Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/93
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.16.
Iktatószám:7579/2018
CPV Kód:38500000-0
Ajánlatkérő:Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Teljesítés helye:Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, MT épület Polimertechnika Laboratórium, 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 7.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.06.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57838595
Postai cím: Műegyetem Rakpart 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Törőcsik Tamás
Telefon: +36 14633310
E-mail: kozbeszerzes@mail.bme.hu
Fax: +36 14633380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bme.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.bme.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000033952018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Kancellária, Jogi Igazgatóság, Közbeszerzési Jogi Osztály
Nemzeti azonosítószám: AK01334
Postai cím:
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Törőcsik Tamás
Telefon: +36 14633310
E-mail: kozbeszerzes@mail.bme.hu
Fax: +36 14633380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bme.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.bme.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000033952018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egyetem
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Padlótelepítésű laboratóriumi gyúrókamra beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000033952018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38500000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1.) 2 db. Padlótelepítésű laboratóriumi gyúrókamra beszerzése, termoplasztikus polimerekhez és elasztomerekhez.
2.) Opcionális tételként a padlótelepítésű laboratóriumi gyúrókamrához szükséges tartozék - 1 db „dokkoló állomás” (Docking Station)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Padlótelepítésű laboratóriumi gyúrókamra beszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38500000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, MT épület Polimertechnika Laboratórium, 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1.) 2 db. Padlótelepítésű laboratóriumi gyúrókamra beszerzése, termoplasztikus polimerekhez és elasztomerekhez.
2.) Opcionális tételként a padlótelepítésű laboratóriumi gyúrókamrához szükséges tartozék - 1 db „dokkoló állomás” (Docking Station)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt szállítási határidő hónapban megadva (minimum 1 hónap (30 nap) maximum 4 hónap (4 x 30 nap) ) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a Műszerezett Padlótelepítésű laboratóriumi gyúrókamra kapcsolódó, a műszaki leírásban részletesen meghatározott tartozékokat opcionális tételként szerepelteti, amelyre önálló értékelési szempontként nettó árban kifejezett árat kell adni. Az opcionális tételre vonatkozó megrendelésre a szerződéskötés dátumától számított 180 naptári napon belül van lehetősége Ajánlatkérőnek.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Jelen eljárás a NVKP_16-1-2016-0012 pályázati azonosító számú Támogatási szerződés alapján történő beszerzés.
A II.2.5) pontban az Ár részletesen:
1.) Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám:80
2.) Nettó ajánlati ár (HUF) tartozékra - opcionális tétel Súlyszám:10

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.
A megkövetelt igazolási mód:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek ajánlata be-nyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, Ajánlatkérő erről szóló felhívására a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §, 10.§ 12-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.
Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból ellenőrzi a gazdasági szereplőt.
Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja tekintetében nyilatkozatot kér, hogy ajánlattevő olyan társaságnak minősül-e amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll.
A bírálat során ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozatot ajánlattevők nemleges tartalommal is kötelesek csatolni.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén az ajánlathoz csatolandó a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint kitöltött és aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentum, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Ajánlatkérő a Kr. 2. § (3) bekezdés a) pontja alapján előírja, hogy az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.
Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában és a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
M.1.) A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel) a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén az eljárást megindító felhívás feladás napjától visszafelé számított három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításai legjelentősebb referenciáinak ismertetése, valamennyi referencia esetében megadva:
• a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont,év/hó/nap) és helyét,
• a szállítás tárgyát, szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét (név, cím/székhely, kapcsolattartó neve és elérhetősége),
• az ellenszolgáltatás nettó összegét (HUF), kapcsolattartó neve, elérhetősége
• teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
• az elvégzett szállítás rövid bemutatását olyan részletességgel, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelést egyértelműen megállapítható legyen.

Ajánlatkérő felhívja az alkalmasság igazolása körében a figyelmet a Kbt. 65. §-ban foglaltak, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdésében foglaltakra is.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1. alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő két körben végzi:
Első körben a Kbt. 67.§ (1) (EEKD) benyújtásával, majd a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy csak egyszerű nyilatkozatot kér Ajánlattevőtől az EEKD-ban. Ajánlatkérő nem írja elő az EEKD formanyomtatványának IV. részében szereplő részletes információk rögzítését, ezért a megkövetelt alkalmassági követelményeket nem kell feltüntetni a formanyomtatványban!
Az M1) referencia bemutatáshoz a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívásra mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerinti referenciaigazolást/nyilatkozatot.
A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő,
M.1.) ha az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik legalább 1 db a közbeszerzés tárgya szerinti (Ellenőrző és tesztelő készülékek szállítása)referenciával, amely esetében az ellenszolgáltatás összege összesen nem éri el a nettó 27.027.000,- HUF értékű, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciát. Több bemutatott referencia összegezhető.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (7) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 1.§ (1), illetve 21/A. §, valamint 22. § (1)-(2) bekezdése.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek.:
- késedelmi kötbér
- meghiúsulási kötbér
Fő finanszírozási és fizetési feltételek:
Finanszírozás tervezett forrása: NVKP_16 (NVKP_16-1-2016-0012) támogatás intenzitása: 100%
A szerződés és a kifizetések pénzneme:HUF.
A kifizetés a Kbt. 135. § (1) és (6) bek-ben foglaltak, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ei, a 2017. évi CL. törvény, valamint az Áht. rendelkezései szerint történik. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre és a kifizetésre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentáció és
a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/06/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/06/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatokat az EKR rendszeren keresztül kell benyújtatni.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat EKR rendszeren keresztül kell benyújtatni.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Ajánlatkérő által - a megfelelő ajánlat elkészítésének és benyújtásának elősegítése érdekében - elkészített közbeszerzési
dokumentumokat a Kbt. 57. § (2) bekezdése szerint ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie. A dokumentáció másra át nem ruházható. A dokumentáció az ajánlattételi határidő lejárta időpontjáig rendelkezésre áll. A közbeszerzési dokumentumot ajánlatonként legalább
egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő
lejártáig le kell töltenie az EKR rendszerből.
2. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az EKR rendszeren keresztül teszi közzé. A Kiegészítő tájékoztatásnak az Ajánlatkérő honlapján történő elérésére csak a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés e)-f) pontjaiban szabályozott esetben van lehetőség és az alábbi elérhetőségen: http://kozbeszerzes.bme.hu/ weboldalon. Eljárás száma, tárgya: 12-2018 (Padlóépítésű.gyúrókamra.beszerzése.a Polimertechnika.Tanszék.részére.NVKP-0012-es projekt.keretén.belül)
3. Az ajánlatokat az EKR rendszeren keresztül kell benyújtatni.
4. Az eljárás nyelve magyar.
5. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakról. A nyilatkozatot az egységes európai közbeszerzési dokumentum II. rész D) szakaszában valamint a 7.sz. melléklet kitöltésével tartalmilag azonos módon kell megtenni.
6. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben - figyelemmel arra, hogy jelen mezőben a karakterek száma korlátozott - a
közbeszerzési dokumentum, a Kbt. és a 321/2015 (X.30.) Korm. rend. rendelkezései az irányadóak. A hirdetményi rendszer
terjedelmi korlátai miatt a további információkat a korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető
közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
7. . Ajánlatkérő. részajánlattételt nem biztosít az alábbi indokokra figyelemmel.: Két ugyanolyan típusú eszköz és a hozzájuk tartozó egy darab opcionális kiegészítő modul beszerzési igénye áll fent, amelyek megbontása nem gazdaságilag sem célszerű.
8. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
9. A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint
értendő (CET).
10. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
11. Az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány. Részletes meghatározás a közbeszerzési dokumentációban.
12. Az M1. alkalmassági előírás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban került meghatározásra.
13. Ajánlatkérő a ajánlati felhívás IV.2.6) pontjában szereplő 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.
14. Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésre rendelkeznie kell az ISO 9001 vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőségirányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítvány másolatával, vagy az azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű környezetvédelmi intézkedéseinek a leírásával.
15.Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
16. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Dr. Varga László:00816
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák