Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/91
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.14.
Iktatószám:7545/2018
CPV Kód:34110000-1
Ajánlatkérő:KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:1027 Budapest , Horvát utca 12-26.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.06.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Épület építési projekt szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96334924
Postai cím: Horvát Utca 12-26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Mariann
Telefon: +36 704897530
E-mail: urban.mariann@kkbk.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.okfon.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.okfon.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000079662018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000079662018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Flottakezelés/2
Hivatkozási szám: EKR000079662018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34110000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Flottakezelési szolgáltatás beszerzése 2018/2
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 130000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Flottakezelési szolgáltatás beszerzése 2018/2
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34110000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1027 Budapest , Horvát utca 12-26.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya flottakezelési szolgáltatás beszerzése legfeljebb 25 db, minimum 1380 cm3 hengerűrtartalmú minimum 120 LE teljesítményű személygépjárműre a műszaki leírásban foglaltak szerint.
Ajánlatkérő 14 db gépjárművet kíván beszerezni a keretmegállapodás első ütemében, illetőleg az első ütemben leszállítandó gépjárműveken felül legfeljebb további 11 darab gépjármű erejéig jogosult tovább bővíteni a gépjárműflottát a keretmegállapodás hatálya alatt, legfeljebb nettó 130.000.000,- Ft keretösszeg erejéig.
Ajánlatkérő legalább 12, legfeljebb 48 hónapos időtartamra kívánja bérelni az egyes gépjárműveket; a keretmegállapodás első ütemében beszerzendő 14 db gépjárművet Ajánlatkérő 48 hónapos időtartamra veszi bérbe.
Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti keretmegállapodást kíván kötni, azaz a keretmegállapodás megkötését követően az egyes beszerezni kívánt gépjárművek vonatkozásában írásbeli konzultációt követően történik a szerződéskötés.
A konzultációra szóló felhívásban az Ajánlatkérő fel fogja hívni nyertes ajánlattevőt a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásban tett ajánlata kiegészítésére, melynek a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbbnek kell lennie. Az írásbeli konzultáció során tett ajánlatához nyertes ajánlattevő a konzultációra szóló felhívásban meghatározott határidőig kötve lesz. Az írásbeli konzultáció során tett ajánlat elfogadásáról vagy elutasításáról az ajánlatkérő értesíti nyertes ajánlattevőt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Fogyasztás vegyes (liter/100 km) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 130000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/17 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A Kbt.104.§ (6) bek. rögzíti,hogy a keretmegállapodás időtart. az első ütemben szállítandó gépjárművek leszállítására - a keretmegállapodás aláírásától 2018. dec.17-ig nyitva álló – időtartammal meghaladja a négy évet, annak érdekében, hogy a bérlet időtartama egész években kerülhessen meghatározásra, mely a piaci viszonyokra és a hatékony és felelős pénzgazdálkodás köv. tekintettel indokolt.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
- A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
Megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1-4., 6-7. § szerint.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, és az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek kell benyújtania a kizáró okok fenn nem állása kapcsán igazolásait a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. §, 10. § 12-16. §-ainak megfelelően.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja szerint, Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok valamelyike az eljárás során következik be.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Közös ajánlattétel esetében a közös ajánlattevők mindegyikének külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell benyújtaniuk.
Az eljárás során öntisztázás lehetséges a Kbt. 64. §-a szerint.
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 69. § (11) bekezdését alkalmazza.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1) A Kbt. 69. § (4) bekezdésére figyelemmel felhívott ajánlattevő köteles a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti (személygépkocsi bérbeadása és/vagy flottakezelési szolgáltatás nyújtása) árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.
Ajánlattevők az előírt alkalmassági követelménynek kapacitást nyújtó szervezetek útján is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) bekezdésében foglaltak szerint.
Az alkalmassági követelmények előzetes igazolás az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával történik, ezt követően a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerint kerül sor az alkalmassági követelmények igazolására.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja-e az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az alkalmassági követelményeket nem kell a formanyomtatványban feltüntetni, elegendő csupán a IV. rész „: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” mezőt kitölteni az alkalmassági követelmények vonatkozásában.
Az alkalmasság előzetes igazolása az ESPD benyújtásával történik, ezt követően a Kbt. 69. § (4) és (8) bekezdése szerint kerül sor az alkalmasság igazolására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele mindösszesen nem éri el a nettó 70 millió forintot, míg ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti (személygépkocsi bérbeadásából és/vagy flottakezelési szolgáltatás nyújtásából származó) árbevétele nem éri el a nettó 50 millió forintot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
M1) A Kbt. 69. § (4) bekezdésére figyelemmel felhívott ajánlattevő köteles – a 321/2015. (X. 30.) KR. 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján - az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, személygépkocsi bérbeadása és/vagy flottakezelési szolgáltatás nyújtása tárgyú referenciáit ismertetni, megadva:
• a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap pontossággal);
• a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét;
• a referencia tárgyát, mennyiségét és műszaki jellemzőjét (olyan pontossággal, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen); továbbá
• nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) KR. 22. § (1) bekezdésére tekintettel a referenciát a következő módon kell igazolni:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
Felhívjuk ajánlattevők szíves figyelmét a 321/2015. (X. 30.) KR. 21. § (1a) bekezdésére és 21/A. §-ára.
M2) A Kbt. 69. § (4) bekezdésére figyelemmel felhívott Ajánlattevő - a 321/2015. (X. 30.) KR. 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján csatolnia kell a beszerzendő áru olyan leírását, amelynek legalább az alábbi paraméterekre ki kell térnie:
- CO, NOx, NMCH és PM kibocsátás értékek (g/km)
EU direktíva szerinti hivatkozás: A jármű motorjának az 1999/100/EC előírás alapján meghatározott kombinált CO2 emisszió értéke (típusbizonyítványban szereplő érték).
Ajánlattevők az előírt alkalmassági követelménynek kapacitást nyújtó szervezetek útján is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) bekezdésében foglaltak szerint.
Az alkalmassági követelmények előzetes igazolás az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával történik, ezt követően a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerint kerül sor az alkalmassági követelmények igazolására.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja-e az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az alkalmassági követelményeket nem kell a formanyomtatványban feltüntetni, elegendő csupán a IV. rész „: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” mezőt kitölteni az alkalmassági követelmények vonatkozásában.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1) Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben legalább egy olyan referenciával, amely egy szerződés keretében minimum 10 db személygépkocsi bérbeadására vagy 10 db személygépkocsi tekintetében flottakezelési szolgáltatás nyújtására vonatkozott.
M2) Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben a megajánlott gépjárművek meghajtó motorjainak környezetvédelmi besorolása CO, NOx, NMCH és PM kibocsátás tekintetében megfelel minimálisan az “EURO 6”-os normának, valamint a megajánlott gépjármű gyár által megadott kombinált CO2 kibocsátása alacsonyabb, mint 150 g/km.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés fedezetét ajánlatkérő saját forrásból biztosítja. Az ellenszolgáltatás összegét Ajánlatkérő megrendelésenként utólag, a szerződésszerű teljesítés elfogadását – teljesítésigazolás kiállítását – követően kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalás útján fizeti meg a nyertes ajánlattevő részére. A fizetésre a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésében és a Polgári Tör-vénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak az irányadóak.
Az ajánlattétel, elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
A felhívás II.2.7) pontjában feltüntetett kezdő időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat. A keretmegállapodás az aláírás napján lép hatályba. Az első ütemben lehívott gépjárművek leszállításának határnapja (időpontja) 2018. december 17., e gépjárművek bérletének időtartama innentől számított 48 hónap.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
A felhívás II.2.7. pontja szerint
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.)15. § szerint.
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR000079662018)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)Ajánlathoz csat. kell az ajánlatban aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegy. aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyz. jog. szem. írja alá, az ajánlathoz csat. kell a cégjegyz. jogos. az ajánlat aláírására feljog.meghat.
2)Foly. lévő vált.bejegyz-i elj. esetében az Ajánlattevő (AT), az ajánlatban nevesített alvállalk. szervezet és alk. igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében csat. kell a cégbírósághoz benyújt. vált.bejegyz. kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküld igazolást. Amennyiben vált.bejegyz-i eljárás nincs foly., úgy az arra vonatk. nyilat. csat. szükséges.
3)Ajánlatkérő (AK) a Kbt.71.§(6) bek. alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazd-i szereplőt vont be az elj., és e gazd-i szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
4)AK a szerz. telj. vonatk. sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, ill.az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt.132.§ szerint.
5)AK csak az elj. nyert. kötheti meg a szerz., vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok érték. során a követk. legkedv. ajánlatot tevőnek min. AT-vel, ha őt az ajánlatok elbír. szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
6)AK a KR.30.§(4) bek. hivatk. jelzi, hogy a felhívásban a szerz. teljesít. való alk-i feltételeket és igazolását a min. ajánlattevők jegyz. képest szigorúbban hat. meg az AF III.1.2) és III.1.3) valamennyi pontja esetében.
7)AK a Kbt.35.§(8)–(9) alapján a közbesz.elj. a nyertes AT-től nem teszi lehetővé és nem köv. meg gazdálk. szerv. alapít.
8)FAKSZ:Kerekes Anita 00181,Buzsáki Attila 00284
9)AF IV.2.6) szerinti 1 hónap 30 naptári napot jelent.
10)AK nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) e) pontját.
11)Érték. során adható pontszám alsó és felső határa:1-10. Érték. módszere mindkét részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016.12.21.) 1. melléklet A.ba) pontja szerinti fordított arányosítás.
12)AT szakmai ajánlatot szükséges benyújt. a közbesz. dok. foglaltak szerint.
13)Ha nem magyar nyelvű dok. kerülnek csatolásra, abban az esetben ezen idegen nyelvű okiratokról, dokumentumokról felelős magyar fordítás benyújt. szükséges.
14)AK megállapította, hogy a közbesz. tárgya, jellege és a szerz-hez kapcs. további körülmények ugyan lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását, azonban a nyertes AT által ellátandó feladatok egymással való szerves kapcsolata és a gépjárműflotta egységességének igénye miatt - figyelembe véve AK gazd-i, műszaki és minőségi elvárásait - annak lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. Előbbiekre tekintettel AK nem kívánja bizt. a részekre tört. ajánlattétel lehetőségét.
15)A „Kereskedelmi ajánlat” elnevezésű táblázat írható Excel formátumban kerül az EKR rendszerbe, Ajánlattevőknek a kitöltött táblázatot mind PDF, mind pedig írható Excel formátumban csatolniuk kell ajánlatukhoz.
16)A Kbt.40.§-ára tekintettel a közbesz-i elj. a ME által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével kerül lebonyolításra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek alkalmazásával.
17)AK az elj. dokumentumait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT részére biztosítja.
18)EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. (XII. 19.) KR. 10-13. §-ai tartalmaz.
19)Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
20)Az elj. megind. felhív. nem szab. kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII.törvény előírásai szerint kell eljárni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák