Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/133
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.12.
Iktatószám:12329/2018
CPV Kód:45421153-1
Ajánlatkérő:Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:Győr, Árpád út 32. (7150 hrsz);Győr, Árpád út 32. (7150 hrsz);Győr, Árpád út 32. (7150 hrsz)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közigazgatás Közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24133650
Postai cím: Árpád Út 32.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Márkus Klaudia Lilla
Telefon: +36 96795767
E-mail: markus.klaudia@gyor.gov.hu
Fax: +36 96795615
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000344582018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK16633, EKRSZ_24133650
Postai cím:
Város: Győr
NUTS-kód: HU 221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Márkus Klaudia Lilla
Telefon: +36 96795767
E-mail: markus.klaudia@gyor.gov.hu, penzugy@gyor.gov.hu
Fax: +36 96795615
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000344582018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közigazgatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
x Egyéb tevékenység: Közigazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Beépített bútor szerelése
Hivatkozási szám: EKR000344582018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45421153-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal „Győr, Árpád út 32. szám alatti épület irodáiba beépített bútor szerelése” tárgyú beszerzés
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: beépített bútor felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45422100-2
További tárgyak:45421153-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Győr, Árpád út 32. (7150 hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Győr, Árpád út 32. szám alatti épület irodáiban beépített bútor felújítási munkáinak elvégzése.
Szerződés típusa: vállalkozási szerződés
az építési munkahely megjelölése:
Cím: 9021Győr, Árpád út 32., 7150 hrsz.,
Az építési beruházással érintett területek nagysága:
 Telek: 824 m2
 Épület hasznos nettó alapterület: 6416 m2
Építőmesteri és szakipari munkák:
Meglévő beépített szekrények felújítása, javítása az alábbiak szerint:
 Meglévő beépített szekrények ajtóinak elbontása, elszállítása: 31,23 m3
-A meglévő léc-keretvázra épített takaró és merevítő burkolat készítése: 243,96 m2
- Felső - középen felnyíló - ajtópár felszerelése burkolókeretre, szekrényenként: 145,5 m2
- Alsó - középen felnyíló - ajtópár felszerelése burkolókeretre, szekrényenként: 701,22 m2
- Polcozás elkészítése:962,3 m2
 Szekrények felújítása 14 db
 strangburkolat 75,6 m2
Kapcsolódó dokumentáció:
Az elvégzendő munka részletes leírását a dokumentáció műszaki fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége/végzettsége (A felhívás III.1.3) M/2. pontjában bemutatott szakembereken felüli szakemberek száma (fő-ben megadva, max:5 fő)  15
2 A felhív III.1.3) M/2. pont szerinti alki köv. ig.ra bemutatott szakember (AT választása szerint)képz.ek/végz.nek megszerz. köv. szerzett többlet szakmai tap. (hónapban) alk.i min.köv.felül max36hó 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (egyösszegű nettó átalányár) (nettó / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A beruházással érintett munkaterületen más vállalkozó is dolgozhat, mivel az épületben energiahatékonyságot növelő beruházás valósul meg.

II.2.1) Elnevezés: mészkő burkolat felcsiszolása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262510-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Győr, Árpád út 32. (7150 hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Győr, Árpád út 32. szám alatti épületben található mészkő burkolat felcsiszolása
Szerződés típusa: vállalkozási szerződés
az építési munkahely megjelölése:
Cím: 9021 Győr, Árpád út 32., 7150 hrsz.,
Az építési beruházással érintett területek nagysága:
 Telek: 824 m2
 Épület hasznos nettó alapterület: 6416 m2
Építőmesteri és szakipari munkák:
 - kőcsiszolás, kőfaragó munkák
 - meglévő Süttői mészkő burkolat készítése, aljzatkiegyenlítése, fugázása, csiszolása, felületkezelése, sérült lapok kicserélése:794,12 m2
Kapcsolódó dokumentáció:
Az elvégzendő munka részletes leírását a dokumentáció műszaki fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Hátrányos helyzetű munkavállalók száma (max:2 fő)  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (egyösszegű nettó átalányár) (nettó / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A beruházással érintett munkaterületen más vállalkozó is dolgozhat, mivel az épületben energiahatékonyságot növelő beruházás valósul meg.

II.2.1) Elnevezés: Gobelin terem felújítása, burkolat csere
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45422100-2
További tárgyak:45421146-9
45432000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Győr, Árpád út 32. (7150 hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Győr, Árpád út 32. szám alatti épületben található „Gobelin terem” felújítása, burkolat cseréje
Szerződés típusa: vállalkozási szerződés
az építési munkahely megjelölése:
Cím: 9021 Győr, Árpád út 32., 7150 hrsz.,
Az építési beruházással érintett területek nagysága:
 Telek: 824 m2
 Épület hasznos nettó alapterület: 6416 m2
Építőmesteri és szakipari munkák:
 - Gobelin terem felújítása
 - meglévő falszerkezet, kétszárnyú ajtó és álmennyezet bontása, elszállítása
 - új fan coil burkolat készítése: 11,37 m2
 -ablakok feletti burkolat készítése: 7,57 m2
 - gipszkarton burkolat készítése: 44,06 m2
 - belső falfestés: 44,06 m2+44,06 m2
 - fa keret burkolat készítés: 36,12 m2
 kazettás álmennyezet készítés, világítással: 78,09 m2

A felújítással érintett terem vonatkozásban Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a terem falát borító gobelin kiemelt értéket képvisel, melynek tudatában és ismeretében szükséges a munkálatokat elvégezni.
Kapcsolódó dokumentáció:
Az elvégzendő munka részletes leírását a dokumentáció műszaki fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Hátrányos helyzetű munkavállalók száma (max: 2 fő)  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (egyösszegű nettó átalányár ) (nett / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A beruházással érintett munkaterületen más vállalkozó is dolgozhat, mivel az épületben energiahatékonyságot növelő beruházás valósul meg.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A kizáró okok felsorolása:
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok valamennyi részfeladat tekintetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll (EKR űlap).
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdése, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet) 17. § (1) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozattal kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
A Kbt. 67. § (4) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet.
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap) az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
Az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet tekintetében ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése szerint csak nyilatkozni köteles a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya hiányáról.
A Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében, amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint nyilatkozattal kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá. A 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, az „egységes európai közbeszerzési dokumentum” alatt a nemzeti rezsimben lefolytatott eljárásban a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §-a értelmében a Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:
i) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan
ib) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okokra vonatkozó előzetes igazolás egyszerű nyilatkozattal, valamint a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § (1) bek. g) pont gb) alpontjában rögzítettek szerint történik, azzal, hogy a Korm. rendeletben meghatározott Pmt. helyett Ajánlatkérő a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát érti, az alátámasztó igazolásokat pedig (utólagos igazolás) ebben az esetben is a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra kell benyújtani.

Öntisztázás: A Kbt. 64. §-a értelmében a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
A Kbt. 64. § (2) bekezdése értelmében, ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben az előírt kizáró okok az eljárás során következnek be.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés h) és j) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától számítja Ajánlatkérő.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltakat.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján, hogy a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
Nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
(Kbt. 65. § (6), (7), (9), (11) bekezdéseinek megfelelően)
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az ajánlatkérő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában, a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Kétség esetén az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint felvilágosítást kérhet ajánlattevőtől arra vonatkozóan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez, illetve melyik nem végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell.
A Kbt. 69. § (11) bekezdése értelmében nem kérhető igazolás, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában működő, - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Amennyiben ajánlattevő azért nem szerepel a névjegyzékben, mert nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, úgy a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés igazolása ajánlattevő feladata. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ezen alkalmassági pontnak való megfelelést igazolhatja oly módon, hogy egyszerű másolatban benyújtja a letelepedés szerinti országában vezetett nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást végző szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumot egyszerű másolatban. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kéri a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. Ajánlatkérő ezen alkalmassági szempontnak megfelelést a Közbeszerzések Tanácsának 2016. 06. 01-én kiadott 62. számú útmutatójában foglaltaknak megfelelően a https://www.e-epites.hu/Kamara/ honlapon ellenőrzi.
Amennyiben a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő jogosult lenne a névjegyzékben való szereplésre, de ott adminisztrációs hiba miatt vagy egyéb okból nem szerepel, úgy ezen alkalmassági pontnak való megfelelést ajánlattevő igazolhatja a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartás tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával.
Előzetes igazolás: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírt alkalmassági követelmény kapcsán, a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint rögzíti, hogy a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Utólagos igazolás: A gazdasági szereplő az alkalmassági teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívásra köteles benyújtani.
AK az alk. köv.nek való igazoláshoz kapcs. felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdéseire. A Kbt. 65. § (7) szerinti nyilatkozat nemlege válasz esetén is csatolandó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 65. § (2) bekezdésére tekintettel nem ír elő alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: A Kbt. 65. § (2) bekezdésére tekintettel nem ír elő alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti az ajánlattevő ajánlatában ismertesse és igazolja az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) szerződésszerűen teljesített közbeszerzés tárgyának megfelelő legjelentősebb munkáit, kitérve benne legalább a teljesítés időpontjára (kezdő és befejező időpont - év, hó, nap bontásban), helyére (cím és hrsz), a szerződést kötő másik fél megnevezésére, a szerződés tárgyára, mennyiségére, továbbá arra, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ezen túlmenően az igazolásnak olyan részletesnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak az ajánlattevő megfelel.
Az M.1. pont szerinti alkalmassági feltételt az ajánlattevőnek a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése és 23. §-a szerint.
Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-ban foglalt rendelkezéseket.
AK építési beruházás fogalma alatt a 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 30. pontjában foglaltakat érti.
Amennyiben a korábbi teljesítést az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) nem önállóan végezte, a ref.igazolásnak a részvétel módját is tart. kell, illetőleg az ig.nak az alkalmasság minimumkövetelménye szerinti adatokat (ahol az elhatárolás elvégezhető és értelmezhető) az igazolni kívánt szolgáltatás tekintetében a részvétel arányában is tartalmaznia kell. A részvétel arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesült az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) a szerződés szerinti ellenszolg.nettó összegéből. A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglaltak szerint, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített ép. beruh. vonatkozó ref. ig. - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a ref. ig. bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett ép. beruh. tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolg.ból részesült.
M/2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti az ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről (szervezetekről) akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
a) A bemutatott szakemberek nevét képzettségét/végzettségét igazoló dokumentumok másolatát.
b) a szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
c) a szakemberek által aláírt önéletrajzot, mely tartalmazza a szakmai végzettség/képzettségét, a megszerzést követően szerzett szakmai gyakorlatot bemutatását olyan részletességgel (a dátumokat év/hónap/nap pontossággal jelölve), amelyből ajánlatkérő kétséget kizáróan meggyőződhet, hogy a bemutatott szakemberek az előírt végzettség/képzettséggel és az előírt gyakorlati idővel rendelkezik.
A Kbt. 114. § -ának (2) bekezdése értelmében ajánlattevő ajánlatában csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Hiv: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek.-re
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 1. rész vonatkozásában
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárását megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, legalább 1 db, 200 m2 alapterületet elérő, vagy legalább 2 db és egyenként 100 m2 alapterületet elérő beépített bútorozás körében végzett, a teljesítési előírásoknak megfelelő és szerződésszerűen teljesített közbeszerzés tárgya szerinti (beépített bútorok szerelése és/vagy beépítése) referenciával.
(Kbt. 65. § (6), (7), (9), (11) bekezdéseinek megfelelően)
(a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.)
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be legalább 2 fő Faipari asztalos végzettségű szakembert, vagy azzal egyenértékű végzettséggel/képzettséggel rendelkező asztalost, akik külön-külön rendelkeznek legalább 2 éves (24 hónapos) szakmai tapasztalattal.
Asztalos végzettség/képzettség alatt Ajánlatkérő Faipari szakmacsoportbeli asztalos és/vagy bútorasztalos, és/vagy középfokú iskolai rendszerben elvégzett faipari végzettséget/képzettséget és/vagy felsőfokú iskolai rendszerben elvégzett faipari végzettséget/képzettséget ért, OKJ szám: 33526201 és/vagy 3354301 és/vagy 3454302 vagy azzal egyenértékű.
2. rész vonatkozásában:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárását megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, legalább 1 db, 300 m2 alapterületet elérő, vagy legalább 2 db és egyenként 150 m2 alapterületet elérő mészkő burkolattal rendelkező épület burkolat készítése és/vagy ajzatkiegyenlítése és/vagy fugázása és/vagy csiszolása és/vagy felületkezelése és/vagy sérült lapok kicserélése körében végzett, a teljesítési előírásoknak megfelelő és szerződésszerűen teljesített közbeszerzés tárgya szerinti referenciával.
(Kbt. 65. § (6), (7), (9), (11) bekezdéseinek megfelelően)
(a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.)
3. rész vonatkozásában:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárását megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett összességében legalább 1 db, 25 m2 felületet elérő, vagy legalább 2 db és egyenként 12,5 m2 felületet elérő fa keret burkolat készítése tárgyú, a teljesítési előírásoknak megfelelő és szerződésszerűen teljesített közbeszerzés tárgya szerinti referenciával.
(Kbt. 65. § (6), (7), (9), (11) bekezdéseinek megfelelően)
(a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.)
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi részben irányadó:
Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékaként jótállási biztosítékfizetési kötelezettséget ír elő. A jótállási biztosíték mértéke a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított 2%-a, melyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint kell nyújtani. A jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani és a jótállási időszak utolsó napjáig kell rendelkezésre állnia.
A jótállási kötelezettség a vállalkozási szerződés teljesítését jelentő műszaki átadás-átvételi eljárás lezárultával kezdődik, melynek ideje 48 hónap.
Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő a szerződés késedelmes teljesítésével kapcsolatosan a késedelmes napokra késedelmi kötbért ír elő, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. A késedelmi kötbér mértéke a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 1%-a/naptári nap, maximális mértéke a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 10%-a. A késedelmi kötbér maximális mértékének elérésekor Megbízó jogosult azonnali hatállyal a szerződés felmondására.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
Meghiúsulási kötbér: A szerződés meghiúsulása esetén a Megrendelő meghiúsulási kötbért (a továbbiakban: „Meghiúsulási Kötbér”) érvényesíthet a Vállalkozóval szemben. Meghiúsulásnak minősül különösen a Vállalkozó felelősségi körében bekövetkezett lehetetlenülés, továbbá a Vállalkozó szerződésszegésére alapított azonnali hatályú felmondás vagy elállás. A Meghiúsulási Kötbér alapja a szerződés szerinti teljes, ÁFA nélkül számított Vállalkozói Díj. A Meghiúsulási Kötbér mértéke a kötbéralap 10 %-a (tíz).
A Meghiúsulási Kötbér a szerződés meghiúsulásával egyidejűleg válik esedékessé. A Meghiúsulási Kötbér érvényesítése esetén a Vállalkozóval szemben érvényesített késedelmi kötbér a Vállalkozó által fizetendő Meghiúsulási Kötbér összegét csökkenti, feltéve, hogy a Vállalkozó késedelmi kötbér teljesítési, kötbér-fizetési kötelezettségének szerződésszerűen eleget tett. A Meghiúsulási Kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a Megrendelőnek a meghiúsulásból eredő, a Meghiúsulási Kötbért meghaladó mértékű, igazolt káraik megtérítésére vonatkozó kötelezettsége alól.
Meghiúsulási kötbér a késedelmi kötbérrel együtt nem érvényesíthető.
Ajánlatkérő jogosult a kötbért a vállalkozói díjból a Ptk. 6:139. § (1) bekezdése szerint visszatartani. Ajánlatkérőnek jogában áll a Kbt. 135. § (6) bekezdésének figyelembevételével az érvényesített kötbért a vállalkozói díjba beszámítani.
Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltak szerint köteles nyilatkozni a biztosíték rendelkezésre bocsátása tárgyában.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Ptk. 6:186.§-ában foglaltakra. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre a szerződéstervezet tartalmaz további rendelkezéseket.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Valamennyi rész vonatkozásban:
Vállalkozó a vállalkozói díj – általános forgalmi adó és tartalékkeret nélkül számítva - 5%-nak megfelelő mértékű előleget igényelhet a Kbt. 135. § (7) bekezdésének megfelelően. Az előleg igénylése nem kötelező. Az előleget a Vállalkozó a vállalkozási szerződés hatályba lépését követően igényelheti. A Vállalkozó az igénybe vett előleget kizárólag a vállalkozási szerződésben meghatározott kivitelezési munkák finanszírozására használhatja fel. Ajánlatkérő az előleg kapcsán felhívja a figyelmet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30., 32/A. és 32/B. §-ára.
Ajánlatkérő az előleg igénylését a Kbt. 135. § (7) bekezdéseiben meghatározott esetekben nem köti biztosíték nyújtásához, de felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pontjában meghatározott kizáró okra. Előleg igénybevétele esetén az igényelt előleg a számlákban arányosan kerül elszámolásra.
A munka elszámolása egyösszegű átalányár alapján történik. Az ajánlattétel, a kifizetés és a szerződés pénzneme forint (HUF). A fizetési feltételek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
Számlázás az 1. és a 3. rész esetében:
Nyertes ajánlattevő a megvalósított műszaki tartalommal arányosan összesen 4 db számla benyújtására jogosult, amely legfeljebb 3 db részszámla és 1 db végszámla lehet. A nyertes ajánlattevő az első részszámlát a nettó ellenérték 25%-nak megfelelő teljesítés elérésekor jogosult benyújtani. További részszámlák benyújtására a nettó ellenérték 50, 70 és 100%-ának elérésekor jogosult. Az ellenérték a szerződésben meghatározott mód és tartalom szerinti teljesítést követően banki átutalással kerül kiegyenlítésre 30 napon belül a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdés, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseinek, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdésének megfelelően a részszámla összegét az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.
Számlázás a 2. rész esetében:
Nyertes ajánlattevő 1 db számla benyújtására jogosult. Az ellenérték a szerződésben meghatározott mód és tartalom szerinti teljesítést követően banki átutalással kerül kiegyenlítésre 30 napon belül a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdés, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseinek, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével.
Tartalékkeret: Mértéke a nettó vállalkozói díj 2%-a. A tartalékkeret terhére az ajánlati időszakban előre nem kalkulálható munkák kizárólag a Megrendelő külön megrendelése alapján végezhetőek. A tartalékkeret az építési beruházás teljesítéséhez, rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges munkák ellenértékének elszámolásához használható fel. A tartalékkeret terhére elvégzett munka elszámolása az ajánlatban szereplő anyagok, munkanemek esetén legfeljebb az ajánlati egységárakkal, egyéb esetben legfeljebb a TERC VIP program szerinti árképzési tényezőkkel történhet, Megrendelő műszaki ellenőre által ellenjegyezve.
A vállalkozói díj inflációs vagy beszállítói áremelésre való hivatkozás, tervhiányosságból eredő többletmunka esetén sem változhat.
Megrendelő a kifizetést az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény figyelembe vételével teljesíti.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk.-ban meghatározott (6:155. §) mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdés rendelkezései alapján gazdálkodó szervezet alapításának lehetőségét kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/08/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/08/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1.rész: Ár:fordított arány., személyi állomány képzettsége/végzettsége: egyenes arány., Többlet szakmai tap.: egyenes arány. 2. rész: Ár: ford.arány., Hátrányos hely. m.v. száma: Pontozás. 3. rész:Ár: ford.arány., Hátrányos hely. m.v. száma: Pontozás.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: VI.3.8) részletes kifejtését a dokumentáció tartalmazza.
Az ajánlatot a Kbt. 66. § (1) bekezdésében meghatározott szerint az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani.
Az ajánlatok benyújtásának címe és módja: www.ekr.gov.hu
Az eljárás nyelve a magyar.
Dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bek..valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján elektronikus úton.
A közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételi felhívás feladásának időpontjától elérhetőek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben.
Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
Az ajánlatba felolvasólapot kell elhelyezni. A felolvasólap az EKR rendszeren keresztül elektronikus űrlap alkalmazásával.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- Felolvasólap –elektronikus űrlap alkalmazása
- Nyilatkozat a közös ajánlattételről (adott esetben)
- Konzorciumi megállapodás (közös ajánlattétel esetén)
- A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti eredeti ajánlattevői nyilatkozat–elektronikus űrlap alkalmazása
- Nyilatkozatuk a hátrányos helyzetű munkavállalók számáról az ajánlat benyújtásának időpontjában.
- Nyilatkozat az alvállalkozókról a Kbt. 66. § (6) bekezdése,
- Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint–elektronikus űrlap alkalmazása
- Nyilatkozat a kizáró okokról a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglaltak szerint
- Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ának megfelelően a 8. § i) pont ib) alpontja szerint és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint–elektronikus űrlap alkalmazása
- Aláírási címpéldány, a Ctv. 9. § szerinti aláírás-minta egyszerű másolatban/ meghatalmazás
- Nyilatkozat felelős magyar fordításról (adott esetben) – a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni
- Nyilatkozat az üzleti titokról- hivatkozással az EKR rendelet 11. § (4) bekezdésben foglaltakra, az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy az üzleti titkot tartalmazó dokumentumok elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza.
- szakmai ajánlat részeként az árazott költségvetést
- Változásbejegyzésről (nemleges tartalom esetén is) –elektronikus űrlap alkalmazása
Az ajánlatban lévő nyilatkozatokat cégszerűen kell aláírni összhangban a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 10. §-val.
HP a Kbt. 71. § (1)-(10) bek. szerint azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatában foglaltakkal élni kíván, és az ott meghatározott körben nem kíván újabb hiánypótlást elrendelni az EKR-en keresztül.
Kapacitására támaszkodás esete a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdése szerint történik.
Kieg. tájék.a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, az EKR rendszeren keresztül.
A Kbt. 73. § (4) bek. foglaltak a dokumentációban.
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
Ajánlatkérő 2018. 07.19. napján 9:00 órai kezdettel helyszíni bejárást tart. Találkozó helyszíne: Győr, Árpád út 32. bejárata. (TÁJÉKOZTATOM, hogy a helyszínen jelenleg kivitelezési munkálatok folynak, melynek értelmében munkaterületnek minősül).
Nyertes AT köteles a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben előírt, az 1. ajánlati rész esetében 5 millió forint, a 2. és a 3. részek esetében 500.000 forint éves kárlimit értékű, teljes körű felelősségbiztosítási (építés- és szerelésbiztosítás – C.A.R.) szerződést a konkrét építési beruházásra nevesítve megkötni/vagy a már meglévő felelősségbiztosítást jelen építési beruházásra kiterjeszteni és azt a teljesítés idejére fenntartani azzal a megkötéssel, hogy a káresemények összértéke évente a biztosítási fedezet egészére vonatkozik. Mértéke káreseményenként legalább 1 millió Ft az 1. rész esetében, a 2. és 3. rész 500.000 Ft. FAKSZ: dr. Fülöp Gyula (00880)
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/07/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges