Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/93
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.16.
Iktatószám:7212/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Délegyháza Község Önkormányzata
Teljesítés helye:2337 Délegyháza, Rákóczi utca 8., hrsz. 130/3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kinamé Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Délegyháza Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16315
Postai cím: Árpád utca 8.
Város: Délegyháza
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2337
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Riebl Antal
Telefon: +36 24542155-2
E-mail: jegyzo@delegyhaza.hu
Fax: +36 24542156
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.delegyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.delegyhaza.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Egészségház bővítése” kivitelezési szerződés keretében.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az építési engedély alapján az új bővített épületrészben a földszinten + 72,67 m2, bővítéssel együtt összesen 385,96 m2 hasznos alapterületen a műszaki leírás helyiség kimutatásában leírt helyiségek ala-kulnak ki a tervdokumentációban, illetve a műszaki leírásban szereplő adatok szerint
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 30.404.130,- Ft (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Egészségház bővítése” kivitelezési szerződés keretében”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
További tárgyak:45310000-3
45315100-9
45261400-8
45350000-5
71220000-6
71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2337 Délegyháza, Rákóczi utca 8., hrsz. 130/3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési engedély alapján az új bővített épületrészben a földszinten + 72,67 m2, bővítéssel együtt összesen 385,96 m2 hasznos alapterületen a műszaki leírás helyiség kimutatásában leírt helyiségek ala-kulnak ki a tervdokumentációban, illetve a műszaki leírásban szereplő adatok szerint.
CPV kódok:
45000000-7 Építési munkák
45453100-8 Felújítás
45310000-3 Villamos szerelési munka
45315100-9 Villamos gépészeti szerelési munkák
45261400-8 Szigetelési munkák
45350000-5 Gépészeti szerelések
71220000-6 Építészeti tervezési szolgáltatások
71240000-2 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
Nyertes ajánlattevő feladata a meglévő egészségház bővítése - kivitelezés kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és kivitelezése a műszaki dokumentációban foglaltak szerint.
Tervezéssel kapcsolatos követelmények:
A terveket az építési engedélyben foglalt szakhatósági elírások betartásával kell kidolgozni.
A terveket az építettői elvárások maximális figyelembe vételével kell elkészíteni:
- ne akadályozza a szomszédos ingatlanok és építmények, önálló rendeltetési egységek rendelte-tésszerű és biztonságos használhatóságát,
- méreteivel, elhelyezésével, építészeti kialakításával illeszkedjen a környezet és a környező be-építés adottságaihoz,
- ne korlátozza a szomszédos telkek beépítését,
- ne károsítsa a szomszédos beépítést és annak építészeti jellegzetességeit,
- tegye lehetővé az építészeti örökség és az építészeti értékek megóvását,
- építmény elhelyezési módja, beépítési magassága, homlokzata, tetőszerkezete és azok kialakítá-sa tegye lehetővé a településkép és a környezet előnyösebb kialakítását, a táj és településkép ér-tékeinek érvényesülését,
- építészeti megoldásával járuljon hozzá a táj- és a településkép esztétikus alakításához.
Ajánlatkérő előírja, hogy a kiviteli tervek szolgáltatásának határideje: a szerződés hatályba lépésétől számított 45 naptári nap, mely kötbérterhes részhatáridő.
A meglévő egészségház bővítése kivitelezésével kapcsolatos főbb adatok:
Építmény helye: 2337 Délegyháza, Rákóczi utca 8.
Telek helyrajzi száma: 130/3.
Építmény megnevezése: Egészségház bővítése
Telek beépítési módja: kialakult
Telek területe: 1445 m2
Övezeti besorolás:

Előkertek l mérete
Oldalkertek mérete
Hátsókert mérete az elő, és oldalkerti méretek: építési helyszínrajz szerint kerültek megálla-pításra
kialakult állapot
kialakult állapot
nem értelmezhető-saroktelek
Környező építményektől való távolságok: lásd építési helyszínrajz
Meglévő épület bruttó földszinti építményszint területe 413,86 m2
Bővített épület bruttó földszinti építményszint területe 505,06 m2
Meglévő épület földszinti nettó beépített hasz-nos alapterülete 319,27 m2
Bővített épület földszinti nettó beépített hasz-nos alapterülete 385,96 m2
Bővített épületrész földszinti nettó beépített hasznos alapterülete 72,67 m2
Bővített épületrész bruttó földszinti építmény-szint területe 91,20 m2
Meglévő épület összes bruttó beépített szintte-rülete 413,86 m2
Bővített épület összes bruttó beépített szintterü-lete 505,06 m2
Tervezett beépítési százalék 34,95 %
Tervezett szintterületi mutató 0,35 m2/m2
Telek talajszint +- 0,00 m
Tervezett járdaszint + 0,05 m
Tervezett földszinti padlószint + 0,39 m
Tervezett gerincmagasságok + 4,44 m, +6,49 m
Építménymagasság 4,29 m
Tervezett zöldfelület 44,50 %
Bővítés számított építményértéke 10,173,800 Ft

A meglévő egészségház bővítése kivitelezésével kapcsolatos főbb feladatok:
BEÉPÍTENDŐ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK TELJESÍTMÉNY JELLEMZŐI:
Sávalap, aljzatbeton, szerelőbeton betonminőség: C12/15-X0b(H)-32-F2
Koszorú, fel beton, monolit vb lemez betonminősége: C20/25-XC1-24-F3
Koszorú fővas, kengyel: B500B.
Homlokzatszigetelés
EPS hőszigetelő lemez 10 cm vastagságban, ragasztásos és mechanikai
rögzítéssel.
Nyomószilárdság: 100 kPa
Hővezetési tényező: 0,036 W/Mk, Tűzvédelmi osztály: A1
Lábazati hőszigetelés
Extrudált polisztirol hőszigetelő lemez 5+5 cm vastagságban.
Nyomószilárdság: 300 kPa
Hővezetési tényező: 0,035 W/mK, Tűzvédelmi osztály: nehezen éghető B1
Koszorú hő híd elleni hőszigetelés
Extrudált polisztirol hőszigetelő lemez minimum 5 cm vastagságban.
Nyomószilárdság: 300 kPa
Hővezetési tényező: 0,035 W/mK, Tűzvédelmi osztály: nehezen éghető B1
Zárófödém hőszigetelése
Szálas üveggyapot hőszigetelés, minimum 20 cm vastagságban.
Hővezetési tényező: 0,038 WmK, Tűzvédelmi osztály: A1
Talajnedvesség elleni vízszigetelés
Üvegfátyol betétes, oxidált bitumenes szigetelő lemez, 1 réteg
lánghegesztéssel és min. 10 cm átfedéssel fektetve
Szakító szilárdság: 460-695 / 309-431 N/50 mm
Lemez vastagság: 4 mm
Hordozóbetét 70 g/m2 üvegfátyol
Felhasználási hőmérséklet 0-5 és 70-75 C°
Szakadási nyúlás 2-2,5 %
Lábazati fal
Beton zsalukő helyszínen kibetonozva
Testsűrűség: 2180 kg/m3
Tűzvédelmi osztály: A1
Mechanikai szilárdság: 3,2 N/mm2
Földszinti függőleges tartószerkezet
POROTHERM 30 NF tégla falazóelem 30 cm vastagságban, habarcságyazatba fektetve.
Hőátbocsájtási tényező (U) 0,45 W/m2K
Páradiffúziós ellenállás 5/10
Nyomószilárdság: 11 N/mm2
Tűzállósági határérték: REI-M 180
Földszinti függőleges tartószerkezet-oromfa
POROTHERM 20 NF tégla falazóelem 20 cm vastagságban, habarcságyazatba fektetve.
Hőátbocsájtási tényező (U) 0,45 W/m2K
Páradiffúziós ellenállás 5/10
Nyomószilárdság: 11 N/mm2
Tűzállósági határérték: REI-M 180
Ablakok
Műanyag ablak, minimum kétrétegű hőszigetelő üvegezéssel, résszellőzővel vagy az ablak
szerkezet szárnyában elhelyezett szellőzővel ellátott
Hő átbocsátási tényezője U= 1,0 W/m2k
Hangszigetelés 32 dB
Tető faszerkezetei
I. osztályú, C24 szilárdsági osztályú fűrészelt fenyőáru, TETOL FB láng- és
gombamentesítővel kezelve
Nedvesség tartalma 12-20% között
MSZ ISO/1031:1994 fenyő fűrészáru, fahibák, fogalom meghatározások.
Cserépfedés
Beton cserépfedés
Tömeg: 2,0 kg/db
Teherbíró képesség: Fmin legalább: 1200 N
Átfedés min. 8 cm
Vízzáróság: min. 20 óra
Fagyállóság: Fmin legalább: 1200 N, Tűzvédelmi osztály: A1
Tetőfedés alatti alátét fólia
Páraáteresztő tetőfólia (3 rétegű polipropilén)
Szakító szilárdság: 220/1200 N/50 mm
Tűzállósági osztály: E osztály
Hőállóság: -40 oC-tól +80 oC-ig
Ereszcsatorna
Csöpögés mentes, horganylemez ereszcsatorna
Sűrűség: 7,2 g/cm3
Hő mozgási együttható: 2,2 mm / m * 100 K
Tűzvédelmi osztály:A1, Olvadáspont: 418 C
Alkalmazott tartószerkezeti szabványok
MSZ EN 1990:2005 Eurocode 0: A tartószerkezetek tervezésének alapjai
MSZ EN 1991-1-1:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások 1-1 rész, 1-3 rész, 1-5 rész
MSZ EN 1992-1-1:2005 EC2: Betonszerkezetek tervezése
MSZ EN 1993-1-1:1995 EC3: Acélszerkezetek tervezése
MSZ EN 1995-1-1:2005 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése
MSZ ENV 1996-1-1:2000 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése
EN 1997 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés
EN 1998 Eurocode 8: Tartószerkezetek földrengésállóságának tervezési előírásai
Közműellátási megoldások
Víz
A nevezett telek, valamint a meglévő épület ivóvízellátása az utcai hálózatra való rácsatlakozással jelenleg biztosíthatott. Az épületbővítés során a meglévő-és már kiépített csatlakozási pontot változatlanul hagyjuk. A bővítés során a meglévő-és kiépített hálózatra csatlakozunk. Az épületbővítés során szakági tervező által készített bekötési tervet kell készíteni vélhetően, melyet az illetékes szolgáltatóval engedélyeztetni szükséges
Csatorna
A nevezett telek, valamint a meglévő épület szennyvízelvezetése az utcai hálózatra való rácsatlakozással jelenleg biztosíthatott. Az épületbővítés során a meglévő-és már kiépített csatlakozási pontot változatlanul hagyjuk. A bővítés során a meglévő-és kiépített hálózatra csatlakozunk. Az épületbővítés során szakági tervező által készített bekötési tervet kell készíteni vélhetően, melyet az illetékes szolgáltatóval engedélyeztetni szükséges
Elektromos energiaellátás
A nevezett telek, valamint a meglévő épület elektromos energiaellátása az utcai hálózatra való rácsatlakozással jelenleg biztosíthatott vélhetően légkábeles lekötéssel. A bővítés során a meglévőépület belső elektromos hálózatára csatlakozunk. Az épületbővítés fűtése elektromos paneles hőleadókkal tervezett.
Gáz
A tervezett épületbővítés nem igényel gázellátást.
A tervezett épület, és épületbővítés azbesztet nem tartalmaz.
Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás megfelel a 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet 50. § (3) bekezdésében meghatározott követelményeinek.
A MEGLÉVŐ ÉPÜLET HELYISÉGEINEK MÉRETE ÉS BURKOLATA
MEGLÉVŐ FÖLDSZINT
1. előtér 12,08 m2 lapburkolat
2. női WC előtér 1,64 m2 lapburkolat
3. női WC előtér 1,99 m2 lapburkolat
4. női WC 1,86 m2 lapburkolat
5. férfi WC előtér 1,66 m2 lapburkolat
6. férfi WC előtér 2,60 m2 lapburkolat
7. férfi WC 2,12 m2 lapburkolat
8. kazánhelyiség
takarítószer tároló 10,91 m2 lapburkolat
9. váróhelyiség 20,18 m2 lapburkolat
10. fogorvosi rendelő 25,99 m2 lapburkolat
11. váróhelyiség 19,59 m2 lapburkolat
12. rendelő 22,00 m2 lapburkolat
13. vetkőző 1,43 m2 lapburkolat
14. vetkőző 1,43 m2 lapburkolat
15. váróhelyiség 19,75 m2 lapburkolat
16. rendelő 23,51 m2 lapburkolat
17. vetkőző 1,54 m2 lapburkolat
18. szélfogó 8,56 m2 lapburkolat
19. közlekedő 8,12 m2 lapburkolat
20. vizesblokk 4,23 m2 lapburkolat
21. vizesblokk 6,44 m2 lapburkolat
22. rendelő 17,47 m2 lapburkolat
23. közlekedő 7,80 m2 lapburkolat
24. vizesblokk 4,94 m2 lapburkolat
25. tároló 2,15 m2 lapburkolat
26. közlekedő 14,20 m2 lapburkolat
27. konyha-étkező 7,20 m2 lapburkolat
28. kamra 2,26 m2 lapburkolat
29. WC 1,44 m2 lapburkolat
30. fürdő 5,85 m2 lapburkolat
31. háló 13,03 m2 laminált parketta
32. háló 11,22 m2 laminált parketta
33. nappali 16,94 m2 laminált parketta
34. gépkocsi tároló 10,19 m2 simított beton
összesen: 312,32 m2
A BŐVÍTETT ÉPÜLET HELYISÉGEINEK MÉRETE ÉS BURKOLATA
BŐVÍTETT FÖLDSZINT
1. előtér 12,08 m2 lapburkolat
2. női WC előtér 1,99 m2 lapburkolat
3. női WC 1,86 m2 lapburkolat
4. közlekedő-átjáró 6,89 m2 lapburkolat
5. férfi WC előtér 2,60 m2 lapburkolat
6. férfi WC 2,12 m2 lapburkolat
7. váróhelyiség 25,08 m2 lapburkolat
8. védőnői rendelő 16,80 m2 lapburkolat
9. védőnői munkaszoba 16,80 m2 lapburkolat
10. akadálymentesített WC 5,09 m2 lapburkolat
11. személyzeti WC előtér 1,57 m2 lapburkolat
12. személyzeti WC 1,57 m2 lapburkolat
13. WC előtér 1,57 m2 lapburkolat
14. WC 1,57 m2 lapburkolat
15. kazánhelyiség
takarítószer tároló 10,91 m2 lapburkolat
16. váróhelyiség 20,18 m2 lapburkolat
17. fogorvosi rendelő 25,99 m2 lapburkolat
18. váróhelyiség 19,59 m2 lapburkolat
19. rendelő 22,00 m2 lapburkolat
20. vetkőző 1,43 m2 lapburkolat
21. vetkőző 1,43 m2 lapburkolat
22. váróhelyiség 19,75 m2 lapburkolat
23. rendelő 23,51 m2 lapburkolat
24. vetkőző 1,54 m2 lapburkolat
25. szélfogó 8,56 m2 lapburkolat
26. közlekedő 8,12 m2 lapburkolat
27. vizesblokk 4,23 m2 lapburkolat
28. vizesblokk 6,44 m2 lapburkolat
29. rendelő 17,47 m2 lapburkolat
30. közlekedő 7,80 m2 lapburkolat
31. vizesblokk 4,94 m2 lapburkolat
32. tároló 2,15 m2 lapburkolat
33. közlekedő 14,20 m2 lapburkolat
34. konyha-étkező 7,20 m2 lapburkolat
35. kamra 2,26 m2 lapburkolat
36. WC 1,44 m2 lapburkolat
37. fürdő 5,85 m2 lapburkolat
38. háló 13,03 m2 laminált parketta
39. háló 11,22 m2 laminált parketta
40. nappali 16,94 m2 laminált parketta
41. gépkocsi tároló 10,19 m2 simított beton
összesen: 385,96 m2

Tervezett bővítés nettő összes hasznos alapterülete: 72,67 m2
TARTÓSZERKEZET (bővítés tekintetében)
Alapozás
Talajmechanikai szakvélemény nem állt rendelkezésre, így a környékre jellemző alapozási mélységgel terveztünk, mely a fagyhatár alatt van (-0,80 m). Az alapozás sávalappal készül, betonminősége minimum C20-16/KK. Az alapozás keresztmetszeti méreteit a metszetrajzok tartalmazzák Vasalása 4 o12, kengyel o6/30. Betonacél minőség: B 500 A.
Lábazati fal
A beton sávalap fölött egy sor 30x25x50 cm keresztmetszetű soronként vízszintesen, függőlegesen vasalt zsalukő lábazati fal készül. Betonminősége minimum C20-16/KK. A lábazat hő hídmentes kialakításáról lábazati hőszigeteléssel kell gondoskodni. Zsalukő: LEIER 30 ZS
Földszint külső teherhordó falazat
A külső homlokzati teherviselő főfalak 30 cm vastag POROTHERM 30 NF blokktéglával készülnek, normál falazó habarccsal. (nyomószilárdság: >5 N/mm2). Az épület merevségét mind a homlokzati falak, mind a belső harántfalak adják. A falazás kivitelezésekor a gyári alkalmazástechnikai utasításokat, ajánlásokat be kell tartani.
Oromfal külső teherhordó falazat
A külső homlokzati teherviselő oromfalak 20 cm vastag POROTHERM 20 NF blokktéglával készülnek, normál falazó habarccsal. (nyomószilárdság: >5 N/mm2). A falazás kivitelezésekor a gyári alkalmazástechnikai utasításokat, ajánlásokat be kell tartani.
Földszint belső teherhordó falazat
A belső teherviselő főfalak 30 cm vastag POROTHERM 30 NF blokktéglával készülnek, normál falazó habarccsal falazva (nyomószilárdság: 10 N/mm2). Az épület merevségét mind a homlokzati falak, mind a belső harántfalak adják. A falazás kivitelezésekor a gyári alkalmazástechnikai utasításokat, ajánlásokat be kell tartani.
Nyílásáthidalás
Az ajtók és ablaknyílások áthidalására előre gyártott POROTHERM A-10 jelű áthidalókat kell elhelyezni a gyári prospektus iránymutatásainak és a kivitelezési szabályok betartása mellett. A POROTHERM áthidaló csak a km tömör nagyszilárdságú téglaráfalazással vagy a rábetonozással alkotja a nyílásáthidalást Helyszíni rábetonozás: C16/20, téglaráfalazás: I osztályú tömör tégla 10N/mm2 nyomószilárdságú. Az áthidalókat középen alá kell támasztani, melyet csak a nyomott öv és a koszorú teljes megszilárdulása után lehet elbontani. Az áthidalók alá egész tégla kerül, 1,2 cm cementhabarcs falegyenre. A felfekvés 12 cm legyen minimum. Az áthidalókat kidőlés ellen kötöző huzallal kell rögzíteni. A meglévő épület falszerkezete egy részen kibontásra kerül, a bővített épületrészbe történő átjárás miatt. Ezen a helyen az ablakok feletti meglévő vb áthidaló szerkezet alá, 2 db 180 mm magas HEB 180 jelű acélgerenda kerül beépítésre.
Földszint feletti födémszerkezet
E7-48, E7-54 jelű előre gyártott vb gerendák kerülnek a főfalakra, EB 60/19/25 jelű béléselemekkel. A béléselemeket cementhabarcsba ültetve kell elhelyezni. A gerendákat középen alá kell támasztani. A gerendákat stolicára kell fektetni, úgy hogy a koszorú alsó oldali vasbetétjei a gerenda talpa alatt menjenek. Ahol a vb gerendák nem helyezhetőek el, ott monolit lemezt kell készíteni, amely zsaluzatát 28 nap után lehet elbontani. Az alátámasztásokat csak a födémszerkezet megszilárdulása után lehet elbontani. Jellemző fesztávok: 4,80 m, 5,26 m. Előre gyártott vb gerendák, béléselemek: LEIER. A földszint feletti födémszerkezet alulról 5 cm vastag fémprofilokból összeállított vázszerkezetet kap, a gipszkarton fogadására.
Földszinti koszorúszerkezet
A falszerkezetek tetején körbefutó koszorúszerkezet készül, 4o12 fővassal, o8/30 kengyelvasalással sarokmerevítő pótvasalással, minimum C20-16/KK minőségű betonból. Betonacél minőség: B 500 B.
Földszinti válaszfalak
10 cm vastag POROTHERM 10 NF válaszfaltéglával, normál falazó habarccsal falazva készül. A falazás közben kétsoronként 2,8 mm-s lágyvashuzalozást kell merevítésként alkalmazni.
Tetőszerkezet
Az épület tetőszerkezete szimmetrikus nyeregtetős, közbenső derékszelemenes alátámasztású, derék szelemenek fölötti kétoldali M16 jelű csavarkapcsolattal ellátott 2x5/15 cm keresztmetszetű fogópáros szerkezeti kialakítással készül. A derék szelemenek keresztmetszeti mérete 12x12 cm. A tervezett fogópárok a taréjszelemenhez csavarkapcsolatú felkötéssel készülnek. A tetőszerkezet, valamint a födémszerkezet faszerkezetű elemeit úsztatásos eljárással láng- és gomba mentesíteni kell, valamint tűzvédelmileg impregnálni szükséges. A tetőszerkezet 25 fokos. Faanyag: Szlovák fenyőárú, C24 fenyő (EN 338).
Tető héjalás
Téglavörös színű beton cserépfedés készül, fóliázással és kiegészítő elemekkel. A cserépléc keresztmetszet 30/50 mm, az ellenléc min 24/48 mm. A tetőhajlásszög: 25 fok.
ÉPÜLETSZERKEZETEK (bővítés tekintetében)
Szerelőbeton
A tömörített kavicsfeltöltésen ponthegesztett átfedéses hálóvasalással ellátott szerelőbetont kell készíteni 10 cm vastagságban A szerelőbeton minősége minimum C20/25-XC1-24-F3 legyen vagy transzportbeton. A szerelőbeton vasalását lehetőség szerint össze kell kötni a lábazati fal függőleges vasalásával. A szerelőbeton alatti feltöltést rétegesen kell elkészíteni, fokozottan figyelve a megfelelő tömörítésre. Hegesztett háló: 4,2 x4,2x100x100x2150x5000 mm, BHB 55.50 minőségben.
Alapfal szigetelés
Egy réteg GV-45 jelű 4,5 mm vastag bitumenes oxidált lemezzel kell készíteni. A szerelőbeton felületét megfelelően elő kell készíteni zsír és por mentesíteni kell, majd PORMEX RAPID kellősítés után lángolvasztással ragasztani, betartva a gyártó kivitelezés technikai előírásait.
Lábazati kiképzés
A beton lábazati fal 5+5 cm vastag extrudált lábazati hőszigeteléssel lesz ellátva, sötétbarna színű gördülőszemcsés lábazati felületképzéssel. Lábazati szigetelés: AUSTROTHERM EXPERT lábazati hőszigetelő lap 5+5 cm.
Épület körüli járdák
Az épület körüli járdák minimum 45 cm szélességgel készülnek a végleges tereprendezéskor. A járda kavicságyazatra fektetett C12/15-XOb(H)-32-F2 minőségű betonból készül járófelületük saját levében cementszórás simítással. A járdák és a lábazat közötti hézagot bitumennel ki kell önteni.
Bádogos szerkezetek
Az ereszcsatorna keresztmetszete félkör alakú. Kiterített szélessége min 33 cm. A csatornaelem elhelyezésének fontos alapszabálya, hogy a külső oldali peremezett élének 10 mm-rel alacsonyabban kell lennie, mint a fal felöli peremezett él. Így biztosítható, hogy a csatorna ne tömődjön el. A lefolyó csatorna mérete NA 100,150. Csatorna anyaga: normál horganyzott lemez.
Belső falfelület kiképzés
Normál cementhabarcs vakolat, gletteléssel, műanyagbázisú festéssel.
Homlokzatburkolat
10 cm vastag AUSTROTHERM-H80 homlokzati hőszigetelő lap ( ragasztótapasz, 145 g/m2 üvegszövet háló, alapozó, 0,3 mm vastag kapart nemes vakolattal készül, a rendszertermékhez kapható kiegészítő segédanyagokkal. A homlokzati felület a meglévő épülethez színben illeszkedő törtfehér színnel tervezett.
Nyílászáró szerkezetek
A külső nyílászáró szerkezetek műanyag szerkezetűek, gyárilag elhelyezett kétrétegű hőszigetelt üvegezéssel. A nyílászárok minimum 6 légkamrás szerkezetűek, és U=1,0 W/m2K hő átbocsátási tényezővel rendelkezzenek. A belső nyílászáró szerkezetek tömör kivitelben készülnek, faszerkezetből, normál kiskereskedelmi forgalmazótól. A külső szerkezetek utólagosan lesznek elhelyezve. A külső nyílászárók fehér színnel tervezettek.
Festő munkák
A vakolt felületek két réteg glettelést, és két réteg fehér műanyag bázisú festést kapnak. A homlokzat látható faszerkezetei minimum két réteg lazúrfestéssel lesznek ellátva.
ÉPÜLETGÉPÉSZET
Külön, szakági jogosultsággal rendelkező épületgépészeti tervező által készített épületgépészeti tervfejezet alapján.
ÉPÜLETVILLAMOSSÁG
Külön, szakági jogosultsággal rendelkező épületvillamossági tervező által készített épületvillamossági tervfejezet alapján.
Csapadékvíz elvezetés
A bővített épületrész tetőszerkezetének a csapadékvíz elvezetése a telken belül a zöldfelületen történő elszivárogtatásával megoldható. Az elszivárogtatás akkor lehetséges, ha a telken, valamint a szomszédos telkeken lévő épületek állékonyságát, és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti.
A bővítendő épület tulajdonságai, a bővítendő terület nagysága: lásd jogerős építési engedély
Ajánlatkérő a kivitelezésre jogerős építési engedéllyel rendelkezik. Az épület nem műemléki jellegű épület. Továbbiak a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt garanciális idő (hó) (minimum 36 hónap - értékelési maximum 60 hónap) 50
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az ajánlati ár értékelési szemponton belül:
1.1. A kiviteli tervek elkészítésének egyösszegű nettó díja (Ft), súlyszám: 5

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: - Elnevezés: „Egészségház bővítése” kivitelezési szerződés keretében”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kinamé Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Toldi M. utca 45.
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2360
Ország: HU
E-mail: kiname@kiname.hu
Telefon: +36309685666
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36309685666
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13045726-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 27220536
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 30404130
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: 700000 Pénznem: HUF
Arány: 5 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: tervezés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Kinamé Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Toldi M. utca 45.
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2360
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13045726-2-13

Hivatalos név: Vortex Team Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi utca 108.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1188
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14356861-2-43

Hivatalos név: Hidi Top Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vasút utca 4.
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2360
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12314331-2-13

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/01/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges