Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/93
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.16.
Iktatószám:7548/2018
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményéről
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07096
Postai cím: Széchenyi tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Tapasztó Magdolna
Telefon: +36 62564363
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://kozbeszerzes.szeged.eu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A verseny közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A versenyt központi beszerző szerv szervezi.
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szeged, Széchenyi tér rekonstrukciója tervezésére tervpályázati eljárás
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A TERVPÁLYÁZAT TÁRGYA ÉS CÉLJA:
Szeged, Széchenyi tér rekonstrukciója tervezőjének kiválasztása. A tervezett beruházás megvalósítása Modern Városok Program keretein belül tervezett. Az Ajánlatkérő célja, hogy a pályázati kiírásban megfogalmazott tervezési programnak megfelelő, legszínvonalasabb, megvalósításra legalkalmasabb tervjavaslatot megtalálja. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a legmegfelelőbb tervjavaslat kidolgozójával szerződést kíván kötni az építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére. A tervezési szerződés hatálybalépésére akkor kerül sor, amennyiben teljesül az abban meghatározott feltétel, miszerint a Kormány dönt a tér felújításának finanszírozásáról. A tervezési szerződés a Kbt. 98. § (5) bek., valamint a Tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatása után kerül megkötésre.
Amennyiben a kormány 2019. december 31-ig nem dönt a tervezett beruházás finanszírozásáról, úgy a pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a továbbtervezéstől elálljon.
A tervezésre vonatkozó szerződéses feltételeket a tervpályázati dokumentáció tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.2) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
IV.1.9) A pályaművek értékelésének szempontjai:
A Bíráló bizottság a tervpályázati kiírás részletes programjában megfogalmazott célok és szempontok alapján értékeli az egyes pályaműveket, különös tekintettel az alábbiakra:
A konkrét bírálati szempontok:
Ezen szempontoknak való megfelelés igazolásául szövegesen ismertetni kell a kidolgozott javaslatok alábbi szempontoknak való megfelelésének módját.
1. A tervezési program betartása
2. Építészeti, esztétikai értékek, valamint környezetbe való illeszkedés
3. Műemléki elvárások teljesítése
4. Megvalósíthatóság (reális költségeken való kivitelezhetőség)
5. Fenntarthatóság
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel (Tervpályázati kiírás)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 210 - 436822

V. szakasz: A tervpályázati eljárás eredménye
A versenyt odaítélés és díjkiosztás nélkül megszüntették igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A díj/díjak nem kerültek odaítélésre
x Nem érkeztek be tervek és projektek, vagy az összes terv és projekt elutasításra került
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.3) Odaítélés és díjak
V.3.1) A bírálóbizottság döntésének dátuma:
2018/04/27 (éééé/hh/nn)
V.3.2) Információk a résztvevőkről
Résztvevők száma: 4
Résztvevő kkv-k száma : 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Külföldi résztvevők száma: 0
V.3.3) A tervpályázat nyertesének/nyerteseinek (díjazottak) neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.3.4) A díj(ak) értéke
Az odaítélt díj(ak) értéke áfa nélkül: Pénznem:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. Az eljárás eredményhirdetésének ideje: 2018. május 2.
2. Az eljárásban díjazott nem kerül kiválasztásra, mivel a Bizottság egyik pályaművet sem tekintette olyan színvonalúnak, amely maradéktalanul megfelelt az elvárásainak. 2 pályamű megvételre került. A bírálóbizottság arra tett ajánlást, hogy jelen eljárás eredményeként ne kerüljön sor hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására.
3. Pályázók:
Fontos Mérnök Stúdió Kft. 6726 Szeged, Sas u. 6/4., adószám: 24214953-2-06
LArch Design Kft. 1148 Budapest, Örs vezér tere 15. 1/4., adószám: 24737856-2-42
Pláne és Plánum Építészeti Tervező Kft. 4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 137., adószám: 11240482-2-15
SPP ARCHITECTURE Kft. 1143 Budapest, Hungária krt. 83. 3. em. 3., adószám: 25936333-2-42
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ