Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/133
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.12.
Iktatószám:11842/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:7624 Pécs, Ifjúság útja 6/a. (hrsz: 4903/1);7624 Pécs, Ifjúság út 6. „A” ép. (hrsz: 4903/2): A402, A508, A103, A105, „B” ép. (hrsz: 4899/1): Biomechanikai labor „C” ép. (hrsz: 4903/2): C106-1, C106-2, C106, „F” ép. (hrsz: 4907/3): 205-ös labor;7624 Pécs, Ifjúság útja 6. „C” épület, hrsz: 4903/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szabó-Gothard Máté
Telefon: +36 72501500
E-mail: kozbeszerzes@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pte.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000082112018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7633
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szabó-Gothard Máté
Telefon: +36 72501500
E-mail: szabo.gothard.mate@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pte.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000082112018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Központi költségvetési intézmény
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: PTE TTK Sportcsarnok és laborok felújítása
Hivatkozási szám: EKR000082112018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. ajánlati rész (Sportcsarnok): Pécsi Tudományegyetem 7624 Pécs, Ifjúság út 6/A, Hrsz: 4903/1 szám alatti telephelyén található sportcsarnokkal kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzése.
2. ajánlati rész (Laboratóriumok és tantermek): Pécsi Tudományegyetem 7624 Pécs, Ifjúság út 6. „A” épület (hrsz: 4903/2); „B” épület (hrsz: 4899/1); „C” épület (hrsz: 4903/2); „F” épület (hrsz: 4907/3) alatti telephelyén laboratóriumokkal és tantermekkel kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzése.
3. ajánlati rész (Kémiai laborok): Pécsi Tudományegyetem 7624 Pécs, Ifjúság út 6/A, „C” épület, hrsz: 4903/2 alatti telephelyén kémiai laboratóriumokkal kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzése.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Sportcsarnok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7624 Pécs, Ifjúság útja 6/a. (hrsz: 4903/1)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának 7624 Pécs, Ifjúság útja 6/a. (hrsz: 4903/1) szám alatti telephelyén található sportcsarnok felújítása a Szerződésben, szabványokban és jogszabályokban, valamint az Ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint. A felújításra kerülő épület teljes területe 1430,85 m2. IV. műszaki ütem: földszint, tornaterem felújítás, 1 db pálya 1323,58 m2, 1 db emeleti karzat 107,27 m2.
Ajánlatkérő 72 órás próbaüzemet, valamint a megrendelői személyzet legalább 4 óra időtartamban történő oktatását várja el nyertes Ajánlattevőtől a szerződéstervezetekben részletezett feltételek szerint.
A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Szakemberek szakmai többlettapasztalata (a felhívás III.1.3. /M.2. pontjában meghatározott jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatot meghaladó gyakorlati idő, hónapban megadva) 30
2 2.1. Az eljárást megindító felhívás III.1.3. /M.2.1. pontjában megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 8
3 2.2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3. /M.2.2. pontjában megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 14
4 2.3. Az eljárást megindító felhívás III.1.3. /M.2.3. pontjában megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 8
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 100
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Laboratóriumok és tantermek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7624 Pécs, Ifjúság út 6. „A” ép. (hrsz: 4903/2): A402, A508, A103, A105, „B” ép. (hrsz: 4899/1): Biomechanikai labor „C” ép. (hrsz: 4903/2): C106-1, C106-2, C106, „F” ép. (hrsz: 4907/3): 205-ös labor
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. szám alatti telephelyén található egyéb laboratóriumok és tantermek felújítása a Szerződésben, szabványokban és jogszabályokban, valamint az Ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint. A felújításra kerülő épület teljes területe 582,53 m2. . I-II. műszaki ütem:
A” ÉPÜLET
IFAE FIZIKAI INTÉZET MÁSODIK EMELET, A/402 HALLGATÓI LABORATÓRIUM (FOTÓLABOR):1 db labor: 49,86 m2
IFAE FÖLDRAJZI INTÉZET, 3.EMELET,LABORATÓRIUM:1 db labor: 70,44 m2
IFAEA KÉMIAI INTÉZET, ALAGSOR LABORATÓRIUMOK: 2 db labor, 27,47 m2, 49,97 m2
C” ÉPÜLET
IFCEF KÉMIAI INTÉZET EMELET, IFCE 106-1 - 106-2 LABOR HELYISÉGEK ÉS C 106 IRODA és ELŐKÉSZÍTŐ: 1db előkészítő 14,16 m2, 2db labor helyiség, 25,81 m2, 35,83 m2, 1db iroda: 9,99 m2
B” ÉPÜLET
IFBE SPORTTUDOMÁNYI ÉS TESTNEVELÉSI INTÉZET BIOMECHANIKA LABOR,FÖLDSZINTI LABOR: 1 db labor: 37,14 m2
IFBE SPORTTUDOMÁNYI ÉS TESTNEVELÉSI INTÉZET BIOMECHANIKA LABOR EMELET, CARDIO FITNESS: 1db labor: 53, 43 m2
IFTE MATEMATIKAI ÉS INFORMATIKAI INTÉZET TECHNIKAI SZÁRNY: 1 db labor 70,17 m2
IFAE FIZIKAI INTÉZET/ A/408 ELŐADÓ: 1 db előadó terem: 116,49 m2
Ajánlatkérő 72 órás próbaüzemet, valamint a megrendelői személyzet legalább 4 óra időtartamban történő oktatását várja el nyertes Ajánlattevőtől a szerződéstervezetekben részletezett feltételek szerint.
A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakemberek szakmai többlettapasztalata (a felhívás III.1.3. /M.2. pontjában meghatározott jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatot meghaladó gyakorlati idő, hónapban megadva) 30
2 2.1. Az eljárást megindító felhívás III.1.3. /M.2.1. pontjában megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 8
3 2.2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3. /M.2.2. pontjában megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 14
4 2.3. Az eljárást megindító felhívás III.1.3. /M.2.3. pontjában megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 8
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Kémiai laboratóriumok
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. „C” épület, hrsz: 4903/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. szám alatti telephelyén található kémiai laboratóriumok (a továbbiakban: Laborok) felújítása a Szerződésben, szabványokban és jogszabályokban, valamint a Vállalkozó ajánlatában foglaltak szerint a Szerződésben meghatározott vállalkozói díj ellenében. A felújításra kerülő épület teljes területe 220,42 m2. III. műszaki ütem:
„C” ÉPÜLET
IFCE COO2-ES LABOR: 1 db labor: 53, 78 m2
IFCE COO4-ES LABOR: 1 db labor: 54,22 m2
IFCE COO6-OS LABOR1 db labor: 53,65 m2
IFCE FCE ÉPÜLET FÖLDSZINTI FOLYOSÓ1 db folyosó, 58,77 m2
Ajánlatkérő 72 órás próbaüzemet, valamint a megrendelői személyzet legalább 4 óra időtartamban történő oktatását várja el nyertes Ajánlattevőtől a szerződéstervezetekben részletezett feltételek szerint.
A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Szakemberek szakmai többlettapasztalata (a felhívás III.1.3. /M.2. pontjában meghatározott jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatot meghaladó gyakorlati idő, hónapban megadva) 30
2 2.1. Az eljárást megindító felhívás III.1.3. /M.2.1. pontjában megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 8
3 2.2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3. /M.2.2. pontjában megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 14
4 2.3. Az eljárást megindító felhívás III.1.3. /M.2.3. pontjában megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 8
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 110
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi ajánlati rész vonatkozásában:
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll. A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
A Kbt. 74.§ (1) bekezdés b) pontja szerint, Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok valamelyike az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 114.§-ának (2) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§a szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdés hatálya alá, valamint igazolnia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésének kb) pontja hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A nyilatkozat megtételéhez az EKR rendszerben található űrlap kitöltése szükséges.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatok (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát. [Kbt. 64. §]
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
M.1) a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben teljesített legjelentősebb referenciák ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:
• a teljesítés helyét (pontos címét) és idejét (kezdés és befejezés napja év/hó/nap),
• a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,
• a teljesítés mennyiségét (kivitelezéssel és/vagy felújítással érintett épületben a kivitelezéssel és/vagy felújítással érintett nettó alapterületet),
• az elvégzett munka rövid bemutatását, megadva az alkalmasság minimumkövetelményei esetében meghatározott adatokat az egyes referenciák vonatkozásában,
• az igazolt referenciával/referenciákkal kapcsolatban információt nyújtó személy adatait és elérhetőségét,
• a saját teljesítés mértékére vonatkozó információt.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (3) bekezdése szerinti referenciaigazolást.
A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (5) bekezdésére.
M.2) a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk és tapasztalatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Ajánlatkérő előírja, hogy a II. értékelési szempont alátámasztásaként a szakemberek szakmai önéletrajzát már az ajánlatban be kell nyújtani.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szakmai önéletrajzot oly módon kell benyújtani, hogy az összhangban legyen az Ajánlattevő által az ajánlatban benyújtott, felolvasólappal. Ajánlatkérő az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelőség vizsgálata során a szakmai önéletrajzban feltüntetett adatokat veszi figyelembe. Amennyiben a szakember már az ajánlattételkor rendelkezik felelős műszaki vezetői jogosultsággal, ennek tényét a szakember szakmai önéletrajzában fel kell tüntetni, az ezt igazoló kamarai nyilvántartási számmal együtt. Ajánlatkérő a szakmai gyakorlat megjelölését év/hó részletességgel kéri feltüntetni.
A szakembernek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.
A Kbt. 114.§ (2) bekezdése szerint a 67.§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kíván alkalmassági követelmények teljesülnek.
Ajánlattevők az előírt alkalmassági követelménynek kapacitást nyújtó szervezetek útján is megfelelhetnek a Kbt. 65.§ (7) és (9) bekezdésében foglaltak szerint.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása körében a gazdasági szereplőnek nem kell olyan igazolást benyújtani, amelyet Ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): A Kbt. 65. (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M.1) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben sikeres műszaki átadással lezárt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákkal:
1. ajánlati rész: épület kivitelezésére és/vagy működő épület felújítására vonatkozó referenciával, melyben a kivitelezéssel és/vagy felújítással érintett nettó alapterület legalább 1000 m2 volt.
2. ajánlati rész: épület kivitelezésére és/vagy működő épület felújítására vonatkozó referenciával, melyben a kivitelezéssel és/vagy felújítással érintett nettó alapterület legalább 430 m2 volt.
3. ajánlati rész: épület kivitelezésére és/vagy működő épület felújítására vonatkozó referenciával, melyben a kivitelezéssel és/vagy felújítással érintett nettó alapterület legalább 165 m2 volt.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés 2a) pont a) alpontjában foglaltaknak megfelelően Ajánlatkérő öt év teljesítéseinek igazolását írja elő, így a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
A fenti referenciakövetelmény részenként legfeljebb három szerződésből teljesíthető.
Több részre történő ajánlattétel esetén a legmagasabb referenciaelőírással érintett ajánlati rész képzi az alkalmassági minimumkövetelményt.
M.2) mindegyik ajánlati rész esetében legalább az alábbi szakemberekkel:
M.2.1) 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 1. rész 2. pontja szerinti (MV-É) vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
M.2.2) 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 2. rész 3. pontja szerinti (MV-ÉG) vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
M.2.3) 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 2. rész 5. pontja szerinti (MV-ÉV) vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.
Az értékelési szempontok körében kizárólag olyan szakember mutatható be, akiket Ajánlattevő az alkalmasság körében bemutatott, így kizárólag ugyanazon szakember alkalmassági követelményhez képesti többlettapasztalata értékelhető.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető.
Amennyiben Ajánlattevő egy pozícióra több szakembert jelöl, Ajánlatkérő az értékelés során értékelési szempontonként kizárólag az adott értékelési szempont vonatkozásában megjelölt legmagasabb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember többlettapasztalatát értékeli.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 65. § (6) és (11) bekezdését, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (6)-(7), és 24. § (2) bekezdését.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Mindegyik ajánlati rész esetében:
Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján hibás teljesítéssel kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékaként a szerződéstervezetben meghatározott nettó vállalkozói díj összegének 5%-át köti ki jótállási (jólteljesítési) biztosítékként. A jótállási biztosíték a nettó vállalkozói díj tartalékkeret nélkül számított mértékének 5 %-a.
Teljesítési biztosíték: Vállalkozó a teljesítésének elmaradásával kapcsolatos ajánlatkérői igények - különösen kárigény, kötbér igény, illetve bármely egyéb fizetési kötelezettség - biztosítása céljából az Ajánlatkérő javára teljesítési biztosítékot köteles nyújtani a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pont szerinti formában. A teljesítési biztosíték a nettó vállalkozói díj tartalékkeret nélkül számított mértékének 5 %-a.
Vállalkozó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdés alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. A kötbérmaximum elérése estén Ajánlatkérő a szerződéstől elállhat.
Késedelmi kötbér: Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéssel olyan okból, amelyért felelős, késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér alapja a szerződéstervezetben meghatározott nettó vállalkozói díj. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett naptári naponként a kötbéralap 1%-a, de legfeljebb 20 naptári napi tételnek megfelelő összeg.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a teljesítés olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul, a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 30%-a.
Jótállás: Vállalkozó a szerződés alapján elvégzett minden munkára, valamint az azok során felhasznált és beépített alkatrészekre és anyagokra, eszközökre, berendezésekre annak teljesítésétől teljesítéstől számított 36 hónap jótállást köteles vállalni.
Felelősségbiztosítás: Vállalkozónak a szerződéskötés időpontjáig rendelkeznie kell a szerződéstervezetben meghatározott felelősségbiztosítással.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a késedelmi és meghiúsulási kötbér egyidejűleg történő alkalmazását kizárja.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Mindegyik ajánlati rész esetében:
Vállalkozó a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő mértékű, de legfeljebb hetvenötmillió forint előleg igénybevételére jogosult.
Ajánlatkérő a szerződéstervezetben meghatározott vállalkozói díj 10%-ának megfelelő összegű tartalékkeretet köt ki. A tartalékkeret az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzéseinek részéletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése alapján kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel.
Vállalkozó a teljesítés során a Kbt. 135. § (5) bekezdésére figyelemmel nem jogosult.
A vállalkozói díj a Modern Városok Program részeként megvalósuló Pécsi Tudományegyetem idegen nyelvű képzései bővítéséhez kapcsolódó kapacitás fejlesztéshez, valamint a kutatási-fejlesztési potenciáljának fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1035/2016. (II.9.) Korm. határozatban foglaltak alapján 100,000000 %-ban a Modern Városok Programból kerül kifizetésre. Amennyiben a vállalkozási díj a Modern Városok Programból rendelkezésre álló költség összegét meghaladja – és az Ajánlatkérő az eljárást nem nyilvánította eredménytelenné – a vállalkozási díj támogatást meghaladó részét az Ajánlatkérő a pályázatban rendelkezésre álló tartalékból vagy saját forrásból finanszírozza.
A számla megfizetése a Kbt. 135. § (1), (2), (3) (5) és (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, 30 napon belül, banki átutalással történik. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, a kifizetésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzéseinek részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A és 32/B §-ban foglaltak szerint kerül sor.
Ajánlatkérő a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése szerint jár el.
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás, a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF).
A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) – (9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k) részére nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/08/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/08/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 17:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszeren keresztül
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás, a 2. értékelési szempont esetében az arányosítás módszerét alkalmazza. Az értékelés módszerének részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlatkérő 2018. július 26. nap 11:00 órától biztosítja a helyszín megtekintését. Találkozás a PTE TTK (7624 Pécs, Pacsirta u. 2.) C épület porta előtt.
2. Csatolni kell az ajánlatban aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
3. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő tekintetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, úgy az arra vonatkozó nyilatkozatot csatolni szükséges.
4. Ajánlattevő a Kbt. 66. § (2), (5) és (6) bekezdése és a 134. § (5) bekezdés alapján a dokumentációban megadott minta szerint nyilatkozni köteles.
5. Ha valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokra, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekre, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokra az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 10-13. §-ai vonatkoznak.
6. Ajánlatkérő nem határoz meg a Kbt. 132. § szerinti feltételeket.
7. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással jelzi, hogy az alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a III.1.1) és III.1.3) pontok esetében.
8. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 13. § (3)-(4) bekezdései irányadók.
9. Ajánlattevő a műszaki leírásban ismertetett feladatok figyelembe vételével köteles árazott költségvetést készíteni, és azokat az ajánlathoz csatolni. Az ajánlattevőknek az árazott költségvetést excel (.xls, .xlsx) formátumban is be kell nyújtaniuk. Az árazott költségvetés, a szakmai önéletrajz, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti minőségi értékelési szempontok a szakmai ajánlat részét képzik. Ajánlattevőnek az árazott költségvetést az ajánlatban be kell nyújtania. Amennyiben Ajánlattevő az árazott költségvetését az ajánlatban nem nyújtja be, Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.
10. Az M.2. pont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakembereknek legkésőbb szerződés megkötéséig rendelkezniük kell:
– a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 1. rész 2. pontja szerinti (MV-É) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal és kamarai nyilvántartásba vétellel;
– a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 2. rész 3. pontja szerinti (MV-ÉG) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal és kamarai nyilvántartásba vétellel;
– a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 2. rész 5. pontja szerinti (MV-ÉV) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal és kamarai nyilvántartásba vétellel.
A fentiekben rögzítettek szerinti nyilvántartásba-vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül és Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján eljárni.
11. FAKSZ: dr. Csécsei Henrietta 00448; dr. Szabó-Gothard Máté 00952
12. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
13. Ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjáig köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. Limit: 1. rész: min. 40.000.000,- forint/év és min. 10.000.000,- forint/kár; 2. rész: min. 50.000.000,- forint/év és min.15.000.000,- forint/kár. 3. rész: min.100.000.000,- forint/év és min. 40.000.000,- forint/kár
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/07/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges