Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/95
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.18.
Iktatószám:4009/2018
CPV Kód:45233120-6
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:Mátraverebély
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési Titkárság
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mátraverebély, Szentkút Nemzeti kegyhely megközelítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Mátraverebély, Szentkút Nemzeti kegyhely megközelítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
További tárgyak:71322000-1
45231000-5
45247130-0
32562200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Mátraverebély
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás
„Mátraverebély, Szentkút Nemzeti kegyhely megközelítésére új összekötőút tervezési (EVD,
engedélyezési, kiviteli tervek készítése, TRT módosítás), engedélyeztetési munkái és kivitelezése az
IKOP-4.1.0-15-2016-00006 projekt keretében (PST kód: K021.16)”
Beszerzés mennyisége (tájékoztató jelleggel):
a) Tervezési feladat megadása:
A következő új nyomvonalon elhelyezkedő bekötőút teljes körű tervezése, engedélyeztetése:
A 21143. jelű úton a 21. sz. főút csatlakozásától számítva északi irányban kb. 100m távolságra lévő
jelenleg helyi közút csatlakozás magasságában indulva kb. 520m hosszban kialakításra kerülő
bekötőút, mely Mátraverebély település ingatlanjait keleti irányból kerüli el, majd visszacsatlakozik
a 21143. j. út jelenlegi nyomvonalába.
Az elkerülő úthoz csatlakoztatva a Mátraverebély 300/3; 300/4; 300/5; 305; 306 hrsz-ú ingatlanok
megközelítésére új stabilizált burkolatú önkormányzati földutat kell megtervezni.
Tervezési és engedélyeztetési feladatok:
• Előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD) elkészítése, a hatósági eljárásban való részvétel és a
jogerős környezetvédelmi engedély megszerzése
• engedélyezési terv készítése és a szükséges jogerős engedélyek megszerzése
• kiviteli tervek elkészítése minden szakágban, üzemeltetőkkel Megrendelővel és Mérnökkel való
jóváhagyatása
• vízelvezetés és a szükséges közműkiváltások terveinek elkészítése és szükséges engedélyek
megszerzése
• területszerzési munkarészek elkészítése: záradékolt kisajátítási tervek készítése, jogerős művelés
alóli kivonó határozatok megszerzése, elvi- és végleges erdő kivonási határozatok megszerzése.
Ezen eljárások díjait a Vállalkozó rendezi, kivéve a föld- és erdő védelmi járulékokat
• Előzetes Régészeti Dokumentáció elkészítése
A kivitelezés (építési beruházás) során a Szerződésben és mellékleteiben részletezett
továbbtervezési feladatként, részlettervek és kiegészítő tervek készítése különösen:
• megvalósulási és kezelői lehatárolási tervek, geodéziai megvalósulási térkép, végleges
telekalakítási (telekcsoport újraosztási, összevonási) terveinek elkészítése a szükséges engedélyek,
jóváhagyások és záradékok beszerzésével;
• az építési engedélyben és a hatósági előírásokban meghatározott tervek készítése - a
forgalomtechnikai jelzésrendszer megvalósítása előtt a felülvizsgált forgalomtechnikai terv
elkészítése és közlekedés hatósági és közútkezelői jóváhagyatása;
• a közművek átépítési tervek felülvizsgálata, szükség szerinti áttervezése és a megvalósításukhoz
szükséges engedélyek, jóváhagyások beszerzésével.
Minden a Projektelem megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítése, illetve engedély,
hozzájárulás beszerzése, valamint ha szükséges az időközben lejárt engedélyek, hozzájárulások
érvényességének meghosszabbítása, vagy azok újbóli beszerzése Vállalkozó feladata. Az
5
engedélyek megszerzéséhez szükséges minden eljárási díj, illeték stb. rendezése a Vállalkozó
feladata.
A terveknek meg kell felelniük a hatályos jogszabályoknak, ágazati előírásoknak különösen az
összes érvényben lévő Útügyi Műszaki Előírásnak.
A tervszállítási ütemezésben részletezett terveket a végleges szállítási határidő előtt 1 hónappal
bírálatra a Megrendelő és a Mérnök részére le kell szállítani.
Amennyiben szükséges rendezési terv (településrendezési eszközök) módosítása, úgy azok
tervezése, engedélyezése, jóváhagyatása is a Vállalkozó feladata.
Vállalkozói feladata a NIF tételrend szerinti tételes költségvetés készítése és a részletes
tételtartalom meghatározása az elkészült kiviteli tervek alapján, amely a nyertes ár részletes
bemutatására szolgál, valamint a havi teljesítések nyomon követésének alapja a kivitelezés alatt.
b) Kivitelezés:
A 21143. jelű úton a 21. sz. főút csatlakozásától számítva északi irányban kb. 100m távolságra lévő
jelenleg helyi közút csatlakozás magasságában indulva kb. 520m hosszban kialakításra kerülő új
nyomvonalú bekötőút kivitelezése, mely Mátraverebély település ingatlanjait keleti irányból kerüli
el.
Az elkerülő úthoz csatlakoztatva a Mátraverebély 300/3; 300/4; 300/5; 305; 306 hrsz-ú ingatlanok
megközelítésére új stabilizált burkolatú önkormányzati földutat kell kiépíteni.
A projektelemet az építési és egyéb engedélyek és a Megrendelő és Mérnök által jóváhagyott kiviteli
tervek szerint kell megépíteni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 hónap vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-4.1.0-15-2016-00006

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11546 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4500011828 Rész száma: Elnevezés: „Mátraverebéfy, Szentkút Nemzeti kegyhely megközelítésére új összekötőút
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/08/15 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1133 Budapest, Váci út 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 229688888
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233120-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
További tárgyak:71322000-1
45231000-5
45247130-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Mátraverebély
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mátraverebély, Szentkút Nemzeti kegyhely megközelítésére új összekötőút
tervezési (EVD, engedélyezési, kiviteli tervek készítése, TRT módosítás), engedélyeztetési munkái és
kivitelezése az IKOP-4.1.0-15-2016-00006 projekt keretében (PST kód: K021.16)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: -
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: -
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 229688888
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1133 Budapest, Váci út 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/02/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A módosítás jogszabályi alapja: Kbt. 141. § (6) bekezdése.
A Szerződés 5.3. pontjában a Projekt pénzügyi finanszírozási formája európai uniós Szerződésmódosítás dátuma: 2018.02.13.
támogatásban került meghatározásra. A Mátraverebély- szentkúti Nemzeti Kegyhely 21. sz.
főút felől történő optimális megközelítésének érdekében Mátraverebélynél új összekötő út
kialakítása került elrendelésre, melyhez a szükséges forrás előzetesen becsült összegét az
1206/2017 (IV.IO.) Kormány határozat biztosítja. Az 1206/2017 (IV.IO.) Kormány határozat
megjelenésével a tárgyi IKOP-4.1.0-15-2016-00006 (21. sz. főút Heves és Nógrád megyei
szakaszok kapacitás-bővítése) kódú projekt Támogatási Szerződése módosításra került. A
Mátraverebély- szentkúti Nemzeti Kegyhely 21. sz. főút felől történő optimális
megközelítésének érdekében Mátraverebélynél új összekötő út című projektrészre az IKOP-
4,1.0-15-2016-00006 kódú projekt Támogatási Szerződése hazai költségvetési forrásból
biztosít forrást. A fentiek okán szükség mutatkozott a Szerződés hivatkozott pontjának
pontosítására.
A Szerződés 5.3. pontjában Felek a finanszírozás módját szállítói finanszírozásban határozták
meg. A Támogatási Szerződés 3. számú módosítása keretében Megrendelő (Kedvezményezett)
az utófinanszírozás! módra történő átállást kezdeményezte, amely a támogató részéről
elfogadásra került. A Támogatási szerződés módosítása okán a Projekt szállítói finanszírozás
helyett utófinanszírozási konstrukcióban kerül megvalósításra, amelynek következtében a
Szerződés hivatkozott pontját módosítani szükséges.
Tekintettel arra, hogy a Projekt forrása mind a Kormány 1206/2017. (IV. 10.) Korm.
határozata, mind pedig a 2017. április 19. napján aláírt 1. számú Támogatási Szerződés
módosítása szerint biztosított, így a Szerződés az utolsóként aláíró Fél aláírásának napján lépett
hatályba.
A módosítás hivatkozott jogszabályi alapját abban látjuk, hogy a Szerződés módosítása nem
tekinthető lényeges módosításnak. A Kbt, 141. § (6) bekezdése szerint a szerződés módosítása
lényeges, ha a módosítás az eredeti szerződéses feltétételektől lényegesen eltérő érdemi
feltételeket határoz meg.
a) A Kbt. mindig lényegesnek tekinti a módosítást, ha az olyan feltételeket határoz meg,
amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az
eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes
ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.
A fentebb hivatkozott feltétel nem csak azért nem teljesül, mert a módosítás nem érint
olyan feltételt, amely kihatással bírt volna az ajánlattevők ajánlatadási szándékára, hanem
azért sem, mert a Szerződés alapját a Kbt. 115. §-a szerint lebonyolított közbeszerzési
eljárás képezte, amely alapján közvetlen felhívással maga az Ajánlatkérő dönt az eljárásban
részt vevő ajánlatkérők személyéről, így az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más
ajánlattevők részvétele eleve kizárt. (Közbeszerzések Tanácsának Útmutatója K.É. 2017.
évi 81. szám)
b) A Kbt. lényeges módosításnak tekinteni azt, ha a módosítás a szerződés gazdasági
egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg.
Jelen esetben ezen feltétel sem teljesül, tekintettel arra, hogy a módosítás technikai jellegű,
azáltal az ajánlattevő nem kerül gazdasági szempontból előnyösebb helyzetbe, abból
gazdasági előnye nem származik.
Dr. Molnár - Varga Diána
cií \sWán
2
-
' M
c) A Kbt. szintén lényeges módosításnak tekinteni azt is, ha a módosítás a szerződés
tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új
elemre terjeszti ki.
A Szerződés módosítása nem érinti a Szerződés tárgyát, a nyertes ajánlattevőnek
(vállalkozónak) a Szerződés módosítása okán nem kell új feladatot ellátnia.
A fentiekben bemutatott indokok megalapozzák a Kbt. 141. § (6) bekezdés szerinti
szerződésmódosítás alkalmazhatóságát, tekintettel arra, hogy a módosítás nem lényeges
és Kbt. 141. § (6) bekezdés a)-c) alpontokban foglalt körülmények egyike sem áll fenn.
III. A Szerződés módosuló rendelkezései
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 5.3.
pontja az alábbiak szerint módosul:
1.
5.3. Felek jelen szerződésben is rögzítik, hogy
•A pénzügyi finanszírozási formája: hazai költségvetési forrás
• Forrás: IKOP-4.1.0-15-2016-00006.
• Támogatás intenzitása: 100,000000 %
• Finanszírozás módja: utófinanszírozás
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás
13.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
2.
13.1. Felek jelen szerződés aláírásával is megerősítik az eljárást megindító felhívás 5.
pontjában foglaltakat, amely szerint jelen szerződés forrása az IKOP-4.1.0-15-2016-00006.
projekt keretében, a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen biztosított, ennek okán
Megrendelő a Közbeszerzési Eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen indította
meg.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: nem lényeges szerződésmódosítás Kbt. 141.§(6)bek
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 229688888 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 229688888 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Szerződésmódosítás dátuma: 2018.02.13.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben