Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/91
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.14.
Iktatószám:7630/2018
CPV Kód:79822500-7
Ajánlatkérő:Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Teljesítés helye:Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár EFOP Projektiroda, 1093 Budapest, Közraktár u. 34.;Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár EFOP Projektiroda, 1093 Budapest, Közraktár u. 34.;Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár EFOP Projektiroda, 1093 Budapest, Közraktár u. 34.;Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár EFOP Projektiroda, 1093 Budapest, Közraktár u. 34.;Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár EFOP Projektiroda, 1093 Budapest, Közraktár u. 34.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.06.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82146863
Postai cím: Szabó Ervin Tér 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fekete Józsefné
Telefon: +36 14115000
E-mail: feketeg@fszek.hu
Fax: +36 12676877
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fszek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000064082018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Dr. Pálinkás Csilla felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Pálinkás Csilla
Telefon: +3613010406
E-mail: csilla.palinkas@dhg.hu
Fax: +3613010406
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fszek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000064082018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Marketing és kommunikációs tevékenység az EFOP-3.3
Hivatkozási szám: EKR000064082018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79822500-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Marketing és kommunikációs tevékenység az EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001 pályázati konstrukció keretében
I. rész
Arculattervezés
II. rész
Nyomtatott tájékoztatók, brosúrák, plakát és roll-up grafikai tervezése, nyomdai előkészítése
III. rész
Online kreatív anyagok gyártása
IV. rész
Reklámfilmek gyártása
V. rész
Médiatervezés, médiavásárlás
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 5
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Arculattervezés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79822500-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár EFOP Projektiroda, 1093 Budapest, Közraktár u. 34.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az én könyvtáram projekt arculati kézikönyv elkészítése.
A kézikönyvnek tartalmaznia kell az arculat formai és tartalmi alapelveit, kommunikációs szabályait és szempontjait, illetve a formai elemek és a design-rendszer használatára vonatkozó szabályokat, előírásokat papír alapú könyv és elektronikus adattár formájában.
A nyertes ajánlattevő részletes feladatai:
- Logó elkészítése
- Betűtípus meghatározása,
- Színkód meghatározása,
- Layoutok elkészítése:
 névjegy,
 levélpapír,
 boríték,
 brosúrák,
 e-mail sablon,
 Word fej- és lábléc,
 A4-es dosszié,
 roll-up,
 molinó,
 EDM (eletronikus direct mail),
 PPT template,
 A3-as beltéri plakát,
 SM (Social Media) profilok designja (Facebook, Instagram, YouTube borító és
profilkép),
 banner,
 online hírlevél sablon,
 módszertani kiadvány arculati terve,
 szakmai kiadványok,
 reklámajándékok logózása (jegyzettömb, toll stb.).
Hirdetési és reklámtevékenységgel kapcsolatban:
Nyomtatott és online média eszközök esetében:
- reklámfilmek, reklámszpot
- roll-up
- brosúra
- plakát, szórólap
- egyéb DM anyagok
Belső kommunikációs anyagok esetében:
Facebook marketing (posztok)
Instagram, YouTube marketing (megjelenések)
Publikációk, szakmai tanácskozások, kutatási együttműködések
Web alapú kommunikációs eszközök arculata:
- projekt weboldal
- intranet
- oktatási tananyagok
Részletes meghatározás és műszaki tartalom a Közbeszerzési dokumentumokban szereplő műszaki leírásban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az előírt szakértői gyakorlaton felüli tapasztalat (grafikus szakember 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1300000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Nyomtatott tájékoztatók, brosúrák, plakát és roll-
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79822500-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár EFOP Projektiroda, 1093 Budapest, Közraktár u. 34.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. LA4-es méretű, 6 oldalas brosúra grafikai tervezése
(Nyomdai paraméterek: kétszer hajtott, 4 + 4 szín, min 115 gr műnyomó)
2. A5-ös méretű, 20 oldalas eredménykommunikációs kiadvány grafikai tervezése
(Nyomdai paraméterek: 4 + 16 oldalas, kétszer hajtott, 4 + 4 szín, borító min 200 gr
műnyomó, belív min 115 gr műnyomó)
3. A3-as méretű beltéri plakát grafikai tervezése lakossági ötletpályázatra
(A3-as méretű, 4 + 4 szín, 120 gr műnyomó papírra nyomtatandó plakát tervezése)
4. Roll-up grafikai tervezése
1 db, 850 x 2000 méretű beltéri roll-up grafikai tervezése, a kért módosítások elvégzése és a végleges grafikai terv nyomdai előkészítése a projekt arculati kézikönyvének kötelező elemei megjelenítésével.
Részletes meghatározás és műszaki tartalom a Közbeszerzési dokumentumokban szereplő műszaki leírásban található
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az előírt szakértői gyakorlaton felüli tapasztalat (grafikus szakember) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 300000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/11/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Online kreatív anyagok gyártása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79822500-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár EFOP Projektiroda, 1093 Budapest, Közraktár u. 34.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Portál kreatív koncepciójának létrehozása, grafikai és UX tervezés
Online megjelenések kreatív tervezése (1 db master banner és 35 db mutáció flash/gif/HTML5 formátumban, 1 db E-dm levél sablon elkészítése)
Az én könyvtáram portál kreatív koncepciójának létrehozása, grafikai és
UX tervezés
Az országos könyvtári központi módszertani fejlesztést és eredményeit bemutató, a projekt előrehaladásáról tájékoztató, a megvalósuló mintaprogramokat bemutató, s a képzésekhez zárt, távoktatási felületet biztosító online tájékoztatási felület kialakítása alapjául szolgáló portál kreatív koncepciójának létrehozása, grafikai és UX tervezés.
A portál három alapfunkciója:
- könyvtárszakmai módszertani funkció
- képzési, képzés-támogatási, távoktatási funkció,
- kommunikációs-disszeminációs funkció.
A portál fontos eleme a Média Center, amely a legkülönbözőbb média tartalmakat (pl. sajtóhírek, fotók a rendezvényekről stb.) teszi elérhetővé a projektről, eredményeiről, a mintaprogramokról, és általában a könyvtárakról, szerepükről, szolgáltatásaikról.
A portálhoz kapcsolódnak a megvalósítás során működtetett közösségi oldalak és alkalmazások: Facebook, Instagram, Slideshare, YouTube.
Online kreatív anyagok gyártása
A nyertes Ajánlattevő feladata a különböző online megjelenések kreatív tervezése, előkészítése és kész formában történő átadása, amely magába foglalja a következőket:
- a megjelenés koncepciójának kialakítása (a kötelező arculati elemek felhasználásával),
- banner készítés (1 db master banner és 35 db mutáció flash/gif/HTML5 formátumban),
- 1 db E-dm levél sablon elkészítése
Részletes meghatározás és műszaki tartalom a Közbeszerzési dokumentumokban szereplő műszaki leírásban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az előírt szakértői gyakorlaton felüli tapasztalat (webdesigner szakember)  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1300000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Reklámfilmek gyártása
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 92111210-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár EFOP Projektiroda, 1093 Budapest, Közraktár u. 34.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
- egy 4 db szpotból álló mini „sorozat”, amely 20 másodperces TVC-kből áll össze
- + 3 db 20 + 5 sec online (ötletpályázat népszerűsítő 5 sec promo taggel) az eredeti szpot kibővítése, filmenként 1 db hosszabb vágat (30 sec) készítése. A hosszabb mutációk edukációs eszközként felhasználhatók rendezvényeken, könyvtárak saját oldalain és a projekt portálon, a social médiában.
Részletes meghatározás és műszaki tartalom a Közbeszerzési dokumentumokban szereplő műszaki leírásban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az előírt szakértői gyakorlaton felüli tapasztalat (art director szakember) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 25000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/09/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/11/05 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Médiatervezés, médiavásárlás
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79342200-5
További tárgyak:79341000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár EFOP Projektiroda, 1093 Budapest, Közraktár u. 34.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Médiaterv készítése, melyben meg kell határozni a kommunikáció irányához igazodó, célcsoportok megszólítását biztosító médiaeszközöket. A médiamixnek részletesen tartalmaznia kell a megjelenések idejét, helyét, a felület méretét és típusát.
Ajánlatkérő (AK) a projekt lezárásának időszakában egy országos lakossági online és TV kampánnyal kívánja támogatni a projekt céljait.Ajánlattevő(AT) a médiavásárlási feladatok körében
- megtervezi AK országos TV és online hirdetési kampánya számára a kommunikációs céljait leginkább szolgáló összetételű reklámfelületek összességét,
- lebonyolítja a felületek vásárlását (beleértve a foglalás, leadást és lemondást),
- elvégzi a kampány utóértékelését és benyújtja a kampányigazolásokat.
TV és online kampány megvalósításának tervezett időszaka: 2019. január 22. és 2019. február 28. között, összesen 4 hét.
Ajánlatkérő a kampányban használandó TV csatornák közül az alábbiakat preferálja: MTVA csomag (M1, M3, M4, Duna TV).
TV kampány:
• egy 4 db szpotból álló mini „sorozat”, amely 20 másodperces TVC-kből áll össze.
• + 3 db 20 + 5 sec online (ötletpályázat népszerűsítő 5 sec promo taggel) az eredeti szpot kibővítése, filmenként 1 db hosszabb vágat (30 sec) készítése. A hosszabb mutációk edukációs eszközként felhasználhatók rendezvényeken, könyvtárak saját oldalain és a projekt portálon, a social médiában.
A TV és online kampány megvalósításához várunk konkrét médiatervet a kampányidőszakra, a célcsoport leghatékonyabb elérésére vonatkozóan az AT-től.
A médiatervben meg kell határozni a kommunikáció irányához igazodó, célcsoportok megszólítását biztosító médiaeszközöket. A médiamix kidolgozása folyamán a költséghatékonyságot elsődleges szempont! A médiamixnek részletesen tartalmaznia kell a tervezett megjelenések idejét, helyét, a felület méretét és típusát. A médiamixnek továbbá ki kell térnie az ajánlatkérő által javasolt médiumok körén túli egyéb, az ajánlatkérői igények szerint releváns médiumok körére (a megjelenések idejét, helyét megadva). A médiamix tervnek tartalmaznia kell továbbá a kampányidőszakra javasolt megjelenések ütemezésére (kampányterv, timing), a javasolt megjelenések nettó és bruttó összköltségét, az összköltség kimutatást médiumokra lebontva.
A célcsoport leghatékonyabb elérésére vonatkozó számadatokat kérjük indoklásként feltüntetni (mind a TV kampányra, mind az online kampányra vonatkozóan kérjük az elérési mutatók megadását - a GRP (bruttó elérés) és a CTR (átkattintási arány) adatokat. A csatolt táblázat (Médiatervezés mintasablon TV és online, illetve közösségi média hirdetésekre) mintaként szolgál, melyet kérjük, értelemszerűen egészítsenek ki az árak, illetve a kedvezmények mértékének, valamint az elérési mutatók feltüntetésével. A célcsoport elérésének hatékonyságára vonatkozó szöveges indoklás kifejtését is várjuk, amely alátámasztja a médiatervet. A médiamixben szereplő javaslatoknak összhangban kell lenniük a stratégiával, ezért a médiamixet a médiastratégia felülvizsgálatával együtt aktualizálni kell.
Az AT-nek a kreatív médiahasználat (médiamix) alapváltozatát az ajánlatban kell megadni, melyet a győztes AT a szerződéskötést követően konkretizál. AK TV és online hirdetési kampánya számára a kommunikációs céljait leginkább szolgáló összetételű reklámfelületek összességének megtervezése, a felületek vásárlásának (beleértve a foglalást, leadást és lemondást) lebonyolítása, a kampány utóértékelésétnek elvégzése, kampányigazolások benyújtása
A tevékenység célja kommunikációs üzenetek hatékony és széleskörű továbbítása a konkrét brief alapján és a célok függvényében a következő csatornákon keresztül:
• közszolgálati televízió csatornák
• online média és social média.
Kampányigazolás:
AT köteles minden esetben a támpéldányokat, illetve megjelenések dokumentációját átadni az AK-nek, ezek hiányában a kampány nem tekinthető teljesítettnek és nem kerülhet számlázásra. Az AT feladata a kampányok igazolása is. További feltételek KD-ban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A célcsoportra vonatkozó elérési adatok a TV hirdetésekre vonatkozóan (GRP)  10
2 A célcsoportra vonatkozó elérési adatok az online hirdetésekre vonatkozóan (CTR) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 52900000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/15 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)]
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT-nek be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (α-szakasz).
Benyújtandó dokumentumok:P.1 A 321/2015. KR 19. § (1) b) pont alapján az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó, számviteli jogszabályok szerinti beszámolók csatolása. (mérleg+eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet nélkül) Amennyiben a kért beszámoló a céginformációsszolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges, csak nyilatkozni kell ezen körülmény fennállásáról.Amennyiben a 321/2015 KR 19. § (2) bek. foglaltak fennállnak, erről nyilatkozatot kell benyújtani, és az AT alkalmasságának igazolására a működésének ideje alatt elért, a közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az utolsó három lezárt üzleti évében (mindháromban) saját vagy jogelődje adózott eredménye negatív.
Amennyiben a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (2) bekezdésben foglaltak fennállnak, alkalmas az ajánlattevő, ha az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri
I. rész esetében 700.000 Ft-ot – a közbeszerzés tárgya: arculattervezés
II. rész esetében a 100.000 Ft-ot - a közbeszerzés tárgya: Nyomtatott tájékoztatók és/vagy brosúrák és/vagy plakát és roll-up grafikai tervezése, nyomdai előkészítése
III. rész esetében az 300.000 Ft-ot - a közbeszerzés tárgya: Online anyagok tervezése
IV. rész esetében a 10.000.000 Ft-ot - a közbeszerzés tárgya: Reklámfilmek gyártása
V. rész esetében a 15.000.000 Ft-ot - a közbeszerzés tárgya: Médiatervezés és/vagy médiavásárlás
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész: Alfa), azaz az alkalmassági követelményekre vonatkozó részt nem kell a formanyomtatványban kitölteni.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb ajánlattevő által az utólagos igazolási kötelezettség körében, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:
M.1. Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év jelentősebb közbeszerzés tárgykörében végzett szolgáltatásokat tartalmazó, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerint kiállított referencia-igazolás vagy- nyilatkozat, amelynek tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
- a szolgáltatás tárgyát, rövid leírását (amelynek alapján az alkalmassági követelményeknek való megfelelés megállapítható),
- a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év-hónap-nap pontosággal),
- ellenszolgáltatás összegét, vagy a szolgáltatás mennyiségét,
- arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont].
A referencia teljesítés kezdő időpontja tekintetében az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
Közös ajánlattevők esetén felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésben foglaltakra.
Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti igazolásokat is elfogad az M.1.) pontban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett.
Az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
M/2. 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősök - nevét, végzettségét, vagy képzettségét, szakmai tapasztalatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számának megjelölésével együtt -, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Az előírt végzettség, vagy képzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai tapasztalat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát (legalább az alkalmasság megállapításához szükséges mértékben) év/hónap pontossággal kell tartalmaznia.
Csatolandó a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összességében legalább az
I. rész esetében 1 db arculattervezésre vonatkozó referenciával, mely értéke eléri a 900.000 Ft-ot
II. rész esetében nyomtatott tájékoztatók grafikai tervezésére vonatkozó referenciával, melyek értéke eléri a 150.000 Ft-ot
III. rész esetében online megjelenések kreatív tervezésére vonatkozó referenciával, melyek értéke eléri a 375.000 Ft-ot
IV. rész esetében 1 db 20 másodperces reklámspot gyártására vonatkozó referenciával,
V. rész esetében médiatervezésre és/vagy médiavásárlásra vonatkozó referenciával, mely értéke eléri a 18.000.000 Ft-ot.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
I. rész esetében legalább 1 fő grafikus szakemberrel, aki legalább 12 hónapos tapasztalattal rendelkezik arculattervezés terén.
II. rész esetében legalább 1 fő grafikus szakemberrel, aki legalább 12 hónapos tapasztalattal rendelkezik nyomtatott szóróanyagok grafikai tervezése és/vagy roll-up grafikai tervezése terén.
III. rész esetében legalább 1 fő webdesigner szakemberrel, aki legalább 12 hónapos tapasztalattal rendelkezik portál grafikai és/vagy UX tervezése terén.
IV. rész esetén
- - legalább 1 fő art director szakemberrel, aki legalább 12 hónapos tapasztalattal rendelkezik reklámfilm kreatív koncepciójának kidolgozására és
- - legalább 1 fő account manager (ügyfélkapcsolattartó), aki legalább 12 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik ügyfélkapcsolattartás területén.
V. rész esetében
- legalább 1 fő médiaigazgató szakember, aki legalább 3 év szakmai tapasztalattal rendelkezik médiatervezés és médiavásárlás terén,
- legalább 1 fő médiatervező/médiavásárló account, aki részt vett legalább 1 db médiakampány megtervezésében és
- legalább 1 fő account manager (ügyfélkapcsolattartó), aki legalább 3 év szakmai tapasztalattal rendelkezik ügyfélkapcsolattartás területén.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A vállalkozói díj megfizetése a sikeres átadás-átvételi eljárás után a Megrendelő képviselője által aláírt teljesítésigazolás alapján történik, számla ellenében, átutalás útján, 30 napos fizetési határidővel, a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt ide vonatkozó bekezdések, valamint a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében leírtak figyelembe vételével.
A keretmegállapodás jellegéből fakadóan az egyedi megrendelésekre írásbeli konzultációt követő megrendelés útján kerül sor, így ajánlatkérő a megrendelésekkel összhangban, azokhoz igazítva állítja ki a teljesítés igazolást és nyújthatja be ajánlattevő az adott teljesítésre vonatkozó számlát.
A kifizetés pénzneme: Ft.
A finanszírozás módja: utófinanszírozás
A támogatás intenzitása: 100%
Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155. §-ában foglalt rendelkezések szerint fizet késedelmi kamatot.
A kifizetésre vonatkozó további szabályokat a KD részét képező szerz.tervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/06/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/06/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A bontásra az EKR rendszerben kerül sor.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontásra az EKR rendszerben kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben.
2. A részszempontonként kiosztható ponttartomány 0-10 pont. Az értékelés módszere Az ajánlatok az 1. szempont vonatkozásában a fordított arányosítás, a 2. szempont vonatkozásában az I-IV. részben az egyenes arányosítás módszerével, az V. részben a pontozás kerülnek értékelésre A módszer részletesen a közbeszerzési dokumentumokban található.
3. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő esetében az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
4. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, úgy az arra vonatkozó nyilatkozatot csatolni szükséges.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti dokumentumokat.
7. Az ajánlatban a Kbt. 66. § (6) bekezdése a) - b) pontja szerint nyilatkozni szükséges.
8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
9. Az ajánlathoz csatolni kell I-IV. részekben kitöltött ártáblázatokat, az V. rész esetében ártáblázatot, abban megjelölve a kedvezményszintet, valamint külön médiatervet.
10. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
11. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: ajánlati felhívás III.1.2) és III.1.3) pontja.
12. FAKSZ: dr. Pálinkás Csilla (lajstromszám: 00071)
13. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
14. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítésének kezdő időpontja az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
15. Az ajánlati kötöttség 2 hónapos időtartamán ajánlatkérő 60 napot ért.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák