Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/95
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.18.
Iktatószám:6974/2018
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15575
Postai cím: Bánk bán utca 8-12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 305000175
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapestkozut.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatás budapesti útfelújítások előkészítésére 1-4. rész
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatás budapesti útfelújítások előkészítésére 4. rész
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest.
A teljesítési helyszínek részletesebben (utcanév, kerület szerint) a Műszaki Leírást képező, Ajánlati Dokumentáció III. kötetében (és a II.2.4ben) kerültek meghatározásra.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A jelen közbeszerzési eljárás célja, a Műszaki Leírásban részletesen meghatározott útszakaszok felújításához kapcsolódó tervezési szolgáltatás megrendelése.
A nyertes Ajánlattevő feladata a Műszaki Leírásban felsorolt utak és útszakaszok útfelújításához szükséges kivitelezésre alkalmas teljes körű, minden szakágra kiterjedő engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, és a kivitelezéshez szükséges jogerős engedélyek, jóváhagyások megszerzése. A tervezési folyamat kiterjed a különböző tervfázisokban elkészítendő terveknek elkészítésére, továbbá minden olyan kapcsolódó terv elkészítésére is, amelynek a tervezési feladat megvalósításához szükségesek, illetve különösen az útkapcsolatokkal, megközelítési útvonalakkal, a közművekkel kapcsolatos terveket is, és az azokhoz szükséges jóváhagyásokat, engedélyeket a Tervezőnek be kell szerezni.
A Tervező feladata összefoglalva:
- Forgalomszámlálás,
- Teherbírásmérés, meglévő pályaszerkezeti rétegrend feltárása, laboratóriumi vizsgálatok
- Pályaszerkezeti tervezés (közútkezelővel és útüzemeltetővel egyeztetve),
- Útvízelvezetés tervezés (közútkezelővel és útüzemeltetővel egyeztetve),
- Geodéziai felmérés, alapponthálózat létesítése, biztosítása,
- Ingatlan nyilvántartási térkép adatainak figyelembe vétele,
- Közműegyeztetések elvégzése, és dokumentálása. Engedélyek, nyilatkozatok, hozzájárulások beszerzése,
- Megrendelővel, önkormányzatokkal, kezelőkkel, közmű üzemeltetőkkel, FKF Zrt.-vel történő egyeztetések,
- Zöldterület érintettsége esetén egyeztetni szükséges a FŐKERT NZrt-vel,
- Bírálati, engedélyezési tervek készítése,
- Szükség esetén egyéb szakági tervek elkészítése és jóváhagyatása,
- Tulajdonosi hozzájárulások beszerzése,
- Kiviteli szintű tervek készítése (az engedélyezési, jóváhagyatási folyamat során felmerülő esetleges tervváltoztatási igények átvezetésével), az összes jogerős és végrehajtható engedély és hozzájárulás megszerzése,
- Ideiglenes, és végleges forgalomtechnikai terveknek a forgalomtechnikai üzemeltetővel és kezelővel történő egyeztetése, jóváhagyatása.
- Közútkezelői hozzájárulás (jóváhagyás) beszerzése,
- Engedélyezési tervek beszerzése,
- Jóváhagyott és engedéllyel rendelkező tervek alapján a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindításához szükséges ajánlatkérési dokumentáció műszaki köteteinek összeállítása. Tervek, műszaki leírások, méret és mennyiségszámítások, tételmagyarázatok, árazatlan költségvetés kiírások elkészítése, Mérnök ár meghatározása, költségvetési kiírás beárazása.
- Tulajdonosi, kezelői és üzemeltetői határokat tartalmazó terv elkészítése.
A közbeszerzés mennyisége:
- tervezés: a II.1.4. pontban megadott, összességében kb. 3500 fm hosszúságú útszakaszokra nézve(Budapest XVII. kerület: Zrínyi utca). Az útfelújítással érintett m2 megjelölés szerinti pontos terület kijelölésére az Ajánlatkérő által biztosított helyszíni bejárás során lesz lehetőség.
A további minőségi követelményeket és az Ajánlatkérő elvárásait a Műszaki Leírás rögzíti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/07/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/02/18 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 184 - 377503

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Tervezési szerződés „Tervezési szolgáltatás budapesti útfelújítások előkészítésére 4. rész” tárgyban
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/08/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Villám utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 6920000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A Kezdési és Befejezési időpont becsült dátumként kezelendő. A teljesítési időszak pontos meghatározása a 4. részfeladat tekintetében a szerződéskötéstől 250 napig terjedő határozott időtartam.
A szerződés módosításának időpontja: 2018.03.20.
VII.2.2) pont folytatása:
Jelen módosítás 6.1 pontjában jelzett teljesítési határidő módosítás az 5.1 pontban tett érték módosítással szorosan összefügg, attól nem elválasztható, így kielégíti a 141. § (3) bekezdés követelményeit.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § bek. szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/15 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest.
A teljesítési helyszínek részletesebben (utcanév, kerület szerint) a Műszaki Leírást képező, Ajánlati Dokumentáció III. kötetében (és a II.2.4-ben) kerülnek meghatározásra.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A jelen közbeszerzési eljárás célja, a Műszaki Leírásban részletesen meghatározott útszakaszok felújításához kapcsolódó tervezési szolgáltatás megrendelése.
A nyertes Ajánlattevő feladata a Műszaki Leírásban felsorolt utak és útszakaszok útfelújításához szükséges kivitelezésre alkalmas teljes körű, minden szakágra kiterjedő engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, és a kivitelezéshez szükséges jogerős engedélyek, jóváhagyások megszerzése.
A tervezési folyamat kiterjed a különböző tervfázisokban elkészítendő terveknek elkészítésére, továbbá minden olyan kapcsolódó terv elkészítésére is, amelynek a tervezési feladat megvalósításához szükségesek, illetve különösen az útkapcsolatokkal, megközelítési útvonalakkal, a közművekkel kapcsolatos terveket is, és az azokhoz szükséges jóváhagyásokat, engedélyeket a Tervezőnek be kell szerezni.
A Tervező feladata összefoglalva:
- Forgalomszámlálás,
- Teherbírásmérés, meglévő pályaszerkezeti rétegrend feltárása, laboratóriumi vizsgálatok
- Pályaszerkezeti tervezés (közútkezelővel és útüzemeltetővel egyeztetve),
- Útvízelvezetés tervezés (közútkezelővel és útüzemeltetővel egyeztetve),
- Geodéziai felmérés, alapponthálózat létesítése, biztosítása,
- Ingatlan nyilvántartási térkép adatainak figyelembe vétele,
- Közműegyeztetések elvégzése, és dokumentálása. Engedélyek, nyilatkozatok, hozzájárulások beszerzése,
- Megrendelővel, önkormányzatokkal, kezelőkkel, közmű üzemeltetőkkel, FKF Zrt.-vel történő egyeztetések,
- Zöldterület érintettsége esetén egyeztetni szükséges a FŐKERT NZrt-vel,
- Bírálati, engedélyezési tervek készítése,
- Szükség esetén egyéb szakági tervek elkészítése és jóváhagyatása,
- Tulajdonosi hozzájárulások beszerzése,
- Kiviteli szintű tervek készítése (az engedélyezési, jóváhagyatási folyamat során felmerülő esetleges tervváltoztatási igények átvezetésével), az összes jogerős és végrehajtható engedély és hozzájárulás megszerzése,
- Ideiglenes, és végleges forgalomtechnikai terveknek a forgalomtechnikai üzemeltetővel és kezelővel történő egyeztetése, jóváhagyatása.
- Közútkezelői hozzájárulás (jóváhagyás) beszerzése,
- Engedélyezési tervek beszerzése,
- Jóváhagyott és engedéllyel rendelkező tervek alapján a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindításához szükséges ajánlatkérési dokumentáció műszaki köteteinek összeállítása. Tervek, műszaki leírások, méret és mennyiségszámítások, tételmagyarázatok, árazatlan költségvetés kiírások elkészítése, Mérnök ár meghatározása, költségvetési kiírás beárazása.
- Tulajdonosi, kezelői és üzemeltetői határokat tartalmazó terv elkészítése.
A közbeszerzés mennyisége:
- tervezés: a II.1.4. pontban megadott, összességében kb. 3945 fm hosszúságú útszakaszokra nézve(Budapest II. kerület:
Rómer Flóris utca, Ankara utca, Pusztaszeri út, Budapest III. kerület: Emőd utca, Attila utca, Csalma utca, Kunigunda útja). Az
útfelújítással érintett m2 megjelölés szerinti pontos terület kijelölésére az Ajánlatkérő által biztosított helyszíni bejárás során lesz lehetőség.
A további minőségi követelményeket és az Ajánlatkérő elvárásait a Műszaki Leírás rögzíti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/08/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/07/04 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 7610000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Villám utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződés eredeti szövege:
5.2 A nettó tervezési díj teljesítési helyszínenként:
A közbeszerzési eljárás 4. részének teljesítési helyszínei
Kerület Utca Terveztetési szakaszhatár Tervezési díj
XVII. Zrínyi utca Péceli út- Budapest városhatár 6 920 000,- HUF
6.2. A teljesítés befejezésének határideje (Szerződéses feladatok teljes körű teljesítése Szerződéskötéstől a Műszaki Leírás 4.7 pontja szerinti Végszállítás teljesítésével):
A közbeszerzési eljárás 4. részének teljesítési határideje (és részhatáridői)
Kerület Utca Terveztetési szakaszhatár A teljesítés befejezésének határideje a Szerződés megkötésétől számítva
(naptári nap)
XVII. Zrínyi utca Péceli út- Budapest városhatár 250

Helyébe a következő szöveg lép:
5.2 A nettó tervezési díj teljesítési helyszínenként:
A közbeszerzési eljárás 4. részének teljesítési helyszínei
Kerület Utca Terveztetési szakaszhatár Tervezési díj
XVII. Zrínyi utca Péceli út- Budapest városhatár 7 610 000,- HUF
6.2. A teljesítés befejezésének határideje (Szerződéses feladatok teljes körű teljesítése Szerződéskötéstől a Műszaki Leírás 4.7 pontja szerinti Végszállítás teljesítésével):
A közbeszerzési eljárás 4. részének teljesítési határideje (és részhatáridői)
Kerület Utca Terveztetési szakaszhatár A teljesítés befejezésének határideje a Szerződés megkötésétől számítva
(naptári nap)
XVII. Zrínyi utca Péceli út- Budapest városhatár 310
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Megrendelő 2018. január 05. napján a szerződéshez kapcsolódó további tervezési feladatokkal fordult Tervező felé, melyek a XVII. Zrínyi utca-Péceli út csomópontban útszélestéssel kanyarodó sáv megtervezésére irányulnak. Tervező további nettó 690.000 Ft többletdíjért, továbbá 60 nap átfutási határidővel vállalta el a további tervezési feladatot.
A további tervezés során a XVII. Zrínyi utca-Péceli út csomópontban útszélestéssel kanyarodó sávot kell megtervezni, amely az eredeti tervezési szerződés részét nem képezte.
A szerződés módosítására a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződés 10%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, mivel az eredeti tervezési területen kell további útépítési tervezési feladatot elvégezni.
Folytatás a VI.3) pontban.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 6920000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 7610000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben