Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/133
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.12.
Iktatószám:12217/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6728 Szeged, Tapolcsányi utca 2., hrsz.: 16507;6723 Szeged, Gáspár Zoltán utca 7/C., hrsz.: 15786/39
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80770932
Postai cím: Széchenyi Tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Botka László
Telefon: +36 62564363
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000232832018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000232832018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tapolcsányi, Gáspár rendelőépület
Hivatkozási szám: EKR000232832018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Átalányáras vállalkozási szerződés(ek) keretében a TOP-6.6.1-16 projekt keretein belül Tapolcsányi utca 2. sz. alatti rendelőépület felújítása, bővítése és a Gáspár Zoltán utca 7/C. alatti óvodaépület orvosi rendelőépületté történő átalakítása két részajánlati körben
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Szeged,Tapolcsányi u.2. rendelőépület felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45210000-2
45215100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6728 Szeged, Tapolcsányi utca 2., hrsz.: 16507
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. részajánlati kör: Szeged, Tapolcsányi utca 2. sz. alatti rendelőépület felújítása, bővítése
Főbb munkanemek, tervezett mennyiségi adatok:
- padlóburkolat cseréje: 170 m2
- belső nyílászárók cseréje: 25 db
- homlokzati nyílászárók beépítése: 21 db
- homlokzati hőszigetelés: 345 m2
- tetőfedés: 340 m2
a műszaki dokumentációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kiterjesztett jótállási időtartam (min 0 hónap- maximum 12 hónap)  20
2 M/2 alkalmassági követelmény körében bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje magasépítési tárgyú beruházások megvalósítása területén (minimum 0 - maximum 24 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.1-16-SG1-2018-00002 projekt
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Gáspár Z.u. 7/C. ép. átalakítása rendelőépületté
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45210000-2
45215100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6723 Szeged, Gáspár Zoltán utca 7/C., hrsz.: 15786/39
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. részajánlati kör: Szeged, Gáspár Zoltán utca 7/C. alatti óvodaépület orvosi rendelőépületté történő átalakítása
Főbb munkanemek, tervezett mennyiségi adatok:
- lapostető felújítása: 890 m2
- nyílászáró csere: 60 db
- Homlokzati hőszigetelés: 836 m2
- padlóburkolat cseréje: 768 m2
- bejárat akadálymentesítése: 4 db
- akadálymentes vizesblokk kialakítása: 4 db
a műszaki dokumentációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kiterjesztett jótállási időtartam (min 0 hónap- maximum 12 hónap)  20
2 M/2 alkalmassági követelmény körében bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje magasépítési tárgyú beruházások megvalósítása területén (minimum 0 - maximum 24 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Tartalékkeret nélkül számított nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.1-16-SG1-2018-00003 projekt
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akire nézve a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. §-ának megfelelően – EKR szerinti elektronikus űrlap kitöltése útján – nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő elfogadja, ha az Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel.
A Kbt. 67. § (4) bek. szerint, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bek. szerint az Ajánlattevőnek – EKR szerinti elektronikus űrlap kitöltése útján – nyilatkoznia kell arról, hogy az alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek nem állnak az eljárásban foglalt kizáró okok hatálya alatt.
A 321/2015. Korm.rendelet 1.§ (7) bekezdése szerint kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő -ellenkező bizonyításáig- az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő az eljárásból kizárja azt az Ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Mind2 részajánlati körre: Ajánlattevő, gazdasági szereplő akkor alkalmas, ha valamennyi, a szerződés teljesítése során építőipari kivitelezői tevékenységet végző gazdasági szereplő (közös ajánlattevő, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet) szerepel az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében az Ajánlattevő, gazdasági szereplő akkor alkalmas, ha valamennyi, a szerződés teljesítése során építőipari kivitelezői tevékenységet végző gazdasági szereplő (közös ajánlattevő, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet) szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal rendelkezik.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 39. §-a többek között az alábbiak szerint rendelkezik:
(1) Az építőipari kivitelezési tevékenység az építési beruházás megvalósítása keretében végzett építési tevékenységek összessége.
(3) Aki üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet (a továbbiakban: vállalkozó kivitelezői tevékenység) kíván folytatni, annak rendelkezni kell a kormányrendeletben meghatározott feltételekkel és köteles az erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni.
(4) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatására irányuló szándékát köteles a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni.
(7) A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezeti a vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzékét, és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános feltételeiről szóló törvény szerint ellenőrzi a vállalkozói építőipari tevékenység folytatására való jogosultságot. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara határozata ellen a fellebbezés kizárt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Mind2 részajánlati körre: Előzetes igazolási mód:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Igazolás a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívás esetén: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerint, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplőknek szerepelniük szükséges az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkezniük.
A fenti nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges igazolni.
A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR-ben) elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Nem releváns
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Nem releváns
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Mind2 részajánlati körre:Előzetes igazolási mód:Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet,hogy a Kbt. 114.§ (2) bek. alapján a Kbt.67.§ (1) bek-e szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni,hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek,az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Igazolás a Kbt. 69.§ (4)-(7) bek.szerinti felhívás esetében:
M/1:Ismertesse az elj-t megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett,sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt,alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározottaknak megfelelő építési munkáit/321/2015.(X.30.)Korm. rend.21.§(2)a)/
Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:szerződés tárgya szerinti építési beruházásai(melyből megállapítható az alkalmasság minimumkövetelménye körében előírt kritérium),végzett munka mennyisége,teljesítés ideje(kezdő és befejező időpontja-év/hó/nap megjelöléssel),helye,szerződést kötő másik fél,részéről információt nyújtó személy neve,s elérhetősége (tel.szám vagy e-mail cím),és nyilatkozni kell arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Figyelem!321/2015.(X.30.) Korm.rend.23.§-ának előírása szerint a 21.§ (2)bek.a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a 22.§ (3)bek-ben foglaltaknak megfelelően kell igazolni,azaz a referenciát a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.A 321/2015. (X.30.)Korm.rend. 22.§ (5) bekezdése alapján a 21. § (2)bek.a) pontja szerinti esetben,ha a nyertes közös Ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat -teljesítés oszthatatlansága miatt- nem állítható ki az egyes Ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy AK a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik,a teljesítésben részt vett Ajánlattevő(AT) részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni,amilyen arányban az igazolást benyújtó AT az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
A 321/2015. (X.30.) Kormány rendelet 21. § (2a) bekezdése értelmében AK a vizsgált öt éves időszak alatt befejezett,de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.Továbbá AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21/A. § előírása értelmében köteles elfogadni annak igazolását is,ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Amennyiben AT több részajánlati kör tekintetében nyújt be ajánlatot,alkalmasnak minősül minden kör tekintetében,ha az egyes részajánlati körök alkalmassági minimumkövetelményeinél meghatározott legmagasabb elvárásnak való megfelelést igazolja ugyanazon munkanemen belül, a részajánlati körönként külön meghatározott követelmények ugyanazon munkanem vonatkozásában nem adódnak össze.
M/2.Mutassa be azt a szakembert,akit be kíván vonni a teljesítésbe,szakember által aláírt,szakmai tapasztalatot,gyakorlati időt bemutató szakmai önéletrajz és a végzettséget/képzettséget igazoló okirat egyszerű másolatának csatolásával, vagy adott esetben az FMV névjegyzéki jogosultság igazolásával (bejegyző határozat vagy regisztrációs szám) (321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) b)/. Továbbá csatolandó a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata is.
Gyakorlati idő vizsgálata körében végzett munkák esetében kérjük megadni a munkakezdést és befejezés idejét év és hónap megadásával(folyamatban lévő munkák esetében ezen információ rögzítésével).Csak a teljes hónapok kerülnek értékelésre. Azonos időszakban más munkán szerzett gyakorlat ideje külön időnek nem számít,pl.az 1 hónapban végzett 2 külön munka kapcsán szerzett gyakorlati idő 1 hónapként kerül elfogadásra.Amennyiben AT több részaj-i körben is nyújt be ajánlatot, alkalmasság min.követelményeinél meghatározott szakember ugyanazon követelmény tekintetében több részajánlati körben is igazolhatja az alk-ságot.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1: Az Ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt
I. részajánlati kör tekintetében
- legalább 100 m2 padlóburkolat cserére és
- legalább 200 m2 homlokzati hőszigetelésre és
- legalább 200 m2 tetőfedésre;
II. részajánlati kör tekintetében
- legalább 600 m2 lapostető felújítására és
- legalább 575 m2 homlokzati hőszigetelésre és
- legalább 525 m2 padlóburkolat cserére
vonatkozó referenciával/referenciákkal.
Mindkét részajánlati kör esetében az elvárt referencia adott esetben 1 vagy több, maximum 3 kivitelezésen elvégzett munkák igazolásával is teljesíthető.
M/2: Mindkét részajánlati kör vonatkozásában ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló 266/2013.Korm. rendelet szerinti MV-É (Építési szakterület) kódú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez, kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel, így 3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles építészmérnök vagy okleveles építőmérnök végzettséggel, vagy 4 év szakmai gyakorlati idővel és építészmérnök vagy építőmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel.
Az előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékű végzettséget, képzettséget is elfogadja Ajánlatkérő.
(Figyelem! Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattevő munkavállalója vagy tagja, vagy cégvezetője, úgy az igazolás az ajánlattevő saját igazolásának számít.
Amennyiben a bemutatott szakember munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott (megbízási szerződéssel esetileg vagy állandóan foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt), úgy a szakember alvállalkozónak minősül, mivel a bemutatott szakembernek kell részt venni a teljesítésben.)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a bemutatott szakember tekintetében az FMV névjegyzéki jogosultság igazolását (bejegyző határozat csatolását vagy regisztrációs szám megadását) is elfogadja ajánlatkérő a végzettséggel és gyakorlati idővel szemben előírt minimumkövetelmény igazolásaként.
Amennyiben a bemutatott szakember kapcsán a jogosultság az ajánlattétel időszakában nem áll fenn, nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles igazolni a névjegyzékben szereplés tényét.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Mind2 részajánlati kör tekintetében:
- Késedelmes teljesítés esetén a nyertes AT köteles késedelmi kötbér megfizetésére, amely a nettó szerződéses ár 0,5%/ nap, de összesen legfeljebb a nettó szerződéses ár 20%-a. A kötbér felszámítása a teljesítési határidő lejártát követő első nappal indul. AK a kötbéren felüli kárát a nyertes AT-vel szemben érvényesíti.
- Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben nyertes AT nem szerződésszerűen teljesít, köteles a hibásan teljesített munkarész nettó értékének alapulvételével 10% hibás teljesítési kötbért fizetni.
- Meghiúsulási kötbér: Nyertes AT, az olyan okból történő meghiúsulás vagy nemteljesítés esetére, amelyért felelős, a teljes nettó szerződéses ár 20%-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.
- Teljesítési biztosíték: A nyertes Ajánlattevőnek a szerződés aláírásával egyidejűleg a szerződés megkötésétől a teljesítés teljes időtartamára az I. részajánlati kör esetében az ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-val, a II. részajánlati kör esetében a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-val egyenértékű teljesítési biztosítékot kell nyújtania az Ajánlatkérőnek a Kbt. 134. § (2), (4), (6) a) pontja, valamint (8) bekezdések szerint. A teljesítési biztosíték célja annak garantálása, hogy nyertes Ajánlattevő kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíti. Ajánlatkérő jogosult a teljesítési biztosíték igénybevételére, amennyiben nyertes Ajánlattevő valamely szerződéses kötelezettségének a teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be.
- A nyertes Ajánlattevőnek a teljesítést követően minimum 48 hónap időtartamra teljes körű jótállást kell vállalnia (a jótállási időtartam értékelési szempont). A jótállási időn belül az Ajánlattevő az AK által jelzett hibákat, azt követően pedig a kötelező szavatossági időn belül az Ajánlatkérő által bizonyítottan a vállalkozó érdekkörébe tartozó hibák kijavítását 10 napon belül megkezdi és a műszakilag indokolt időtartam alatt befejezi. Ellenkező esetben az AK jogosult a munkát mással elvégeztetni az Ajánlattevő terhére.
- Jólteljesítési biztosíték: A nyertes Ajánlattevő a végszámla benyújtásakor a sikeres műszaki átadás-átvételt követő a jótállás teljes időtartamára érvényes, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként az I. részajánlati körben az Áfa nélkül számított nettó szerződéses ellenérték 5%-ának, a II. részajánlati körben a tartalékkeret és Áfa nélkül számított nettó szerződéses ellenérték 5%-ának megfelelő összegű jólteljesítési, jótállási biztosítékot ad Ajánlatkérőnek a Kbt. 134. § (3), (4), és (6) a) pontja, valamint (8) bekezdések szerint. A biztosíték célja annak garantálása, hogy nyertes Ajánlattevő jótállási és szavatossági kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíti, a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényeket kielégíti. Ajánlatkérő jogosult ezen biztosíték igénybevételére, amennyiben a nyertes Ajánlattevő valamely jótállási, szavatossági, hibajavítási kötelezettségének a teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be.
- Előleg visszafizetési biztosíték:Mind2 részajánlati kör esetében:A nyertes AT előleg igénylése esetén a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerinti kötelező mértékben előírt teljes nettó szerződéses ár 5%-ának megfelelő összeg tekintetében mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól. A kötelező mértéken felül igényelt előleg összege tekintetében nyertes AT biztosíték nyújtására köteles a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint. Az előleg visszafizetési biztosíték igénybevételére akkor kerülhet sor, ha nyertes ajánlattevő az előleg visszafizetésére vonatkozó kötelezettségét - Ajánlatkérő írásbeli felszólítására- 5 munkanapon belül nem teljesítette.
A biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról AT-k az ajánlatban nyilatkozni kötelesek (Kbt. 134. § (5) bek).A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes leírását a szerződéstervezet tartalmazza
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Mind2 részaj-i kör:Szerződés finanszírozása az I. körben a TOP-6.6.1-16-SG1-2018-00002 projekt keretében európai uniós támogatásból,100% támogatási intenzitással valósul meg (utófinanszírozás),adott esetben önerővel kiegészítve,ill. a II. részaj-i körben a TOP-6.6.1-16-SG1-2018-00003 projekt keretében európai uniós támogatásból, 100% támogatási intenzitással valósul meg (utófinanszírozás),adott esetben önerővel kiegészítve. Az elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes egészében Megrendelőt terheli.
AK a II. részajánlati körben a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 20. §-ában előírtak szerint 6,5% mértékű tartalékkeretet biztosít, amelynek az elszámolására vonatkozó rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmazza egyértelműen. I.körben tartalékkeret nem biztosított.
Mind2 részajánlati kör esetében: AK igény esetén előleget fizet.
Az előleg maximális mértéke a szerződésben foglalt –I. részaj-i körben:ÁFA nélkül számított, II.részaj-i körben: ÁFA és tartalékkeret nélkül számított- teljes ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő összeg, Kbt. 135.§ (8) bekezdése alapján. AT a Kbt. szabályai szerint biztosítandó kötelező mértéken felüli (teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg) előleg igénylése esetén a kötelező mértéken felül igényelt összeg tekintetében előleg-visszafizetési biztosítékot köteles benyújtani.Nyertes AT a kapott előleggel a végszámlában köteles elszámolni.
Az előleget AK a nyertes AT kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. Az előleg biztosítékául a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a kötelezően biztosítandó mértékben biztosíték nem kérhető.
A munka elszámolása egyösszegű átalányáron történik.Az elvégzett feladatok ellenértékét AK a leigazolt teljesítést követően teljesíti a teljesítést követően benyújtott szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla alapján.Elszámolás és az ajánlat pénzneme HUF.AK csak hiánytalan és szakmailag megfelelő teljesítést vesz át.
I. részaj-i kör vonatkozásában nyertes AT 1 db részszámlázásra és 1 db végszámlázásra jogosult.
A nyertes AT a kivitelezési munka 50%-os műszaki készültségénél és AK által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult a nettó szerződéses ár 50%-ának megfelelő összegben részszámlázásra.
Nyertes AT 100%-os műszaki készültségnél, a kivitelezési munkák szerződésszerű teljesítését követően jogosult a nettó szerződéses ár fennmaradó 50%-ának megfelelő összegben végszámlázásra.
II. részaj-i kör vonatkozásában nyertes AT 3 db részszámlázásra és 1 db végszámlázásra jogosult.
Nyertes AT a kivitelezési munka 25%-os műszaki készültségénél és AK által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult a nettó szerződéses ár 25%-ának megfelelő összegben részszámlázásra.
Nyertes AT a kivitelezési munka 50%-os műszaki készültségénél és AK által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult a nettó szerződéses ár 25%-ának megfelelő összegben részszámlázásra.
Nyertes AT a kivitelezési munka 75%-os műszaki készültségénél és AK által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult a nettó szerződéses ár 25%-ának megfelelő összegben részszámlázásra.
Nyertes AT 100%-os műszaki készültségnél, a kivitelezési munkák szerződésszerű teljesítését követően jogosult a nettó szerződéses ár fennmaradó 25%-ának megfelelő összegben végszámlázásra.
Végszámla az utolsó munkarész eredményes műszaki átadás-átvételét követően nyújtható be.Számla benyújtásának feltétele a hiány-,és hibamentes műszaki átadás-átvétel.
A Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján építési beruházások esetén a szerződésben foglalt ellenérték kifizetésére kormányrendelet a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérő, sajátos szabályokat állapíthat meg. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B. § tartalmazza ezen fizetési rendelkezéseket.
Az eljárásban irányadó Kbt. 135. § (1) és (6) bek., 272/2014. (XI.5.) Korm. rend. előírásai.
A részletes fizetési feltételeket az ajánlatkérési dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, azt kifejezetten kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/08/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/08/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben történik a 424/2017. (XII. 19.) Korm rendelet 15. § rendelkezései szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Nem releváns.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: A felhívás VI.3.12.-ben és a közbeszerzési dokumentációban részletezettek szerint.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1.Értékelési módszer:1.részszempont(I.kör:Nettó ajánlati ár,II. kör:Tartalékkeret nélkül számított nettó ajánlati ár):AK számára legelőnyösebb ajánlat (legalacsonyabb ár) kap 10 pontot,míg a többi ajánlat pontértéke a legelőnyösebbhez arányosítva kerül meghatározásra a fordított arányosítás módszerét követve a Közbeszerzési Hatóság (KH) 2016.12.21. napján közzétett,nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója alapján a dokumentációban részletezett képlet/P= (Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+ Pmin/ szerint.
2. és 3. részszempont:A többletvállalást nem tartalmazó ajánlat az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot (0 pont)kap.A többletvállalást tartalmazó ajánlatok esetében a legkedvezőbb szintet elérő ajánlat az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kap,míg a többi ajánlat pontértéke a legelőnyösebbhez arányosítva kerül meghatározásra az egyenes arányosítás módszere szerint a KH 2016.12.21. napján közzétett,nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója alapján a dokumentációban részletezett képlet (P= (Avizsgált/Alegelőnyösebb)* (Pmax-Pmin) + Pmin) szerint.
2. AK térítésmentesen,teljes terjedelmében közvetlenül el-us úton bocsátja a közbeszerzési dokumentumokat rendelkezésre a https://ekr.gov.hu címen.Részvétel feltétele az oldalon történő regisztrációt követően a dokumentumok letöltése.
3.Ajánlatnak tartalmaznia kell AT-nek a Kbt. 66. § (2) bek-ben foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire,szerződés megkötésére és teljesítésére,kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
4.Csatolandó az AT(k) és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet(ek) részéről aláíró személy aláírását igazoló aláírási címpéldánya,vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintája.Címpéldány kiállításának dátuma nincs határidőhöz kötve.
5.Folyamatban lévő változásbej-i elj.esetén nyilatkozni szükséges EKR űrlap kitöltés útján,s folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetén csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem,s érkezéséről cégbíróság által megküldött igazolás.
6.Közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Tapasztó Magdolna(lajstromszám:00498, 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. II. em. 226).
7.Alkalmassági feltételek,előírt igazolási módja a minősített ajánlattevői jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
8. Ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani.
9. AK a Kbt. 71. §-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
10. Nyertes AT-nek a kivitelezés időtartamára teljes körű építés-szerelési biztosítással kell rendelkeznie a dokumentáció előírása szerint.
11.A Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján az üzleti titkot tartalmazó elkülönített irathoz indokolást kell csatolni.
12Ajánlatkérő - tekintettel a Kbt. 75. § (6) bekezdésére - előírja a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi ok alkalmazását mindkét részajánlati kör vonatkozásában.
13.Ajánlatkérő mindkét részajánlati kör tekintetében helyszíni bejárást tart. Ideje: I. részajánlati kör (Tapolcsányi): 2018.07.26. 9.00 óra, II. részajánlati kör (Gáspár Z.): 2018.07.26. 10.30 óra.Találkozás helyszíne: adott intézmények főbejárata előtt.
14.A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai irányadóak.
15.Az ajánlat elkészítése során, amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, azt az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Azon dokumentumok, amelyek tekintetében az EKR rendszerben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap, Ajánlatkérő a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus, pdf formátumú másolatának csatolását írja elő a 424/2017.Korm.r. előírásainak figyelembevételével.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/07/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges