Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/93
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.16.
Iktatószám:5623/2018
CPV Kód:71631000-0
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest, Magyarország;Budapest, Magyarország Budapest Forgalomtechnikai intézkedések VIII. csomag VIII.1. Bp. III. Serfőző u. VIII.2. Bp. VIII. Vajda P. u.-Bláthy u. VIII.3. Bp. IX. Haller u.-Gát u. VIII.4. Bp. X. Maglódi ú.-Kocka u. VIII.5. Bp. XVIII. Üllői ú.-Dávid F. u. VIII.6. Bp. XVIII. Üllői út-Kupeczky u. VIII.7. Bp. XII. Stromfeld u.-Levendula u. VIII.8. Bp. XI. Balatoni út- Péterhegyi u. é Budapest Forgalomtechnikai intézkedések IX. csomag IX.1. Bp. Xl. ker.Budai alsó rkp.-Szabadság híd IX.2. Bp. XIX. ker.Kisfaludy-József A. u. IX.3. Bp. X. ker.Kőér-KSC sport telep IX.4. Bp. XXI. Plútó u. IX.5. Bp. XXI. Késmárki u.-Határ út
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:EUROUT Mérnök Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft.;Országos Vízügyi Beruházás Mérnöki Konzulens és Tervező Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15575
Postai cím: Bánk bán utca 8-12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kovács Kinga Júlia
Telefon: +36 305000175
E-mail: kinga.kovacs@budapestkozut.hu
Fax: +36 1 7766 211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapestkozut.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Műszaki ellenőri szolgáltatások ellátása Budapest Közút Zrt. részére”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Műszaki ellenőri szolgáltatások ellátása Budapest Közút Zrt.
részére
I. rész Budapest XVII. Péceli út (Zrínyi utca - lakott terület határa között) felújításának és Budapest
XVII. Ferihegyi út szélesítésének (Pesti úti csomópont északi ág) teljes körű lebonyolítói és műszaki
ellenőri feladatai.
II. rész:
Budapest Forgalomtechnikai intézkedések VIII.-IX. csomag műszaki ellenőri feladatok ellátása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 4567000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: I. rész Budapest XVII. Péceli út (Zrínyi utca - lakott terület határa között) felújításának és Budapest XVII. Ferihegyi út szélesítésének (Pesti úti csomópont északi ág) teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatai.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest, Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Teljes Mennyiség:
Budapest XVII. kerület, Péceli út (Zrínyi utca - lakott terület határa között) felújításának és Budapest
XVII. Ferihegyi út szélesítésének (Pesti úti csomópont északi ág) teljes körű lebonyolítói és műszaki
ellenőri feladatai
A nyertes ajánlattevő feladatainak részletezését a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező
Műszaki Leírás és Megbízási Szerződés tartalmazza.
A felújítandó út hossza:12800 m2
Nyertes ajánlattevőnek különösen az alábbi feladatokat kell elvégeznie:
- Építési műszaki ellenőrzés a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben, valamint a Közbeszerzési
Dokumentumokban meghatározottak szerint;
- A használatbavételt követően a kivitelező vállalkozó jótállási kötelezettségével kapcsolatos
feladatok, (műszaki átadás-átvételtől számított [12] hónap) lejárta napján bejárás szervezése.
Nyertes ajánlattevőnek a következő időszakokban kell a feladatait ellátnia:
- a kivitelezés során folyamatosan,
- a műszaki átadás-átvételi eljárása során,
- a használatbavételi és birtokbaadási folyamat tekintetében, valamint
- utó-felülvizsgálat időszaka alatt
A beruházás rövid bemutatása:
Budapest XVII. Péceli út (Zrínyi utca - lakott terület határa között) felújítása:
Az útfelújítás az út állapotától függően az aszfalt rétegek cseréjét vagy a teljes pályaszerkezet
átépítését jelent. Az útfelújítások során a meglévő csapadékvíz befogadók, folyókák és vízelvezető
árkok is felújításra kerülnek. Nem építési engedélyköteles a felújítás.
Az építési beruházás becsült értéke: nettó 296.920.000 HUF + 10% tartalékkeret
Budapest XVII. Ferihegyi út szélesítése (Pesti úti csomópont északi ág)
A Ferihegyi útról a városközpont irányába a Pesti útra egy jobbra kanyarodó sáv kerül kialakításra
útpálya szélesítéssel. A szélesítés miatt szükséges a meglévő jelzőlámpás alépítmény, a vízelvezetés és a közvilágítás átépítése is. A beruházás jogerős építési engedéllyel rendelkezik.
Az építési beruházás becsült értéke: nettó 38.000.000 HUF+10% tartalékkeret
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlati felhívás III.1.3./M.2 a) pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 36 hónap feletti szakmai többlet tapasztalata (legfeljebb 36 hó) 50
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (teljes teljesítési időszakra vonatkozó átalánydíj)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Budapest Forgalomtechnikai intézkedések VIII.-IX. csomag műszaki ellenőri feladatok ellátása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest, Magyarország
Budapest Forgalomtechnikai intézkedések VIII. csomag
VIII.1. Bp. III. Serfőző u.
VIII.2. Bp. VIII. Vajda P. u.-Bláthy u.
VIII.3. Bp. IX. Haller u.-Gát u.
VIII.4. Bp. X. Maglódi ú.-Kocka u.
VIII.5. Bp. XVIII. Üllői ú.-Dávid F. u.
VIII.6. Bp. XVIII. Üllői út-Kupeczky u.
VIII.7. Bp. XII. Stromfeld u.-Levendula u.
VIII.8. Bp. XI. Balatoni út- Péterhegyi u. é
Budapest Forgalomtechnikai intézkedések IX. csomag
IX.1. Bp. Xl. ker.Budai alsó rkp.-Szabadság híd
IX.2. Bp. XIX. ker.Kisfaludy-József A. u.
IX.3. Bp. X. ker.Kőér-KSC sport telep
IX.4. Bp. XXI. Plútó u.
IX.5. Bp. XXI. Késmárki u.-Határ út
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Budapest Forgalomtechnikai intézkedések VIII. csomag
VIII.1. Bp. III. Serfőző u. gyalogátkelőhely forgalombiztonságának növelése
VIII.2. Bp. VIII. Vajda P. u.-Bláthy u. gyalogátkelőhely forgalombiztonságának növelése
VIII.3. Bp. IX. Haller u.-Gát u. gyalogátkelőhely forgalombiztonságának növelése
VIII.4. Bp. X. Maglódi ú.-Kocka u. gyalogátkelőhely forgalombiztonságának növelése
VIII.5. Bp. XVIII. Üllői ú.-Dávid F. u. gyalogátkelőhely forgalombiztonságának növelése
VIII.6. Bp. XVIII. Üllői út-Kupeczky u. gyalogátkelőhely forgalombiztonságának növelése
VIII.7. Bp. XII. Stromfeld u.-Levendula u. építéssel járó forgalmi rend módosítás
VIII.8. Bp. XI. Balatoni út- Péterhegyi u. építéssel járó forgalmi rend módosítás
Becsült érték: nettó 32 millió forint
Budapest Forgalomtechnikai intézkedések IX. csomag
IX.1. Bp. Xl. ker.Budai alsó rkp.-Szabadság híd jelzőlámpa létesítés
IX.2. Bp. XIX. ker.Kisfaludy-József A. u. gyalogos-átkelőhely létesítése
IX.3. Bp. X. ker.Kőér-KSC sport telep gyalogos-átkelőhely létesítése
IX.4. Bp. XXI. Plútó u. gyalogos-átkelőhely létesítése
IX.5. Bp. XXI. Késmárki u.-Határ út gyalogos átkelőhely létesítése
Becsült érték: nettó 35 millió forint
Mennyiségek:
VIII. csom. IX. csom. Σ 100%
forgalomtechnikai kiskorrekció csp. 8 5 13
útburkolat átépítés m2 120 67 187
aszfaltburkolatú járdaépítés m2 200 93 293
térkőburkolat építés m2 93 40 133
különböző szegélyek építése fm 307 133 440
vizszintes forgalomtechn. jel ép. m2 173 53 227
függőleges forgalomtechnikaijel ép. db 47 47 93
zöldfelület rendezése m2 293 293 587
gyalogátkelőhely közúti jelzőberendezés csp 1 1
gyalog átkelőhely megvilágítása db 1 1
útvíztelenítés kiépítése db 2 2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3) Műsz., illetve szakm. alk. M.2. b) pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 36 hónap feletti szakmai többlet tapasztalata (legfeljebb 36 hó) 50
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (teljes teljesítési időszakra vonatkozó átalánydíj) /
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18297 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Budapest XVII. Péceli út (Zrínyi utca - lakott terület határa között) felújításának és Budapest XVII. Ferihegyi út szélesítésének (Pesti úti csomópont északi ág) teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatai.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4 db
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 db
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 db
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EUROUT Mérnök Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erzsébet királyné útja
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10637784-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 3987000 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 9800000
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 40.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1138
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12037984-2-41

Hivatalos név: Perfektum Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Perc u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1036
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14592111-2-41

Hivatalos név: Közutas Mérnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth L. u. 80.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 2030
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12208573-2-41

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Budapest Forgalomtechnikai intézkedések VIII.-IX. csomag műszaki ellenőri feladatok ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 db
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Országos Vízügyi Beruházás Mérnöki Konzulens és Tervező Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 188.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10832972-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 580000 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 3500000
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Közutas Mérnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth L. u. 80.
Város: Érd
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 2030
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12208573-2-41

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges