A biztosítékot a Vállalkozó az előleg - külön előlegbekérő okiratban történő - igénylésével köteles közvetlenül a KEHOP Irányító Hatóság részére benyújtani a Megrendelő egyidejű értesítése mellett. Megrendelő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti az előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában az előleg-igénylést a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni. A Vállalkozó köteles a folyósított szállítói előlegről számlát kiállítani és azt a Megrendelő részére megküldeni. A Megrendelő köteles a Vállalkozó által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és annak általa hitelesített másolati példányát a KEHOP Irányító Hatóság részére időközi kifizetési igénylés keretében megküldeni. Az előleg elszámolása a FIDIC "Sárga könyv" szerinti Általános Feltételek 14.2 Alcikkelyében foglaltaknak megfelelően történik azzal, hogy Vállalkozó minden egyes részszámlában és a végszámlában az igénybe vett előleg arányával azonos mértékben számolhatja el az előleget, ameddig az előleg teljes mértéke jóváírásra nem került. Vállalkozónak az előleget a benyújtásra kerülő résszámlák és a végszámla összegéből kell levonnia az előleg elszámolásakor addig, ameddig az előleg teljes mértéke elszámolásra nem kerül, ugyanakkor az adott részszámla és a végszámla maximum 50% - át számolhatja el előlegként. Az előlegszámla Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlen szállítói kifizetéssel kerül kifizetésre.
A Felek rögzítik, hogy a szerződés hatályba lépesekor a 3.2 pont szerinti ellenértékre eső elszámolható költség 50 %-ának megfelelő összeg 1.947.280.728,- forint, azaz egymilliárd-kilencszáznegyvenhétmillió-kétszáznyolcvanezer-hétszázhuszonnyolc forint előleg a Vállalkozó részére szállítói előlegként kifizetésre került.
A Támogatási Szerződés módosítása következtében tárgyi szerződés finanszírozási formája utófinanszírozás
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek jelen 2. sz. szerződésmódosítással a Támogatási Szerződésben módosult finanszírozási forma változását kívánják a Szerződésbe beemelni. A keretmegállapodásos eljárás 2. részeként történt verseny újranyitási eljárás megindításakor, az akkor hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően az ajánlattételi felhívás 9. pontjában szállítói finanszírozás került feltüntetésre, és a vonatkozó jogszabályok alapján ennek megfelelően a szerződés pontjaiban a szállítói finanszírozás és szállítói előleg igénybevételének lehetősége került előírásra, szabályozásra.
Ezt követően Megrendelő kezdeményezte a finanszírozási forma módosítását a Támogatási Szerződésben, amelyet a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság 2017. december 19-én kelt nyilatkozatában jóváhagyott. Ezen jóváhagyó nyilatkozat, valamint a finanszírozási formáról szóló Megrendelői nyilatkozat jelen módosításhoz csatolásra kerül.
Ennek eredményeként a finanszírozási forma utófinanszír
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3894561456 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3894561456 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben