Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/94
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.17.
Iktatószám:7641/2018
CPV Kód:71000000-8
Ajánlatkérő:Piarista Rend Magyar Tartománya
Teljesítés helye:HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kertesy Bálint egyéni vállalkozó;László Tamás egyéni vállalkozó;Matchlight Bt.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Piarista Rend Magyar Tartománya
Nemzeti azonosítószám: AK18245
Postai cím: Piarista köz 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Király Gellért
Telefon: +36 14864454
E-mail: kiraly.gellert@piarista.hu
Fax: +36 14864455
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.piarista.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.piarista.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés alapján a gödi Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium fejlesztésére vonatkozó vázlatterv továbbtervezése útján eng. és kiv. tervdokumentáció elkészítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés alapján a gödi Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium fejlesztésére vonatkozó vázlatterv továbbtervezése útján eng. és kiv. tervdokumentáció elkészítése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 188651000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés alapján a gödi Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium fejlesztésére vonatkozó vázlatterv továbbtervezése útján eng. és kiv. tervdokumentáció elkészítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71244000-0
További tárgyak:71245000-7
71246000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: A nyertes ajánlattevő székhelye és/vagy telephelye, a Göd, Jávorka Sándor u. 18. (Göd belterület hrsz.: 417), illetve az Ajánlatkérő székhelye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés alapján a gödi Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium fejlesztésére vonatkozó vázlatterv továbbtervezése útján engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése.
• Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése
• Kivitelezési tervdokumentáció elkészítése
A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 079 - 177454
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kertesy Bálint egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Keleti Károly utca 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
E-mail: kertesy.balint@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: László Tamás egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Németvölgyi út 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail: laszlo.tamas.epitesz@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Matchlight Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zrínyi utca 11.
Város: Felpéc
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9122
Ország: HU
E-mail: matchlight.architecture@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 188651000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: ÉPÍTÉSZ KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS, KÖRNYEZETPSZICHOLÓGIA, TŰZVÉDELEM, ROBBANÁSVÉDELEM, ÉPÜLETSZERKEZETTAN, ÉPÜLETAKUSZTIKA, REHABILITÁCIÓS SZAKMÉRNÖK, KÖRNYEZETVÉDELEM, INFOGRAFIKA, GEODÉZIA, ÚT - KÖZÚT, KERT, AUDIOVIZUÁLIS RENDSZEREK, SPORTTECHNOLÓGIA, KONYHATECHNOLÓGIA, STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY , FAANYAGVÉDELMI SZAKVÉLEMÉNY, TARTÓSZERKEZET, TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY, ... /folyt. a VI.3) pontban/

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1) A V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk folytatása: FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS - VÍZJOGI ENGEDÉLYEZTETÉS, ÉPÜLETGÉPÉSZET, KÖZMŰ, ESŐVÍZ SZIKKASZTÁS, ERŐSÁRAM, VILÁGÍTÁSTERVEZÉS, NAPELEMEK, GYENGEÁRAM, ÉPÜLETAUTOMATIKA, LIFTTERV
2) Az eljárásban ajánlatot benyújtott gazdasági szereplő(k):
Kertesy Bálint e.v. (1024 Budapest, Keleti Károly utca 26.; adószáma: 67366060-1-41), László Tamás e.v. (1126 Budapest, Németvölgyi út 6.; adószáma: 67169801-1-43) és Matchlight Bt. (9122 Felpéc, Zrínyi utca 11.; adószáma: 22516187-2-08) közös ajánlattevők
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
Magyarország Kormánya az 1869/2017. (XI. 29.) Korm. határozatában központi költségvetési forrás(ok) biztosításáról határozott az ún. Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával, mely forrás(ok) kedvezményezettje az Ajánlatkérő lett. A Korm. Határozat tartalma alapján Ajánlatké-rő a 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés i), k), m), n), o) pontja szerinti előké-szítési fázisokra használhatja fel a támogatást. Ajánlatkérő saját forrásból indította el az átalakult szakképzési szabályozási környezet újbóli figyelembevételével. Ajánlatkérő 2016. október 7. napján kötött szerződést a Kertesy Bálint e.v., László Tamás e.v. és a Matchlight Bt. alkotta tervezői konzorciummal (Tervezők) a Piarista Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium-lskolaépület felújítása, bővítése, tornaterem építése tárgyban vázlatterv készítésére (Tervezési Alapszerződés). Tervezők az említett szolgáltatásaikat maradéktalanul teljesítették az előírt teljesítési határidőkben, Ajánlatkérő saját finanszírozási forrása terhére a Tervezők részére járó ellenértéket megfizette. Ajánlatkérőnek a Korm. határozat 2017. novemberi kihirdetését megelőzően a projekt saját forrásból történő szakaszos megvalósítása volt reális alternatíva, figyelemmel arra a körülményre, hogy az Ajánlatkérőnek a projekt előkészítési szakaszában tudomására jutott - társadalmi egyeztetésre meghirdetett, illetve hivatalosan közzétett - pályázati felhívások tartalma alapján Ajánlatkérőnek nem lett volna módja a projekt állami és/vagy uniós forrásból történő megvalósítására (az elérhető pályázati lehetőségek vagy az egyházi fenntartású oktatási intézmények részére nem voltak elérhetőek, vagy a pályázatban elvárt indikátorok teljesítése nem lett volna teljesíthető). A Tervezési Alapszerződés 10. pontjában a szerződő Felek az alábbi releváns rendelkezéseket rögzítették: „Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés alapján Tervező által elkészített tervdokumentáció a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény védelme alatt áll. A jelen Szerződés alapján elkészített terv és ehhez kapcsolódó munkarészek a Tervező tulajdonában maradnak." Az engedélyezési, majd kivitelezési tervdokumentáció szintű továbbtervezésre kizárólag a vázlatterv felhasználásával van mód. A Tervezési Alapszerződés már idézett 10. pontjában a vázlatterv e körben történő felhasználásához (így különösen a továbbtervezéshez), másnak történő átadásához kapcsolódó felhasználási jogokat a Tervező fenntartotta a saját részére.