Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/92
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.15.
Iktatószám:7637/2018
CPV Kód:45232151-5
Ajánlatkérő:Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:7400 Kaposvár, Damjanich utca - 4329 hrsz;7400 Kaposvár, Rákóczi tér - 438/2 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.;KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK03639
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Mach Tamás
Telefon: +36 82501501
E-mail: palyref2@kaposvar.hu
Fax: +36 82501586
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kaposvar.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés Kaposvár elosztóhálózat vízvezeték rekonstrukciójára Kaposvár Damjanich utca és Rákóczi tér vonatkozásában
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232151-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés Kaposvár elosztóhálózat vízvezeték rekonstrukciójára Kaposvár Damjanich utca és Rákóczi tér vonatkozásában
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 46782085 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés Kaposvár elosztóhálózat vízvezeték rekonstrukciójára Kaposvár Damjanich utca és Rákóczi tér vonatkozásában
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232151-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7400 Kaposvár, Damjanich utca - 4329 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés Kaposvár elosztóhálózat vízvezeték rekonstrukciójára Kaposvár Damjanich utca és Rákóczi tér vonatkozásában
1. rész:
Vállalkozási szerződés Kaposvár elosztóhálózat vízvezeték rekonstrukciójára Kaposvár Damjanich utca vonatkozásában
Az építmény, az építési munka meghatározó paraméterei:
Kaposvár, Damjanich u. NÁ80 acny vízvezeték megszüntetését az összes érintett vízbekötés átkötésével az NÁ300 acny víz-főnyomóvezetékre
Általános feltételek:
Damjanich u. NÁ80 acny vízvezeték megszüntetése (Damjanich u- Tallián Gy. u. saroktól Damjanich u. 73. sz-ig)
A műszaki leírás részét képező helyszínrajz alapján kell elkészíteni Kaposvár, Damjanich u. NÁ80 acny vízvezeték megszüntetését az összes érintett vízbekötés átkötésével az NÁ300 acny víz-főnyomóvezetékre. Át kell kötni cca. 45 db vízbekötést a méretlen oldali golyóscsap cseréjével, illetve 5 db földfeletti kitörésbiztos tűzcsap kiépítésével kell számolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Késedelmi kötbér (%) 2
2 Meghiúsulási kötbér (%) 2
3 Jótállás (hónap) 2
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés Kaposvár elosztóhálózat vízvezeték rekonstrukciójára Kaposvár Damjanich utca és Rákóczi tér vonatkozásában
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232151-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7400 Kaposvár, Rákóczi tér - 438/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész:
Vállalkozási szerződés Kaposvár elosztóhálózat vízvezeték rekonstrukciójára Kaposvár, Rákóczi tér vonatkozásában
Az építmény, az építési munka meghatározó paraméterei:
Kaposvár, Rákóczi tér NÁ150 öv vízvezeték rekonstrukcióját kb. 220 fm NÁ100 KPE cső beépítésével.
Általános feltételek:
Rákóczi tér NÁ150 öv vízvezeték rekonstrukciója (Rákóczi tér 4-12. sz. között)
A csatolt helyszínrajz alapján kell elkészíteni Kaposvár, Rákóczi tér NÁ150 öv vízvezeték rekonstrukcióját kb. 220 fm NÁ100 KPE cső beépítésével. Beépítendő 1 NÁ200/200 TT-idom, 1 db NÁ200/150, 1 db NÁ200/100 FFR-idom, 1 db NÁ100/100 T-idom, 1 db NÁ150 és 3 db NÁ100 tolózár, beépítési készlettel. Cserélendő cca. 7 db vízbekötés a méretlen oldali golyóscsappal együtt, illetve 2 db földfeletti kitörésbiztos tűzcsap kiépítésével kell számolni.
A Rákóczi tér rekonstrukcióval érintett szakaszán a helyreállítás után, teljes szélességű aszfaltozás szükséges.
Valamennyi rész vonatkozásában releváns előírások:
Adatok, követelmények leírása
Az építési munka jellege: meglévő ivóvízvezeték rekonstrukciója;
Szükséges építési-, létesítési engedélyek: nem engedélyköteles
Az ajánlatkérő által meghatározott különleges követelmények, körülmények, szolgáltatások:
a) Az építési munkát befolyásoló körülmények, illetve környezeti tényezők:
A kivitelezéssel érintett, illetve felhasznált területnek a kivitelezés befejezése utáni helyreállításáról nyertes Ajánlattevő feladata gondoskodni.
Az általános műszaki-, gazdasági-, vagyonvédelmi-, környezet- és munkavédelmi feltételek érvényesek, különös tekintettel a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendeletben foglaltakra.
Ajánlattevő köteles megtenni azokat a megfelelő intézkedéseket is, ami a munkaterületen keletkező törmelék, hulladék anyag összegyűjtésével, elszállításával kapcsolatosak.
b) A munkavégzési időszak korlátozása:
7/2000 (II.29) a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló rendelet 11.§ (6) szerint „November 15. és március 15. közötti időszakban a közterületet felbontani az azonnali hibaelhárítási munkák végzésén túl különösen indokolt esetben a Polgármester külön engedélye alapján lehetséges.”
c) Más vállalkozónak egyidejűleg a térségben végzett tevékenysége:
Ajánlatkérő tudomása szerint nem történik.
d) Ajánlatkérő által nyújtott szolgáltatások:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőnek a munkavégzéshez munkaterületet biztosít.
Ideiglenes vízvételezés és villamos energiaellátás a közmű hálózatról térítés ellenében biztosított.
A vállalás műszaki-gazdasági minőséggel kapcsolatos követelményei
A nyertes Ajánlattevőnek a kivitelezés minden körülményére kiterjedő, a helyszíni munkavégzést tartalmazó ütemtervet kell készíteni. Az ütemtervet olyan részletességgel kell kidolgozni, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen a naponta igénybe vehető munkaterület és az ott elvégzésre kerülő munkanemek, munkafolyamatok. Az ütemterv naprakészen tartása a nyertes Ajánlattevő feladatát képezi.
I. osztályú minőség vállalás.
A munkavégzés során az eltakarásra kerülő felületekről dokumentációt kell készíteni.
A bontott anyag, illetve hulladék elszállításáról, illetve elhelyezéséről a kivitelezőnek gondoskodnia kell, valamint annak befogadásáról a lerakóhelytől igazolást kell benyújtani.
Az Ajánlattevőnek az ajánlattétel és a kivitelezés során (alvállalkozók esetében is) minden vonatkozó, érvényben lévő munkavédelmi-, biztonsági-, és tűzvédelmi jogszabályt, illetve előírást, szabványt be kell tartani.
Az Ajánlattevőnek az ajánlattételi felhíváshoz kapcsolt műszaki dokumentációt, annak mellékleteit műszakilag meg kell vizsgálnia és a helyszínt meg kell ismernie.
Ajánlattevő köteles minden, a kivitelezés teljes körű és megfelelő teljesítéséhez szükséges munkát, szolgáltatást, anyagot figyelembe vennie az ajánlatához. Az ajánlattételi felhíváshoz kapcsolt műszaki dokumentáció mellékletében szereplő adatok esetleges hiányosságaira, illetve ellentmondásaira, vagy mennyiségi eltéréseire való hivatkozással többlet költség (pótmunka, stb.) igényt Ajánlatkérő Ajánlattevőtől a teljesítéshez kapcsolódóan nem fogad el.
Általános kikötések
Elkészítendők a rendelkezésre bocsátott helyszínrajzok alapján a részletes feladat meghatározásnál ismertetett műszaki létesítmények.
A megvalósításhoz szükséges közterület bontási engedély beszerzése és az ideiglenes forgalomtechnikai tervek elkészítése a nyertes ajánlattevő feladata.
A közterület bontások és helyreállítások a közterület bontási engedély szerint végezhetők.
A működő vízművek közvetlen érintő munkafolyamatoknál az üzemeltető térítés ellenében végzett szakfelügyeletét igénybe kell venni, üzemelő vezetékszakaszon csak a KAVÍZ Kft. szakemberei végezhetnek munkát.
A kivitelezési munkák alatt a vízellátó rendszer folyamatos üzemét biztosítani kell. 1-2 órás üzemszünet csak a vezetékátkötéseknél megengedett a csúcsfogyasztási időszakokon kívül az üzemeltetővel előre egyeztetett időpontban.
A beépítésre kerülő anyagok, szerelvények típusát, ha a tervtől eltérőek, az üzemeltetővel egyeztetni kell.
Az építéshez esetleg szükséges közműkiváltások a nyertes ajánlattevő feladatát képezik, külön térítés nélkül.
Nyertes ajánlattevő a kivitelezési munkák megkezdése előtt megbízóval közösen köteles megnyitni az építési naplót, az üzemeltető bevonásával.
Munkaterület átadás után a nyertes ajánlattevőnek kötelessége a meglévő közművek kezelőivel közműegyeztetést végrehajtani és az előírásaikat betartani.
Nyertes ajánlattevőnek az elvégzett munka minőségét a következőkkel kell bizonylatolnia:
a) építési napló másolatok;
b) megvalósulási tervek 5 példányban, példányonként az alábbi tartalommal:
- kivitelező által záradékolt terv;
- geodéziai bemérési bizonylata;
- beépített anyagok és gépek minőségi bizonylatai, magyar nyelvű gépkönyvei;
- vízminőségi vizsgálatok jegyzőkönyvei
- műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv.
A kivitelezési munkákból származó mindennemű károkozást, - beleértve a zöldkárt is -, a nyertes ajánlattevő köteles megtéríteni a károsult részére.
Nyertes ajánlattevő köteles az építőipari kivitelezési tevékenységről az építési naplóról szóló 290/2007. (X.31.) Kormányrendeletben foglaltakat alkalmazni.
Az ajánlati árak tartalmazzák a beüzemelés és az 1 hónapos próbaüzem költségét is.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlatadáshoz feltétlen szükséges a helyszín megtekintése!
A vízellátással összefüggő munkák során a vonatkozó szabványok előírásait, a közműves vízellátás szabályait, illetve az üzemeltető által szerkesztett, „A vízellátás műszaki irányelvei a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. működési területére” című gyűjtemény előírásait kell betartani.

A munkavégzés során kizárólag I. osztályú, OTH engedéllyel rendelkező vízipari anyagok építhetők be, amelyek nem lehetnek gyengébb minőségűek a piacon jelenleg mértékadó HAWLE, MULTI/JOINT, GREINER, ISIFLO, DANFOSS, AVK színvonalnál.
Amennyiben a munkát kitakarás nélküli technológia alkalmazásával kívánják elvégezni, úgy a „Kitakarás nélkül, csőroppantással elvégzett vízvezeték-rekonstrukció során betartandó üzemeltetői előírások” című gyűjtemény előírásait is be kell tartani.
Az új vezeték rákötéseit az üzemelő hálózatra kizárólag a KAVÍZ Kft. végezheti el.
Fenti munkák elvégzését, illetve a szakfelügyelet biztosítását előlegszámla kiállításával térítési díj ellenében vállaljuk.
Tájékoztatásul a 2017. évi vállalási árak (anyagköltség, földmunka, gépköltség, helyreállítás, egyéb kiegészítő mellékmunkák nélkül):
Munkadíj: 4020 Ft/óra, fő,
Kiszállás: 6320 Ft/gk, alk.,
Szakfelügyelet:
- mérnök, technikus: 13000 Ft/óra, fő.
- szakmunkás: 6320 Ft/óra, fő.
Kivitelező köteles az általa esetlegesen nem biztosított, de szükséges, vagy nem megfelelő minőségű hozott anyagok helyett a vízmű saját raktárából kiadott anyagok ellenértékét üzemeltető felé megtéríteni.
Üzemeltető adatai:
KAVÍZ Kft. 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2.
Vízellátási Főmérnökség: 7400 Kaposvár, Zaranyi út
Vízellátási főmérnök: Boda Balázs telefon: 20/913-0068
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Késedelmi kötbér (%) 2
2 Meghiúsulási kötbér (%) 2
3 Jótállás (hónap) 2
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés Kaposvár elosztóhálózat vízvezeték rekonstrukciójára Kaposvár Damjanich utca vonatkozásában
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Áchim A. u. 2.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: HU
E-mail: titkarsag@kaviy.hu
Telefon: +36 82529990
Internetcím(ek): (URL) http://www.kaviz.hu/
Fax: +36 82529999
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14518452-2-14
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 19000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17842085
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Dipa-Build 2008 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szántó u. 5.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14377736-2-14

Hivatalos név: Hydrotechnik Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Füredi u. 53.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13027328-2-14

Hivatalos név: KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Áchim A. u. 2.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14518452-2-14

Hivatalos név: Wolfbau Team Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kisbalokány dűlő 5.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7630
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11540445-2-02

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási szerződés Kaposvár elosztóhálózat vízvezeték rekonstrukciójára Kaposvár Damjanich utca vonatkozásában
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Áchim A. u. 2.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: HU
E-mail: titkarsag@kaviz.hu
Telefon: +36 82529990
Internetcím(ek): (URL) http://www.kaviz.hu/
Fax: +36 82529999
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14518452-2-14
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 29500000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 28940000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Dipa-Build 2008 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szántó u. 5.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14377736-2-14

Hivatalos név: Hydrotechnik Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Füredi u. 53.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13027328-2-14

Hivatalos név: KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Áchim A. u. 2.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14518452-2-14

Hivatalos név: Wolfbau Team Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kisbalokány dűlő 5.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11540445-2-02

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/01/26 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges