Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/134
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.13.
Iktatószám:11876/2018
CPV Kód:42215200-8
Ajánlatkérő:Szentistváni Mg. Zrt.
Teljesítés helye:Szentistván, Külterület 0138/17 hrsz, 0138/57 hrsz;Szentistván, Külterület 0138/17 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SEED-IMEX Vetőmag- és Mezőgazdasági Gépkereskedelmi és Szolgáltató Kft.;ABRAZÍV Mérnöki Iroda és Gépgyártó Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vegyes gazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szentistváni Mg. Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK25653
Postai cím: Dózsa György utca 5-7.
Város: Szentistván
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3418
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Koncz Gergely
Telefon: +36203785475
E-mail: konczgergely@szemgzrt.hu
Fax: +3649438002
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vegyes gazdálkodás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hidegen sajtolt növényolaj előállítás berendezéseinek beszerzése - VP-3-4.2.1-15
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42215200-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Fő tárgy: 42215200-8 Élelmiszer-feldolgozó gépek

Ajánlatkérő 1 db napaforgó sajtoló gyártósort, valamint 1 db granulálót és 1 db vibrációs rostát kíván beszerezni, a szerződés tárgyát képezi az eszközök leszállítása, üzembe helyezése és a szükséges betanítás is.
A beszerezni kívánt eszközök főbb műszaki paraméterei részenként:
I. rész: „Hidegen sajtolt növényolaj előállítás berendezéseinek beszerzése - VP-3-4.2.1-15 - Napraforgó sajtoló gyártósor beszerzése”
Fő tárgy: 42215200-8 Élelmiszer-feldolgozó gépek
Beszerezni kívánt eszközök:
1 db napraforgó sajtoló gyártósort
Főbb műszaki paraméterek:
• hántológép NH-100
• 2 m3 tranzittartály betároló garattal
• 2 m3 tranzittartály prések felett
• olajprések
• olajpogácsa szállító
• nyersolaj tartály keverővel 1000 L
• előszűrő 60x60 cm
• olajtároló tartály 1000 L
• töltőgép B-6
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott árnak a megfelelő helyszínre történő szállításra, az üzembe helyezésre, valamint a kezelő személyzet számára a rendeltetésszerű használathoz szükséges betanításra is ki kell terjednie az összes beszerzendő eszköz tekintetében. A betanítandó személyzet száma: 3 fő, a betanítás elvárt óraszáma: 8 óra/fő.

II. rész: „Hidegen sajtolt növényolaj előállítás berendezéseinek beszerzése - VP-3-4.2.1-15 - Granuláló és vibrációs rosta”
Beszerezni kívánt eszköz:
1 db granuláló és 1 db vibrációs rosta
Fő tárgy: 42215200-8 Élelmiszer-feldolgozó gépek
Főbb műszaki paraméterei:
Granuláló:
• Függőlegesen szerelt matrica
• Két db nyomógörgő
• Minimum 200 kW villamos teljesítményű főmotorral szerelve
• Homlokkerekes fogaskerékhajtású hajtómű

Vibrációs rosta:
• Három rostafedélzet
• Rostánként min. 2m2 rostafelület
• Kapacitás: min. 15 t/h
• Állítható anyagterítő
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott árnak a megfelelő helyszínre történő szállításra, az üzembe helyezésre, valamint a kezelő személyzet számára a rendeltetésszerű használathoz szükséges betanításra is ki kell terjednie mindkét beszerzendő eszköz tekintetében. A betanítandó személyzet száma: 6 fő, a betanítás elvárt óraszáma: 40 óra/fő.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 120428400 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Hidegen sajtolt növényolaj előállítás berendezéseinek beszerzése - VP-3-4.2.1-15 - Napraforgó sajtoló gyártósor beszerzése”
Rész száma: I.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42215200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Szentistván, Külterület 0138/17 hrsz, 0138/57 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fő tárgy: 42215200-8 Élelmiszer-feldolgozó gépek
Beszerezni kívánt eszközök:
1 db napraforgó sajtoló gyártósort
Főbb műszaki paraméterek:
• hántológép NH-100
• 2 m3 tranzittartály betároló garattal
• 2 m3 tranzittartály prések felett
• olajprések
• olajpogácsa szállító
• nyersolaj tartály keverővel 1000 L
• előszűrő 60x60 cm
• olajtároló tartály 1000 L
• töltőgép B-6
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott árnak a megfelelő helyszínre történő szállításra, az üzembe helyezésre, valamint a kezelő személyzet számára a rendeltetésszerű használathoz szükséges betanításra is ki kell terjednie az összes beszerzendő eszköz tekintetében. A betanítandó személyzet száma: 3 fő, a betanítás elvárt óraszáma: 8 óra/fő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többlet jótállási idő a minimálisan előírt 12 hónap felett (minimum 0, maximum 12, előny a magasabb hónapban megadva) 15
2 3. Olajprések együttes többlet villamos teljesítménye a minimálisan előírt 45 kW felett (minimum 0, maximum 15, előny a magasabb kW-ban megadva) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (forintban, előny az alacsonyabb) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban. Projektazonosító: 1772710698
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: „Hidegen sajtolt növényolaj előállítás berendezéseinek beszerzése - VP-3-4.2.1-15 - Granuláló és vibrációs rosta”
Rész száma: II.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Szentistván, Külterület 0138/17 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fő tárgy: 42215200-8 Élelmiszer-feldolgozó gépek
Főbb műszaki paraméterei:
Granuláló:
• Függőlegesen szerelt matrica
• Két db nyomógörgő
• Minimum 200 kW villamos teljesítményű főmotorral szerelve
• Homlokkerekes fogaskerékhajtású hajtómű

Vibrációs rosta:
• Három rostafedélzet
• Rostánként min. 2m2 rostafelület
• Kapacitás: min. 15 t/h
• Állítható anyagterítő
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott árnak a megfelelő helyszínre történő szállításra, az üzembe helyezésre, valamint a kezelő személyzet számára a rendeltetésszerű használathoz szükséges betanításra is ki kell terjednie mindkét beszerzendő eszköz tekintetében. A betanítandó személyzet száma: 6 fő, a betanítás elvárt óraszáma: 40 óra/fő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többlet jótállási idő a minimálisan előírt 12 hónap felett (minimum 0, maximum 12, előny a magasabb hónapban megadva) 15
2 3. Granuláló gép többlet villamos teljesítménye a minimálisan előírt 200 kW felett (minimum 0, maximum 50, előny a magasabb kW-ban megadva) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (forintban, előny az alacsonyabb) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban. Projektazonosító: 1772710698
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: I. Elnevezés: „Hidegen sajtolt növényolaj előállítás berendezéseinek beszerzése - VP-3-4.2.1-15 - Napraforgó sajtoló gyártósor beszerzése”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SEED-IMEX Vetőmag- és Mezőgazdasági Gépkereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Komáromi út 89.
Város: Kisbér
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2870
Ország: HU
E-mail: pfarkas@seedimex.com
Telefon: +36209393428
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11198048-2-11
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 53347567
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 41317400
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: -Elektromos szerelés
- Gépészeti szerelés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SEED-IMEX Vetőmag- és Mezőgazdasági Gépkereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Komáromi út 89.
Város: Kisbér
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2870
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11198048-2-11

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: II. Elnevezés: „Hidegen sajtolt növényolaj előállítás berendezéseinek beszerzése - VP-3-4.2.1-15 - Granuláló és vibrációs rosta”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ABRAZÍV Mérnöki Iroda és Gépgyártó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szent László krt. 17.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
E-mail: mondik@abraziv.hu
Telefon: +36209803801
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10504275-2-03
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 87782667
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 79111000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ABRAZÍV Mérnöki Iroda és Gépgyártó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szent László krt. 17.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10504275-2-03

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges