Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/95
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.18.
Iktatószám:7017/2018
CPV Kód:77200000-2
Ajánlatkérő:ELMÜ Hálózati Kft
Teljesítés helye:HU311
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ZSOMBOLY Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ELMÜ Hálózati Kft
Nemzeti azonosítószám: AK15890
Postai cím: Váci út 72-74
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Darida Éva
Telefon: +36 12382029
E-mail: kozbeszerzes@elmu.hu
Fax: +36 12382867
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.elmu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.elmu.hu
 
Hivatalos név: ÉMÁSZ Hálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa György út 13.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Darida Éva
Telefon: +36 12382029
E-mail: kozbeszerzes@elmu.hu
Fax: +36 12382867
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.elmu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.elmu.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Főelosztó hálózati és elosztó hálózati növényzeti munkák végzése az ELMŰ Hálózati Kft. és/vagy az ÉMÁSZ Hálózati Kft. ellátási területén.”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:77200000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az Ajánlatkérő az ELMŰ Hálózati Kft; és az ÉMÁSZ Hálózati Kft áramszolgáltatási területein üzemelő elosztóhálózati szabadvezetékek gallyazása, erdőnyiladékainak tisztítása, transzformátor állomások gyomtalanítása és egyéb növényzeti jellegű munkák feladatainak megoldásához beszerzési eljárás során kiválasztott vállalkozások szolgáltatásait veszi igénybe. Jelen, vállalkozási szerződés megkötését célzó tárgyalásos közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérő az érvényes és alkalmas ajánlattevőkkel tárgyalva választja ki a Vállalkozót, ahol a szerződés hatálya a szerződés aláírásától számított 1 évre, plusz opcióként legfeljebb 2 alkalommal, maximum 1+1 évre meghosszabbítható a következő részterületekre.
CPV KÓDOK:
77200000-2 Erdészeti szolgáltatások
77210000-5 Fakitermelési szolgáltatások
77211400-6 Favágási szolgáltatások
77300000-3 Kertészeti szolgáltatások
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 240000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: ÉMÁSZ Hálózati Kft.: Növényzeti munkák ellátása az ÉMÁSZ Hálózati Kft. Sárospataki-Miskolci Régiók területén
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:77200000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: ÉMÁSZ Hálózati Kft. Sárospataki-Miskolci Régiók területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Ajánlatkérő az ELMŰ Hálózati Kft; és az ÉMÁSZ Hálózati Kft áramszolgáltatási területein üzemelő elosztóhálózati szabadvezetékek gallyazása, erdőnyiladékainak tisztítása, transzformátor állomások gyomtalanítása és egyéb növényzeti jellegű munkák feladatainak megoldásához beszerzési eljárás során kiválasztott vállalkozások szolgáltatásait veszi igénybe. Jelen, vállalkozási szerződés megkötését célzó tárgyalásos közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérő az érvényes és alkalmas ajánlattevőkkel tárgyalva választja ki a Vállalkozót, ahol a szerződés hatálya a szerződés aláírásától számított 1 évre, plusz opcióként legfeljebb 2 alkalommal, maximum 1+1 évre meghosszabbítható a következő részterületekre.
Főbb feladatok a Főelosztó hálózaton:
A megadott áramszolgáltatási területeken üzemelő főelosztó-hálózati szabadvezetékek, környezetében az alábbi növényzeti munkák elvégzése
• Gallyazás
• Oszloptő kezelés
• Oszloptő utókezelés
• Erdőnyiladék tisztítása
• Fakivágás
• Tuskózás
Főbb feladatok az Elosztó hálózaton:
A megadott áramszolgáltatási területeken üzemelő elosztó-hálózati szabadvezetékek, illetve transzformátorállomások környezetében az alábbi növényzeti munkák elvégzése:
• Gallyazás kisfeszültségű szabadvezeték hálózat mentén
• Gallyazás kisfeszültségű szabadvezeték hálózat mentén elszállítás nélkül
• Gallyazás középfeszültségű szabadvezeték hálózat mentén
• Gallyazás középfeszültségű szabadvezeték hálózat mentén elszállítás nélkül
• Erdőnyiladék tisztítása középfeszültségű szabadvezeték hálózat mentén
• Gépi nyiladék tisztítás
• Bozót és cserjeirtás kisfeszültségű szabadvezeték hálózat mentén
• Bozót és cserjeirtás kisfeszültségű szabadvezeték hálózat mentén elszállítás nélkül
• Gallyazás famászásos technikával erdőnyiladékban
• Transzformátor állomás környezetének gyomtalanítása
• Fakivágás földfelszínen (10-30 cm törzsátmérő esetén)
• Fakivágás földfelszínen (30 cm törzsátmérő felett)
• Fakivágás darabolással (30 cm törzsátmérő és 20 m magasság felett)
• Kivágott fa pótlása
• Oszloptő tisztítás (növényzet eltávolítása szabadvezeték hálózat egyedi oszlopairól)
CPV KÓDOK:
77200000-2 Erdészeti szolgáltatások
77210000-5 Fakitermelési szolgáltatások
77211400-6 Favágási szolgáltatások
77300000-3 Kertészeti szolgáltatások
77312000-0 Gyomeltávolítási szolgáltatások
77312100-1 Gyomirtási szolgáltatások
77340000-5 Fametszés és sövénynyírás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Többlet jótállás vállalása (12, vagy 14 hónap) 1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 5
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A szerződés hatálya a szerződés aláírásától számított 1 évre, plusz opcióként legfeljebb 2 alkalommal, maximum 1+1 évre meghosszabbítható a következő részterületekre.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 210 - 382158
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 12 Elnevezés: ÉMÁSZ Hálózati Kft.: Növényzeti munkák ellátása az ÉMÁSZ Hálózati Kft. Sárospataki-Miskolci Régiók területén
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? nem )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? nem )
 
Hivatalos név: ZSOMBOLY Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gyertyán utca 22.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: HU
E-mail: zsomboly.fa@chello.hu
Telefon: +36 309679151
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? nem )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 240000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 240000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: helyszíni munkavezetés, helyszíni irányítás, bozótirtás, szerelőkosaras gépkocsi bérlés, darus gépkocsi bérlés, erdészeti szárzúzógép bérlés, terepjáró gépkocsi bérlés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
12. részajánlati területen nyertes ajánlattevő által megjelölt, igénybe venni kívánt alvállalkozói teljesítés meghatározása: helyszíni munkavezetés, helyszíni irányítás, bozótirtás, szerelőkosaras gépkocsi bérlés, darus gépkocsi bérlés, erdészeti szárzúzógép bérlés, terepjáró gépkocsi bérlés
A teljesítés aránya nem ismert.
Az eljárásban nem került sor környezetvédelmi és szociális szempontok figyelembe vételére.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárással kapcsolatban a következő tájékoztatást adja:
Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján 13 részre történő ajánlattételt biztosította. Ajánlatkérő az eljárás során az egyes részterületek tekintetében eltérő időpontban kötött szerződést, mint a közbeszerzési eljárás többi részére, így az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetményt is ennek megfelelően kéri megküldeni közzétételre.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás 1-4., 6-11., illetve a 13. rész tekintetében korábban már hirdetményt tett közzé (KÉ: 112/2018), így utal az ott megjelentetett információkra a közbeszerzési eljárás részei tekintetében.
A közbeszerzési eljárás 5. részterületén még nem került sor a szerződés aláírására, így az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetményt ajánlatkérő a szerződéskötést követően tudja megküldeni közzétételre.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148 §-a szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)