Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/130
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.09.
Iktatószám:11831/2018
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, belterület 7620/5; 7621/2 és 7331/23 hrsz-ú ingatlan. További információ a dokumentációban.;Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, 7076. hrsz-ú ingatlan. További információ a dokumentációban.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.07.31.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97218353
Postai cím: Városház Tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szentgyörgyi László
Telefon: +36 22537296
E-mail: szentgyorgyi.laszlo@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000217862018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000217862018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vadmadár kórház kivitelezés II.
Hivatkozási szám: EKR000217862018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: 1. rész: Vadmadár bemutató és vadmadár gondozó, - elsősegélynyújtó épület építése, az ingatlanon meglévő épületek bontásával
2. rész: A székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület közúti elérhetőségének fejlesztése III. ütem keretében épülő Csíkvári úti parkolók II. ütemének megvalósításához szükséges 7076 hrsz. alatti ingatlanon lévő építmények bontása vállalkozási szerződés keretében.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Vadmadár kórház kivitelzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
További tárgyak:45211350-7
45215120-4
45223300-9
45232440-8
71421000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211
A teljesítés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, belterület 7620/5; 7621/2 és 7331/23 hrsz-ú ingatlan.
További információ a dokumentációban.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Meglévő épületek bontási munkákhoz kapcsolódó főbb mennyiségi adatok:
Azbeszt tartalmú tetőhéjazat bontása 1,5 m3
Bontást megelőző felmérési tervdokumentáció készítése
Építészeti munkákhoz kapcsolódó főbb mennyiségi adatok:
Az épület hasznos alapterülete: 410,21 m2
Falazás és egyéb kőműves munkák 997,2 m2
Homlokzat hőszigetelése 384,9 m2
Acélszerkezetű tető készítése 9,7567 t
Lapostető hő és vízszigetelése 430,6 m2
Útépítés és forgalomtechnikai munkákhoz kapcsolódó - (Telken belül) főbb mennyiségi adatok:
szegély építés 218,0 fm
Teherbíró beton térkő építés 71,8 m2
zúzottkő burkolatú parkolóhely kiépítése 17 db
Táj és kertépítészeti munkákhoz kapcsolódó főbb mennyiségi adatok:
Fenyő lamellás kerítéselem elhelyezése 88 fm
Ütéscsillapító burkolat készítése 111,0 m2
Tó építése 144,0 m3
Növényültetés 992 db
Gyepesítés 3250,0 m2
Kültéri röpdék elhelyezése 3 db
utógondozó ketrecek elhelyezése 16 db
Közműépítési munkákhoz kapcsolódó főbb mennyiségi adatok:
szennyvízátemelő berendezés 1 db
szennyvíz nyomóvezeték építése 570,0 fm
További információ a részletes dokumentációban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 60 hónap, legkedvezőbb értéke: 120 hónap. Csak egész hónapok ajánlhatóak meg.) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ Kbt.76.§ (9) bek d) pont szerinti info a felhívás VI.3.1.és VI.3.2.pontokkal összhangban:
Nettó ajánlati ár vonatkozásában: (legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat ajánlati ára/vizsgált ajánlat ajánlati ára)*10*70.
Jótállási időtartam vonatkozásában: (vizsgált ajánlatban vállalt jótállás időtartama/ legmagasabb jótállási időtartamot tartalmazó ajánlat jótállási időtartama)*10*30

II.2.1)
Elnevezés: 7076 hrsz ingatlanon lévő építmény bontása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211
A teljesítés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, 7076. hrsz-ú ingatlan.
További információ a dokumentációban.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 14,9 x 8,0 m alapterületű irodaépület 30 cm vastag téglafalazattal, 3,00 méter tetőmagassággal /lapostető/, beton aljzattal.
Az ingatlan különböző részein aszfalt, beton valamint térkő burkolatú terület található, összesen ~800 m2 területen melynek elbontása Kivitelező feladata.
A bontási tevékenységet követően a mintegy 3713 m2 nagyságú területen Kivitelezőnek tereprendezést kell végeznie.
A bontott anyagokat Kivitelezőnek hulladéklerakóba kell szállítania. Az épületekben található berendezési kellékek és egyéb berendezések elszállítása is Kivitelező feladata.
Az épület alaptesteinek elbontása valamint a terepszint alatti műtárgyak elbontása és azok elszállítása is Kivitelező feladata.
Az ingatlanon lévő közműveket (víz, villany, gáz) a Kivitelezőnek a mérőóráig vissza kell bontania, valamint a közművek teljes megszüntetését is a szolgáltatóktól meg kell rendelnie.
Az ingatlan régészeti területet érint, így a Kivitelezőnek a Szent István Király Múzeummal a terepsík alatti munkavégzés során a régészeti megfigyelésre le kell szerződnie.
Az ingatlan körül 285 fm hosszban található 2 méter magas elemes /50x200x5 cm/ kerítés és annak oszlopainak elbontása és elszállítása Kivitelező feladata.
Az ingatlan köré 175 fm hosszban 2 méter magas drótfonatos kerítést kell elhelyezni 2,5 méterenként fém oszlop merevítéssel. Valamit egy két szárnyú kapu kialakítása szükséges 5 méter szélességben.
További információ a részletes dokumentációban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/2.1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-É szakember M/2.1. pontban meghatározott 36 hónap minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max. 24 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ Kbt.76.§ (9) bek d) pont szerinti info a felhívás VI.3.1.és VI.3.2.pontokkal összhangban:
Nettó ajánlati ár vonatkozásában: (legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat ajánlati ára/vizsgált ajánlat ajánlati ára)*10*70
Többlet szakmai tapasztalat vonatkozásában: (vizsgált ajánlat szakember többlet tapasztalata/ legmagasabb többlet tapasztalatú szakembert tartalmazó ajánlat)*10*30

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevő(k)nek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdés szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról,
hogy nem tartozik az eljárást megindító felhívásban előírt Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A kizáró okok tekintetében becsatolt minden nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § alapján a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő esetében a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés a követelmény, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása, illetve a dokumentumok csatolása szükséges.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. § (2) bekezdésében meghatározott mód (a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani).
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19. § (1) bek. c) pontja szeriaz eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbesz. tárgyából származó árbevételéről szóló nyilatkozatot. (csak az 1. rész)
P/2. A 321/2015. (X. 23.) Korm.rend. 19. § (1) bek. a) pontja szerinti az eljárást megind. felhívás felad. napjától visszafele
számított 12 hónapban az összes számlavezető pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számláról szóló, a
hirdetmény felad. napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat az alábbi kötelező tartalommal: Pénzforgalmi jelzőszáma, A számlavezetés kezdete, Számláján az eljárást megind. felhívás felad. napjától visszafele számított 12 hónapban 30 napot meghaladó sorban álló tétele volt-e. A pénzügyi intézménytől származó igazolást benyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell továbbá a számlavezető pénzügyi intézményeiről, illetőleg a működő pénzforgalmi számláiról. (csak a 2. rész)
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P/1. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha ajánlattevőnek (közös ajánlattevő) az eljárást megindító felhívás feladásának napját (felhívás VI.4.) pontja) megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben közbeszerzés tárgyából (építőipari magasépítési kivitelezés) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele évenként nem éri el a nettó 200 millió forintot. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó továbbá a Kbt. 65. § (6) - (8) és (11) bekezdései és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (3), (6) és (7) bekezdései. (csak az 1. rész vonatkozásában)
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat tartalma szerint bármelyik – akár a vizsgált időszakban megszűnt - pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafele számított 12 (tizenkettő) hónapban 30 napot meghaladó sorban állás fordult elő egy vagy több alkalommal (sorbanállás/sorbaállítás meghatározása a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja alapján: "a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval").
Ajánlatkérő az előírt időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja
Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerint más szervezetre/személyre is támaszkodhat. Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdése is. (csak a 2. rész vonatkozásában)
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1.: A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás felad. napjától visszafelé számított 5 évben teljesített legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését cégszerűen aláírt nyilatkozattal és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése, 23. § szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. (csak az 1. rész vonatkozásában)
M/2. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, szakképzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megszerzett szakmai gyakorlatot, azaz tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, és a szakképzettséget igazoló iratot. Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházás ismertetését, adott szakember által ellátott feladat és/vagy tevékenység ismertetését, a feladat és/vagy a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), és az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni az ajánlattevő által megjelölt pozícióban. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés igazolásakor. Ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy nyertessége esetén a szerződéskötésig az adott szakember által betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultság kamarai regisztrációjáról és aktív státuszáról gondoskodik. Ajánlatkérő az elvárt szakmai gyakorlat meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ha az M/2. tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben az ajánlattétel időpontjában szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséget és tapasztalatot az érvényes jogosultság igazolja (saját kezűleg aláírt önéletrajzot és szakképzettséget igazoló dokumentumot ebben az esetben is csatolni szükséges). Egyenértékű szakképzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett szakképzettség igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó továbbá a Kbt. 65. § (6)-(7) (9) és (11) bekezdései és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdése. (mindkét rész vonatkozásában)
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha:
M/1.: nem mutat be az eljárást megindító felhívás felad. napjátó visszafelé számított 5 évben befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább 1 szerződés keretén belül teljesített legalább 300 m2 hasznos alapterületű Étv. szerinti közhasználatú építmény építése tárgyú referenciát. Ajánlatkérő a szerződésnek megfelelő teljesítése alatt következőt érti: a megrendelő fél által teljesítésigazolással elfogadott teljesítés, mely esetében a megrendelő a szerződő féllel szemben a szerződésből fakadó hátrányos jogkövetkezményeket nem érvényesített. Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során. (csak az 1. rész vonatkozásában)
M/2. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
M/2.1. legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet IV. alpont 1. része szerinti építési szakterületre vonatkozó MV-É (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel (vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel) és általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési- szerelési munkák során műszaki vezetőként szerzett legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal. (mindkét rész vonatkozásában)
M/2.2. legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet IV. alpont 2. része szerinti építménygépészeti szakterületre vonatkozó MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel (vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel) és építménygépészeti építési-szerelési munkák során műszaki vezetőként szerzett legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal. (csak az 1. rész vonatkozásában)
M/2.3. legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet IV. alpont 2. része szerinti építményvillamossági szakterületre vonatkozó MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel (vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel) és építményvillamossági szerelési munkák során műszaki vezetőként szerzett legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal. (csak az 1. rész vonatkozásában)
M/2.4. legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet IV. alpont 3. része szerinti vízgazdálkodási építmények építése szakterületre vonatkozó MV-VZ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel (vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel) és vízgazdálkodási építmények építése során műszaki vezetőként szerzett legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal. (csak az 1. rész vonatkozásában)
Az előírt végzettséggel egyenértékű szakképzettség esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell. A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít.
A fenti pozíciókra külön-külön szakemberek bemutatása szükséges (egy szakember csak egy pozícióra jelölhető a fentiek közül).
Az M/2.1. pontban előírt pozícióra mindkét rész vonatkozásában külön-külön szakember bemutatása szükséges.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köti ki, amelyek pontos leírását a szerződéstervezet tartalmazza:
1. rész vonatkozásában: teljesítési-, jótállási biztosíték, késedelmi-, hibás teljesítési-, meghiúsulási kötbér.
2. rész vonatkozásában: késedelmi kötbér.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Mindkét rész vonatkozásában:
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF) és nem köthető semmilyen más külföldi
fizetőeszköz árfolyamához.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű, de legfeljebb hetvenötmillió forint előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja biztosíték megkövetelése nélkül.A 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 30. § (1) bek. szerint kerül megfizetésre. Ajánlatkérő 5% tartalékkeretet köt ki a beruházás megvalósítására irányuló szerződéseiben.
Számlák kiegyenlítése alvállalkozó igénybevétele nélküli esetben: Ajánlatkérő a számlák ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt szabályok szerint egyenlíti ki alvállalkozó igénybevétele nélküli esetben.
Ellenszolgáltatás teljesítése alvállalkozók igénybe vétele esetén: amennyiben Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez Alvállalkozót vesz igénybe a számlák ellenértékének kifizetési szabályait az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) számú Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. §-ában foglaltak rendezik.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésében részt vevők vonatkozásában felhívja Tisztelt ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § rendelkezéseire. Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakra a kifizetéseket illetően. A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó. A részletes fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezetek tartalmazzák, melyek a tárgyalás(ok) alapját képezi.
Kizárólag az 1. rész vonatkozásában:
Ajánlatkérő 1 db előlegszámla, lehetőség szerint 6 db részszámla és 1 db végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a pénzügyi ütemterv szerint. A részszámlák darabszámát és a benyújtás feltételeit Ajánlatkérő a tárgyalás(ok)on kívánja pontosítani.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében Ajánlatkérő kötelezett a Vállalkozási díj ÁFA tartalmának megfizetésére.
Kizárólag a 2. rész vonatkozásában:
Ajánlatkérő 1 db előlegszámla, 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a pénzügyi ütemterv szerint. Jelen Kivitelezés (épület bontás) építési hatósági engedélyhez, építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz, egyszerű bejelentéshez nem kötött, ezért az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§ (1) bekezdés b) pontja nem kerül alkalmazásra.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes Ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Ajánlatkérő valamennyi érvényes ajánlatot tett Ajánlattevővel lehetőleg egyszeri alkalommal kíván tárgyalni az ajánlatok benyújtási sorrendjének megfelelő sorrendben. Lehetőség van Ajánlattevők beleegyezése esetén együttes tárgyalásra. Ajánlatkérő külön tárgyal az egyes részekre vonatkozó építési beruházásokról. Ajánlatkérő amennyiben az első tárgyalási forduló alkalmával úgy ítéli meg és az szükséges, újabb tárgyalási forduló(ka)t tart, mely(ek)nek alkalmával az Ajánlattevőkkel együttesen kíván tárgyalni. Az Ajánlatkérő a további tárgyalások helyét, módját és időpontját tárgyaláson vagy írásban közli az Ajánlattevővel. Valamennyi Ajánlattevőnek Ajánlatkérő ugyanazokat a kérdéseket teszi fel ugyanolyan sorrendben. Ajánlatkérő a tárgyalás során a szerződéses feltételekről, a részszámlázásról és annak mértékéről, adott esetben a műszaki-szakmai szempontokról (Ajánlatkérő anyagi fedezetét meghaladó esetben műszakilag egyenértékű, de olcsóbb műszaki megoldási javaslatokról a szakmai ajánlatot illetően), az ajánlati árra tett ajánlatokról, a jótállás időtartamáról kíván tárgyalni kedvezőbb feltételek elérése érdekében az érvényes ajánlatot benyújtott Ajánlattevőkkel. A tárgyalások eredményeképpen az Ajánlattevők kizárólag kedvezőbb ajánlatot tehetnek - azonos műszaki tartalom és szerződési feltétel esetén -, illetve az előző változatot változatlanul lehet hagyni. Ajánlatkérő közli továbbá, hogy mennyi idő áll Ajánlattevő rendelkezésére a módosított ajánlat megtételéhez. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatások keretében feltett, a műszaki dokumentáció esetleges módosítását eredményező kérdéseket, ha úgy ítéli meg a tárgyaláson pontosítja (pl. végleges tételes költségvetés, azt alátámasztó egyéb dokumentumok). A végleges ajánlatok elkészítéséhez Ajánlatkérő a tárgyaláson vagy azt követően, az ajánlattételhez elegendő határidőt biztosítva bocsátja Ajánlattevők rendelkezésére a végleges költségvetés kiírásokat. A tárgyalás zártkörű, az egyes tárgyalásokról jegyzőkönyv készül. A tárgyaláso(ko)n Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult vagy nyilatkozattételre jogosult írásban meghatalmazott képviselője vehet részt. A képviseleti jogosultságot igazolni szükséges. Ajánlatkérő legkorábban az első tárgyalási fordulón közli, hogy mikor zárja le a tárgyalásokat. A tárgyalások befejezését követően beáll Ajánlattevők 60 napos ajánlati kötöttsége.
Az első tárgyalás megkezdésének tervezett időpontja: 2018. augusztus 09. napja 9:00 óra, a tárgyalás helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 65-68. iroda.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2018/08/09 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/07/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2018/08/09 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/07/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok benyújtására kizárólag az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül van lehetőség. https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000217862018
VI.3.4. pont folytatása a karakterkorlátra tekintettel:
8.) Ajánlatkérő nem kívánja a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazni.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: A részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra(2 tizedes jegyig). A legjobb ajánlat a max.10 pontot kapja. A köv. ajánlatok pontszámai a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek kiszámításra(2 tizedes jegyig).
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. A Kbt. 117. § (1) szerinti eljárási szabályok ismertetése: Ajánlatkérő az eljárási határidők lerövidítése céljából alakított ki sajátos beszerzési szabályokat, Ajánlatkérő köteles ezeket a szabályokat megjeleníteni az eljárást megindító felhívásban. Ajánlatkérő a hirdetmény feladásának napjától számított legalább 20 napban határozza meg az ajánlattételi határidőt.
Ajánlatkérő egyébiránt a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások szabályait alkalmazza azzal az eltéréssel, hogy a hirdetményt közzéteszi (erre való tekintettel a Kbt. 99. § (2) bekezdésének alkalmazása irreleváns). Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69. § (2)-(10) bekezdését. Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően, azaz Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevő ajánlatát teljes körűen bírálja el és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra az értékelés sorrendjétől függetlenül. Az eljárásban az említett eltérésektől eltekintve Ajánlatkérő a Kbt. Második részében foglalt szabályok szerint jár el, a Harmadik rész szerinti eltérési lehetőségek igénybe vételével.
Az eljárásban irányadóak a Kbt. 117. § (8) és (10) bekezdéseiben foglaltak is. A Kbt. 117. (9) bekezdése szerinti tájékoztatásul: valamennyi, a Kbt. 73. §-ában jelen eljárásban relevanciával bíró érvénytelenségi ok előírt.
A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(6) bekezdéseiben foglaltak - Kbt. 114. § (6) bekezdésben foglalt eltérésekkel az irányadóak. Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatások keretében feltett, a műszaki dokumentáció esetleges módosítását eredményező kérdéseket a tárgyaláson pontosíthatja. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet határidőn túl nyújtották be, ajánlatkérőnek a tájékoztatást nem kötelező megadnia, de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges. A Kbt. 55.§ (1), (3)-(4) és (7) bekezdései értelem szerint alkalmazandóak az alábbi eltérésekkel: az Eljárást megindító felhívást módosító hirdetményt csak feladni kell az eredeti ajánlattételi határidőig, annak addig megjelennie nem kell. Az Ajánlatkérő a módosítási szándékáról és a módosító hirdetmény feladásáról az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt írásban, közvetlen úton, egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az Ajánlatkérőnél jelezték az eljárás iránt érdeklődésüket, a módosító hirdetmény megjelenéséig az Ajánlatkérő intézkedést nem tesz, döntést nem hoz, Ajánlatkérőhöz iratokat beadni nem lehet.
2. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: Dr. Bárdos Katalin, 00330; Szentgyörgyi László, 00329.
3. Ajánlatkérő helyszíni bejárásokat kíván tartani, melynek időpontjai: 1. rész: 2018. július 19. napja 9:00 óra. Találkozási pont: Székesfehérvár, Szárcsa utca, volt Vadibolya étterem bejárata előtt. 2. rész: 2018. július 19. napja 10:30 óra. Találkozási pont: Székesfehérvár, Homoksor alsó 1. szám előtt.
4. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség Ajánlattevőket terheli (kivéve a Kbt. 177.§ (2) bekezdésben foglaltak).
5. Az ajánlattal együtt benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok jegyzékét az ajánlati dokumentáció tartalmazza különösen a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat, Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozat (folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról), Alvállalkozókra vonatkozó információt a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni.
6. Jelen hird. a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 30. § (4) bek. szerint szigorúbb alkalmasságokat (P/1-2. és M/1-2.) tartalmaz az alk.feltételek vonatkozásában.
7. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bek. alapján és a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 26. §-ra
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/07/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges