Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/93
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.16.
Iktatószám:7610/2018
CPV Kód:71354100-5
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország, Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HUNGEOD Közlekedésfejlesztési, Földmérési, Út- és Vasúttervezési Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15575
Postai cím: Bánk bán utca 8-12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kovács Kinga Júlia
Telefon: +36 305000175
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapestkozut.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Az M3 metróvonal rekonstrukció alagúti és állomási munkák műszaki ellenőrzéséhez szükséges geodéziai mérések megrendelése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71354100-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az „M3 metróvonal rekonstrukció alagúti és állomási munkák műszaki ellenőrzéséhez szükséges geodéziai mérések megrendelése" tevékenység elvégzésére irányuló eljárás előzményei:
Az M3 metróvonal rekonstrukció megvalósítása Projekt állomási és alagúti munkáinak kivitelezéséhez az alábbi szerződések kerültek megkötésre:
Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó vágányépítési és alagúti munkák, biztosítóberendezés felújítása, vasúti távközlési és központi diszpécser rendszerek korszerűsítése megvalósítása (továbbiakban: CO2-3-4)
Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó Északi (Dózsa György út - Újpest - Központ állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kiegészítő tervezés és kivitelezés megvalósítása (továbbiakban: CO5/C)
Megkötésre került továbbá az M3 metróvonal rekonstrukciója megvalósításához szükséges műszaki ellenöri és egyéb mérnöki feladatok ellátására irányuló megbízási szerződés, melynek megbízottja (mint Mérnök/Műszaki ellenőr) az ajánlatkérő.
Közbeszerzés alatt állnak az alábbi kivitelezési szerződések:
A Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó déli (Kőbánya-Kispest - Népliget állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kiegészítő tervezése és kivitelezése (továbbiakban: CO-05/A)
A Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó középső (Nagyvárad tér - Lehel tér állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kiegészítő tervezése és kivitelezése (továbbiakban: CO-05/B)
Ajánlattevőnek az „M3 metróvonal rekonstrukció alagúti és állomási munkák műszaki ellenőrzéséhez szükséges geodéziai mérések megrendelése" tevékenységgel kapcsolatos II.2.4. pontban meghatározott feladatokat kell elvégeznie a rekonstrukciójához tartozó teljes szakaszon.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 20000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Az M3 metróvonal rekonstrukció alagúti és állomási munkák műszaki ellenőrzéséhez szükséges geodéziai mérések megrendelése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71355000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Magyarország, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A keretszerződés becsült mennyisége 166 mérnöknap.
1. Kivitelezői hálózatfejlesztések, sűrítések ellenőrzése a járműtelepen és a felszíni szakaszon.
A járműtelepi és felszíni szakaszon minimális mértékű alappont került átadásra a kivitelező
részére, így nagyobb volumenű hálózatfejlesztés szükséges a területen. E mellet a felszíni és
alagúti hálózat eltérő volta miatt, meg kell teremteni azok összhangját. Mindezen kivitelezői
geodéziai munkák ellenőrzése megköveteli az egyes elemek méréssel történő újra meghatározását.
2. Kivitelezői hálózatfejlesztések, sürítések ellenőrzése alagutakban, állomási környezetben, liftek környezetében.
Az állomásépítő vállalkozók tevékenységi köre kiterjed a peronok szintjétől (alagutak) a felszíni mütárgyakig. Az alagúti geodéziai rendszer, annak sajátossága miatt, helyi rendszer (BOV), míg a felszínen az országos koordináta rendszer használatos (EOV). Ugyanígy a magassági rendszer is eltérő Adria (mAf) és Balti (mBf). Főként a liftek és mozgólépcsők mütárgyainál kulcsfontosságú a két-két rendszer precíz egyeztetése. Ezekben az esetekben, főleg az új műtárgyaknál, szükséges a kitüzések leellenörzése építés előtt és közben.
3. Vágányépítés során végzendő mérések betonozás / ragasztás előtt.
Az alagúti vágányépítés során, a kidolgozott technológia részeként, a vállalkozónak igazolnia kell a beállított vágányok és kitérök megadott türéseken belüli értékeit. A kritikus helyek újbóli ellenőrzése a műszaki ellenőr (vagy megbízottja) feladata. Ilyenek pl. a PV-kapuk, kitérő-csatlakozások, kitérők beállítása, állomások ki- és bejáratai. A technológia gyakorlatban való első alkalmazása során meg kell győződni az állítómüvek mozdulatlanságáról, ami kontrollmérések segítségével lehetséges. A vágányok beállítási pontossága mm nagyságrendű, így a geodéziai hálózat pontossága is ehhez igazodik. Az alagúti pontok állandósítása az alagút falában elhelyezett prizma-hüvelyekkel történt. További kivitelezői feladat a vágánytengely föpontok megjelölése. A vállalkozói mérések ellenőrzése betonozás I ragasztás előtt a Mérnök feladata.
4. Állomási peronszegélyek, üzemi járdák kivitelezés közbeni beállításának kontrollja.
Az állomási peronszegélyek, üzemi és kezelőjárdák és a vágányok kölcsönös helyzetét a vonatkozó utasítások határozzák meg. Mivel a szerkezeteket és a vágányokat más-más vállalkozó építi, az ellenőrzés kiemelt fontosságú. Ezeken a szakaszokon már az építés közben el kell kerülni a hibás beállításokat, így a továbbépítés feltétele, hogy a műszaki ellenőr meggyőződjön a vállalkozói adatok helyességéről.
5. Szakértői egyeztetések, vizsgálatok.
A Mérnök/Műszaki ellenőr munkájának elősegítéseként a kivitelezők geodéziai jellegű dokumentumainak véleményezése, illetve geodéziával összefüggő esetleges vitás kérdésekben történő szakértői közreműködés szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.2. Alkalmassági feltétel vonatkozásában bemutatott geodéziai tervező 5 éven felüli többlettapasztalata (max. 120 hónap többlettapasztalat) 50
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (mérnök napidíj)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
4204 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés „Az M3 metróvonal rekonstrukció alagúti és állomási munkák műszaki ellenőrzéséhez szükséges geodéziai mérések megrendelése” tárgyában
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HUNGEOD Közlekedésfejlesztési, Földmérési, Út- és Vasúttervezési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla út 32. 4. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10410895-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 20000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 20000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: HUNGEOD Közlekedésfejlesztési, Földmérési, Út- és Vasúttervezési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla út 32. 4. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10410895-2-43

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges