Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/91
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.14.
Iktatószám:7372/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Fejér Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., 341 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.06.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:területi közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fejér Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21145906
Postai cím: Szent István Tér 9
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Zoltán
Telefon: +36 22526911
E-mail: farkas.zoltan@fejer.gov.hu
Fax: +36 22514769
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000026862018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000026862018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: területi közigazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szent István tér 9. ablakcseréi és egyéb felújítás
Hivatkozási szám: EKR000026862018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a Fejér Megyei Kormányhivatal Szent István tér 9. sz. alatti épületének ablakcseréire és egyéb felújítási munkáira
A kivitelezést a következő elvárás szerint kell megvalósítani: Épület fejlesztés előtti átlagos éves fogyasztása(energetikai tanúsítvány alapján):679.693 [kWh/év].Épület fejlesztés utáni átlagos éves fogyasztása energetikai számítás alapján): 72.701 [kWh/év].
Vállalkozó feladata a megvalósult állapotról -összhangban a fejlesztés utáni számított megtakarítással- energiatanúsítványt készíteni és azt a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében Megrendelő részére továbbítani.A megvalósult állapotról készített energiatanúsítvány elkészítésére irányadók a KEHOP-5.2.2. kódszámú Pály. Felhív.ban foglalt előírások.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7 IA41-9
További tárgyak:45261300-7
45261400-8
45261420-4
45262500-6
45310000-3
45320000-6
45350000-5
45420000-7
45421100-5
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., 341 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beruházás kiemelt feladata a nyílászárók cseréje (az 5+2 tanúablaknál, ahol restaurátori munkákkal megtarthatóak az ablakok) - összes ablakfelület 451 m2, bejárati portálok felújítása. Ehhez csatlakozóan a belső és külső vakolat javítások eszközölendőek. A külső homlokzat (2990 m2) a helyenkénti vakolat javítás (teljes felület 15 %-ában) miatt egy egységesítő, egalizáló festést kap (2230 m2), melynek színét az eredeti (építés kori) színben szeretnénk,
A javító festést követően 2 rétegű belső festést tervezünk az egységes megjelenést biztosítandó, teljes mennyezet- és falfestés szükséges az első szinten a következő helyiségekben:
2.06 Alelnöki iroda
2.07 Titkárság
2.08 Alelnöki iroda
2.09 Kabinet főnök i.
2.10 Elnöki dolgozó
2.11 Elnöki tárgyaló
2.12 Kis Tanácsterem
2.21 Nagy Tanácsterem
2.22 Kabinet iroda
2.23 Közlekedő
2.24 Iroda
2.25 Iroda
2.26 Iroda
2.27 Teakonyha
2.28 Titkárság
2.29 Alelnöki iroda
2.30 Iroda
2.31 Iroda
2.32 Iroda
2.33 Főjegyző
Ezen kívül a kivitelező feladata a cserélt ablakok körüli spaletta újrafestése.
Az I. emeleten lévő gépészeti vezetékek/csövek eldobozolásának elvégzése a vállalás része (a költségvetés szerinti mennyiségben)
Az épület pinceszint feletti közbenső falain erős vizesedés látható, továbbá a lábazaton gyengébben de szintén látható a pára felkúszása, ezért az épület pinceterébe Aquapol rendszer kerül telepítésre, helyi felmérést követően megállapított mennyiségben és helyen.
A munka nem építési engedély köteles, de örökségvédelmi engedély köteles tevékenység, tekintettel ara, hogy az épület műemléki épület. Örökségvédelmi engedély száma: FE-08/ÉPÍT/2986-4/2017
Ha a dokumentációban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely, a termékleírásban, illetve a költségvetésben meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású termék szállítását és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre.
További részletes feladatleírás a dokumentáció és annak mellékletét képező kiviteli tervdok.ban.
A felújításra kerülő ingatlan az ajánlatkérő Fejér Megyei Kormányhivatal és Fejér Megye Önkormányzata osztatlan közös tulajdonát képezi.Mind a közbeszerzési eljárásban, mind a szerződéskötés és a szerződés teljesítése során a Fejér Megyei Kormányhivatal önállóan jár el, Fejér Megye Önkormányzatával kötött megállapodás alapján.
A II.1.5) és II.2.6) pontok kitöltése azért történt,hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) (előny a több) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2-16-2016-00056
II.2.14) További információ:
Rész aj.tétel lehetőségét az aj.kérő megvizsgálta.A gazd.,műszaki és minőségi,ill a szerződés telj.vel kapcsolatos szempontok vizsgálata során Aj.kérő megállapította,hogy a közbeszerzés egy részére történő aj.tétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel.Az elkészítendő rendszer komplex egész,a megvalósíthatóságot nehezítené ill. lehetetlenítené a részekre bontás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az elj.ban nem lehet aj.tevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalm. igazolásában olyan gazd. szereplő,akivel szemben a Kbt. 62.§(1)és(2)-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X.30.)Korm.r. (Alkr.) 8.,10.12-16. § szerint. A kizáró okok fenn nem állását az ajánlat benyújtásakor az Alkr.II.Fejezetnek megfelelően,az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolni. Az EEKD-t elektronikus űrlapként kell benyújtani az EKR-ben. Közös aj.tétel esetén a közös Aj.tevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania az ajánlatban. Az EKR-ben elektronikus űrlap található az egységes európai közbeszerzési dokumentum tekintetében, így a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ha az előírt alkalm. köv.eknek az aj.tevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg,az ajánlatban be kell nyújtani ezen szervezet részéről a Kbt.67.§(1) szerinti nyilatk.t. A kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására a Kbt.69.§ szerint felhívott gazdasági szereplőnek a III.Fejezetnek megfelelően kell igazolnia,hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. A 62.§(1)b)ésf) kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére Aj.kérő nem zárja ki a gazd. szereplőt a Kbt. 118. § (4) és (5) szerinti esetben (öntisztázás). A határozatot a gazd. szereplő az EEKD-val egyidejűleg köteles benyújtani. Nem szükséges igazolás benyújtása,ha az aj.kérő az EU bármely tagállamában működő,ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítása csatolandó. A magyaro.i nyilvántartások közül a hatósági nyilvántart.k, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántart.k tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántart.nak. Csatolni kell az aj.tevő nyilatkozatát,hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a megjelölt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,ha nem releváns akkor is. Nyilatk. szükséges arról, hogy olyan társaságnak minősül-e,melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén,vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. Ha nem jegyzik, akkor a pénzmosásról szóló törvény (Pmtv.)3.§r)ra)-rb) vagy rc)-rd) szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatk. szükséges. Ha a gazd. szereplőnek nincs a Pmtv. 3. § r) ra)-rb) vagy rc)-rd) szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatk. szükséges. Nyilatk. kell, hogy olyan társaság-e,amely a 2017. LIII. törvény 3. § 38. a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes megnevezni és kérjük ezt megnevezni. Nyilatk. szükséges, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,amely az aj.tevőben közvetetten vagy közvetlenül több,mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik;ha van ilyen szervezet,az aj.tevő azt nyilatk.ban megnevezi (cégnév,székhely),továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt.62.§(1)k)kc) kizáró feltétel nem áll fenn. Aj.kérő kizárja az eljárásból azt az aj.tevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet,aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik,ill. akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Irányadó a KH vonatkozó útmutatója is.
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében a gazd. szereplőnek nem kell olyan igazolást benyújtani, amelyet Aj.kérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Nem kerül előírásra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő ezúton megjelöli, hogy az alkalmassági követelmények (a Kbt. 65.§(1)c) szerinti alkalmassági követelmény vonatkozásában is) előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (azaz elégséges az EEKD IV. α kitöltése) és nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását. Az EKR-ben elektronikus űrlap található az EEKD tekintetében, amelyet közös ajánlattevők nevében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő nyújt be.A Kbt. 69. § (4) alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívni az alkalmassági követelményre vonatkozó igazolások benyújtására az alábbiak szerint. Az Alkr. 21. § (2) a) pontja alapján a hirdetmény feladásától visszafelé számított 5 év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése az Alkr. 22. § (3) szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Az igazolás(ok) minimálisan elvárt tartalma: - a Vállalkozó neve, székhelye - a szerződést kötő másik fél (Megrendelő) neve, székhelye, igazolás kiállítójának elérhetősége, - az építési beruházás tárgya, mennyisége (közös ajánlattevői/ alvállalkozói teljesítés esetén a saját teljesítés aránya), - az alkalmassági minimumkövetelmény szempontjából releváns munkák felsorolása (közös ajánlattevői/ alvállalkozói teljesítés esetén a saját teljesítésben végzett munkák felsorolása), - teljesítés ideje (a kezdés/befejezés naptári nap pontossággal, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel dátumát, tekintettel az Alkr. 21. § (2a)-ra) - teljesítés helye; - nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben ajánlattevő nem fővállalkozóként teljesítette a megadott referenciát, úgy jelölje meg a teljesítés arányát, vagy olyan adatot, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy az alkalmassági követelményként meghatározott feladatot az ajánlattevő teljesítette. Az M1 műszaki alkalmassági feltétel esetén irányadók a Kbt. 65. § (7), (8), (11) rendelkezései.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása körében a gazdasági szereplőnek nem kell olyan igazolást benyújtani, amelyet Ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 év időtartamában befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített végleges műszaki átadás-átvétellel lezárt műemlék épületen vagy műemléki környezetben álló épületen végzett legalább 150 m2 ablakcsere referenciával. (Több referenciából is teljesíthető, azonban valamennyi referencia műemlék épületen vagy műemléki környezetben álló épületen végzett ablakcsere kell, hogy legyen.) Irányadók a Kbt. 65. § (7)-(11) rendelkezései. (Műemlék az olyan nyilvántartott műemléki érték, amelyet jogszabállyal védetté nyilvánítottak [2001. évi LXIV. tv. 7. § 15. pont]. Műemléki környezet a műemlék jogszabályban meghatározott környezete [2001. évi LXIV. tv. 39. § (2) bekezdés].)
(Aj.kérő előír a Kbt. 65.§(1)c) szerinti alkalmassági követelményt is.Az aj.kérő előírja, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepeljen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. Magyarországon letelepedett gazd. szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az aj.kérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Kétség esetén az aj.kérő a Kbt. 71. § szerint felvilágosítást kérhet az aj.tevőtől arra vonatkozóan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez, illetve melyik nem végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell.)
(Folytatás a II.2.13) ponthoz: Projekt száma vagy hivatkozási száma: Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései – Középületek energetikai fejlesztései Fejér Megyében – KEHOP-5.2.2-16-2016-00056 (és saját forrás))
(Folytatás a II.2.14) ponthoz: Az egyértelmű felelősségvállalást,garanciát csak egészben történő aj.tétellel és kivitelezéssel lehet biztosítani. A beszerzés tárgya egy olyan komplex tevékenységet foglal magában,amely nem teszi lehetővé a tevékenységek részekre bontását,mivel több nyertes aj.tevő jelenléte zavart okozhat a rendszerben, ill. tevékenységeik maradéktalan ellátását,határidők betartását ellehetetlenítheti.Az ablakcserével párhuzamosan szüks. a homlokzatot+belső felületet javítani, egyik kivitelező nem vállalhat garanciát másik kivitelező munkája utáni visszajavításokra.)
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Előleg: Kbt.135.§(7)-(8)szerint, max. 30%. Igénybevétele esetén: visszafizetési biztosíték Kbt.134.§(6)a) és 135.§(7) szerint.
Kifizetés: nyertesség esetén a KEHOP-5.2.2. pályázatból és saját forrásból. 30 nap fizetési határidő,átutalással Ptk. 6:130.§(1)-(2),Kbt.135.§(1)-(3),(5)-(6),(11),322/2015.(X.30.)Korm.r. 31.,32/A-B.§ alapján.Utófinanszírozás.
Az ajánlattétel,szerződéskötés,elszámolás,kifizetés pénzneme HUF.
Tartalékkeret nincs.
1előlegszámla(igénybevétel estén),4részszámla, 1végszámla nyújtható be.
Késedelmi kötbér késedelmesen teljesített munka nettó ellenértéke 0,5 %/késedelmes naptári nap,max. szerződés nettó ellenértéke 5 %-a.
Meghiúsulási kötbér szerződés nettó ellenértéke 10 %-a.
Hibás teljesítési kötbér hibásan teljesített munka nettó ellenértéke 10 %-a, max. a szerződés nettó ellenértéke 5 %-a.
Jótállási biztosíték szerződés nettó ellenértéke 5 %-a, 24 hó időtartamra, Kbt.134.§(6)a) szerint.
Jótállás: 60 hó.
A részletes feltételeket a dok. tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/06/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/06/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.Az ajánlatok felbontását az EKR végzi.A Kbt. 68. § (4)–(5) szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Aj.kérő az alkalm. feltét. és igazol. az Alkr.28.§(3)hoz képest szigorúbban állapítja meg az M/1, alk. köv.k von.ban.
2.Értékelés során adható pontszám alsó-felső határa:0-10. Ár szemp. fordított arányosítás, Hátr. helyz. m.vállalók szemp. pontkiosztás.
3.Foly.ban lévő vált.bej. elj. esetén csatolni kell a cégbír.hoz benyújtott vált.bej. kérelmet és annak érkez.ről a cégbír. által küldött igazolást.Nemleges nyil. is csatolandó.Elektronikus űrlapként.
4.FAKSZ:Csősz-Horváth Alexandra(00104)1196Bp,Fő u.164.
5.Aj.kérő külön közbesz. dokum.t készít.A közbesz. műszaki leírást,teljesítéssel kapcs. min. követelm.ket,iratmintákat,szerz.tervezetet a dok. tart.
6.Ajánlatnak tart. kell Kbt.66.§(2) és (nemleges tartalom esetén is, EKR űrlapként) a (6) szerinti nyil.t. A Kbt. 66.§(4) szerint az aj.tevő az EKR regisztrációkor nyilatkozik. Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 67.§(4) szerinti nyilatkozatot az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével. A felolvasólap az EKR űrlapon töltendő ki.
7.A gazd. szereplő az alkalm. követelm.k teljesítésére von. részletes adatokat tartal. igazolások benyújtására Aj.kérő 69.§ szerinti felhívására köt.Aj.kérő nem bocsát ki újabb hiánypótlást,ha a hiányp.sal Aj.tevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazd. szereplőt von be az elj.ba,és e gazd. szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiányp.
8.Nyertes aj.tevőnek organizációs tervet kell készítenie.
9.Aj.kérő az ajánlatok megalapozotts.nak megítélése és érdemi összehasonlíthatós. érdekében árazatlan költségvetést bocsát Aj.tevők rendelkezésére-ennek beárazására von. részletszabályokat a dok. tart.Az árazatlan ktgvetési kiírás írható Excel formátumban kerül az EKR rendszerbe, Aj.tevőknek a kitöltött táblázatot mind PDF,mind pedig írható Excel formátumban csatolniuk kell ajánlatukhoz.
10.Vállalkozó köt. legkésőbb a szerz.kötés időpontjár- a közbesz. tárgyát képező projektre,a szerz. teljes időtartamát lefedő fel.bizt. szerz.t kötni vagy meglévő fel.bizt.át kiterjeszteni. Előírt min. összeg:„all risk”típusú (10M/káresem-50M/év), továbbá munkáltatói fel. biztosítás (10M/káresem-50M/év-harmadik személyek részére-50M HUF).
11.Ir.adó idő és jog:magyarorsz.i helyi (irányadó az EKR rendszeridő) és az elj. megindításakor(jelen hird. feladásakor)hatályos jogsz.k.
12.Érv.telen az ajánlat különösen,ha nem felel meg azoknak a körny.véd.,szoc. és munkajogi követelm.nek,amelyeket a jogsz.k v. kötelezően alkalmazandó kollektív szerz.,ill a Kbt.4.mell.ben felsor. körny.véd.,szoc. és munkajogi rendelkezések írnak elő.
13.Aj.kérő helyszíni bejárást tart.Találkozó 2018.május 31-n 11:00-kor, 8000Székesfehérvár,Szent István tér 9. előtt.
14.A 2011.éviCXCV.tv.41.§(6) miatt Vállalkozó vállalja,h az átlátható szervezet fogalmához kapcsolódó változásról,az átláth. megszűnéséről köt. írásban tájék. a Megrendelőt.Az ajánlatban kötelező nyil. az átláth.ról.
15.Aj.kérő nem alkalmazza Kbt.75.§(2)e)-t.
16.A II.2.7)hez: a teljesítési véghatáridő kezdőidőpontja a munkaterület átadása,legkésőbb a munkater. átadástól 6 hónap.
17.A jelen közb. elj. feltételes közb. elj.,melyre a Kbt. 53.§(5)-(6) von.Aj.kérő a KEHOP-5.2.2. pály. felhív.ban foglaltak alapján további támogatást igényel,a KEHOP-5.2.2-16-2016-00056 projekt von.ban tám. szerz. módosítást fog benyújtani.A váll. szerz. hatályba lépésének feltétele a tám. szerz. módosítás aláírása.
18.A IV.2.6)pontban a Kbt.81.§(11) szerinti 60 nap ajánlati kötöttséget kell érteni.
19.Az eljárásban való részvétel feltétele a gazd. szereplő regisztrációja az EKR-ben és a tárgyi elj. közbesz. dokumentumainak az onnan való letöltése.A tárgyi eljárásba történő regisztrálás automatikusan azt jelenti, hogy az érdeklődő gazd. szereplő a közbesz. dokumentumokat letöltötte és megismerte.
20. Aj.kérő a Kbt. 41.§(3) alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. szabályai szerint (továbbiakban:EKR r.)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
(Folytatás a VI.3)20. ponthoz: ... Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az EKR r. 10-13. §-ai vonatkoznak. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM r. alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/)
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák